(16.40 hodin)

Poslankyně Jitka Gruntová: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás seznámila s usnesením výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, který doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala jeho usnesení číslo 200 ze 34. schůze, konané 21. dubna 2004, k vládnímu návrhu zákona o archivnictví a spisové službě a přijala k tomuto návrhu změny a doplnění ve znění komplexního pozměňovacího návrhu, jak jsou uvedeny ve sněmovním tisku 428/2.

Jen bych chtěla podotknout, že základem usnesení výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí byl komplexní pozměňovací návrh přijatý výborem pro školství, vědu a vzdělání, který máme předložen jako sněmovní tisk 428/1.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní zpravodajce Jitce Gruntové a prosím nyní, aby nás o jednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu informoval za omluveného zpravodaje pan poslanec Walter Bartoš, předseda zmíněného výboru.

 

Poslanec Walter Bartoš: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych se zhostil role zastupujícího zpravodaje a přednesl zpravodajskou zprávu za nemocného kolegu Petra Plevu.

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu na 28. schůzi dne 14. dubna 2004 přijal toto usnesení k vládnímu návrhu zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů k sněmovnímu tisku 428:

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu po odůvodnění náměstka ministra vnitra Vladimíra Zemana, po zpravodajské zprávě poslance Petra Plevy a po rozpravě

I. doporučuje Poslanecké sněmovně schválit vládní návrh zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů v tomto znění. - To znění zmínila paní kolegyně Gruntová. Je to sněmovní tisk, který máte k dispozici pod číslem 428/1.

II. Pověřuje předsedu výboru poslance Waltra Bartoše, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu.

III. Zmocňuje zpravodaje výboru poslance Petra Plevu, aby ve schůzi Poslanecké sněmovny podal jako zpravodaj zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu ve schůzi výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

IV. Zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické úpravy.

Tolik usnesení. Nyní mi dovolte, abych ke zpravodajské zprávě doplnil jen malý dodatek. Paní kolegyně Gruntová mluvila o tom, že ve výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu byl přijat komplexní pozměňovací návrh, který má číslo 428/1. Na základě toho výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí přijal usnesení, které v podstatě zahrnulo celý tento komplexní pozměňovací návrh, a vy jej máte pod sněmovním tiskem číslo 428/2. Já bych chtěl navrhnout Poslanecké sněmovně, aby za základ dalšího projednávání této předlohy zákona byl vzat právě návrh výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, tedy sněmovní tisk číslo 428/2, neboť tento sněmovní tisk je širší a pozměňovací návrhy, které byly předneseny na tomto výboru, by tak nemusely být znovu ve druhém čtení na plénu předčítány.

Tolik moje zpravodajská zpráva.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane zastupující zpravodaji a pane předsedo výboru. Otevírám obecnou rozpravu. Hlásí se pan poslanec Martínek.

 

Poslanec Radko Martínek: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, já bych se připojil ke svým předřečníkům. Myslím si, že v obou výborech, jak v našem, tak v kulturně-školském, se udělalo hodně práce. Především udělal spoustu práce příslušný podvýbor a paní zpravodajka Gruntová, které bych chtěl tímto poděkovat, protože opravdu se podílela velmi výrazně na spolupráci s odbornou veřejností.

Domnívám se stejně jako kolega Walter Bartoš, že by bylo asi rozumnější, kdyby za základ jednání byl vzat komplexní pozměňovací návrh, který byl přijat na našem výboru, ne snad proto, že by to mělo nějaký význam jiný, než že náš komplexní pozměňovací návrh má právě - jak se kolega Bartoš zmiňoval - ještě některé legislativně technické úpravy a potom některé doplňky, které jej činí obsažnějším.

Já se chci připojit k tomu, co navrhoval pan kolega Bartoš, abychom odhlasovali tuto záležitost. Pane místopředsedo, myslím si, že by bylo dobré nechat o tom hlasovat tak, aby v podrobné rozpravě eventuálně padaly pozměňovací návrhy už k tomuto tisku.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já s vámi vřele souhlasím. Pokud se nikdo do obecné rozpravy nehlásí, končím ji. Předtím než začne podrobná rozprava, bych nechal hlasovat o návrhu, který tady zazněl. Protože nejsou námitky, dovolím si nesvolávat vaše kolegy, kteří možná dlí v odlehlých částech sněmovny.

Poté co vás odhlásím a poprosím o novou registraci, rozhodneme v hlasování pořadové číslo 30 o tom, že za základ vezmeme usnesení výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, tedy sněmovní tisk 428/2. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 30. Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 116 hlasujících bylo pro 111, proti nikdo.

 

Zahajuji podrobnou rozpravu. Za základ je vzat tisk 428/2. Pro zjednodušení dalšího procesu žádám všechny, kteří budou dávat pozměňovací návrhy, aby to vzali na vědomí.

Do podrobné rozpravy jsou přihlášeni pan poslanec Chytka, paní poslankyně Fischerová, páni poslanci Novotný a Melčák. Jako první vystoupí pan poslanec Radim Chytka.

 

Poslanec Radim Chytka: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych předložil pozměňovací návrhy k zákonu o archivnictví, a to k onomu komplexnímu pozměňovacímu návrhu, který máme pod sněmovním tiskem číslo 428/2. Jsou to celkem dva pozměňovací návrhy.

Za prvé, do § 37 se vkládá nový odstavec 7, který zní: (7) Ustanovení odstavců 1 až 4 se nepoužijí u nahlížení do archiválií za účelem vědeckého bádání nebo pro účely výuky, a to na základě žádosti žadatele, doložené písemným potvrzením zaměstnavatele žadatele nebo vysoké školy.

Stávající odstavec 7 se pak přečísluje na odstavec 8.

Za druhé, v § 38 odst. 4 se slova "pracoviště Akademie věd" nahrazují slovy "zaměstnavatelé žadatele".

To jsou dva pozměňovací návrhy. Krátké zdůvodnění k prvnímu pozměňujícímu návrhu. Já už jsem v obecné rozpravě hovořil o tom, že bych byl velmi rád, aby vědečtí pracovníci, aby historikové mohli nahlížet do archiválií, do archivů, například zasedání vědecké rady vysokých škol, ať už se týkají padesátých, nebo sedmdesátých let.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP