(17.10 hodin)
(pokračuje Filip)

Končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji místopředsedovi vlády a panu zpravodaji a končím bod číslo 8.

 

Dalším bodem našeho jednání je

 

9.
Návrh poslanců Zuzky Rujbrové, Marie Rusové a Hany Orgoníkové
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 725/ - druhé čtení

 

Jsme ve druhém čtení. Žádám paní poslankyni Zuzku Rujbrovou za navrhovatele, aby zaujala místo u stolku zpravodajů, a žádám zároveň zpravodaje ústavněprávního výboru pana poslance Zdeňka Koudelku, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání ústavně právnímu a petičnímu výboru. Usnesení obou výborů vám byla rozdána jako sněmovní tisky 725/2 a 725/3.

Nyní žádám paní poslankyni Zuzku Rujbrovou, aby návrh ve druhém čtení uvedla. Prosím.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Kolegyně a kolegové, dovolte, abych poděkovala členům ústavněprávního výboru a výboru petičního, kteří podpořili snahu navrhovatelů o posílení ochrany těch, kteří se sami vždy zcela bránit nemohou, tedy převážně osob, které trpí duševní chorobou nebo poruchou, která jim znesnadňuje přístup k jejich právům. Smyslem návrhu bylo právě posílení jejich právní ochrany tak, aby došlo k omezení možnosti zformalizování soudního řízení a aby i tyto osoby samy, pokud toho schopny jsou a budou-li mít zájem, mohly do řízení aktivně vstupovat a aby také mohly žádat vrácení způsobilosti v kratších lhůtách, než zákon dosud umožňoval. Současně jsme také navrhli zúžit možnost nedoručovat těmto osobám rozhodnutí pouze na případy, kdy opravdu podle závěru znaleckého posudku nejsou vůbec schopny význam tohoto rozhodnutí pochopit. Navrhli jsme zkrácení maximální doby možného pozorování ve zdravotnickém zařízení a podobně.

Oba výbory přijaly svá doporučující usnesení včetně pozměňovacích návrhů, s nimiž lze v převážné většině vyslovit souhlas. Ráda bych vás však upozornila na jedno pravděpodobně nedopatření, kterým se usnesení obou výborů od sebe liší. Vláda ve svém jinak souhlasném stanovisku doporučila mimo jiné drobnou úpravu znění navrhovaného textu § 191d odst. 2, kde doporučila vypustit větu druhou. Tímto způsobem postupoval také petiční výbor. Výbor ústavněprávní - jsem přesvědčena, že šlo o nedopatření, protože tento odstavec má věty tři - vypustil místo věty druhé větu třetí, která výrazným způsobem mění smysl celého ustanovení. Upozorňuji na to a upozorním na to znovu před třetím čtením, protože mám za to, že při hlasování bychom měli vzít tuto okolnost v úvahu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji zástupkyni navrhovatelek. Nyní žádám pana poslance Zdeňka Koudelku, aby přednesl zpravodajskou zprávu ústavněprávního výboru. Poté požádám zpravodajku petičního výboru paní poslankyni Vojtilovou. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Vážený pane předsedající, vážená Sněmovno, ústavněprávní výboru doporučuje přijetí uvedeného návrhu zákona ve znění jím přijatých pozměňovacích návrhů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní zpravodajka petičního výboru paní poslankyně Vojtilová se zpravodajskou zprávou. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: Vážené kolegyně a kolegové, petiční výbor se na své 36. schůzi zabýval projednáváním poslaneckého návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 725, a doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu přijmout tento návrh zákona ve znění pozdějších předpisů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za zpravodajskou zprávu. Otevírám obecnou rozpravu. Konstatuji, že nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Takový zájem nevidím, proto obecnou rozpravu končím.

Zahajuji rozpravu podrobnou. Také nemám žádnou písemnou přihlášku. Vidím pana poslance Radima Chytku, který se hlásí. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Radim Chytka: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, doufám, že když já jsem obdržel své pozměňovací návrhy k občanskému soudnímu řádu na lavici, obdrželi jste je i vy, a nemusím je tedy číst. Proto mi dovolte pouze krátké zdůvodnění.

Moje pozměňovací návrhy vyplývají z novely občanského soudního řádu a dají se rozdělit na dvě části. Za prvé jsou to určitá technická upřesnění, a to samotného občanského soudního řádu, a dále jsou to některá technická upřesnění, která je nutné promítnout i do zákona o advokacii. Pokud však je tímto zákon o advokacii otevřen, pak zároveň navrhuji, aby představenstvo Advokátní komory, které je dosud voleno vždy na tři roky, bylo voleno na čtyři roky. Sněm Advokátní komory se bude konat na podzim, v říjnu tohoto roku, a Advokátní komoře je slibováno, to je pravda, mohu to potvrdit, že ty tři roky u nich jsou celkem atypické, že by mělo dojít k harmonizaci s volebním obdobím ostatních orgánů. Bylo slibováno i z vlády, že dojde k novele zákona o advokacii. K tomu však nedochází a bylo by proto vhodné, aby před říjnem nové představenstvo bylo již voleno na čtyři roky, což je ve druhé části mých pozměňovacích návrhů.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Chytkovi. Nyní se do rozpravy přihlásil pan zpravodaj.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: K návrhu zákona podávám tento pozměňovací návrh: V článku I bodu 14, který se týká § 191b odst. 2, se na konci druhé věty doplňují slova "z řad advokátů" a poslední věta se vypouští.

Dále podávám pozměňovací návrh k návrhu podanému kolegou Chytkou, a to k článku II, kde by se vložil nový bod: V § 41 odst. 1 písm. f) a v § 52 odst. 2 se slova "České advokátní komory" nahrazují slovem "komory".

Jde o to, že již na začátku tohoto zákona je zavedena legislativní zkratka "komora", a měla by se tedy důsledně tato legislativní zkratka dodržovat i v dalších ustanoveních. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Zdeňku Koudelkovi. Kdo další má zájem vystoupit v podrobné rozpravě? Takový zájem nevidím. Podrobnou rozpravu končím.

Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo od paní navrhovatelky. Není. Zpravodaj má zájem o závěrečné slovo? Nemá. Paní zpravodajka Vojtilová také ne.

Končím druhé čtení bodu 9. Děkuji zástupkyni navrhovatelek, děkuji zpravodajům.

 

Budeme pokračovat bodem

 

10.
Návrh poslanců Viléma Holáně, Josefa Janečka a dalších
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 730/ - druhé čtení

 

Návrh uvede zástupce navrhovatelů, pan poslanec Vilém Holáň. Zároveň žádám paní poslankyni Zuzku Rujbrovou, aby vystoupila jako zpravodajka k tomuto tisku za petiční výbor. Nyní prosím pana navrhovatele, aby jej uvedl.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP