(17.30 hodin)
(pokračuje Gross)

K té otázce, která tady byla položena - jak je možné, že bylo odcizené vozidlo vráceno, jestli tomu dobře rozumím, tomu, kdo jej odcizil, resp. - a to je to sporné, jestli je to tomu, kdo jej odcizil a kdo udělal ono v uvozovkách přebroušení a vůbec změnu identifikačních znaků, anebo zda bylo vráceno tomu, kdo jej v dobré víře koupil a nic netušil o tom, že vozidlo bylo odcizeno. Takže není nepochybně sporu o tom, že vozidlo nemůže být vráceno tomu, kdo trestný čin spáchal, o tom není nejmenšího sporu. Na druhé straně může se stát, že může docházet k případům, kdy někdo v dobré víře koupí vozidlo, o kterém netušil, že je kradeno, že bylo takto upraveno, a pokud splňuje vůbec podmínky, což je velmi sporné z toho výčtu, který tady pan poslanec Dlab uváděl, mám pocit, že by splňovat vůbec nemělo připuštění do provozu na našich pozemních komunikacích, a není-li nebo neexistuje-li oprávněný nárok poškozené oběti trestného činu - třebamezi tím došlo k tomu, že byla inkasována od pojišťovny nějaká částka, nebo - já to teď přesně neumím popsat, protože ty situace jsou individuální a různé, tak je možné, že k něčemu takovému došlo. Ale chce to brát opravdu případ od případu.

V zásadě souhlasím s tím, že samozřejmě vozidlo, které bylo takovýmto zásahem změněno, tak je vozidlo, které podle mého názoru by nemělo být připuštěno k provozu na pozemních komunikacích, a pak by to možná stálo spíše na podrobnou buďto písemnou interpelaci, pokud jde o nějaký konkrétní případ, anebo normální dopis, na který samozřejmě odpovíme a budeme reagovat a pokusíme se zjistit, co v tom konkrétním případě se odehrálo a zda případně došlo k pochybení, nebo ten postup měl konkrétní opodstatnění a odůvodnění, a pak to odůvodnění musí zaznít.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji místopředsedovi vlády a ministru vnitra panu Stanislavu Grossovi a ptám se pana poslance Dlaba, zda chce položit doplňující otázku. Je tomu tak. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Dlab: Já jenom velice stručně, protože mám málo času. Jedná se skutečně o případ, který se stal a stal se v roce 2003, to znamená v době, kdy jste už tu databázi společnou měli. Nicméně já o tom vím, že registry dneska dělá Ministerstvo dopravy, ovšem mě tam na tom zarážel ten případ, že vozidlo, které bylo odcizeno, bylo odcizeno na našem území, sice německému občanovi, a na vozidlo, které sem přivezl z Německa, se předělala identifikace. Toto všechno bylo zdokumentováno i policií, to znamená, že bylo známo, komu bylo odcizeno vozidlo, kdo provedl změnu identifikace, přesto toto vozidlo bylo vráceno tomu, kdo tuto identifikaci, tuto změnu provedl.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má místopředseda vlády a ministr vnitra Stanislav Gross.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, já samozřejmě nevím přesně, o jaký případ jde, protože těch případů je mnohem větší množství. Spíše bych odkázal na to, že by bylo dobré, pokud chceme znát konkrétní důvody v tomto případě, tak to udělat možná písemnou formou.

Na druhé straně, tak jak to položil kolega Dlab, to znamená, že bylo vráceno vozidlo tomu, kdo udělal tento neoprávněný zásah, tyto změny, tak to se mi zdá, pokud by to takto bylo, že i mě by velmi zajímaly důvody, proč tomu tak bylo. Já si nejsem jistý, jestli vozidlo nebylo vráceno někomu, kdo v dobré víře to vozidlo koupil, a někdo jiný udělal ty změny. Protože bylo-li by to tak, že někdo udělal tento neoprávněný zásah, tyto změny na vozidle, jinými slovy minimálně se spolupodílel na trestném činu, protože jestli to bylo vozidlo pocházející z trestné činnosti, tak pak mělo být ve smyslu trestního zákona zabaveno, protože to je věc, která pochází z trestné činnosti. Takže bylo-li to tak, jak to bylo řečeno, tak mě to samozřejmě velmi zajímá. Ale říkám, spíš si myslím, jestli tam není ten problém, že by někdo v dobré víře koupil a teď naletěl tomu, kdo vozidlo třeba prodával jako bezvadné, a ve skutečnosti tam takovýto neoprávněný zásah byl. Ale musíme to znát na konkrétním případě, takže samozřejmě jsem připraven se k tomu vrátit.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní udílím slovo paní poslankyni Kateřině Dostálové, která přednese svoji interpelaci na ministra kultury pana Pavla Dostála. Připraví se pan poslanec Zbyněk Novotný, který bude interpelovat ministra informatiky pana Vladimíra Mlynáře. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Kateřina Dostálová: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážení kolegové, vážení páni ministři, vážený pane ministře Pavle Dostále, já bych se vás chtěla zeptat na vámi připravovaný, resp. vaším ministerstvem, návrh zákona, který by měl přinést větší objem finančních prostředků do fondu kinematografie - budu to říkat takto zkráceně a ne celým názvem Státní fond na podporu a rozvoj kinematografie.

Chci se na to zeptat proto, že jsem se poměrně podrobně zabývala státním závěrečným účtem fondu kinematografie za rok 2003, a přiznám se, že jestliže se tady v Poslanecké sněmovně v nejbližší době máme bavit o navýšení finančních prostředků do tohoto fondu, tak bych vás chtěla upozornit na to, že podle tohoto účtu pohledávky fondu jsou v celkové výši 43,5 milionu korun za rok 2003 z celkového rozpočtu cca 82 milionů korun. Největší část, jde o 35 milionu pohledávek, tvoří pohledávky na splátky dříve poskytnutých návratných finančních výpomocí s pevně určenou lhůtou splatnosti, z čehož pouze pohledávka ve výši osm milionů korun byla splatná v roce 2003 a je soudně vymáhána. Cca pět milionů korun tady tvoří pohledávky na vrácení vyplacených finančních výpomocí, kdy žadatelé z důvodů - a teď zdůrazňuji - nedodržení smluvních podmínek jsou povinni pomoc vrátit. Z toho jsou soudně vymáhány pohledávky za 2,8 milionu korun.

Vážení kolegové, až se tady o tomto návrhu zákona budeme bavit, tak já nebudu moct žádnému ze svých kolegů doporučit, abychom navyšovali objem prostředků, pokud v tomto návrhu zákona nebudeme mít jasně a prokazatelně taková opatření, která by jasným a transparentním způsobem dávala možnost, jak se budou granty ve fondu kinematografie přidělovat. Já vím, že se to panu ministrovi možná nebude líbit, ale znovu musím poukázat na to, kdy předseda fondu kinematografie a místopředseda fondu kinematografie si rozdělili víc jak poloviční částku z objemu finančních prostředků na své vlastní projekty.

A já proto prosím pana ministra, jestli by byl tak laskav a mohl mi říct, zda mechanismy transparentního hospodaření a udílení grantů tady v tomto návrhu zákona jsou.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má ministr kultury pan Pavel Dostál.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál Vážená paní místopředsedkyně, vážená paní poslankyně Dostálová, já se domnívám, že vaše připomínka je velice relevantní, že vaše kritika se zakládá na skutečnostech, které jsou všeobecně známy. Jak jistě víte, nebo nevím, jestli to víte, tuto záležitost jsem řešil, teď myslím udělování grantů, minulý týden na společné schůzi filmařské obce s touto radou a došli jsme k dohodě, že je dlužno v onom zákoně, který přijde do sněmovny, zatím ještě nejde do vlády, je do toho zákona nutno dodat mechanismy, které budou minimalizovat, nemohou odstranit, ale minimalizovat to nebezpečí, že členové rady by mohli býti ve střetu zájmů.

Já bych v této souvislosti jenom připomněl, že tato země je malá, obec filmařská také malá, každý se zná s každým a že opravdu je velice těžké obsadit třináctičlennou radu lidmi, kteří by pět let netočili žádný film, když jsou filmaři. Zdůrazňuji, že tuto radu ovšem volí tato Sněmovna a ve své podstatě tato Sněmovna také může tuto radu kdykoliv odvolat, pokud by se domnívala, že tato rada nepracuje dobře. A myslím si, že bude asi dobré, když v tomto zákoně tato politická odpovědnost Sněmovny bude přenesena na vládu nebo na příslušného ministra kultury, aby takto se mohla zodpovídat, neboť ve své podstatě ti, kteří jsou v radě fondu nyní delegováni, jsou tam delegováni touto Sněmovnou, takže tato nominace trošku vypovídá i o tom, jak Sněmovna posuzuje jednotlivé členy.

Ale nyní k tomu konkrétnímu dotazu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP