(17.00 hodin)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 212 z přítomných 104 poslanců 60 pro, proti 28. Tento návrh byl přijat.

 

Děkuji. Přesně jsme stihli čas.

 

Kolegyně a kolegové, budeme pokračovat v jednání, a to bodem

 

150.
Ústní interpelace

 

Ústní interpelace, které jsou určené předsedovi vlády, byly vyčerpány. Ve čtvrtek 25. 3. proběhla první část ústních interpelací podle vylosovaného pořadí, nyní budou v kladení ústních interpelací na členy vlády České republiky v čase od 17 do 18.30 hodin pokračovat paní poslankyně a páni poslanci, kteří se umístili na dalších místech. Přihlášky na předsedu vlády byly již vyčerpány.

Vyzývám pana poslance Waltra Bartoše, aby přednesl interpelaci na ministryni školství Petru Buzkovou a zahájil tak blok odpovědí členů vlády České republiky na interpelace poslanců. Připraví se pan poslance Hynek Fajmon a ještě předtím, než dám slovo panu poslanci Waltru Bartošovi, sděluji, že pan poslanec Petr Kott stáhl svoji interpelaci na ministra pro místní rozvoj pana poslance Pavla Němce.

Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Walter Bartoš: Vážená paní předsedající, vážená vládo, vážená paní ministryně, dámy a pánové, to, že Ministerstvo školství nikomu a ničemu moc nepomůže, na to už jsme si zvykli, to už nás nepřekvapí. Alespoň když neškodí, říká se ve školách - ale ani to už neplatí. Z nějakého důvodu totiž vyhlásilo boj těm nejmenším vesnickým školám, takzvaným malotřídkám.

V rámci povolování takzvaných výjimek pro školy, v jejichž třídách je nižší počet žáků, než si ministerstvo myslí, že by jich mělo být, byl vydán nový metodický pokyn. Za malotřídku, kde je limit počtu žáků nižší, se má nadále považovat jen takzvaná jednotřídka nebo dvoutřídka. Pokud je vzdělávání organizováno ve třídách se spojenými ročníky, snížený povolený počet žáků se na takovou školu nemá vztahovat. Důsledek? Byrokrat podle takovéhoto pokynu rozhodne, že výjimku nepovolí, a škola z moci úřední zanikne. Proč? To zřejmě kromě ministerstva nikdo neví, a proto se paní ministryně Buzkové ptám.

Za prvé. Proč podle nového metodického pokynu nemá být za školu hodnou zvláštního zřetele považována i taková malotřídka, která má více než dvě třídy spojené se spojenými ročníky?

Za druhé. Proč, pokud jsou školám přidělovány prostředky ze státního rozpočtu podle počtu žáků a eventuální zvýšené výdaje vždy hradí obec, si ministerstvo osobuje právo rozhodovat o tom, které obci se má existence dovolit a které nikoliv?

Za třetí. Jaký vůbec je důvod k stanovení nejnižších počtů povolených žáků pro školu a nejnižšího povoleného průměrného počtu žáků ve třídě?

Děkuji předem za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má ministryně školství paní Petra Buzková.

 

Ministryně školství ČR Petra Buzková: Vážená paní předsedající, vážený pane poslanče Bartoši, dámy a pánové, budu velice stručná. Samozřejmě není pravda, že Ministerstvo školství vyhlásilo válku malým školám. Ministerstvo školství nevyhlásilo válku ani malým školám, ani žádným jiným školám. Ministerstvo školství v tomto metodickém pokynu pouze dává jasné vodítko, jak mají školy při žádosti o výjimku postupovat. Výjimky byly stanoveny vlastně již minulým zákonem právě z toho důvodu, aby bylo jasně řečeno, jaké jsou minimální počty žáků ve třídách, aby škola vůbec mohla fungovat. Vzhledem k tomu, že v té době byly přidělovány finanční prostředky spíše na školu než na žáka, bylo pravděpodobně nezbytně nutné, aby nějakým způsobem takováto minima byla stanovena.

Tato čísla, která se nacházejí v metodickém pokynu, vycházejí ze současného platného zákona. Do budoucna v novém školském zákoně, který jsme dnes projednávali, jak pan poslanec Bartoš pravděpodobně zaznamenal, je dána možnost pro obce i pro zřizovatele, aby v případě, že školu chtějí udržet, aby i v případě škol, které by již neměly právo na udělení výjimky, mohli snížit počty o dalších 20 % za předpokladu, že obce do těchto škol investují.

To znamená, že Ministerstvo školství se maximálně snaží o to, aby malé školy do budoucna měly šanci.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se pana poslance Waltra Bartoše, zda chce položit doplňující otázku paní ministryni. Ano, je tomu tak.

 

Poslanec Walter Bartoš: Já se zkusím zeptat paní ministryně ještě jednou, neboť paní ministryně proklamovala, že Ministerstvo školství posiluje normativní princip. Pokud je tedy posílen normativní princip, jsem přesvědčen o tom, že nejnižší povolené počty žáků jsou v tomto případě naprosto zbytečné.

Ptám se tedy ještě jednou, proč Ministerstvo školství takový pokyn vydalo a proč si osobuje právo říkat obcím, které školy mají existovat a které ne, když obce jsou ochotny si toto doplatit.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Slovo má ministryně školství paní Petra Buzková.

 

Ministryně školství ČR Petra Buzková: Ministerstvo školství, pane poslanče Bartoši, si toto právo osobuje z toho důvodu, že je jeho povinností jakožto správce kapitoly sledovat rozpočet českého školství. Přestože se podařilo značným způsobem posílit normativní principy, tzn. více se přiblížit k financování výkonu než financování škol, stále tyto principy nejsou uplatňovány stoprocentně a je otázka, zda kdy zcela stoprocentně být uplatňovány mohou. Myslím si, že toto by vám jako důvod mělo stačit.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní dávám slovo panu poslanci Hynku Fajmonovi, který byl vylosován na 11. místě k přednesení ústní interpelace na pana ministra dopravy Milana Šimonovského. Připraví se pan poslance Zbyněk Novotný.

 

Poslanec Hynek Fajmon: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové - vida, je tady i pan ministr, to jsem rád - pane ministře, dovoluji si podat interpelaci ve věci sociálního programu Českých drah. V letošním roce tato společnost plánuje propuštění šesti tisíc zaměstnanců. Odbory s tímto propouštěním souhlasily s podmínkou, že bude všem propuštěným vyplaceno odchodné ve výši pěti platů. Management Českých drah však oznámil, že má prostředky pouze na odchodné pro zhruba 1500 propuštěných a zbytek bude žádat po vládě.

Chtěl bych se zeptat, zda již vláda takový návrh projednávala. Spadá to do vaší kompetence - jaký návrh budete předkládat a v jaké výši. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má ministr dopravy pan Milan Šimonovský.

 

Ministr dopravy ČR Milan Šimonovský: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, pane poslanče. Ano, vláda bude projednávat na návrh Ministerstva dopravy tento sociální program. Bude jí předložen spolu se strategií Českých drah, a. s., na léta 2004 až 2008 a tato strategie právě definuje změnu v řízení společnosti, změnu v analýze, která ukazuje, že se strukturou zaměstnanců a s jejich počtem tato společnost nemůže být konkurenceschopná ostatním druhům dopravy ani železnicím, které působí v Evropě. Pro vaši informaci, podíl mzdových nákladů na celkových nákladech společnosti je 49 %, což je skutečně velká míra podílu těchto osobních nákladů a je pro tuto společnost velmi zatěžující.

Proto v analýzách, která předcházely, a nakonec i ve vlastní strategii navrhují České dráhy akcionáři, českému státu, že v následujících letech budou usilovat o snížení počtu zaměstnanců, zkvalitnění struktury zaměstnanců a samozřejmě i o rekvalifikaci lidských zdrojů tak, aby odpovídaly potřebám zákazníků a aby odpovídaly vůbec početně těm službám, které budou České dráhy pro své obchodní partnery a pro český stát zajišťovat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP