(17.40 hodin)

Poslanec Martin Říman: Děkuji. Paní předsedající, dámy a pánové, já nepřednesu svoji interpelaci na místopředsedu vlády Sobotku prostě proto, že mi připadá nedůstojné, abych mluvil do prázdna. Já tuto interpelaci přednesu později. V tomto okamžiku a z tohoto místa pouze konstatuji po zkušenosti s interpelacemi z minulého týdne, že ministři této vlády opakovaně pohrdají Poslaneckou sněmovnou a demokratickým institutem poslaneckých interpelací.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní má slovo pan poslanec Hynek Fajmon, který přednese svoji interpelaci na místopředsedu vlády pana Cyrila Svobodu, který je z dnešního jednání omluven. Pan poslanec Fajmon bude zřejmě dnes posledním interpelujícím, i když jsou ještě další interpelace. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Hynek Fajmon: Děkuji, paní místopředsedkyně. Jsem trochu udýchaný, protože jsem seděl ve své kanceláři a musel jsem dobíhat, protože to šlo nějak rychleji vzhledem k nepřítomnosti mnoha ministrů, než jsem očekával.

K mé samotné interpelaci na pana ministra Cyrila Svobodu ve věci Smlouvy o přistoupení k Evropské unii a k věcem, které se týkají sazby DPH na pozemky. Konkrétně se mi jedná o to, zda Evropská unie vznáší na Českou republiku nějaké požadavky týkající se sazby této daně v souvislosti s nákupem komerčních pozemků, zda je třeba, aby tato konkrétní kategorie zboží byla přeřazena z dosavadních 5 % sazby do té tzv. základní sazby, tj. v našem případě 22%, jak o tom bylo nedávno psáno ve sdělovacích prostředcích. Prosil bych od pana ministra odpověď na tuto otázku.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní uděluji slovo panu poslanci Jiřímu Bílému, který přednese svoji interpelaci na místopředsedu vlády a ministra vnitra Stanislava Grosse. Prosím pana poslance, aby chvíli posečkal, protože předpokládám, že pan ministr Gross každým okamžikem vejde do dveří. Prosím pana ministra vnitra, jestli mě slyší, aby se dostavil do jednacího sálu.

(Ministr vnitra po malé chvíli vchází do sálu). Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Bílý: Paní místopředsedkyně, děkuji. Vážený pane ministře, dovolte mi, abych na vás vznesl interpelaci k zákonu 283 o policii, § 53a. Konkrétně se mi jedná o toto. Cituji zákon: "Kontrolu použití odposlechů a záznamů telekomunikačního provozu a použití sledování osob a věcí podle zvláštního zákona - odkaz pod čarou 19a - vykonává Poslanecká sněmovna, která k tomuto účelu zřizuje kontrolní orgán. Kontrolní orgán se skládá z 5 poslanců výboru určeného Poslaneckou sněmovnou." Jedná se mi o to, že podle výkladu naší legislativy tento odstavec umožňuje kontrolní komisi, aby prováděla kontrolu všude tam, kde se nachází tato operativní technika. Vy tvrdíte, že k tomu musí být váš souhlas. Chci, abyste tady řekl veřejně, jak je to podle vás a jestli uděláte něco pro to, aby to bylo tak, jak to říká naše legislativa.

Druhý odstavec říká: "Ministr předkládá kontrolnímu orgánu nejméně dvakrát ročně a dále na jeho žádost veškeré požadované informace o použití prostředků podle odstavce 1." Chci vás upozornit, že za rok 2002, druhé pololetí, nám nebyla dodána telefonní čísla, abychom mohli provést kontrolu. Slíbil jste, že dodáte tato čísla, a nedodal jste je do dnešního dne. Za první pololetí 2003 jste nedodal žádnou zprávu, i když vím, že byla zpracována v červenci, ale do dnešního dne nebyla dodána. Pak jsem vás žádal za komisi, abyste nechal zpracovat statistické údaje, které jsme od vás požadovali. Do dnešního dne jsme nedostali zase nic.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji panu poslanci Bílému. Uděluji slovo místopředsedovi vlády a ministru vnitra Stanislavu Grossovi.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážená paní místopředsedkyně, paní poslankyně, páni poslanci, já se omlouvám za to, že jste na mne museli chvíli čekat, ale mělo být asi šest nebo kolik dalších interpelací a mě opravdu nenapadlo, že šest interpelací proběhne za dvě minuty, nebo jak dlouho to bylo. Za to se omlouvám. Zřejmě by bylo dobré, aby i ostatní poslanci, ale i interpelovaní měli včas informace o tom, když se někdo s někým dohodne, že interpelace neproběhne, protože se obávám, že to může zkomplikovat život řadě členů vlády, ale i poslancům, kteří počítají s tím, že jsou třeba desátí v řadě, a nepočítají s takovýmto termínem.

Nyní k samotné podstatě interpelace. Podle § 53a odst. 1 zákona o policii, ve znění pozdějších předpisů, kontrolu odposlechů a záznamu telekomunikačního provozu a použití sledování osob a věcí podle zvláštního zákona vykonává Poslanecká sněmovna, která za tím účelem zřizuje kontrolní orgán. To je ta citace, kterou tady už uvedl pan poslanec Bílý. Tento orgán se má dle zákona skládat z pěti poslanců výboru určeného Poslaneckou sněmovnou. Tímto orgánem, jak je určen usnesením sněmovny, je stálá komise pro kontrolu použití operativní techniky Policie ČR. Pro činnost a jednání komise se podle § 47 odst. 2 zákona o jednacím řádu přiměřeně užije ustanovení o činnosti a jednání výborů. Komise má podle tohoto zákona srovnatelné postavení jako výbor.

Ještě je snad třeba uvést určitý rozdíl mezi stálou komisí a vyšetřovací komisí, protože to je také pro další vnímání, respektive právní stanovisko, důležité.

Stálou komisi nelze ztotožňovat s komisí vyšetřovací, neboť z článku 30 odst. 1 Ústavy ČR vyplývá, že pro vyšetření věcí veřejného zájmu může být Poslaneckou sněmovnou zřízena vyšetřovací komise. Postavení a činnosti této komise jsou dále upraveny v § 48 a 49 zákona č. 90/95 a v příloze č. 1 k tomuto zákonu. Vyšetřovací komise může k objasnění důležitých skutečností sama opatřovat potřebné podklady, vyžadovat nezbytná vysvětlení, vyslýchat svědky a podle povahy věci přibírat znalce a tlumočníka. Stálá komise toto oprávnění nemá, např. nemůže ke svému jednání sama přizvat odborníky, pokud by se jednalo o odborníky, kteří patří do působnosti Ministerstva vnitra. O jejich přibrání rozhoduje pouze ministr a komise mu toto může pouze doporučit. Podle § 53 a odst. 2 zákona o Policii ČR ministr vnitra předkládá kontrolnímu orgánu nejméně dvakrát ročně a dále na jeho žádost veškeré požadované informace o použití prostředků téhož paragrafu, tzn. použití záznamu telekomunikačního provozu a použití sledování osob a věcí podle zvláštního zákona. Z § 39 odst. 2 zákona č. 90/95 vyplývá povinnost ministra dostavit se osobně na schůzi komise, jestliže o to komise požádá, a podat požadované informace a vysvětlení, pokud jejich poskytnutí nebrání zákony upravující mlčenlivost nebo zákaz jejich zveřejnění, tedy zákon č. 148/98, a dále dle ustanovení řady zvláštních zákonů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP