(17.40 hodin)
(pokračuje Dostál)

Pokud se týká první části, kdy kritizujete, že jenom pouhých 8 miliónů vymáháme soudně, tuším, že jde o film Andělská tvář. Kdybyste se podívala, tak opravdu to již vymáháme soudně. Ostatní dluhy zatím nevymáháme soudně, protože zákon dává možnost dohodnout se na prodloužení návratu půjčky. Samozřejmě, nejde to do nekonečna. Pokud se tak nestane, je nutno postupovat soudně. V této chvíli vám mohu říci, že pokud budete chtít přesnou informaci o jednotlivých položkách, mohu vám to samozřejmě zajistit písemně, protože v tuto chvíli nemám tuto informaci.

Ale podstatná a rozhodující je vaše žádost, abych vám sdělil, jak budeme minimalizovat ono nebezpečí střetu zájmů. Dovolím si vám přečíst velice čerstvý návrh, který jsem v pondělí zpracovával s naší legislativou, jak by v novele zákona o fondu kinematografie měla být tato věc ošetřena.

Cituji: Je-li člen rady nebo osoba jemu blízká v pracovněprávním vztahu nebo v obdobném poměru k fyzické nebo právnické osobě, která žádá o přidělení prostředků fondu, nebo je statutárním a kontrolním orgánem nebo členem statutárního a kontrolního orgánu právnické osoby, která žádá o přidělení prostředků fondu, nesmí se tento člen rady zúčastnit jednání rady, během něhož se rozhoduje o přidělení prostředků fondu takové fyzické nebo právnické osobě.

Abych vám to přiblížil. Zákon samozřejmě vylučuje, že pan XY, který zasedá v této radě, nesmí žádat o grant. To je vyloučeno už tímto zákonem. Ale stane se, že někdo z rady může být scenáristou nebo je spisovatelem, podle jehož románu byl natočen film. On de facto není v žádném obchodním spojení s firmou, která se rozhodla na základě jeho románu natočit film, nebo na základě jeho scénáře natočit film, ale abychom omezili střet zájmů, tak jsme minimalizovali nebezpečí tímto paragrafem. Ustanovení se použije podobně, žádá-li o přidělení prostředků fondu osoba blízká členům rady.

Nevím, jestli vám stačí toto vysvětlení. Pokud žádáte ještě něco dalšího a máte čas, já velice rád tuto informaci doplním.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji ministru kultury panu Pavlu Dostálovi a ptám se paní poslankyně Kateřiny Dostálové, zda chce položit doplňující otázku. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Dostálová: Už ani ne dotaz, jenom krátký komentář. Já jsem na návrh zákona zvědavá, měl být projednán ve vládě v dubnu, máme květen, tak uvidíme, kdy to bude. Alespoň tak to bylo psáno v médiích.

Co se týká scenáristů, tak jste mi vlastně, pane ministře, sdělil, že jste svým způsobem připravili zákon pro pana předsedu rady Státního fondu kinematografie, který si pro sebe sám odsouhlasil grant, i když stál v tu chvíli za dveřmi, protože on je tím scenáristou, podle jehož scénáře se realizuje film, na který dostal peníze. Takže v tuto chvíli je zákon koncipován tak, že nadále bude moci probíhat praxe tak, jak proběhla, jestli jsem to pochopila správně.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Slovo má ministr kultury pan Pavel Dostál.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál Asi jsem to neřekl tak, aby to bylo zřetelné. Pan XY je členem této rady, je jedno, jestli je předseda nebo člen této rady. Zároveň je scenáristou, jehož scénář tato rada doporučila k realizaci s tím, že byl na ni vyplacen určitý grant. V této chvíli se postupovalo podle starého zákona a v souladu s ním, že tento člen rady, pan XY, nemohl hlasovat o filmu, kde je zúčastněn jako třetí osoba, a odešel za dveře. Kdežto v novelizaci zákona se nemůže vůbec tento člověk zúčastnit celkového projednávání v kole projektů, které budou. Rada bude projednávat X projektů, mezi nimiž bude scénář pana XY. Nesmí se tohoto projednávání vůbec zúčastnit. To je jediná možnost minimalizace.

Teď už nemáte možnost, ale můžete mi to říci do ouška.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji panu ministru kultury Pavlu Dostálovi a nyní udílím slovo panu poslanci Zbyňku Novotnému, který bude interpelovat ministra informatiky pana Vladimíra Mlynáře. Připraví se pan poslanec Hynek Fajmon se svojí interpelací na místopředsedu vlády a ministra financí pana Bohuslava Sobotku.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Novotný: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, vážený pane ministře, v loňském roce jste se často veřejně prezentoval úspěchem projektu Národního programu počítačové gramotnosti, který podporuje rozvoj informační gramotnosti občanů České republiky. Přestože příslib startu programu byl v letošním roce v březnu, prozatím se stále nic neděje. Podle mých informací vyhlásilo vaše ministerstvo veřejnou obchodní soutěž na provozovatele NPPG v roce 2004 a k její realizaci vybralo dvě firmy. Podle mého názoru je možné realizovat takto postavený projekt efektivně pouze tehdy, neexistuje-li mnoho zdvojených činností, které budou dodavatelé provádět. Předpokládám, že vaší snahou je udržet konkurenční nabídku. Ale nebude právě výběr dvou firem znamenat nároky na finanční prostředky vašeho ministerstva, zejména např. spojené s controlingem vystavovaných faktur nebo požadovanému zamezení (?) několikanásobné účasti jedné osoby? Stejně tak očekávám, že náklady obou společností vzrostou z důvodu nutné synchronizace a vzájemné kontroly např. opět v oblasti zamezení několikanásobné účasti občanů. Tyto náklady v konečném důsledku zaplatí vaše ministerstvo.

Nyní ve zbývajícím čase otázku. Vážený pane ministře, rád bych se vás zeptal, co vás vede k takovému nehospodárnému nakládání s finančními prostředky vašeho rozpočtu. Děkuji za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má ministr informatiky pan Vladimír Mlynář.

 

Ministr informatiky ČR Vladimír Mlynář: Vážená paní předsedající, vážená Poslanecká sněmovno, vážený pane poslanče, především mi dovolte, abych poděkoval za zájem ODS o téma Národního programu počítačové gramotnosti, a to myslím smrtelně vážně, bez jakéhokoliv sarkasmu, protože prozatím se z vaší strany pouze ozývá myšlenka zrušení Ministerstva informatiky. Vítám tedy možnost věcně debatovat o některých projektech, které Ministerstvo informatiky dělá.

Pan poslanec má pravdu v tom, že Národní program počítačové gramotnosti je jeden ze stěžejních programů ministerstva a v souladu se státní informační a komunikační politikou má pomoci České republice překlenout tzv. digital divide, tedy rozvírající se sociální nůžky mezi těmi, kteří mají přístup k moderním technologiím a umějí s nimi pracovat, a těmi, kteří s nimi neumějí pracovat, protože k nim nemají přístup.

V logice této věci Ministerstvo informatiky usiluje o to, aby naplnilo svůj závazek, totiž, aby do roku 2006 alespoň 50  % české populace bylo tzv. počítačově gramotných. Protože největší problém v oblasti počítačové gramotnosti se týká generace střední a starší a sociodemograficky lidí žijících mimo velká města, rozhodli jsme se spustit Národní program počítačové gramotnosti, který je právě zaměřen na lidi střední a starší generace, kteří v počítačových kursech, kde platí 100 Kč za hodinu a půl kursu, mohou absolvovat základy práce s počítačem. V loňském roce takovýmto kursem prošlo přes 30 000 lidí a myslím si, že projekt byl velmi úspěšný, a proto v něm také v letošním roce pokračujeme.

Od počátku byl projekt koncipován tak, aby stál na dvou základních principech, které by myslím měly být panu poslanci blízké, totiž že stát bude jednak službu počítačových kursů outsourceovat do soukromých firem, jinými slovy, že nebude organizovat sám složitě z centra řízené kursy počítačové gramotnosti, protože by to bylo příliš zbytnělé a složité a těžkopádné, a druhý velmi důležitý princip, že stát bude platit až za počet absolventů takovýchto kursů, tzn. žádné peníze dopředu. Vycházel jsem při tomto projektu ze zkušenosti internetu do škol, projektu, který jak víte, jsem kritizoval a mám k němu dodnes velké výhrady, a myslím si, že jeden ze systémových problémů byl právě v tom, že se daly velké peníze dopředu. Národní program počítačové gramotnosti stojí na principu, že Ministerstvo informatiky přispívá na absolventa kursu až po jeho absolvování.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP