(18.10 hodin)
(pokračuje Škromach)

Zatím podle údajů, které máme k dispozici, tak kraje tyto jednotlivé programy by měly mít nejpozději do konce června, a to některé už dříve. Tyto prostředky, a znova opakuji, ve vyšší míře než v loňském roce, v celkovém součtu to, co bude vyplácet Ministerstvo práce a jednotlivé kraje, přerozdělí. Samozřejmě vzhledem k tomu, že do systému vstupují i další organizace, a tak jak jsou nastavena pravidla, která jsou celkem přehledně dostupná na internetu, a jednotlivé organizace s tím umějí velmi dobře pracovat, stejně tak výsledky řízení jsou uveřejňovány na internetu, takže jsou veřejně přístupné v kterékoliv části České republiky.

My si uvědomujeme, že tyto změny samozřejmě vždycky přinášejí i určité problémy, a věříme tomu, že pro příští období už budou v rámci krajů tyto věci zaběhnuty a zvyknou si na ně i tyto organizace, protože já osobně musím říci, že tento systém je velmi efektivní, protože organizace dostávají v celkovém součtu toho, co mohou dostat vlastně od státu čili od ministerstva a od krajů, přibližně asi kolem 70 % prostředků, které potřebují na svoji činnost, a zbytek si musí zajistit jiným způsobem, ať už sponzoringem, dotacemi apod. od jiných organizací. Je to velmi efektivní vynaložení veřejných prostředků a myslím, že si zaslouží výraznou pozornost.

Musím říci, že samozřejmě je otázkou to, zda tyto organizace hledaly informace, které byly dostupné, a byly upozorněny samozřejmě na to, že systém financování v letošním roce bude jiný než v letech minulých. Konečným cílem by mělo být v podstatě financování organizací, které mají celostátní působnost, tzn. z centra, z ministerstva. Organizace, které mají místní nebo regionální působnost, tak by měly být financovány na úrovni krajů, protože jsem osobně přesvědčen, a věřím, že i paní poslankyně Páralová, o tom, že kraje a města a obce mají lepší přehled o činnosti těchto organizací než např. ministerstvo, které musí obsluhovat vlastně celou Českou republiku.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji panu ministrovi. Ptám se paní poslankyně Aleny Páralové, zda chce položit doplňující otázku. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji. Vážený pane ministře, já se nedomnívám, že stav je nějaký efektivní. Já se naopak domnívám, že stav je velice vážný, že chybějí pravidla a chybí kontrola. Často se vyptávám v neziskovkách, zda je někdo kontroloval a na základě toho jim potom třeba přidělil více či méně prostředků. Odpovídají ano, ale pouze když jsme čerpali peníze z fondu Evropské unie. Z ministerstva nás příliš nekontrolují.

Je potřeba nějakým způsobem omezit množství prostředků a přitom zajistit skutečně potřebné lidi, kteří potřebují sociální služby. Také se některé neziskovky ptaly, proč neudělalo Ministerstvo práce a sociálních věcí stopstav na nové projekty, jako to např. udělalo Ministerstvo školství na zřizování nových škol, alespoň na tento jediný rok přechodu, kdy v podstatě nám chybí zákon o sociálních službách a nejsou nastavena pravidla. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má ministr práce a sociálních věcí pan Zdeněk Škromach.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážená paní předsedající, vážené dámy a pánové, paní poslankyně Páralová tady řekla, že v podstatě by měly být efektivněji využívány tyto prostředky. Myslím, že právě to, že budou mít do toho co mluvit kraje, chci zdůraznit, že všechny projekty, které byly, byly konzultovány na úrovni krajů a přihlíželo se, aby mělo vliv na bodové hodnocení i to, zda kraje tyto projekty doporučily, nebo ne. Efektivní využití ano.

Já si myslím, že naopak by do tohoto systému mělo jít více finančních prostředků, protože to jsou skutečně efektivně vynaložené prostředky. Pokud jde o kontrolu, tak samozřejmě projektů, jak jsem uvedl, je řádově asi kolem 1500. Kontrola samozřejmě probíhá a probíhá i u projektů, které samozřejmě nejsou napojeny pouze na finance Evropské unie. Samozřejmě nezkontrolujeme každého úplně do detailu, ale v podstatě průběžně kontrola probíhá a samozřejmě potom přihlížíme i k financování v dalším roce z pohledu hlediska, zda kontrola byla v pořádku, nebo zda tam byly shledány závady.

Pokud jde o otázku jakéhosi stopstavu, to bych viděl velmi složitě, protože zřejmě bychom byli naopak zase obviňováni, že upřednostňujeme některé projekty a jiné méně. Zkrátka a dobře existuje i v této oblasti určité konkurenční prostředí mezi projekty a já musím říci, že i nové projekty, které vznikají, jsou velmi dobré projekty, a je potřeba jenom říci, že i nové projekty mnohdy předkládají organizace, které už jsou zaběhnuté, ale rozšiřují třeba svoji působnost a své služby. Tady je potřeba zdůraznit jedno - že samozřejmě se přihlíží k organizacím, které vlastně zaměstnávají zaměstnance, protože ty to mají ne vždycky jednoduché, a každopádně jako každoročně je přihlíženo v odvolacím řízení k problémům, které třeba vznikají a které nebyly zohledněny v rámci prvního kola.

Takže tuto oblast považuji za poměrně významnou a samozřejmě tak jak jsou jednotlivé termíny, říkám znova, jsou veřejně dostupné. Je pravda, že některé organizace toto podceňují a ne vždycky tomu věnují patřičnou pozornost. Samozřejmě potom jim uteče třeba termín, a i tam, kde situace si to vyžaduje, dokážeme zohlednit tento problém, ale pravidla jsou jasně daná. Jsou daná tím, jak jsou vypsány jednotlivé projekty, a podle toho samozřejmě organizace potom své projekty předkládají a příslušné komise je vyhodnotí. Znovu říkám, tam, kde je určitá pochybnost nebo kde vzniká problém, je možnost se odvolat, a část těchto organizací se odvolala.

Pokud jde samozřejmě o záležitost do budoucna, jak už jsem říkal, předpokládáme, že z větší části by toto financování mělo přejít na kraje. A to, co je důležité v rámci nového financování sociálních služeb jako takových - připravujeme systém, který již nebude rozlišovat mezi tím, zda zřizovatelem zařízení je stát, obec, kraj nebo občanské sdružení. V podstatě sazby a platby by měly být zaměřeny vlastně na poskytování těchto služeb a na kvalitu těchto služeb, které musí garantovat stát, jestliže je bude financovat.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji panu ministrovi a nyní udílím slovo panu poslanci Jaromíru Kohlíčkovi, který je zřejmě posledním interpelujícím, který přednese interpelaci na ministra dopravy a spojů pana Milana Šimonovského.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Děkuji za slovo, paní předsedající. Říká se - já se omlouvám, i když jednací řeč je čeština - last but not least. Doufám, že to platí i v tomto případě, alespoň přítomnost pana ministra Šimonovského, ačkoliv probíhá schůze Senátu, tomu nasvědčuje.

Moje interpelace má dvě části a po dohodě s interpelovaným jsem se dohodl, že sloučím dvě otázky dohromady.

Za prvé. První se týká jakosti práce stanic technické kontroly. Druhá kontroly výuky autoškol. Bezpečnost silničního provozu má totiž minimálně dvě strany. Stav techniky a kvalitu řidiče. Pojďme tedy přímo k věci.

Za prvé. Kontrola práce STK je jistě složitá. Kolik jich, pane ministře, bylo v letošním roce provedeno, případně pokud není k dispozici tento údaj, kolik v minulém roce? Neusnadnilo by jejich provedení zavedení požadavku pro provozovatele STK, pokud mají získat licenci a udržet si ji, aby měli certifikaci podle ISO 9000 až 9004, případně ISO 14000 nebo systém quality management neboli stálé obnovování a prověřování systému kvality.

Druhá otázka. Autoškoly by měly být podle zákona kontrolovány. Problémem ovšem je, že nemají povinnost pravidelně sdělovat program, místo a časový rozvrh výuky. Co s tímto nedostatkem můžeme udělat?

Děkuji za odpověď.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP