(15.00 hodin)
(pokračuje Gross)

Ale to je k té mé nepřesnosti, kterou jem tady uvedl minule, na podstatě věci to samozřejmě nic nemění.

Za druhé, pokud jde o otázku, kterou teď vznesl pan kolega Beneš. Pan kolega Beneš dobře ví, že to tady může pronášet od řečnického pultu, protože má imunitu. A myslím si, že v normální společnosti by se za takový výrok měl stydět a měl by se za něj přinejmenším omluvit. Jestli tady je něco skandálního, tak je to takovýto výrok. Já si nedovolím k nikomu z vás mluvit způsobem, který tady kolega Beneš předvedl před chvíli, a byl bych velmi rád, aby doložil jednu jedinou věc, kdy dochází ke zneužívání sponzorských peněz, které jsou pro nadaci mé manželky využívány. Ukažte mi jeden jediný případ! Jeden jediný případ! Neexistuje takový případ, a pokud se podíváte na dopisy od dětských domovů, které měly díky činnosti této nadace možnost trávit rozumně léto, možná byste pochopili, že prostě někdy se také dělají věci jenom proto, aby se pomohlo někomu, kdo pomoc potřebuje.

Já očekávám od kolegy Beneše omluvu, protože toto je opravdu skandální a nehorázné, a jestli se neomluvíte, očekávám důkaz. Děkuji. (Potlesk z lavic ČSSD.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji panu předsedovi vlády. To byla poslední odpověď na interpelaci pana poslance Beneše a dalším, kdo si vylosoval pořadí, je pan poslanec Petr Zgarba. Připraví se pan poslanec Miloslav Kučera. Nyní prosím pana poslance Zgarbu o slovo.

 

Poslanec Petr Zgarba: Pane předsedo, děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych na pana premiéra vznesl interpelaci.

Pane premiére, můžete nám sdělit, jakým způsobem vláda České republiky zajistila čerpání dotací a podpor do zemědělství z evropských fondů a jakým způsobem je upravena oblast rozvoje venkova, tzv. horizontální plán rozvoje venkova? To je dotaz číslo jedna.

Dotaz číslo dvě.V jakých termínech a objemech byly zemědělcům vypláceny evropské podpory?

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: To byla interpelace pana poslance Zgarby. Nyní prosím pana premiéra, aby se on ujal slova a odpověděl na ni. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Stanislav Gross: Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, paní poslankyně, páni poslanci, myslím, že se tady volně vracíme k tématu a diskusi, která zde byla před začátkem interpelací, protože tam se také projednávaly věci související s oblastí zemědělství, byť to byl poslanecký návrh, nikoli vládní. Ale chci se vrátit k otázkám, které byly položeny.

Za prvé pokud jde o záležitosti týkající se rozvoje venkova, chtěl bych zdůraznit, že v posledním období dochází k poměrně velkému posunu v rámci společné zemědělské politiky Evropské unie, protože tato společná zemědělská politika již není pojímána pouze jako politika, která směřuje ve prospěch produkujících zemědělců, ale stále více se posouvá směrem k podpoře venkovského regionu jako takového. V současné době probíhající debata kolem finanční perspektivy vytváří také nové nástroje, které by měly zajistit, že část prostředků směřujících na podporu zemědělství bude směřovat ještě více do mimoprodukční funkce a do udržení kulturního života na evropském venkově jako takovém.

Pokud jde o vládou schválené materiály, tak vláda schválila materiál v rámci společné zemědělské politiky, který navazuje na evropskou politiku, která má název "Trvale udržitelný rozvoj zemědělství, venkova a jeho přírodních zdrojů", a v rámci Horizontálního plánu rozvoje venkova je podporován i v České republice. Jsou podporovány aktivity, jako je předčasné ukončení zemědělské činnosti, jako je řešení problémů s méně příznivými oblastmi v oblasti s ekologickými omezeními, agroenvironmentální opatření, lesnictví, zakládání skupin výrobců a technická pomoc.

Pokud jde o objemy prostředků, tak na Horizontální plán rozvoje venkova jsou v České republice vynakládány poměrně značné prostředky. Myslím si, že pokud se pohybujete mezi zemědělskou veřejností a srovnáte podporu, která z veřejných zdrojů plyne vůči českým zemědělcům nyní, v letošním roce, v roce 2005, a která vůči nim plynula v období řekněme před třemi, čtyřmi, pěti lety, je to nesrovnatelné a přes samozřejmě značné konkurenční problémy, které mají čeští zemědělci, podpora je dnes na úrovni, která jim umožňuje v této konkurenci obstát.

V rámci České republiky je tedy na tento program do méně příznivých oblastí zařazeno asi 2139 tisíc hektarů zemědělské půdy a jsou na ně alokovány prostředky ve výši více než 3,2 mld. Kč pro rok 2004 a na letošní rok je tam nárůst o necelou 1 mld. Kč.

Pokud jde o ostatní záležitosti, o kterých jsem hovořil, tak v rámci Horizontálního plánu rozvoje venkova je alokováno v letošním roce skoro 3,7 mld. Kč, v loňském roce to bylo 3,1 mld. Kč, to znamená, i zde je nárůst více než půl miliardy korun čistě z národních zdrojů, pokud hovoříme o tomto.

Pokud jde o některé další záležitosti, zde stojí ještě za to, aby došlo k určitému srovnání s novými členskými zeměmi Evropské unie. V tomto srovnání čerpání vykázaných finančních prostředků Evropské unie dokládá Česká republika velmi dobré výsledky. Jsme nyní v situaci, že Česká republika je na prvním místě, za námi je Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovinsko a Slovensko. Z tohoto pohledu se ukazuje, že příprava, která byla v České republice věnována vstupu do Evropské unie, především pro sektor zemědělství, neboť v tuto chvíli hovoříme o sektoru zemědělství, byla dobrá a výsledky, které se dostavují, jsou takové, že české zemědělství se nedostává do žádných větších problémů. Zemědělský sektor jako takový obstál v konkurenci, která po vstupu do Evropské unie na naše zemědělce a zpracovatelský průmysl dolehla. Myslím, že se ukazuje, že jak lidé v České republice, kteří v zemědělství a ve zpracovatelském průmyslu pracují, tak i stát, který se připravoval na vstup do Evropské unie, obstáli a že budoucnost pro české zemědělství vůbec není tak černá, jak rýsovali ti, kteří před vstupem do Evropské unie varovali.

Děkuji vám v tuto chvíli za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane premiére. Prosím pana poslance Zgarbu, jestli ještě využije svůj čas. Má ho samozřejmě k dispozici.

 

Poslanec Petr Zgarba: Pane předsedo, rád ještě využiji doplňujícího dotazu. Ve vztahu k tomu, pane premiére, že se v tisku, nejen v denním, ale i v odborném tisku, vyskytují zprávy o tom, jak Česká republika využívá či nevyužívá možnosti čerpání prostředků z Evropské unie, zajímalo by mě, jestli k dnešnímu dni Česká republika byla nějakým způsobem sankcionována za neplnění některých opatření, která se týkají podmínek, které musí řešit vláda či Ministerstvo zemědělství k tomu, abychom mohli zajistit maximální čerpání evropských zdrojů do zemědělství.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dotaz je snad jasný. Prosím, pane premiére, kdybyste ještě odpověděl na tuto otázku eventuálních sankcí, pokud byly. Slovo má tedy ještě předseda vlády Stanislav Gross.

 

Předseda vlády ČR Stanislav Gross: Vážený pane předsedo, paní poslankyně, páni poslanci, pokud jde o otázku, která nyní zazněla, v tuto chvíli lze říci, že Česká republika nemá žádné problémy ve vztahu k Evropské unii a jsme v situaci, kdy Česká republika naopak patří z hlediska čerpání prostředků k těm zemím, které zvládly vstup do Evropské unie, a dokonce v tomto ohledu vykazujeme nejlepší výsledky ze všech nových zemí, které vstoupily do Evropské unie.

Pokud jde o přímé platby, jsou to prostředky Evropské unie, a zde bylo přijato 18 750 žádostí a proplaceno bylo necelých 5500 žádostí s tím, že byla vyčerpána částka necelých 3 mld. Kč.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP