(17.20 hodin)

Poslanec Vilém Holáň: Pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, od prvního čtení tohoto návrhu uplynula už dosti dlouhá doba. Ve zkratce připomínám, že jde o návrh, který by měl odstranit časové ztráty při umísťování dětí v náhradních rodinách. Je motivován obecně tím, že na délku procesu adopce je poměrně dost stížností. Pomalý proces má za následek, že děti pobývají zbytečně dlouho v kolektivních zařízeních, ačkoliv je všeobecně známo, že jejich výchova v náhradní rodině, pokud už nemohou žít v rodině biologické, je pro jejich zrání podstatně zdravější. Speciálně je pak motivován skutečností, že v našich porodnicích je svými matkami zanecháváno v průměru 200 novorozených dětí ročně. Děti jsou předávány do kojeneckých ústavů a tam čekají na další kroky. Pokud rodiče nedají souhlas k adopci a zároveň nejeví o dítě žádný zájem, musí rozhodnout o trvání nezájmu soud. Tento proces trvá různě dlouho.

Naše předloha navrhuje stanovit v občanském soudním řádu pro toto řízení lhůtu tří měsíců, v obtížných případech pak šest měsíců. Návrh byl posuzován ve třech výborech - ve výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, ve výboru petičním a nakonec ústavněprávním. Ve všech třech výborech byl vysloven s návrhem souhlas. V prvně dvou jmenovaných výborech v původně navrženém znění, v ústavněprávním výboru pak ve znění upraveném takto: "Soud je povinen rozhodnout o určení, zda je třeba souhlasu rodičů dítěte k jeho osvojení, přednostně a s největším urychlením." Lhůty tedy nejsou uvedeny explicitně.

Ačkoliv autoři měli za to, že pevné lhůty v původním návrhu jsou pro pracovníky kojeneckých ústavů i pro pracovníky sociálně-právní ochrany dětí zřetelnější, autoři respektují zdůvodnění předkladatelů pozměňovacího návrhu, který máte v textu usnesení ústavněprávního výboru. Jeho výhodou je nesporně to, že používá znění, které právní řád již zná. Urychlení procesu adopce má samozřejmě více příčin. Délka soudního řízení je jednou z nich.

Autoři návrhu považují každý krok ke zlepšení, který se v této věci podaří učinit, za užitečný. Jinými slovy, přivítají schválení návrhu zákona ve kterémkoliv z navržených dvou textů.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji zástupci navrhovatelů za předložený návrh. Konstatuji, že tento návrh jsme v prvém čtení přikázali petičnímu výboru, ústavněprávnímu výboru a výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Usnesení výborů byla rozdána jako sněmovní tisky 730/2, 730/3 a 730/4. Kromě paní poslankyně Zuzky Rujbrové jako zpravodajky petičního výboru požádám, aby se připravily paní poslankyně Eva Dundáčková za ústavněprávní výbor a za výbor pro sociální politiku a zdravotnictví paní zpravodajka Dagmar Mocová.

Nyní prosím paní zpravodajku Zuzku Rujbrovou o její zpravodajskou zprávu. Prosím.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Děkuji. Kolegyně a kolegové, petiční výbor projednal sněmovní tisk 730, poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, na své 37. schůzi dne 18. ledna 2005 a doporučil Poslanecké sněmovně přijmout usnesení, kterým Poslanecká sněmovna tento návrh zákona schvaluje ve znění, které máte před sebou, je obsaženo ve sněmovním tisku 730/1. Současně jsem byla pověřena vás s tímto usnesením seznámit.

Panu místopředsedovi avizuji, že se hlásím do podrobné rozpravy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní požádám paní poslankyni Dagmar Mocovou jako zpravodajku výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, aby přednesla svoji zpravodajskou zprávu.

 

Poslankyně Dagmar Mocová: Děkuji. Vážený pane předsedající, členové vlády nejsou, kolegyně, kolegové -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak moment. Jestli tady není žádný z členů vlády, tak - vidím, je tady pan ministr financí. Přesto bych ho požádal, aby se některého z místopředsedů vlády tady přece jen pokusil klub sociální demokracie, případně Unie svobody nebo lidové strany zajistit, abychom splnili podmínky jednacího řádu.

Prosím, paní zpravodajko, pokračujte.

 

Poslankyně Dagmar Mocová: Děkuji. Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví na své 31. schůzi konané dne 1. prosince 2004 projednal zákon a doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s návrhem poslanců Viléma Holáně, Josefa Janečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. Usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví jste obdrželi pod číslem 211 jako sněmovní tisk 730/2.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, paní zpravodajko. Jak jsem byl informován, za nepřítomnou paní poslankyni Evu Dundáčkovou zpravodajskou zprávu ústavněprávního výboru přednese pan poslanec Miroslav Pátek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Pátek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych přednesl zprávu a usnesení ústavněprávního výboru č. 155 ze dne 20. ledna 2005. Ústavněprávní výbor na své 55. schůzi dne 20. ledna 2005 projednal návrh poslanců Holáně, Janečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. Po odůvodnění člena návrhové komise poslance Holáně a zpravodajské zprávě poslankyně Dundáčkové a po rozpravě ústavněprávní výbor doporučuje Poslanecké sněmovně, aby návrh schválila, a ve své druhé části doporučil, aby přijala k tomuto návrhu změnu a doplněk tak, jak je uvedeno ve sněmovním tisku 730/4.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Miroslavu Pátkovi za přednesení zpravodajské zprávy. Otevírám obecnou rozpravu. Konstatuji, že do obecné rozpravy nemám žádnou písemnou přihlášku ani nevidím žádnou přihlášku z místa. Proto obecnou rozpravu končím.

Otevírám rozpravu podrobnou, do které mám přihlášku paní poslankyně Zuzky Rujbrové. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Děkuji. Kolegyně a kolegové, dovolte, abych přednesla dvě, dá se říci, že jde o legislativně technické úpravy k návrhu zákona. Prvá se týká uvozovací věty, tedy článku I, druhá dalšího zpřesnění. Pro přesnost stenozáznamu budu uvádět uvozovky tak, abyste měli tento zápis k dispozici co nejpřesněji.

Změna prvá. V čl. I se slova "zákona č. 283/1993 Sb.," zrušují, slova "zákona č. 153/2004 Sb. a" se nahrazují slovy "nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 153/2004 Sb.,", za slova "237/2004 Sb.," se vkládají slova "zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 340/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb. a zákona č. 59/2005 Sb.," a slovo "vkládá" se nahrazuje slovem "doplňuje".

Snad jen pro vysvětlení. Zákonem č. 283/1993 Sb. nebyl občanský soudní řád novelizován, proto by neměl být uveden ve výčtu novel. Stejně tak ve Sbírce zákonů byl pod číslem 153/2004 Sb. publikován nález Ústavního soudu, který ruší pouze jedno z ustanovení občanského soudního řádu, nikoliv zákon, který by jej měnil, a bylo zapotřebí tyto a další podobné nepřesnosti vyjasnit.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP