(9.10 hodin)
(pokračuje Pospíšil)

Diskusní věcí zůstává temporální klauzule, tj. od kdy do kdy by měla věc platit, jestli by eventuálně přijatý zákon měl být účinný, resp. zda by se měl, či neměl vztahovat na konkursní řízení, která již v tuto chvíli probíhají, atd.

Chci, dámy a pánové, říci, že pokud by byly přijaty pozměňovací návrhy, které by oslabily postavení věřitelů, kdyby byly přijaty pozměňovací návrhy, které by oslabily uspokojení oddělených věřitelů, to znamená, že by byl zachován dosavadní stav, pak podle nás coby navrhovatelů ztrácí předložená novela smysl, a pak bohužel sami navrhovatelé předložený tisk nebudou moci v závěrečném hlasování podpořit.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má nyní pan kolega Kocourek. Platí přihláška pana poslance Lobkowicze? (Posl. Lobkowicz: Nikoli.) Neplatí. Pak tedy bude hovořit pan kolega Chytka.

 

Poslanec Martin Kocourek: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolte, abych v návaznosti na svého kolegu spolupředkladatele tohoto sněmovního tisku uvedl, že předkladatelé potřebují dále intenzivně vyjednávat s dalšími členy Sněmovny o nějakém dalším konsensuálním textu, který by usnadnil projednávání a přijetí tohoto návrhu zákona co největší většinou.

Abychom si mohli vytvořit potřebný prostor, dovolte, abych jménem všech spolupředkladatelů tohoto sněmovního tisku navrhl opakování druhého čtení tohoto návrhu zákona podle § 95 odst. 2 jednacího řádu. Poprosil bych, abychom o tomto návrhu pokud možno hlasovali bez rozpravy ihned.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano, děkuji. Přesto dám ještě slovo přihlášenému zpravodaji kolegovi Chytkovi, a poté nechám hlasovat o vašem návrhu.

 

Poslanec Radim Chytka: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, protože padl návrh na opakování druhého čtení, pak moje zpravodajská zpráva se omezí pouze na omluvu, že vám byly pozměňovací návrhy rozdány pod sněmovním tiskem č. 635/5, správně má být 635/6, neboť tisk 635/5 je z ÚPV.

Zároveň bych požádal kolegy, kteří ve druhém čtení podali pozměňovací návrhy pod písmenem H a pod písmenem L, aby využili případného opakovaného druhého čtení a své pozměňovací návrhy ještě vyladili, neboť tak jak jsou předloženy, by pravděpodobně byly nehlasovatelné.

Nyní se domnívám, že můžeme hlasovat o opakování druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano, souhlasím.

 

V následujícím hlasování tedy rozhodneme o návrhu opakovat druhé čtení tohoto návrhu zákona.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 28 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 174 hlasovalo pro návrh 163, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat.

 

S procedurálním návrhem se přihlásil kolega Kocourek.

 

Poslanec Martin Kocourek: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych v návaznosti na výsledek předchozího hlasování, jímž jsme sněmovní tisk 635 vrátili do druhého čtení, Sněmovně navrhl, aby se toto opakované druhé čtení konalo zítra, to znamená ve čtvrtek 10. 2 , a to jako první bod našeho dopoledního jednání.

Dále bych si dovolil navrhnout, aby případné třetí čtení bylo zařazeno na jednání Sněmovny v pátek 18. 2. jako první bod odpoledního jednání.

Myslím, že tyto procedurální návrhy na změnu pořadu nám vytvářejí dostatečný prostor dokončit tento zákon v co nejširším konsensu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Prosím, pane poslanče, omlouvám se, že jsem nezaregistroval návrh na zařazení druhého čtení. Kdy má být?

 

Poslanec Martin Kocourek: Druhé čtení navrhuji, pane místopředsedo, zítra 10. 2. jako první bod dopoledního jednání.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano, první bod dopoledne, to znamená tedy ráno. To je možné.

Zrekapituluji tedy procedurální návrh: zařadit druhé čtení a třetí čtení tohoto návrhu zákona na program této schůze a… Ještě hlásí pan kolega Koudelka, který určitě zasáhne do mé rekapitulace, takže ji nebudu dále provádět.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Poznamenávám, že podle našeho jednacího řádu mohou být třetí čtení v pátek do 14 hodin, to znamená, zařadit to jako první bod odpoledne není příliš šťastné. Doporučoval bych proto, aby to byl první bod dopoledne.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano, čím dříve, tím lépe. Takže rekapitulace procedurálního návrhu zní: zařadit druhé a třetí čtení tohoto návrhu zákona na program ještě této schůze, a to tak, že druhé čtení na 10. 2., což je zítra, jako první bod našeho jednání, a třetí čtení na pátek 18. února jako první bod ráno. (Poslanec Pleva upozorňuje na problematickou možnost stihnout potřebné rozmnožovací práce.) O tom, jestli to někdo fyzicky zvládne, nebo ne, rozhodneme.

Sděluji, že pan kolega Doktor má náhradní kartu č. 33.

Zařazujeme tedy dva nové body.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 29. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Z přítomných 178 poslanců pro návrh hlasovalo 154, proti 5. Návrh byl přijat.

 

Nyní se tedy budeme zabývat návrhy zákonů ve třetím čtení, a to v pořadí bodů 86, 87, 88, 89, 90 atd.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo

 

86.
Návrh poslanců Ludmily Brynychové, Ladislava Skopala, Josefa Mandíka,
Petra Zgarby, Miloslavy Vostré a Josefa Šenfelda na vydání zákona o úpravě
některých právních vztahů k zemědělské půdě (zákon o nájmu zemědělské půdy)
/sněmovní tisk 375/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala za navrhovatele kolegyně Ludmila Brynychová a zpravodaj zemědělského výboru poslanec Jan Grůza. Obdrželi jsme sněmovní tisk 375/3, který obsahuje návrh na zamítnutí a pozměňovací návrhy.

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Hlásí se pan kolega Kučera. Prosím ostatní kolegy a kolegyně, aby se zklidnili, zaujali svá místa a vyslechli si kolegu Kučeru. Prosím.

 

Poslanec Miloslav Kučera: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, blíží se hlasování o návrhu zákona o nájmu zemědělské půdy. Argumentů, že jde o návrh zcela protiústavní, který poškozuje vlastníky pozemků, těch zde již padlo dost při druhém čtení i při prvním čtení. Myslím, že je zbytečné, abych je opakoval. Své dnešní vystoupení bych proto omezil pouze na popsání skutečnosti, že nejde o jeden nahodilý zákon, který vlastníky zemědělských pozemků chce poškodit, ale že v této Sněmovně a v této republice jsme svědky, jak celá kaskáda podobných zákonů drtí vlastníky zemědělských pozemků, drtí jejich práva, omezuje je v jejich právech.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP