(16.10 hodin)

Poslanec Zbyněk Novotný: Děkuji za slovo. Už jsem se o tu možnost začal obávat.

Dámy a pánové, vážená paní ministryně, v poslední době se opět začalo hovořit o školském vzdělávacím a informačním portálu. Pokud bych měl shrnout základní body, pak budu hovořit hlavně o studii proveditelnosti, kterou vypracoval Úřad pro informace ve vzdělávání. Nejenom že je tato studie kritizována prakticky všemi, kteří měli možnost si ji přečíst, ale nakonec, alespoň podle mých informací, nebyla schválena ani vaším úřadem. Ministerstvo školství tak z okna vyhodilo 2,5 milionu korun.

Školský vzdělávací a informační portál je záležitost, která se táhne již mnoho let a která ve své ani nezačaté podobě přežila několik různých ministrů školství. Je samozřejmě hezké, že právě vy se v současnosti snažíte dotáhnout tuto myšlenku. Právě proto bych vám rád položil několik otázek.

Proč vaše ministerstvo zadávalo zprávu, jejíž možné využití je v současnosti nulové? Má váš úřad vůbec představu, jak bude vypadat školský portál, na jakých technologiích bude postaven a kdy bude konečně zprovozněn? A hlavně, kolik stál a kolik bude ještě daňové poplatníky celý tento projekt stát? Předem děkuji za odpověď.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. To byl obsah interpelace. Prosím paní ministryni, aby využila čas k odpovědi. Prosím.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petra Buzková Vážený pane předsedo, dámy a pánové, portál edu.cz je budován jako otevřené neziskové internetové prostředí organizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Ministerstvo využívá portál edu.cz k podpoře rozvoje vzdělávací soustavy a celoživotního učení, k prezentaci a prosazování státní vzdělávací politiky, rozvíjení konceptu učící se společnosti. Portál má sloužit managementu ve vzdělávání pedagogické i širší veřejnosti. ŠVIP je vytvářen na doméně edu.cz jako systém, který je otevřený jak z hlediska přístupu vůči poskytovatelům a uživatelům portálových služeb, tak z hlediska koncepce obsahu i technologie a jejího postupného rozvoje. Komerční služby, které v rámci otevřenosti portálu nelze vyloučit, jsou druhotné a jsou podřízeny transparentním pravidlům.

Portál edu.cz bude vytvářen cestou postupného rozvoje ve fázových krocích. V počáteční fázi se promítnou do služeb poskytovaných ŠVIP následující cíle: oblast informačních služeb, oblast komunikačních služeb a oblast vzdělávacích služeb. Ministerstvo školství se rozhodlo jít tou cestou, že přípravou tohoto portálu byl, jak správně řekl pan poslanec Novotný, pověřen Ústav pro informace ve vzdělávání, aby nebylo třeba, aby tento školní vzdělávací portál vytvářely soukromé organizace, což se vlastně v minulé době v celém projektu státní informační vzdělávací politiky ve vzdělávání příliš neosvědčilo.

Nicméně pan poslanec se ptal, jaké finanční prostředky byly vynaloženy na školský informační a vzdělávací portál. V roce 2004 jsou to náklady na zakoupení licencí - 2 miliony korun, náklady na zakoupení hardwaru - 1 500 tisíc korun, náklady na zpracování projektu - 2 miliony korun, implementace 4 miliony korun. Vzhledem k určitému časovému skluzu řešení předpokládáme, že část těchto prostředků bude přesunuta do roku 2005. V roce 2005 je rozpočtový výhled ŠVIP zhruba takovýto. Platy celkem 3 450 tisíc korun, z toho ÚIV 2 530 tisíc korun, ostatní 920 tisíc korun. Předpokládané výdaje celkem by měly být 16 milionů 500 tisíc korun.

Já myslím, že to je zhruba vše, co k tomu v tuto chvíli mohu říci.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji paní ministryni Petře Buzkové. Slovo má ještě pan poslanec Novotný.

 

Poslanec Zbyněk Novotný: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, paní ministryně, děkuji vám za vaši odpověď a využiji té možnosti se ještě zeptat na jednu drobnost. Ministerstvo školství tedy chce vytvořit svůj vlastní vzdělávací portál. Nestačilo by, aby ty informace přičlenil k tzv. velkému portálu, tedy k portálu státní správy? Já se domnívám, že se jedná o duplicitní činnost, která naše společné daňové poplatníky stojí značné prostředky. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Prosím paní ministryni, aby reagovala.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petra Buzková Byla to jedna z cest, která byla zvažována, nicméně z toho důvodu, že již ve vládou schváleném projektu státní informační politiky ve vzdělávání z minulé vlády bylo rozhodnuto, že má být samostatný školský informační portál, rozhodla jsem se jíti touto cestou samostatného portálu, nicméně právě z toho důvodu, že celou tuto přípravu zajišťuje přímo řízená organizace Ministerstva školství. Náklady na zřízení tohoto portálu by neměly být vyšší. Nicméně tento portál samozřejmě bude přímo komunikovat s portálem veřejné správy i s ostatními školskými portály.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji paní ministryni Petře Buzkové.

Vyčerpali jsme čas dnešních interpelací. Konstatuji tedy, že jsem pro dnešní jednací den ukončili projednávání ústních interpelací.

Pokud mám správnou informaci, tak písemné interpelace nemáme, a měli bychom se v programu vrátit zpátky do projednávání bodů, které jsme dopoledne opustili, to jsou druhá a první čtení. My jsme si ale schválili, že začneme bodem číslo 42.

Ještě předtím bych se zeptal, jestli není přítomen předseda volební komise pan poslanec Pavel Hojda, který by nás eventuálně mohl seznámit s výsledky voleb. Ale vzhledem k tomu, že ho tady nevidím, tak to učiní později.

 

Já bych v této chvíli zahájil projednávání bodu číslo

 

42.
Návrh zastupitelstva Královéhradeckého kraje na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 759/ - prvé čtení

 

Vítám hejtmana Královéhradeckého kraje pana Pavla Bradíka a prosím ho rovnou, aby se ujal slova. Prosím.

 

Hejtman Královéhradeckého kraje Pavel Bradík: Vážený pane předsedající, milé paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych vám popřál dobré odpoledne a požádal vás o chvilinku pozornosti. Já vám dneska z pověření zastupitelstva Královéhradeckého kraje chci přednést návrh novely zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých dalších zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Jedná se o to, že v tomto zákoně v § 38 se zakazuje přímo vypouštění odpadních vod do vod podzemních a zároveň tento zákon zavádí logistickou výjimku pro vypouštění těchto vod u jednotlivých rodinných domů a staveb k individuální rekreaci. Podle našich zjištěných poznatků v našem kraji, a nepochybně se to bude týkat i krajů dalších, především v lokalitách Krkonoš a Orlických hor, se jedná zhruba o 260 objektů tzv. staveb ubytovacích zařízení, což jsou hotely, motely, penziony, nejrůznější ubytovny, kempy apod. A z tohoto zákona vyplývá, že tyto stavby ubytovacího zařízení by musely budovat v lokalitách, kde je to technicky naprosto vyloučené, buď čistírny odpadních vod, nebo něco obdobného.

My jsme tedy navrhli upravit tento zákon tak, aby do této výjimky byly zahrnuty i stavby ubytovacích zařízení, a dostali jsme se do rozporu s vládou, kdy stanovisko vlády nám tvrdí, že navržená změna není v souladu se směrnicí Rady EHS a směrnicí Evropského parlamentu, ale Parlamentní institut Parlamentu České republiky nám na náš dopis odpověděl, že naopak tato námi navrhovaná změna je v souladu jak se směrnicí Rady EHS, tak i se směrnicí Evropského společenství. Domníváme se z toho důvodu, že tedy nic nebrání přijetí novely tohoto zákona. Takto vám ji nyní předkládám.

Děkuji vám.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Já vám také děkuji, pane hejtmane, za uvedení tohoto návrhu a prosím nyní paní zpravodajku Veroniku Nedvědovou, aby nám k tomu také řekla úvod. Prosím.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP