(16.00 hodin)
(pokračuje Krajíček)

Váš materiál, který byl předložen podvýboru, však bohužel není požadovaným investičním záměrem, ani jeho doplněním, a to ani částečným. Materiál pouze obecně popisuje funkci dětské nemocnice v Motole, avšak jen stručně, aniž by uvedl již opakovaně jak podvýborem, tak i Ministerstvem financí požadovaná data a údaje, které jsou jednoznačně specifikovány ve vyhlášce Ministerstva financí číslo 40/2001 Sb. Na necelých šesti stránkách je popsána nemocnice na úrovni slohové práce žáka druhého stupně základní školy na téma - popiš nemocnici v našem městě.

Naskýtá se tedy otázka, proč po dobu několika let není ani vedení nemocnice, ani Ministerstvo zdravotnictví schopno předložit řádné požadované podklady. Otázka první: Je to základní neschopnost obou těchto institucí, nebo snaha na základě opakovaně vyvolávané paniky u rodičů malých pacientů o havarijním stavu objektu dětské fakultní nemocnice získat vysokou státní dotaci děj se co děj, pouze na základě představ nějakých zájmových skupin?

Ve svém návrhu koncepce péče o zdraví upozorňujete na problémy stávajícího a rizika dalšího možného vývoje v oblasti přeinvestování našeho zdravotnictví. Tento materiál ve svých krátkodobých cílech požaduje také analýzu pražského zdravotnictví, která doposud neexistuje. Z toho vyplývá otázka druhá: Jste přesvědčena, že investice ve výši 5 mld. korun bude skutečně efektivním vynaložením finančních prostředků, pro kterou nebyly doposud základní parametry stanoveny?

Otázka třetí: Jak je, paní ministryně, Ministerstvo zdravotnictví připraveno na řešení případných krizových situací, ke kterým může dojít z důvodu doposud nezahájených prací pro odstranění havarijních stavů v této nemocnici? Připomínám, že finanční prostředky byly k dispozici již ve státním rozpočtu na rok 2003, avšak z těchto prostředků do dnešního dne nebyla proinvestována ani jedna koruna.

Děkuji vám za odpověď.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím paní ministryni, aby se chopila odpovědi a reakce na tuto interpelaci. Prosím.

 

Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová Vážený pane předsedo, vážení přítomní. Z toho, co tady kolega Krajíček nastolil, to znamená několik otázek, pochybuji, že bude moje dnešní zpráva dostatečně vyčerpávající, a proto jej rovnou vyzývám, aby mně zaslal písemnou žádost, kde budou všechny tyto otázky uvedeny a kde bude možné dostatečným způsobem, vyčerpávajícím způsobem odpovědět. Přesto se pokusím o zodpovězení několika otázek, resp. chci vyhovět názvu této interpelace - ve věci rekonstrukce dětské fakultní nemocnice Motol.

Rekonstrukce byla rozdělena na dvě části, a to projekt evidenční číslo 23511E-0002 Fakultní nemocnice v Motole, rekonstrukce DFN-energocentrum, a 23511E-0003 Fakultní nemocnice v Motole, řešení havarijní situace dětské části. Na projekt rekonstrukce energocentra byla dne 9. dubna 2004 schválena registrace a 17. června 2004 byl schválen souhlas se zadáním realizace projektu. Na základě tohoto souhlasu bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele technologie. Po výběru dodavatele technologické části a předložení dokladů dle vyhlášky Ministerstva financí číslo 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, bylo dne 8. října 2004 schváleno rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování projektu. Výběrové řízení na dodavatele stavební části v současné době probíhá. Tento zdánlivě opačný postup při výběru dodavatelů stavební a technologické části vyplývá z toho, že stavební část musí být přizpůsobena právě technologii.

V návaznosti na průběh výběrového řízení nebude v letošním roce čerpána dotace ze státního rozpočtu ve výši 25 mil. korun a bude převedena cestou rezervního fondu do příštího roku.

Na projekt evidenční číslo 23511E-0003 FN v Motole, řešení havarijní situace v dětské části, byla dne 21. října 2004 schválena registrace. V současné době Fakultní nemocnice v Motole připravuje dokumentaci pro vydání souhlasu se zadáním realizace projektu. Proto i v tomto případě požádal ředitel Fakultní nemocnice v Motole o převod dotace ve výši 149 mil. korun cestou rezervního fondu Ministerstva zdravotnictví do příštího roku.

Všechny výše uvedené kroky dávají reálný předpoklad úspěšného zahájení prací na těchto projektech v příštím roce. Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Také, paní ministryně. Vyčerpala jste částečně svůj čas. Takže nyní poprosím pana poslance Krajíčka, aby ještě přidal minutu.

 

Poslanec Miroslav Krajíček: Já vám děkuji, paní ministryně, za aspoň pokus o nějakou odpověď, nicméně musím říci, že tato odpověď mě neuspokojuje, protože se pohybujeme neustále v bludném kruhu a bohužel na havarijní situaci této nemocnice se nic nemění již mnoho let.

Budu reagovat pouze na vaši odpověď týkající se energocentra. Byl bych velmi rád, kdybych se dozvěděl alespoň to, že je skutečně nutné demolovat stávající objekt a postavit objekt úplně nový, nebo by stačilo pouze stávající objekt opravit a vybavit ho novým odpovídajícím technologickým zařízením. Myslím si, že by to přineslo velmi výraznou úsporu finančních prostředků, které jsou zvláště ve vašem resortu velmi nedostatkové.

Pokusím se tedy vám poslat otázky, které jsem tady nastolil, písemně. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, ještě paní ministryně může reagovat.

 

Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová Já bych chtěla zopakovat svoji nabídku, kterou jste ostatně přijal, a vyzvat vás, abyste poslal písemnou formou svoje otázky.

A jenom chci připomenout, že řešení pražského zdravotnictví je jedním z předpokladů toho, aby se vůbec dále jednalo o oněch pěti miliardách, které jste tady zmínil a které by měly sloužit k rekonstrukci, tedy k opravě stávajícího objektu. Já osobně se domnívám, ale nejenom já, ale i vedení Fakultní nemocnice v Motole, že je účelné, aby se rekonstruovala ta budova, která rekonstrukci vyžaduje, protože prostorové uspořádání této nemocnice způsobem, který je nejlépe vidět z leteckého snímku, je do jisté míry účelné a myslím si, že už se zdaleka neodsuzuje, že jde o tzv. molocha, ale naopak, že se zjistilo, že tento způsob je velice efektivní s ohledem na existenci jednotlivých klinik a komplementů. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji paní ministryni. Tím končíme tuto interpelaci.

Pokud se držím jednacího řádu, tak v 16.10 hodin je limit pro poslední interpelaci. To si myslím, že ještě není, takže by pan poslanec Doležal měl podle jednacího řádu dostat možnost přednést svou interpelaci. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Já děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych i já přednesl svou interpelaci.

V lednu letošního roku jsem byl osočen prostřednictvím médií mluvčím Ministerstva financí z toho, že mně společně s kolegou Vlčkem se podařilo zcizit státní majetek, to znamená prodat nebo předat někomu "Abu". Později se ukázalo, že to pravda není, že média neměla dostatečné informace, a co je vůbec nejzajímavější, ABA za první pololetí letošního roku hospodařila s přebytkem, to znamená, hospodářský výsledek byl řádově 20 milionů do plusu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP