(Jednání pokračovalo v 14.32 hodin.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dámy a pánové, vážení kolegové, naším dalším bodem podle pořadu je bod číslo

 

98.
Ústní interpelace

 

Nejdříve jsou určeny předsedovi vlády České republiky, vládě České republiky a ostatním členům vlády. Dnes jsme za účasti ověřovatelů vylosovali pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a podávat ústní interpelace nejprve na předsedu vlády pana Stanislava Grosse, a to v čase od 14.30 do 15.15 hodin, na ostatní členy vlády pak od 15.15 do 16.15 hodin. Seznamy poslanců, tak jak byli vylosováni v pořadí, vám byly rozdány do lavic.

Já bych měl jako prvnímu dát slovo panu poslanci Schwippelovi, který byl vylosován na prvním místě, aby přednesl ústní interpelaci na předsedu vlády České republiky Stanislava Grosse. Jako druhý se pak připraví pan poslanec Petr Nečas. Nyní prosím pana poslance Schwippela, aby přednesl svou interpelaci. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Schwippel: Děkuji, pane předsedající. V poslední době jsem zaznamenal několik znepokojivých výroků pana premiéra na adresu Parlamentu České republiky. Na půdě této Sněmovny dne 21. října pan premiér prohlásil, že je mu přednější pracovat pro 900 lidí, kteří získají práci na základě této činnosti vlády, než zde poslouchat některé žvásty poslanců. Musím konstatovat, že v takovém případě má pan premiér ještě hodně práce, aby vyrovnal manko více než 200 tisíc pracovních příležitostí, které jsme za socialistických vlád ztratili.

Po krajských a senátních volbách pan premiér zauvažoval velmi rychle o zrušení Senátu Parlamentu České republiky. Dovolte mi na tomto místě zmínit několik čísel. Neúčast v druhém kole senátních voleb dosáhla 81,6 % oprávněných voličů. Naproti tomu v krajských volbách nevolilo ČSSD 86 % voličů, v prvním kole senátních voleb v průměru 87,5 % voličů a v druhém kole dokonce 95 % voličů. Není to tedy Senát, nad jehož existencí a další působností by se měl pan premiér primárně zamyslet.

Pan předseda vlády také v poslední době pronesl několik znevažujících výroků na adresu prezidenta republiky a státních zástupců. Jedinou ústavní institucí, kterou nezpochybnil, tak zůstává vláda České republiky. Vzhledem k těmto okolnostem se nabízí otázka, zda má Česká republika vůbec právo poučovat jiné, např. Ukrajinu, jak správně demokraticky postupovat.

Z historie máme bohužel dostatek příkladů, kam takové pohrdání parlamentem, a myslím, že opakovaná neúčast na interpelacích a na dalších významných jednáních Sněmovny je toho dostatečným důkazem, může vést. Není určitě náhoda, že to byl Lenin, který označil parlament za žvanírnu předtím, než ho sám zrušil, a že nacističtí předáci se vyjadřovali o demokratických institucích a demokratických politicích podobně nevybíravě. A mysleli to rozhodně nejméně stejně upřímně.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Bohužel předseda vlády neodpoví dnes v tomto čase na interpelace, které budou předneseny, protože je omluven. Původně byl omluven, protože měl být v Bruselu, ale je mi známo, že onemocněl, takže v této chvíli není přítomen. Můžeme zde dnes pouze vyslechnout interpelace, ale bohužel bez odpovědí premiéra.

Já tedy mohu v této chvíli udělit slovo panu poslanci Petru Nečasovi, který je druhý v pořadí interpelujících, a pak je tady jako třetí pan poslanec Martin Říman. Prosím pana poslance Nečase.

 

Poslanec Petr Nečas: Vážený pane předsedo, dovolte mi, abych položil několik ústních otázek nepřítomnému panu předsedovi vlády. Mé otázky se týkají situace ve stoprocentně státem vlastněné akciové společnosti České produktovody čili ČEPRO.

Je zjevné, že za stoprocentně vlastněnou akciovou společnost nese primární odpovědnost stát, který je v exekutivní rovině zastřešen vládou. To znamená, že pan předseda vlády osobně nese základní díl odpovědnosti za situaci v tomto podniku, která je momentálně taková, že tento podnik balancuje na okraji hospodářského krachu, což má závažné dopady ekonomické v podobě několikamiliardových částek, které se ztratí ze státního majetku, i v oblasti strategické, protože tento státní podnik je mimo jiné pověřen pro správu státních hmotných rezerv držet například i určité rezervy kapalných paliv.

Za druhé. Pan současný předseda vlády nese výrazný díl spoluodpovědnosti za tuto situaci mimo jiné i díky tomu, že hlava tohoto podniku pan ředitel Kadlec byl zcela zjevně dosazen do tohoto postu právě na základě snahy a tlaku vyvíjené tehdejším ministrem vnitra a současným premiérem Stanislavem Grossem. To znamená, zda pan předseda vlády cítí spoluodpovědnost za manažerské selhávání stávajícího managementu, který přivádí tento podnik na pokraj krachu.

Za další. Chtěl bych se dotázat nepřítomného pana premiéra, jakou kvalifikaci mají lidé, kteří se i pod jeho tlakem dostali do vedení tohoto velmi důležitého podniku, na základě jakých kritérií on vyvíjel tlak na to, aby se například právě pan Kadlec stal šéfem této firmy.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. To byla interpelace pana poslance Nečase. Nyní bych požádal pana poslance Martina Římana. Pak si vezme slovo pan poslanec Miroslav Beneš. Prosím.

 

Poslanec Martin Říman: Vážený pane předsedo, já nemohu nezačít tím, že nejenom mluvíme do prázdné zdi, to znamená k nepřítomnému premiérovi, ale budeme také v dalším mluvit k nepřítomnému ministrovi Bublanovi, Kühnlovi, Buzkové a Němcovi, to znamená, že z dnešních 38 interpelací bude 25, tedy plné dvě třetiny, vyřčeno do prázdna. Nicméně nedá se nic dělat. Taková je zodpovědnost vlády vůči parlamentu, jak všichni vidí, a musíme se s tím vyrovnat.

Já chci také hovořit o situaci v akciové společnosti ČEPRO, protože ta situace, kterou všichni známe ze sdělovacích prostředků, je tristní. ČEPRO nejenom že je pod tlakem exekutora v částce téměř 3 miliard korun, také už je v problémech financování. Banky odmítají za této situace financovat provoz, vláda musí vydávat pravděpodobně nezákonné garance prostřednictvím Fondu národního majetku, aby tento podnik vůbec mohl existovat.

A já bych se chtěl zeptat nepřítomného premiéra Stanislava Grosse, zda on osobně necítí zodpovědnost za vzniklou situaci, protože je primárně odpovědný tím, jakou personální politiku ČSSD a tato vláda vůči společnosti ČEPRO realizuje. Nejde jenom o generálního ředitele podniku pana Kadlece, který nemá absolutně žádnou odbornou kvalifikaci k řízení tohoto podniku, protože v podstatě od svého absolutoria na vysoké škole se zabýval bezpečnostními službami. Ale jde také o to, jací lidé byli a jsou v těch nejdůležitějších orgánech tohoto podniku, tedy v představenstvu a v dozorčí radě.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP