(17.20 hodin)
(pokračuje Langer)

Podle televize Nova byl policejní prezident výslovně vámi pověřen, aby zařídil postavení pana Hrotíka mimo službu, jenže středočeský policejní ředitel pan Ladovský se policejnímu prezidentu vzepřel a nechal muže obviněného z trestného činu dále velet policii. Policejní prezident nakonec musel využít sice zákonného, nicméně velmi nestandardního řešení, a okresního ředitele pana Hrotíka dočasně zprostit výkonu služby.

Na základě těchto informací chci vám položit tyto dvě otázky. Za prvé: Jak je možné, že na místě okresního policejního ředitele stál muž, který byl již měsíc obviněn z trestného činu? A to se ptám se vším respektem k presumpci neviny. A za druhé: Jakým způsobem bylo či bude postupováno proti středočeskému policejnímu řediteli, který i přes výše uvedené okolnosti ponechal pana ředitele Hrotíka ve službě i jeho funkci?

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má místopředseda vlády a ministr vnitra pan Gross.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Děkuji, myslím, že teď je to, paní místopředsedkyně, na dvě minuty, nebo kolik budu mít minut? (Místopředsedkyně Kupčová: Pět minut.) Pět minut, to ani nevyčerpám.

Nejprve tedy k té základní otázce, jak ji uvedl pan místopředseda Langer, která se týká okolností, za kterých byl odvolán pan ředitel Hrotík. Musím podotknout, že nebyl pan ředitel Hrotík odvolán a že pan ředitel Hrotík je opět ve své funkci, nebo v nejbližší době v ní bude, a to z jednoho prostého důvodu, že ten jediný, kdo může rozhodnout podle trestního řádu o tom, zda byl, nebo nebyl spáchán trestný čin, je příslušný státní zástupce, který od novely trestního řádu vede vyšetřování a vyšetřuje příslušníky Policie České republiky a má v tomto směru postavení policejního orgánu - a já jsem rád, že to dělají státní zástupci, kteří nejsou na Ministerstvu vnitra závislí - tak tento jediný, kdo to může udělat, konstatoval, že nebyl spáchán trestný čin. To znamená, že nejen věc nebyla předána třeba ke kázeňskému řešení, ale přímo bylo konstatováno, že nebyl spáchán trestný čin. Tudíž ta další otázka, jak se bude postupovat dál, je irelevantní.

Pokud jde o samotnou podstatu, tak státní zástupce svým šetřením zjistil, že to bylo přeci jen trošku jinak, než to bylo ve sdělovacích prostředcích prezentováno, protože i na mne to prezentování ve sdělovacích prostředcích působilo tak, že je zapotřebí poměrně rychle konat, proto jsme konali tak, jak konáno bylo.

Nicméně institut zproštění služby je něco jako předběžné opatření, čili to znamená, že to není meritorní rozhodnutí o tom, zda někdo může, nebo nemůže do budoucna nějakou funkci u policie vykonávat, ale jde o to, aby bylo využito tohoto institutu tak, že případně nebude moci ovlivňovat šetření, nebo že nebude "kazit dobré jméno Policie České republiky".

Pokud jde o to, jak budu postupovat nebo jak bude postupováno proti panu řediteli Ladovskému, myslím, že není, jak nebo proč postupovat proti panu řediteli Ladovskému v této konkrétní věci, protože ze zákona není obligatorní povinnost postavit příslušníka policie mimo službu, když je mu pouze sděleno obvinění.

Mimochodem - při projednávání nového služebního zákona jeden z klíčových problémů, který jsem měl u opozice, bylo prosadit to, aby bylo možno postavit mimo službu policistu, kterému bylo sděleno obvinění. Velká část opozice odmítala, aby toto bylo možné, že to právě zasahuje do práv vyplývajících z práva na spravedlivý proces a princip presumpce neviny.

V každém případě tedy není důvod v tomto konkrétním případě proti krajskému řediteli Ladovskému jakkoli postupovat. Ta věc je již uzavřena, protože jediný, kdo může to meritorní rozhodnutí dát, tj. vyšetřující státní zástupce, rozhodl tak, jak jsem před chvílí uvedl.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. K doplňující otázce uděluji slovo panu místopředsedovi Langerovi.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane ministře, zcela respektuji rozhodnutí příslušného státního zástupce. Nicméně konstatuji, že státní zástupce 19. ledna rozhodl, že policista a ředitel budou stíháni. Myslím si, že pokud policie bojuje o důvěru občanů, potom si myslím, že má zcela automaticky, aniž by tím byl narušen princip presumpce neviny, policie reagovat jednoduchým a prostým způsobem, a to po dobu, než bude trestní řízení ukončeno pravomocným usnesením příslušného státního zástupce nebo pravomocným rozhodnutím soudu, pokud ta věc dospěje až do stadia soudního řízení, takového příslušníka policie postavit dočasně mimo službu. Myslím si, že obecný postup obou dvou, resp. krajského ředitele, sice byl v souladu se zákonem, nicméně mám vážnou pochybnost, zda právě takovýto postup není tím důvodem, proč naše veřejnost tak málo důvěřuje Policii České republiky.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má místopředseda vlády a ministr vnitra Stanislav Gross.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Já s vámi, pane místopředsedo, prostřednictvím paní předsedající, souhlasím v tom, že je zapotřebí zápasit o důvěru policie, s tím, že samozřejmě policie si to musí vydobývat sama, krůček po krůčku. Proto také jsem doporučoval a chtěl, aby bylo realizováno to, co proběhlo, to znamená postavení mimo službu.

Na druhé straně pokud jste se ptal na to, jaký bude postih pro pana ředitele Ladovského, tak jistě víte, že postih lze uskutečnit pouze prostřednictvím zákona nebo způsobem, který stanoví zákon o služebním poměru příslušníků Policie České republiky ve stávajícím platném znění, a postih může být pouze za to, co je v tomto zákoně vyjmenováno. Nemohu postihnout kohokoli za to, že postupuje v souladu se zákonem, i když se mi třeba nemusí meritorně to rozhodnutí líbit. Postihovat bych někoho mohl za to, kdyby zákon porušil. V tomto případě zákon porušen nebyl.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Dalším vylosovaným interpelujícím je opět místopředseda Ivan Langer, který vystoupí se svojí interpelací opět na místopředsedu vlády a ministra vnitra Stanislava Grosse.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane ministře, obracím se na vás ve věci průběhu a dopadů reorganizace pražské policie na kriminalitu v hl. m. Praze. V dnešní době - a nekonstatuji to s velkým potěšením - jsme mohli sledovat spíše projevy zmatku v důsledku té rychlé reorganizace, jednalo se například o případ 24 policistů elitní pořádkové jednotky, kteří byli přeřazeni na obvodní oddělení na hlídkovou činnost za to, že se soudí s policií o část nevyplacených peněz za pohotovostní služby. Toto rozhodnutí bylo zrušeno na zásah policejního prezidenta a váš poté, co se případu ujala Česká televize.

Chci se tedy zeptat, jakým způsobem hodnotíte průběh reorganizace pražské policie, o kolik policistů více působí v přímém výkonu služby - a teď prosím, abyste do toho přímého výkonu služby nezapočítával policisty z útvarů s celorepublikovou působností - kolik policistů, kteří dosud působili "v úřednických funkcích" bylo posláno na ulici, a zda máte konkrétní čísla o tom, jaký je dopad na kriminalitu v důsledku reorganizace pražské policie.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má místopředseda vlády a ministr vnitra pan Stanislav Gross.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážená paní místopředsedkyně, paní poslankyně, páni poslanci, pokud jde o reorganizaci, v tuto chvíli nemám důvod měnit cokoli na tom, co bylo řečeno při projednávání ve výboru pro obranu a bezpečnost. Myslím si, že je dobře, že Praha se vydala stejnou cestou, jakou se vydala řada jiných metropolí ve světě, především v okolí České republiky - Varšava, Berlín, Vídeň, Bratislava - a myslím si, že z tohoto pohledu určitě je to krok správným směrem.

Pokud jde o otázku, o kolik lidí je více ve výkonu přímé služby, nemám bohužel teď úplně detailní přehled, nicméně pokud jde o rušení vedoucích funkcí a převedení těchto tabulkových míst do přímého výkonu služby, tak to bylo o více než 100 lidí, o něž byl v Praze snížen stav vedoucích funkcionářů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP