(17.10 hodin)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má místopředseda vlády a ministr vnitra pan Stanislav Gross.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Za prvé jenom poznámka. Nemyslím si, že vládne někde nějaký chaos. Samozřejmě při přetřídění desítek tisíc příslušníků bezpečnostních sborů to není jednoduchá záležitost. Ale chaos nevládne. To by se projevovalo určitě jinak. Toto odmítám, že by byl chaos.

Za druhé k tomu, co hodlám činit ve vztahu k problémům výkonu činností jednotlivých funkcí, tak jak ta otázka byla položena. Odpověď je vcelku jednoduchá. V tuto chvíli nejsou ještě, pokud vím, dořešena odvolání jednotlivých příslušníků policie a příslušníků bezpečnostních sborů, kteří nesouhlasili se svým zatříděním, takže tady se postupuje striktně v duchu stávající, platné legislativy a uvidíme, jak tato odvolání dopadnou a do jaké míry ovlivní potom celkové "zasystemizování" jednotlivých funkčních míst.

A pokud jde o to, zda to bylo špatné rozhodnutí, nebo nebylo špatné rozhodnutí. Já si myslím, že každý víme, že nic nejde dělat na sto procent. Jestliže se podařilo prosadit nový zákon o služebním poměru, o kterém říkám to, co říkám, to znamená, že nebude posunována jeho účinnost po 1. 1. 2005, tak samozřejmě člověk nemůže myslet, že se mu podaří prosadit každý rok exkluzivitu pro svůj resort. Tu exkluzivitu pro bezpečnostní sbory se nám podařilo myslím dosáhnout - prosazení zákona o služebním poměru, myslím si, že je to systémový krok, který je důležitější než prosazení jednorázového řešení na jeden rok. Pokud mluvíme o systémových věcech, tak ten zákon je z tohoto pohledu důležitější nežli to, co se mi nepodařilo, to je, aby na ten jeden rok měli příslušníci bezpečnostních sborů výjimku.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Dalším vylosovaným interpelujícím je místopředseda pan Ivan Langer. Bude interpelovat opět místopředsedu vlády a ministra vnitra pana Stanislava Grosse. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane ministře, obracím se na vás ve věci hospodaření Policie ČR a Ministerstva vnitra se státními prostředky zejména v oblasti zadávání veřejných zakázek. Koncem února 2004 podal policejní orgán státnímu zastupitelství návrh na podání obžaloby zaměstnance Policejního prezidia, který je stíhán kvůli nevýhodnému nákupu počítačů pro Policii ČR, čímž měl způsobit škodu 4,5 milionu Kč. Kromě tohoto případu jsou obviněni i bývalá ekonomická náměstkyně Ivana Pánková a někdejší pracovník prezidia Pavel Musil z porušování povinnosti při správě cizího majetku při zakázce na pouzdra na pistole. A policie stíhá i dva pracovníky majetkového oddělení policejního prezidia kvůli nevýhodnému nákupu součástek k samopalům. Navíc šetření prováděná Nejvyšším kontrolním úřadem u Ministerstva vnitra a policie v letech 1998 až 2002 prokázala, že zde docházelo v mnoha případech k závažným pochybením, zejména k porušování zákona o zadávání veřejných zakázek, k porušování zákona o účetnictví, k porušování právních předpisů o hospodaření s majetkem státu, k nehospodárnému nakládání s majetkem státu, k nepřipravenosti projektů, což mělo za následek jejich prodražování, či k nedostatečné kontrole nakládání s prostředky, které ministerstvo poskytlo.

Na základě těchto informací bych vám rád položil dvě otázky. Jaké kontrolní mechanismy Ministerstvo vnitra, respektive vedení Policie ČR zavedlo, zejména při výběrových řízeních, ale i obecně, při nakládání s majetkem tak, aby již nemohlo docházet k dalším pochybením při hospodaření se státními prostředky a se státním majetkem? Za druhé: Jak se Ministerstvo vnitra a Policie ČR vypořádaly s kontrolními závěry Nejvyššího kontrolního úřadu v minulých letech? Tady připouštím, že se jednalo o pochybení, která se odehrála v době, kdy pan ministr nebyl ve své funkci, nicméně za tu dobu měl již možnost reagovat na ta pochybení z minulosti. Tedy táži se, jaká reakce byla.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má místopředseda vlády a ministr vnitra pan Stanislav Gross.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážená paní místopředsedkyně, paní poslankyně, páni poslanci, já si hlídám čas, abych už trénoval na nové interpelace, takže velmi stručně.

Pokud jde o druhou otázku, jak jsme se vypořádali se závěry z kontrolních závěrů Nejvyššího kontrolního úřadu - vcelku jednoduše. Vláda projednávala všechny závěry. Ke každému z těchto závěrů byl zpracován poměrně obsáhlý materiál jak stanovisek Ministerstva vnitra, tak i přijatých opatření. Tyto materiály jsou k dispozici volně, jsou neutajované, komukoli k nahlédnutí. A když jsme to takto prezentovali na vládě, tak zástupci NKÚ považovali tato opatření za dostatečná.

Pokud jde o první otázku, jaké kontrolní mechanismy byly přijaty na základě zmíněných kauz, o kterých hovořil pan místopředseda Langer, tak Ministerstvo vnitra, tak jako všechny veřejné instituce, zavedlo nově systém podle zákona o finanční kontrole, takže z toho vyplývají jasně nové mechanismy, které nyní fungují, byť po mém soudu někdy až příliš administrativně náročné, nicméně fungují. Pokud jde o některé interní záležitosti, došlo mimo jiné např. k tomu, že byl snížen limit, o kterém je možno rozhodovat při zadávání veřejných zakázek bez souhlasu ministra vnitra. Původně ta částka byla 50 milionů Kč, svým rozhodnutím jsem ji snížil na 25 milionů Kč, tak aby bylo do procesu veřejných soutěží zapojeno více subjektů nejen na Policejním prezidiu, ale také na Ministerstvu vnitra. Tolik několik stručných odpovědí.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má místopředseda Poslanecké sněmovny pro svoji doplňující otázku.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Já chci poděkovat ministru vnitra za jeho odpověď a věřím pevně, že pokud platí ta slova o zpřísnění podmínek, zejména zpřísnění procesu zadávání veřejných zakázek, podle toho se také postaví k jednomu z problémů, na které jsem ho upozornil - obrátil jsem se na něj cestou písemné interpelace - to je výběrové řízení na dodávku neprůstřelných vest pro Policii ČR.

Existuje celá řada důvodů pro to, abych měl vážnou pochybnost, zda toto výběrové řízení proběhlo skutečně objektivně, zda skutečně byla vybrána společnost a její neprůstřelné vesty, které garantují nejenom nejnižší cenu pro daňového poplatníka, která by ovšem neměla být na prvním místě, ale zejména také co nejvyšší míru bezpečnosti pro samotné policisty.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má místopředseda vlády a ministr vnitra pan Stanislav Gross.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Myslím, že podle nového systému na to budu mít minutu, tak zkusím odpovědět v té minutě. (Poznámka místopředsedkyně paní Kupčové: Dvě.) Tak je to bezvadné.

Pokud jde o tuto otázku, která se týká neprůstřelných vest, pokud jde o tuto veřejnou zakázku, tak za prvé musím podotknout, že je dobře, když všechny tyto zakázky probíhají pod veřejnou kontrolou. Za veřejnou kontrolu považuji i kritický pohled opozice. Myslím, že to všechno je v pořádku. Abych měl ještě větší jistotu, že všechno probíhá v pořádku, tak jsme požádali o stanovisko Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, respektive - abych byl přesný - nepožádali jsme jej my, ale jeden z účastníků tohoto výběrového řízení, který nebyl spokojen. Stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže bylo takové, že vše proběhlo v pořádku, v souladu se zákonem, že užitné vlastnosti jsou takové, jak byly požadovány.

Myslím si, že tady mám dnes dostatek podkladů k tomu, abych mohl říci, že zatím neshledávám na tomto výběrovém řízení nic problematického. Nicméně je to jedna z věcí, které se chci věnovat dál, protože je to poměrně významná veřejná zakázka. Tak jak pan místopředseda Langer řekl, je to zakázka, která musí být udělána kvalitně, protože kvalita vybraného zboží může rozhodovat o životě a smrti příslušníků policie; o to je to samozřejmě citlivější.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Další vylosovanou interpelující je paní poslankyně Páralová, která by měla vystoupit se svou další interpelací na ministra práce a sociálních věcí pana Zdeňka Škromacha. Bere svoji interpelaci zpět.

Dalším vylosovaným interpelujícím je místopředseda Poslanecké sněmovny pan Ivan Langer, který bude opět interpelovat ministra vnitra a místopředsedu vlády pana Stanislava Grosse. Prosím, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane ministře, jenom stručná replika. Uvidíme, až si tu vybranou neprůstřelnou vestu nasadíte na sebe, jak se budete cítit bezpečný.

Nyní se na vás obracím ve věci okolností, za kterých došlo k odvolání kladenského policejního ředitele pplk. Mgr. Vladimíra Hrotíka. Proti řediteli Hrotíkovi bylo státním zastupitelstvím zahájeno trestní stíhání pro trestný čin zneužití pravomoci veřejného činitele, kterého se měl dopustit tím, že měl krýt dva dopravní policisty, kteří údajně vzali úplatek od účastníka dopravní nehody.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP