(15.30 hodin)

Poslanec Petr Krill: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane ministře, dovoluji si interpelovat v otázce hotelu Diana. Hotel Diana ve Velkých Losinách patřil mezi nejkvalitnější zařízení v oblasti cestovního ruchu a turistiky na Šumpersku a Jesenicku nejen kvalitou vlastního zařízení, ale zejména kvalitními službami a strategií, které zařizovatel tohoto zařízení nabízel a poskytoval. Hotel Diana byl i oblíbeným místem pro společenské akce firem a různých organizací, a to nejen z tohoto regionu. Celoročně byl plně využíván včetně nabízeného sportovního zázemí. Majitel hotelu Diana, Lesy České republiky, se v letošním roce rozhodl nájemci hotelu, firmě CE WOOD, nájemní smlouvu neprodloužit a hotel odprodat. Potud je vše v pořádku, je to výlučné právo majitele.

Podivnější je však následující postup. Nájemci bylo nabídnuto odkoupení hotelu za 56 mil Kč. Ten zájem o odkoupení neměl, a proto byl vyzván, aby vyklidil z hotelu všechno vybavení, které je jeho majetkem. Jednalo se o majetek v hodnotě zhruba 10 mil. Kč. Přitom nájemce nabídl Lesům České republiky, že hotel novému majiteli předá za provozu, aby hotelové služby, na něž klienti byli zvyklí, mohly být bez přerušení provozu dále poskytovány. Nájemce (Majitel?) Lesy České republiky však s tímto návrhem nesouhlasil, objekt je dnes nevyužit a navíc přichází o stálou klientelu. Většina majetku nájemce je v současné době již vystěhována a hotel je pro komerční účely toho času nepoužitelný. Z prodeje hotelu však v současné době sešlo, protože zájemce o koupu nesložil peníze, výše částky není známa a Lesy České republiky dle svého mluvčího oslovují sedm realitních kanceláří s nabídkou na prodej projektu.

(Předseda upozorňuje řečníka na čas.)

Už budu končit. Dovolím si položit tři otázky.

1. Vyšel původní zájem o odkoupení objektu z výběrového řízení a za jakou cenu, protože se jedná o majetek státu?

2. Bude budoucí nabyvatel provozu objetu i nadále provozovat hotelové služby? Je to ošetřeno v kupní smlouvě?

3. Z toho, že z prodeje sešlo a nabídka na kontinuální předání hotelu nebyla přijata, ponesou Lesy ČR určitou ztrátu. Kdo je za ni zodpovědný?

Je samozřejmé, že Lesy ČR velmi profitují z kvalitních lesů našeho regionu.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Prosím nyní pana ministra Palase. Připomínám, že má k dispozici pět minut na odpověď.

 

Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas: Vážený pane předsedo, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych reagoval na tuto interpelaci následujícími informacemi.

Lesy ČR získaly hotel Diana v roce 1999 od společnosti Lesy Krnov, přičemž dohodnutá cena nemovitosti činila 42,261 mil. Kč a dohodnutá cena movitých věcí činila 2,7 mil Kč. Právním nástupcem společnosti Lesy Krnov, a. s., je nyní již zmiňovaná společnost CE WOOD Zlín. Již dne 30. 6. 1999 byla uzavřena nájemní smlouva o nájmu nemovitosti a movitých věcí, jež byly předmětem převodu vlastnického práva mezi Lesy ČR a bývalým vlastníkem hotelu, tedy společností Lesy Krnov. Nájemné bylo v té době stanoveno ve výši 1,9 mil. Kč, přičemž pronajímatel, tedy Lesy ČR, se zavázal zpětně investovat do oprav či technického zhodnocení a reálu částku 250 000 Kč ročně. Počátkem roku 2004 se Lesy ČR rozhodly hotel Diana s příslušenstvím odprodat, protože nehodlají provozovat hotelovou činnost a hotel se stal pro ně nadbytečným.

O koupi areálu hotelu Diana projevily zájem dva subjekty. Dosavadní nájemce, společnost CE WOOD, neprojevil zájem pokračovat v nájemním vztahu ani hotel odkoupit. V polovině tohoto roku byli osloveni dosavadní evidovaní zájemci o koupi hotelu, znovu včetně dosavadního nájemce, s tím, že jim byly sděleny podmínky prodeje, zejména kupní cena ve výši minimálně 50 mil. Kč. Navržené podmínky byl ochoten akceptovat pouze jeden z evidovaných zájemců, s nímž Lesy ČR následně v listopadu t. r. uzavřely smlouvu o budoucí kupní smlouvě. Budoucí kupující však, jak jste zde sdělil, podmínky smlouvy o dohodnutém termínu nesplnil, a proto Lesy ČR od zmíněné smlouvy odstoupily. Následně Lesy ČR v zájmu zajištění transparentnosti prodeje oslovily na konci listopadu t. r. sedm realitních kanceláří se žádostí o podání nabídek, uzavření smlouvy a o zprostředkování prodeje areálu tohoto hotelu. V současné době eviduje aukční síň Naxos, která vyhrála toto výběrové řízení, již několik vážných zájemců a předpokládám, že na přelomu roku, nejdéle začátkem ledna, bude hotel prodán.

Na vaše otázky, které jste zde podal, bych odpověděl - ano, Lesy ČR mají zájem prodat tento hotel transparentně. Samozřejmě předpokládám, že nový nabyvatel, který koupí tento hotel, bude dále tento hotel provozovat. Předpokládám samozřejmě, že zaměstná personál, který zde pracoval.

Kdo je zodpovědný za případné ztráty? Obchodní transakce probíhá tak, jak probíhá, buď je, nebo není zájemce. Je samozřejmé, že Lesy ČR nemají ve svém zadání provozovat hotel. To za prvé. Za druhé vám chci připomenout, že to byl jeden z důvodů odvolání bývalého vedení, kdy Lesy ČR za dluhy firmy CE WOOD převzaly tento hotel a obratem ruky jim tento hotel pronajaly. To byl mimo jiné jeden z důvodů, proč jsem odvolal bývalé vedení podniku Lesy ČR.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Jen částečně jste využil času, který máte k dispozici. Prosím nyní pana poslance Krilla, aby on využil své minuty.

 

Poslanec Petr Krill: Děkuji za odpověď. Možná jsem špatně porozuměl. Na zájemce, který nakonec nesplnil své závazky, bylo vypsáno výběrové řízení? Prošlo to výběrovým řízením?

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pouze tato otázka, prosím pane ministře.

 

Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas: Pane poslanče, já samozřejmě trvám na tom, aby veškerý přebytečný majetek byl prodáván na základě výběrového řízení. Lesy ČR podle počtu objektů, a ty jdou do tisíců, jsou největší realitní kanceláří České republiky. Proto jsem uložil vedení Lesů ČR transparentním způsobem přebytečný majetek odprodat. To za prvé.

Za druhé, státní podnik nemusí prodávat na základě výběrového řízení, nicméně já jsem nařídil, aby to proběhlo.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: To byla asi poslední slova na tuto interpelaci. Prosím nyní pana poslance Recmana, který interpeluje ministra financí ve věci zlatých akcií vlády. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Svatomír Recman: Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, obracím se na vás jako na ministra financí a zároveň předsedu prezidia Fondu národního majetku ve věci držení tzv. zlaté akcie neboli zvláštního hlasovacího práva. Stát, tzn. Česká republika, drží zlaté akcie prostřednictvím Fondu národního majetku v řadě významných a strategických firem jako důsledek privatizace nebo odstátnění firem z devadesátých let minulého století. Moje interpelace směřuje k objasnění dvou okruhů, které se týkají mimo jiné i řízení těchto podniků.

Za prvé, rád bych pane ministře, znal, jaký je současný stav ve zlatých akciích, to znamená, v kolika podnicích stát ještě drží zvláštní hlasovací práva prostřednictvím zlatých akcií a jestli by bylo možné uvést některé příklady nejvýznamnějších podniků, protože jsem si vědom toho, že nemá smysl číst zde celý seznam.

Za druhé, a v tom je meritum mé interpelace, jaký je záměr vlády, případně záměr Ministerstva financí, ohledně využití zlatých akcií do budoucna. Pokud hovořím o budoucnu, mám na mysli horizont minimálně roku 2006, kdy by mělo skončit řádné období současné vlády a současné Sněmovny.

Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP