(17.30 hodin)
(pokračuje Gross)

Pokud jde o celkový počet lidí, kteří jsou v přímém výkonu služby navíc po této reorganizaci, tak je to řádově něco kolem 400, možná 500 lidí, protože v rámci reorganizace probíhá také posilování Prahy absolventy středních policejních škol, tak jak bylo při reorganizaci v Praze plánováno. Stav, o kterém jsem hovořil, že to bude řádově kolem 700 lidí, tak je postupně naplňován a už jsme velmi blízko tohoto cíle.

Pokud jde o dopady reorganizace na vývoj kriminality, ten je dvojí. Já mám údaje, pokud se nepletu, v hlavě pouze za měsíc leden, únor, to znamená, nemůžeme to brát jako nějaké směrodatné údaje z toho důvodu, že při probíhající reorganizaci samozřejmě dochází k určité nestabilitě vyplývající z toho, že se někdo normálně fyzicky stěhuje a místo toho, aby dělal na spisu, tak musí samozřejmě se přestěhovat, takže došlo trochu k zaostávání v oblasti objasňování.

Pokud jde o nápad kriminality, tak právě díky většímu preventivnímu působení policie v ulicích dochází k mírnému, ale přesto docela viditelnému poklesu kriminality. Ale skutečně to jsou jenom signální informace za leden - únor.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. K doplňující otázce udílím slovo panu místopředsedovi Ivanu Langerovi.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji za odpověď. Naprosto rozumím tomu, že nejste teď, pane ministře, schopen dát na stůl konkrétní čísla. Chtěl bych vás o tato čísla požádat, zda byste mi je mohl dodat, a předesílám, že mě skutečně jde o čistá čísla v tom smyslu, když vezmeme ty útvary Policie České republiky, které dosud působily výhradně a pouze na území hlavního města Prahy, a kolik z těch policistů, kteří zde působili, bylo z funkcí, které nebyly v přímém výkonu služby, přeřazeno do přímého výkonu služby jako důsledek reorganizace. Jde mi přesně o toto číslo a tady připouštím, že pokud to bude skutečně číslo výrazné, tak ocením to, jakým způsobem k reorganizaci došlo.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má místopředseda vlády a ministr vnitra pan Stanislav Gross.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Kolegyně a kolegové, myslím si, že je ještě čas na nějaké definitivní hodnocení, protože jistě po tak rozsáhlé reorganizaci tři měsíce není možno brát jako nějakou zásadní periodu, ve které lze něco měřit. Nicméně zatím z čísel, která přicházejí, skutečně převládají poměrně výrazně pozitivní čísla.

Pokud jde o početní stavy, tak už jsem tady uvedl, že pokud jde o funkcionářský sestav, pokud to tak mohu nazvat, tak to je o sto lidech. V předchozí odpovědi jsem zapomněl upozornit na to, že jeden útvar, který je v organizační struktuře hlavního města Prahy, což je stálá pořádková jednotka, tak i tam je v tuto chvíli velena do přímého výkonu služby tak, aby posilovala hlídkovou činnost v Praze, takže to je řádově dalších asi 400 až 500 policistů, kteří se podílejí na přímém výkonu služby. Opravdu z tohoto pohledu si myslím, že situace v hlavním městě Praze se z tohoto pohledu poměrně výrazně zlepšuje, byť samozřejmě nápad kriminality v metropoli je v každém státě největší.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Dalším vylosovaným je opět pan místopředseda Ivan Langer, který pro změnu bude nyní interpelovat ministra spravedlnosti pana Karla Čermáka.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane ministře, dovoluji si obrátit se na vás s touto interpelací, která má vztah k soudním exekutorům. Ze zákona o soudních exekutorech vyplývá pro Exekutorskou komoru České republiky povinnost zřídit a provozovat centrální evidenci exekucí. Ačkoliv zákon nabyl účinnosti již v květnu 2001, podle mých informací dodnes, tedy po více než dvou letech, komora tuto zákonnou povinnost nesplnila. Na okraj poznamenávám, že na tuto skutečnost jsem upozorňoval cestou interpelace již vašeho předchůdce pana doktora Rychetského a ten se zaručil věc osobně sledovat. Musím tedy konstatovat, že uplynulo několik měsíců od doby oné interpelace a nemám informace o tom, že by došlo k nápravě.

Považuji stav, kdy komora neplní svou povinnost uloženou zákonem, za nadále neudržitelný a táži se vás, jak ministerstvo naplní svoji roli orgánu státního dohledu a kdy v této věci dojde k nápravě a naplnění oné povinnosti, která vyplývá přímo ze zákona.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má ministr spravedlnosti pan Karel Čermák.

 

Ministr spravedlnosti ČR Karel Čermák Vážené dámy a pánové, exekutorská komora podle zákona skutečně má vést, provozovat a spravovat centrální evidenci exekucí. Ministerstvo spravedlnosti k tomu vydalo svou vyhlášku v roce 2001. Podle této vyhlášky náklady spojené se zajištěním zápisu údajů do evidence s vedením, provozem a správou evidence má hradit exekutorská komora. Do zahájení činnosti komory 30.  10. 2001 vykonávalo funkci komory Ministerstvo spravedlnosti. Nezřídilo v té době centrální evidenci exekucí v elektronické podobě, ale pouze písemně. Kdyby ji bývalo ministerstvo zřídilo v elektronické podobě, nemohlo by ji převést na komoru jako na soukromoprávní instituci.

Celý problém v podstatě spočívá samozřejmě ve finančních záležitostech. Komora by si sama měla stanovit podmínky pro provoz aplikace, a tak ve skutečnosti ministerstvo předalo písemnou formu této evidence komoře. Komora tvrdí, že nedisponuje finančními prostředky, které prý obnášejí asi dva miliony korun, k zavedení evidence, a to je ten důvod, proč centrální evidence exekucí není dosud zavedena. Ministerstvo samozřejmě nemůže převést komoře jako soukromoprávnímu subjektu finanční prostředky na provoz, což souvisí s rozpočtovými pravidly, a tak mu nezbylo, než komoru opakovaně upozorňovat na to, že tuto povinnost má exekutorská komora. Tvrdí, že institut centrální evidence exekucí je nefunkční a nadbytečný, a myslí si, že současná právní úprava tohoto institutu je špatná.

My s exekutorskou komorou dále jednáme. Problémů s exekutorskou komorou je ve skutečnosti víc. Jeden problém je malý počet exekutorů - podle našeho mínění. Těch je asi 105 plus minus. Podle našeho mínění by jich mělo být daleko víc. Jiné problémy jsou četné stížnosti na činnost exekutorů a mnohá kárná řízení proti existujícím exekutorům. Takže jedním z úkolů Ministerstva spravedlnosti je stabilizovat situaci v komoře exekutorů.

Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP