(9.20 hodin)
(pokračuje Kasal)

Můžeme se pustit do bodu 142, tak jak ho tady mám označen v původním značení. Je to

 

142.
Návrh poslanců Evy Dundáčkové, Jana Mládka, Miroslava Kalouska,
Tomáše Vrbíka, Jiřího Pospíšila, Michaely Šojdrové, Michala Krause,
Vladimíra Doležala a Martina Kocourka na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1995 Sb.,
o spořitelních a úvěrních družstvech a o některých opatřeních s tím souvisejících
a o změně zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky
a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 363/1999 Sb.,
o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 635/ - druhé čtení

 

Nacházíme se ve druhém čtení a já prosím, aby místo u stolku zpravodajů za navrhovatele zaujal pan poslanec Jiří Pospíšil a zpravodaj ústavněprávního výboru Radim Chytka. My jsme souhlasili s návrhem na opakování druhého čtení této předlohy. Ptám se nyní pana poslance Jiřího Pospíšila, zdali chce vystoupit v úvodu této části tohoto druhého čtení.

František Pelc má náhradní kartu 23.

 

Poslanec Jiří Pospíšil: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že se jedná o opakované druhé čtení, budu velmi stručný. Důvodem tohoto opakovaného druhého čtení je snaha navrhovatelů otevřít znovu prostor a dát šanci všem, kteří mají zájem zapojit se do diskuse k podobě zákona o konkursu a vyrovnání a případně načíst další pozměňovací návrhy, které by mohly být základem pro určité kompromisní řešení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Pospíšilovi. Ptám se nyní, zdali se chtějí ujmout slova zpravodajové výboru ústavněprávního, případně rozpočtového, případně hospodářského. V podrobné rozpravě vystoupí pan poslanec Chytka, pan poslanec Šustr nehodlá vystoupit a pan poslanec Plachý v tuto chvíli také ne.

Takže otevírám rozpravu obecnou. Do obecné rozpravy nemám žádnou přihlášku. Obecnou rozpravu končím a otevírám rozpravu podrobnou. Do podrobné rozpravy se hlásí zpravodaj pan poslanec Chytka, potom vystoupí pan poslanec Koudelka, pan poslanec Lobkowicz.

 

Poslanec Radim Chytka: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, já jen tradičně upozorňuji všechny ty z vás, kteří ve druhém čtení předložili pozměňovací návrhy a chtějí se k těmto pozměňujícím návrhům přihlásit, že nastala právě ta chvíle, kdy tak mohou učinit. Sám půjdu příkladem a hlásím se ke svému pozměňujícímu návrhu pod písmenem D, a to s drobnou modifikací. Rád bych na konci tohoto pozměňujícího návrhu, kde je napsáno Senát s velkým "S", opravil slovo senát na "senát" s malým "s".

Zároveň vidím, že kolegyně Dundáčková je omluvena kvůli nemoci. Rád bych se přihlásil i k jejím pozměňujícím návrhům pod písmenem E1, E2, aby tyto pozměňující návrhy nepropadly. S tím, že u pozměňujícího návrhu E2 bych doplnil, že v názvu zákona se na konec textu doplní slova "a zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytu a nebytovým prostorám a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů".

Pro tuto chvíli děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Radimu Chytkovi. Hovořit bude pan poslanec Zdeněk Koudelka, připraví se pan poslanec Jaroslav Lobkowicz.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Vážený pane předsedající, vážená Sněmovno, já se předem omlouvám, že můj pozměňovací návrh bude trošku delší, nemohl jsem ho rozmnožit, protože se připravoval ještě dneska ráno. Upozorňuji, že jsem advokát, správce a působím ve Vinařském fondu.

Mé pozměňovací návrhy jsou podány k usnesení rozpočtového výboru, a pokud budou přijaty, promítnou se i do návrhu zákona.

K článku I:

1. V § 8 odst. 1 se doplňuje druhá věta: "Správce je zapsán do seznamu správců soudu, v jehož obvodu má sídlo."

2. § 8 odst. 5 zní: (5) Nestanoví-li zákon jinak, při výběru správce, který bude ustaven v usnesení o prohlášení konkursu, soud zpravidla ustaví správcem osobu navrženou navrhovatelem, který patří mezi věřitele s nejvyššími pohledávkami a případně s nárokem na oddělené uspokojení, pokud navrhovatel doloží souhlas osoby se svým ustavením správcem. Je-li takových navrhovatelů více, soud správcem ustaví zpravidla některou z osob jimi navržených. Soud nemusí vyhovět návrhu, zejména jestliže navržený správce byl v posledních třech letech zproštěn funkce správce pro porušování nebo zanedbávání povinností správce.

3. § 8b odst. 1 zní: (1) Na schůzi konkursních věřitelů mohou konkursní věřitelé na návrh alespoň dvou konkursních věřitelů správce zprostit funkce a ustavit jiného ze seznamu správců příslušného soudu, není-li dále uvedeno jinak. Neustaví-li schůze konkursních věřitelů správce nebo odmítne-li osoba své ustavení správcem, ustaví správce soud. Soud ustaví správce v případě, že schůze konkursních věřitelů odvolá správce ještě před ukončením prvního přezkumného jednání.

4. V § 8 odst. 3 se za slovem "účastníků" slovo "nebo" nahrazuje slovy "s výjimkou úpadce,".

5. V nadpisu § 8d se vypouští slovo "správce".

6. V § 8d se vkládá nový odstavec 8, který zní: (8) Členové věřitelského výboru odpovídají za škodu, která nastala na základě rozhodnutí věřitelského výboru, kterým byl správce vázán. Odstavce 1 až 7 se použijí obdobně.

7. V § 8e odst. 1 se na konci doplňují věty: "Do náhrady hotových výdajů se zahrnují i náklady na spisovnu a archiv úpadce. Jestliže v konkursu bylo ustaveno postupně do funkce více správců, soud rozdělí odměnu poměrně podle míry vykonané činnosti a její náročnosti, na náhradu nákladů má právo každý správce."

8. § 8c odst. 4 zní: (4) Náklady na činnosti, k nimž je správce povinen podle zákona nebo rozhodnutí soudu, může zadat jiným osobám na účet podstaty se souhlasem soudu a věřitelského výboru.

9. V § 8f odst. 3 věta druhá zní: "Smlouvy, k jejichž uzavření je nutný souhlas věřitelského výboru nebo soudu, jsou bez tohoto souhlasu neplatné."

10. § 11g se vypouští.

11. V § 13 odst. 1 se na konci doplňuje věta: "Byl-li v době před prohlášením konkursu soudem ustanoven likvidátor ze seznamu správců, soud jej ustanoví správcem."

12. V § 28 odst. 2 se slova "stanovenou podle tohoto zákona z výtěžku zpeněžení" nahrazují slovy "a náhradu hotových výdajů správce připadající na pohledávku odděleného věřitele včetně podílu na odměně a náhradě hotových výdajů za činnost správce podniku nebo likvidátora před vyhlášením konkursu připadajícího na pohledávku odděleného věřitele".

13. V § 31 odst. 5 se za slova "prodejem podniku téhož dlužníka" vkládají slova "anebo funkci likvidátora jmenovaného soudem".

Článek II

1. Bod 9 zní: 9.V řízeních zahájených před účinností tohoto zákona, v nichž soud rozhodl o konečné zprávě, se uspokojí pohledávky věřitelů podle dosavadních předpisů.

V článku XI se vkládá nový bod 1, který zní: V § 57 odst. 1 se vypouští věta třetí.

Za část osmou se vkládají nové části, které znějí:

Část devátá - Změna zákona o vinohradnictví a vinařství

Čl. XII

Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých dalších zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), se mění takto:

1. V § 31 odst. 5 se na konci doplňuje nová věta, která zní: "Mimo obnovu řízení o opravných prostředcích podle zvláštních zákonů rozhoduje předseda rady fondu, na rozhodování se přiměřeně použijí ustanovení o vedoucím ústředního správního úřadu."

2. V § 31 odst. 10 se slova "Prováděcí právní předpis" nahrazují slovy "Plán činnosti fondu".

3. V § 32 odst. 1 se věta druhá vypouští.

4. V § 34 odst. 1 se věta třetí vypouští.

5. V § 34 odst. 2 se písmeno c) vypouští.

6. V § 34 odst. 2 se v písmenu j) slova "návrh organizačního řádu" nahrazují slovy "organizační řád".

7. V § 34 odst. 4 větě čtvrté se slovo "čtyřleté" nahrazuje slovem "pětileté".

8. V § 35 odst. 4 se v první větě vypouštějí slova "stanoveného prováděcím právním předpisem" a druhá věta nově zní: "Vzor stanoví fond jako přílohu organizačního řádu, zveřejní jej dálkovým způsobem a rozešle na obecní úřady vinařských obcí."

9. V § 42 odst. 1 se vypouští čárka a následující slova "§ 31 odst. 10 a § 35 odst. 4".

Čl. XIII - Přechodné ustanovení

Funkční období podle tohoto zákona stávajících členů voleného orgánu Vinařského fondu počne běžet dnem účinnosti tohoto zákona.

Část desátá - Změna zákona o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Čl. XIV - Změna zákona č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 187/1999 Sb., zákona č. 359/2004 Sb. a zákona č. 626/2004 Sb.

1. V § 1 odst. 9 se spojka "a" nahrazuje čárkou a za slovo "plnění" se vkládají slova "a nezůstane-li zaměstnancem úřadu i na odstupné".

2. V § 1 se vkládá nový odstavec 10, který zní: (10) Předsedu zastupuje místopředseda, kterého jmenuje a odvolává předseda. Místopředseda má nárok na plat, náhradu výdajů, naturální plnění, a nezůstane-li zaměstnancem úřadu, i na odstupné jako viceprezident Nejvyššího kontrolního úřadu."

Ostatní části a články se přečíslují.

Čl. XVI

V čl. XVI - Účinnost se slovo "červenec" nahrazuje slovem "října".

Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP