(18.00 hodin)

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane ministře, kolegyně a kolegové, v poslední době se na mne obracejí nestátní neziskové organizace s tím, že je ohrožena jejich existence a s ní i služby poskytované zdravotně postiženým občanům. Dovoluji si citovat z jednoho z mnohých dopisů, které jsem od neziskových organizací obdržela. Cituji:

"Na tiskové konferenci Ministerstva práce a sociálních věcí dne 26. 2. paní náměstkyně Müllerová informovala novináře i veřejnost o tom, že kraje výborně zvládly koncepci přechodu financování neziskových organizací v nestátním sektoru. Zmínila se, že grantová kola jsou již vypsána a v některých krajích že se blíží uzávěrka. Toto je zvláštní informace. Ihned jsme na internetu hledali granty v krajích. V některých vypsány granty nebyly, někde ano, ale velmi krátce, nikde nekončila uzávěrka. Telefonovali jsme znovu na kraje. Kraje si stěžovaly, že nezvládají nápor neziskových organizací. Koncepce přechodu prý se u nás uspěchala. U nás v zařízení týden zvoní telefony, lidé z celé České republiky si stěžují na Ministerstvo práce a sociálních věcí. Přichází mnoho podpisů z celé České republiky na petici. Klademe si otázky."

A já si je v tuto chvíli osvojuji. Za prvé, proč Ministerstvo práce a sociálních věcí neinformovalo občany o 403 mil. Kč, které byly pro kraje schváleny? Za druhé, proč kraje neinformovaly o těchto financích? Za třetí, proč měly některé kraje 100 000 hranici na výši grantu? Nevěděly, že budou spolufinancovat sociální služby?

A dále se ptám, pane ministře - sdělte nám prosím, zda a jak se změnil postup při rozdělování finančních prostředků pro neziskovky oproti předchozím rokům. Vysvětlete, jakým způsobem, podle jakých pravidel jsou rozdělovány tyto finanční prostředky na projekty pro sociální služby. Zástupci neziskovek si stěžují, že ministerstvo jim odmítá sdělit informace o tom, kdo a jak rozděluje finanční prostředky a podle jakých pravidel.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má ministr práce a sociálních věcí pan Zdeněk Škromach.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážená paní předsedající, vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych odpověděl paní poslankyni Páralové na její interpelaci. Myslím si, že je dobře, že o této věci hovoříme, protože tady jednoznačně je potřeba říci, že Ministerstvo práce a sociálních věcí v červenci 2003 vyhlásilo v oblasti poskytování sociálních služeb pro rok 2004 dva dotační programy - Program podpory sociálních služeb na celostátní úrovni a Program podpory sociálních služeb na místní a regionální úrovni. Oba uvedené programy se dále tematicky člení na čtyři podprogramy: Podpora aktivit zaměřených na protidrogovou politiku, Podpora aktivit zaměřených na sociální prevenci a prevenci kriminality, Podpora poskytování zvláštních sociálních služeb v sociálně vyloučených romských komunitách a jako poslední Podpora aktivit zaměřených zejména na integraci a pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením.

Termín pro přijetí žádostí do výše uvedených programů byl stanoven na 10. října 2003. Pro rok 2004 je v rozpočtu kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí v oblasti neinvestičních dotací nestátním neziskovým subjektům poskytujícím sociální služby vyčleněno celkem 918,4 mil. Kč. Pro srovnání, v roce 2003 byla na realizaci projektů nestátních neziskových subjektů poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 1,16 mld. Kč. Zároveň pro účely dotačního řízení vůči nestátním neziskovým subjektům poskytujícím sociální služby byly pro rok 2004 kraje vybaveny i v rámci souhrnného finančního vztahu finančními prostředky na realizaci krajských grantových řízení v celkové výši 403 mil. Kč. Celkem je tedy v roce 2004 pro oblast podpory nestátních neziskových subjektů určeno rekordních 1 mld. 230 mil. Kč, což představuje cca o 6 % více, než bylo v roce 2003.

V rámci dotačního výběrového řízení pro rok 2004 bylo předloženo celkem 1648 žádostí s požadavkem na dotaci ve výši cca 1,7 mld. Kč. Ve srovnání s rokem 2003 se jedná o nárůst počtu předložených projektů asi o 25 %. V roce 2003 bylo celkem předloženo 1315 projektů a nárůst požadavků u dotací ve výši cca 14 %.

V hodnotících komisích bylo po obsahové stránce hodnoceno celkem 1615 projektů, ostatní projekty byly z dalšího posuzovány vyřazeny z formálních důvodů, to znamená, že nesplňovaly předpoklady, které byly zadány. V současné době je finančně podpořeno celkem 1415 předložených projektů, nepodpořeno celkem 198 projektů. Z Programu podpory sociálních služeb na celostátní úrovni bylo rozděleno celkem 67,8 mil. Kč, v Programu podpory sociálních služeb na místní a regionální úrovni bylo rozděleno celkem 759,4 mil. Kč. V podprogramu Podpora aktivit zaměřených na protidrogovou politiku bylo rozděleno celkem 40,3 mil. Kč, v programu Podpora aktivit zaměřených na sociální prevenci a prevenci kriminality bylo rozděleno celkem 217,4 mil. Kč. V programu Podpora poskytování zvláštních sociálních služeb v sociálně vyloučených romských komunitách bylo rozděleno celkem 29,2 mil. Kč, v podprogramu Podpora aktivit zaměřených zejména na integraci a pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením bylo rozděleno celkem 540,4 mil. Kč.

Proti výsledkům dotačního řízení pro rok 2004 je možné vznést námitku. Námitku proti výsledkům dotačního řízení, to je výši přidělené neinvestiční dotace, lze podat pouze na standardizovaných formulářích pro podávání námitek, a to do 31. března 2004 na adresu odbor sociálních služeb. Dá se říci, že v mnoha organizacích se odvolali. Tady zazněla otázka ve smyslu, proč nebyly organizace informovány. Organizace informovány samozřejmě byly už v době, kdy byl vyhlašován tento program a kdy bohužel neprošel zákon o rozpočtovém určení daní a kdy formou převedení části finančních prostředků na kraje tyto kraje vlastně dostaly 403 mil. Kč, čili asi třetinu prostředků, které v minulosti rozdělovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí, tak aby tyto vlastně mohly lépe zvážit financování těch programů, o kterých jsem hovořil.

Tady je potřeba říci, že jednotlivé kraje dostaly 403 mil., ale některé kraje se rozhodly na tuto oblast přidat ještě některé finanční prostředky a celkově vyčlenily na tuto oblast 489 mil. Kč. Všechny kraje mají program pro poskytování grantů, takže myslím, že tady to je otázka - samozřejmě nemohu hovořit za kraje, ať už v otázce připravenosti nebo v oblasti informování, protože to je svébytná záležitost krajů. My se samozřejmě snažíme krajům v této věci pomáhat a spolupracovat s nimi a také proto jsme rozhodli o tom, že Ministerstvo práce a sociálních věcí na rozdíl od minulých let a od zvyklostí, které byly, to znamená, že prostředky jsou vlastně čtvrtletně, zálohově, tak budou pro první pololetí tyto prostředky vyplaceny již za první pololetí v prvním čtvrtletí, tak aby organizace vlastně mohly překlenout možná jeden dva měsíce, než kraje - teď musím říci ne všechny, ale některé, které mají trochu skluz v této věci - rozdělí prostředky, které dostaly k dispozici.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP