(17.30 hodin)
(pokračuje C. Svoboda)

Takže ten trend obzvlášť po madridském atentátu, po madridském útoku teroristů, vede k tomu, že se naopak více klade důraz na dodržování těchto pravidel, protože jde i o naši bezpečnost. Takže z tohoto důvodu si myslím, že ta praxe, kterou činíme, je praxe, která je dobrá, je v zájmu České republiky.

Pan poslanec Dub má pravdu, když říkal, že ta procedura může trvat ze zákona 30 dnů, a praxe je taková, že se rozhoduje do pěti dnů. Určitě jsou případy, a to má pan poslanec pravdu, kdy by bylo záhodno, aby vízum bylo uděleno mnohem rychleji. A proto je možné, aby od určitých procedur bylo ustoupeno v případě, že je na takovém vízu zvláštní zájem. Ale to je většinou tak, že ten zvláštní zájem musí sdělit buď ministr, nebo náměstek ministra, někdo v této podobě, protože jde o zcela výjimečné pravidlo. Jinak upozorňuji, že se výjimky pokud možno neudělují, protože jde o ochranu také bezpečnosti našich občanů.

Na vízum není právní nárok. A vízum nelze udělit ve správním řízení, to znamená, že o udělení nebo neudělení víza není možné znovu rozhodnout u soudu, není možné soudem přezkoumat toto rozhodnutí.

Takže jsme tváří v tvář pohybům na této planetě vystaveni dvěma tlakům. Oběma rozumím. Jeden, o kterém mluví pan poslanec, a to je správné - abychom byli pružní v udělování víz, abychom podnikatelům nebo někomu, kdo má speciální zájem, například návštěva nemocného člena rodiny, přítele nebo něco podobného, tak abychom v těchto věcech postupovali pružně a rychle. Ale vždycky bude zájem na tom, aby se žadatel dostavil osobně, předložil doklady a tyto doklady uplatnil. Na druhé straně určitě je obecný společný zájem, abychom pečlivě prověřovali každý individuální případ. Takže můj pokyn, který se týká některých zemí, je, že nebudeme udělovat víza, bude-li podána žádost hromadně, například fotbalového týmu nebo něco podobného, nebo nějaké taneční školy, jak jsem se s tím nedávno setkal, protože je nebezpečí, že může někdo zneužít této situace, a my musíme chránit naše občany, aby do naší země nejezdily osoby, které jsou potenciální hrozbou pro bezpečnost a ochranu života a zdraví našich občanů.

Takže tento tlak tu bude vždycky z obou stran. Je třeba najít onu vyváženou střední cestu, která povede k tomu, že budeme pružně a rychle vyřizovat ta víza, kde není žádné riziko, ale že nebudeme ustupovat od pravidel. V každém případě budu rád, když bude mít i pan poslanec třeba konkrétní případy osob, kde se zdá, že to je dáno liknavostí našich úřadů, budu rád, když to budu vědět, protože mám stejný zájem, jako má i pan poslanec, aby tam, kde není speciální důvod pro zamítnutí víza, tak abychom byli pružní, abychom umožnili cizincům navštívit Českou republiku, právě i z důvodů, o kterých pan poslanec mluví, v oblasti podnikání, turistiky, styku mezi přáteli, rodinami, protože Česká republika má být otevřená.

Obecně ještě platí jedna věc, o které je třeba mluvit- že náš vízový režim se sladil s vízovým režimem, který platí pro členské země Evropské unie, takže my jsme museli kvůli vstupu do Evropské unie s některými zeměmi zase znovu zavést vízový režim a to je fakt, který prošel, a prošel celkem hladce, nenarazili jsme nikde na žádnou vážnou potíž, protože je důležité, že ten vízový režim je společný. Má to totiž velkou výhodu, že se dá vyjednat potom i spravedlivý i dobrý režim třeba s velkými státy, jako je Ruská federace, neboť tento režim již vyjednává Evropská unie jako celek pro všechny země Evropské unie, a v tomto ohledu je to dobré, protože Evropská unie jako celek má větší váhu, neboť my např. vůči Ruské federaci potřebujeme, aby došlo ještě k některým změnám v právní úpravě v rámci Ruské federace. Já jsem optimista, že se to podaří, ale samozřejmě skutečnost, že vyjednává Evropská unie jako celek, je dobrá, protože to povede k rychlejšímu výsledku.

Takže to je několik slov jako reakce na interpelaci pana poslance. Že budeme sledovat oba dva zájmy, zájem rychlého vyřízení pro ty, kteří mají pro to vážný důvod, a samozřejmě velké obezřetnosti tam, kde jsou pochybnosti. Jinak řečeno - v některých zemích, kde je pochybnost, je můj pokyn vízum neudělit. Týká se to mnoha věcí, může být pochybnost s transkripcí jména, chybějících dokladech apod., protože musíme chránit naše občany, a všichni dobře víme, že z některých oblastí na této planetě je riziko, že by se na území České republiky dostali i ti, kteří tady nejsou vítanými hosty, neboť nemají dobré úmysly během své návštěvy.

A pokud jde o otázku formulářů na internetu, tak pokud to není možné - na některých úřadech to možné je - tak to jsou technické nedostatky, které lze vyřešit, ale opakuji: nic nenahradí osobní styk. Jde nám o to, aby se lidé dostavili a o vízum požádali, protože to děláme pro bezpečí našich občanů.

Takže to je moje odpověď na položenou otázku.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji místopředsedovi vlády a ministru zahraničních věcí panu Cyrilu Svobodovi a ptám se pana poslance Tomáše Duba, zda chce položit doplňující otázku. Je tomu tak. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Tomáš Dub: Děkuji vám paní předsedající. Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, já jsem se úmyslně obrátil na ministra zahraničí, protože si myslím, že k této věci je citlivější a více to chápe než ministr vnitra. Nechci tím nikoho urazit, to je fakt.

Myslím, že jsou tři kritéria, tj. kritérium, aby nám rostl cestovní ruch, aby fungoval dobře obchod a aby nebyla ohrožena bezpečnost. Na tom se shodneme. A ještě jednou opakuji, že smyslem mé interpelace je, aby pan ministr ve stručnosti prověřil úředního šimla, aby všechno fungovalo tak, jak fungovat má, aspoň srovnatelně, jak to funguje ve státech Evropské unie. Protože pravidla mohou být stejná a praxe může být rozdílná, toť vše. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Slovo má místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí pan Cyril Svoboda.

 

Místopředseda vlády a ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda: Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, jsem velmi rád, že přístup je takový, jaký přednáší pan poslanec, protože tento zájem je dobrý, a já jsem dokonce rád, že nás na to i upozorňuje. Budu se určitě na našem ministerstvu touto věcí zabývat, abychom prověřili, kde a jak probíhají tyto procedury. Jestli probíhají někde špatně, budu velmi rád, když se dovím i konkrétní případy, pokud je to liknavostí našich pracovníků, protože naši konzulární pracovníci jsou pro to, aby sloužili dobře svému úkolu, pro který jsou vysláni do zahraničí. Určitě jsou úřady, kde to jde rychle a snadno, a dokonce s milým úsměvem, což také někdy není od věci, a někde to možná drhne. Takže budu rád, když budete mít z vlastní praxe zkušenost, která bude negativní, abychom zjednali nápravu, protože máme úplně stejný zájem, to znamená pro ty, kteří jsou vítaní, aby vítáni byli, a pro ty, kteří vítáni nejsou, tak abychom zavřeli dveře. Takže v tom se shodneme, já za interpelaci děkuji a určitě se tou věcí budeme zabývat. Když by byla kdekoliv potíž, tak je třeba samozřejmě na ni upozornit, protože máme společný zájem.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní se svojí interpelací vystoupí pan poslanec Jiří Pospíšil. Bude interpelovat ministra spravedlnosti pana Karla Čermáka. Připraví se paní poslankyně Alena Páralová, která vystoupí s interpelací na ministra práce a sociálních věcí pana Zdeňka Škromacha. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Pospíšil: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane ministře, dne 16. října vás interpelovala paní místopředsedkyně Němcová a položila vám otázku, jaké konkrétní kroky chcete učinit ke zkvalitnění činnosti české justice.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP