(11.50 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Votavovi. Pane zpravodaji, upozorňuji, že rozprava byla skončena, takže v tuto chvíli dostanete slovo proto, abyste nás provedl případným hlasováním. Můžete odůvodnit usnesení ústavněprávního výboru, chcete-li, ale budu dbát na to, abyste se držel právě v tomto rámci, po některých trapných zkušenostech. Prosím.

 

Poslanec Radim Chytka: Děkuji vám, vážený pane místopředsedo, nic jiného by mě samozřejmě nenapadlo než odůvodnit stanovisko ústavněprávního výboru, neboť tato novela zákona de facto podle mého je nešťastná, ale to je subjektivní. Ale je zde ještě pohled de iure a to je myslím pohled objektivní. A z tohoto pohledu je tato novela zákona nejen nevhodná, ale dokonce bych řekl, že protože nebyl ve druhém čtení přednesen a přijat žádný pozměňující návrh, tak v této chvíli se obávám, že to můžeme hodnotit de iure jakožto legislativní paskvil. Pouze jeden příklad. Kdyby tato novela zákona byla schválena, pak by za jeden přestupek bylo možné potrestat dotyčného člověka dvakrát, což samozřejmě v žádné civilizované zemi není možné.

Stanovisko ústavněprávního výboru je tedy zamítavé.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Chytkovi. Dámy a pánové, přivolám vás, odhlásím vás, poprosím o novou registraci. Budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí tohoto poslaneckého návrhu zákona.

 

Věřím, že všichni, kteří se chtějí účastnit hlasování, jsou přítomni, a že mohu zahájit hlasování s pořadovým číslem 159. Kdo souhlasí s návrhem na zamítnutí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 184 poslanců, 89 bylo pro, 78 proti. Návrh na zamítnutí nebyl přijat.

 

Nezbývá mi tedy, než přednést návrh na usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Václava Votavy, Petra Ibla a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 622."

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 160. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 193 poslanců, pro bylo 97, proti 67. Kvora bylo dosaženo, takže v tuto chvíli bych konstatoval, že usnesení bylo přijato.

 

Jsou nějaké námitky? Věřím, že pan poslanec Pospíšil nebude svou námitku svádět na hlasovací zařízení.

 

Poslanec Jiří Pospíšil: Dámy a pánové, já se omlouvám, že zrovna u tohoto tisku, ke kterému jsem několikrát vystupoval a kde jsem jasně projevil svůj názor, mám na sjetině ano, a samozřejmě jsem hlasoval ne. Zpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 161. Kdo souhlasí s námitkou pana poslance Pospíšila, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 193 poslanců, 161 bylo pro, 5 proti. Námitka byla přijata.

 

Hlasování se bude opakovat. Je zde někdo, kdo si přeje, abych přečetl znovu návrh na usnesení? Není nikoho takového.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 162. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 193 poslanců, 93 bylo pro, 75 proti. Tento návrh nebyl přijat.

 

Je vše v pořádku? Je vše v pořádku. Trvám na svém. To, na čem trvám, je konstatování, že usnesení nebylo přijato.

Pan poslanec Votava se chápe slova.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já bych chtěl poděkovat, i když jsme s návrhem neuspěli, ale je vidět, že to je problém a jeho řešení vyžaduje, já si myslím, ještě hluboké diskuse. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Nyní se budeme věnovat bodu, který má pořadové číslo

 

66.
Návrh poslanců Milady Emmerové, Jarmily Boháčkové, Jitky Vojtilové,
Josefa Janečka a Vladimíra Říhy na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 640/ - třetí čtení

 

Prosím, aby se u stolku zpravodajů posadil pan poslanec Josef Janeček za navrhovatele, jako zpravodajku zvu k plnění jejích povinností paní poslankyni Lucii Talmanovou. Pozměňovací návrhy máme uvedeny ve sněmovním tisku 640/4.

Chce někdo vystoupit? Ano. Za navrhovatele pan poslanec Josef Janeček.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážení kolegové, já bych pouze zopakoval, že se jedná o velmi technickou normu. V druhém čtení nebyly vzneseny žádné pozměňující návrhy. Podporuji tento návrh ve znění pozměňujících návrhů, jak vzešel z výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Josefu Janečkovi. Nyní dávám slovo paní poslankyni Lucii Talmanové.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Dámy a pánové, dovolte mi navrhnout vám proceduru.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ještě prosím o chvilku strpení, protože je třeba otevřít rozpravu. Možná se někdo do rozpravy přihlásí. Otevírám rozpravu - do rozpravy se nikdo nehlásí, takže v tuto chvíli rozpravu končím. Můžeme pokračovat v tom, co jste naznačila před chviličkou.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Pozměňovací návrhy k tomuto poslaneckému návrhu zákona vám byly rozdány jakožto sněmovní tisk 640/4, takže já si vám dovolím navrhnout následující postup, jak se vypořádat s tímto zákonem - hlasovat o pozměňovacích návrzích obsažených v usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví v následujícím pořadí: nejprve o bodech 1, 2, 3 a 4 dohromady, neb tyto body mají víceméně legislativně technický charakter; a následně potom o bodech 5, 6, 7, 8 a 9 také dohromady, protože ty už mají charakter komplexního pozměňovacího návrhu k původní předloze. Jestli s tím pan předkladatel vysloví souhlas.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pan předkladatel souhlasí. Pokud s tím souhlasíte vy, domnívám se, že není nezbytné dávat o této proceduře hlasovat. Budeme se jí tedy držet.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP