(15.20 hodin)
(pokračuje M. Beneš)

Já se vás proto, pane ministře, ptám, jak Ministerstvo financí uplatnilo práva České republiky na svobodný pohyb zboží, jakým způsobem zažádalo o to, aby se podobná akce nikoli neopakovala, ale aby se vůbec nestala.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím pana ministra Sobotku, aby se ujal slova, a na všechny poslance apeluji, aby respektovali, že probíhají interpelace, kde vše probíhá ve vymezeném čase, a aby tady byl klid. (V sále je hluk.) Prosím, abyste nerušili.

Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka Děkuji, pane předsedo.Vážené poslankyně, vážení poslanci, domnívám se, že skutečně tato interpelace je někde na hraně mezi kompetencemi úřadu Ministerstva financí, Ministerstva zahraničí, popř. vlády České republiky. Já k této věci mohu pouze sdělit, že mi není známo, že by se některý subjekt obrátil ve věci blokády, kterou zmiňoval pan poslanec, na Ministerstvo financí se stížností. Pokud by se některý subjekt obrátil s konkrétní stížností, nepochybně bychom hledali mechanismus ve spolupráci s Ministerstvem zahraničí, jak tuto věc vyřídit. Myslím si, že pokud by se takovéto konkrétní stížnosti nebo stížnost objevily, nepochybně by mohla být řešena i otázka příslušné náhrady škody za to, že došlo např. ke zdržení nějaké zásilky v rámci této blokády či podobně. Pak si myslím, že by se na takovém konkrétním případě daly prověřit mechanismy, kterými by bylo možné zjednat nápravu, popř. takovou škodu nahradit. Já nemám informace o tom, že by se na Ministerstvo financí někdo s takovouto konkrétní kauzou obrátil.

Ministerstvo financí má odpovědnost z hlediska kompetenčního zákona za fungování Celní správy České republiky. Celní správa již od data vstupu do Evropské unie přestala působit na hranicích České republiky, čili s tou aktuální blokádou, která proběhla po vstupu České republiky do Evropské unie, již celní správa z hlediska přímého kontaktu nepřišla do styku. Složkou, která s ní mohla přímo přijít do styku, byla složka cizinecké, resp. pohraniční policie, která v řadě míst zaujala pozice, které zaujímala do data vstupu do Evropské unie právě celní správa.

Znovu bych chtěl zdůraznit, že pokud by se některý ze subjektů, který by se cítil poškozen možným omezením pohybu zboží - a souhlasím s tím, že základní zásadou Evropské unie skutečně je volný pohyb zboží mezi jednotlivými členskými státy, který je koneckonců spojený i se zrušením pravidelných kontrol ze strany celních orgánů - tak pokud by se nějaký takový subjekt obrátil na Ministerstvo financí, tak prozkoumáme všechny mechanismy, které bychom mohli jako členská země Evropské unie v této věci uplatňovat.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím pana poslance Beneše, aby se ujal slova.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, já si myslím, že je to malinko jinak. Stát a státní orgány jsou tu od toho, aby uhájily zájmy českých firem. Nejsou tu od toho, když se české firmy ozvou. Já jsem přesvědčen, a vy jste to sám řekl, že příslušné instituce o tom věděly a ony měly konat, ony měly vás informovat, ony měly iniciovat asi na Ministerstvu zahraničních věcí onen proces stěžování si České republiky, požadavků na Rakousko, aby Rakousko zajistilo tyto věci, a v případě, že by je nezajistilo, tak aby Evropská unie zahájila proces sankcí vůči Rakousku. Já si totiž myslím, že toto zrovna je jedna z mála oblastí svobod, jedna z mála těch oblastí, kdy Evropská unie má pro nás pozitivní dopad, a zatímco u regulací vždycky s nadšením přijímáme evropské regulace, tak máme-li právo hájit své svobody, vůbec jsme tak neučinili. Považuji to za škodu a doufám, že příště už se to opakovat nebude.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Nyní pan ministr má možnost ještě reagovat.

 

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, myslím, že případ té kauzy je vcelku velmi zajímavý, a nepochybně s panem ministrem zahraničních věcí tuto věc prodiskutujeme. Pouze se domnívám, že je obtížné, aby česká strana přímo zasahovala do aktů občanské neposlušnosti nebo občanského protestu, ke kterým dochází na území Rakouské republiky na základě zákonů Rakouské republiky. Pokud v daném místě, v daném čase byly porušovány zákony Rakouské republiky, pak je to věcí orgánů Rakouské republiky, aby zjednaly zákonný stav a zákonný pořádek.

Myslím si, že pokud bychom v tuto chvíli realizovali proces stížnosti, pak by zřejmě bylo nutné dokladovat, jakým způsobem došlo v dané chvíli k omezení volného pohybu zboží a osob, a v takovém případě by bylo v každém případě užitečné, pokud by subjekty, které se cítily tímto protestem ohroženy, či dokonce poškozeny, aby tuto informaci příslušným institucím České republiky podaly. Pro nás by to byl určitě podnět, kterým bychom se vážně zabývali.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Také děkuji, pane ministře. Snad můžeme v tuto chvíli ukončit interpelaci a požádám pana poslance Martina Římana, který bude také interpelovat pana ministra Sobotku ve věci pozice České republiky vůči Evropské unii. (Hluk v sále.) Ještě jednou prosím, aby se debaty nevedly v této síni. Mluvit může pouze pan poslanec Říman.

 

Poslanec Martin Říman: Vteřinku k předešlé odpovědi pana ministra Sobotky. Pan poslanec Beneš nepochybně nemyslel, že by česká vláda měla do Rakouska na hraniční přechod Wulowitz posílat Českou armádu ke zjednání pořádku. Měl na mysli to, že česká vláda měla iniciovat jednání diplomatickou cestou s rakouskou stranou, aby rakouská strana obnovila to, na čem stojí Evropská unie.

A nyní k mé otázce. Pane ministře, Ministerstvo financí před několika dny zveřejnilo údaj o tzv. čisté pozici České republiky vůči EU za rok 2004, s tím, že saldo je kladné ve výši 6,8 mld. Kč. Nicméně čistá pozice je terminus technicus, do kterého se některé položky tam i zpět nezapočítávají, a pro nás by bylo samozřejmě daleko zajímavější znát reálnou pozici, to znamená po započtení všech položek. Není např. započítávána téměř 1 mld. Kč, kterou jsme zaplatili EIB a Evropské bance, a zejména co není započteno, je ztráta z celního inkasa, protože jak známo, po vstupu do Evropské unie je celní příjem nebo příjmy z cel příjmem Evropské unie. Česká republika před vstupem inkasovala měsíčně z cel zhruba 1 mld. Kč, tedy nějakých 12 mld. Kč ročně.

Moje otázka je jednoduchá. Kolik získal stát z cel po vstupu do Evropské unie do vlastního rozpočtu? Jinými slovy, o kolik menší bylo inkaso oproti srovnatelnému období roku 2003, protože rozdíl mezi 12 mld. a onou skutečností, na kterou se ptám, je nepochybně také platba České republiky do Evropské unie, i když svým způsobem implicitní.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Slyšeli jsme pana poslance Římana a prosím pana ministra Sobotku, aby se chopil slova a odpovědi.

 

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych reagoval na interpelaci, která zde zazněla. Pokud jde o čistou pozici České republiky, skutečně platí, že tato čistá pozice, jak se počítá podle metodiky, podle které jsme vedli jednání v Kodani - a myslím, že to je metodika, která je srovnatelná v rámci Evropské unie, a pokud jsme měli vést jakákoli jednání, která se týkala hladiny příjmů České republiky a hladiny odvodů, pak musíme mít určitou metodiku, na které se shodneme. Tak ta čistá pozice je skutečně 6 mld. 764 mil. Kč. To znamená, že Česká republika získala v loňském roce oproti odvodům do rozpočtu Evropské unie částku 6 mld. 764 mil. Kč navíc. Nepotvrdily se tedy předpovědi a strašení, které se projevovalo během loňského roku a spočívalo v tom, že Česká republika se ocitne v prvním roce vstupu v pozici čistého plátce, protože údajně vláda nemá připraveny dostatečné nástroje pro čerpání evropských prostředků. To se ukázalo jako strašení, které nemělo reálnou oporu ve skutečnosti, a proto když jsme zveřejnili výsledek hospodaření a čisté pozice v loňském roce, tak to pro někoho mohlo být překvapení, ale nebylo to překvapení pro Ministerstvo financí. My jsme předpokládali, že naše pozice takováto bude, stejně jako předpokládáme, že naše čistá pozice v letošním roce bude rovněž kladná, stejně jako naše čistá pozice v roce následujícím.

Pokud jde o ty příjmy, které se do čisté pozice započítávají, pak je potřeba říci, že čistá pozice je chápána jako účetní srovnání reálných finančních toků mezi rozpočtem Evropské unie a Českou republikou.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP