(17.30 hodin)
(pokračuje Gross)

Zatím jsme příliš v tomto směru neuspěli. Jistý posun - a za něj bych chtěl Ministerstvu spravedlnosti poděkovat - se týká novely občanského soudního řádu, kde došlo ke změně předmětného § 45 v tom smyslu, že doručování písemností příslušnými orgány policie bude mít výjimečný charakter, resp. bude možné jen v případech stanovených občanským soudním řádem nebo zvláštním právním předpisem. To znamená, že si od toho slibuji, že skutečně si nebudou ti, kteří normálně tuto povinnost mají, zjednodušovat práci tak, že to dají na orgán, u kterého mají jistotu, že to vykoná, ale ve své podstatě ho zdržují od jiné práce.

Vedle tohoto dílčího legislativního posunu jsou v současné době nadále vedena jednání mezi Ministerstvem vnitra a Ministerstvem spravedlnosti a také dalšími zainteresovanými orgány o možnosti změn dalších předpisů, které ukládají policii povinnost doručovat písemnosti. Konkrétně jsou z naší strany navrhovány změny již zmíněného ustanovení § 62 odstavec 1 trestního řádu, dále pak změny nového správního řádu, podle kterého má být o možnost doručování písemností orgány policie oproti stávající úpravě doplněna. To znamená, že se snažíme těmito dílčími zásahy do některých právních předpisů dosáhnout pozice, že skutečně takováto činnost policie bude mít sestupnou tendenci, že energii a kapacitu, kterou musíme věnovat na tuto "nepolicejní" činnost, budeme moci převést do výkonu služby, kde bychom asi všechny policisty chtěli vidět.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji panu místopředsedovi vlády. Táži se pana poslance Zdeňka Maršíčka, zda má doplňující otázku. Nemá. Udílím tedy slovo paní poslankyni Zuzce Rujbrové, připraví se pan poslanec Martin Říman, který přednese svoji interpelaci na místopředsedu vlády pana Bohuslava Sobotku. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Děkuji, paní místopředsedkyně. Pane ministře, vážení přítomní, má interpelace se dotýká nedávno schváleného zákona o soudnictví ve věcech mládeže, který nabude účinnosti 1. 1. 2004. V tomto zákoně se stanoví, že v řízení je zapotřebí postupovat s přihlédnutím k věku, zdravotnímu stavu, rozumové a mravní vyspělosti osoby, proti níž se řízení vede, tak aby tento vývoj nebyl ohrožen, aby projednávané činy, jejich příčiny a okolnosti, které je umožnily, byly řádně objasněny a byla vyvozena odpovědnost. Předpokládá se, že soudci a státní zástupci, příslušníci policejních orgánů a úředníci Probační a mediační služby působící v trestních věcech mládeže musí mít zvláštní průpravu pro zacházení s mládeží. Speciální průprava v zacházení s mládeží je dokonce zákonnou podmínkou zakotvenou v ustanovení § 3 odstavec 8 zákona.

V důvodové zprávě zákona bylo uvedeno, že ministerstvo počítá s realizací této přípravy prostřednictvím Justiční akademie, tak aby došlo k naplnění zákona, a že tato příprava bude předpokládat roční náklady zhruba 270 tisíc korun. Ráda bych se pana ministra zeptala, jak je možné, že plán vzdělávacích akcí Justiční akademie na školní rok 2003 až 2004 na tuto skutečnost nepamatuje, pokud nepočítám jednodenní seminář, jehož cílem bylo pouze poskytnout základní informace o tehdy ještě připravovaném zákonu.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má ministr spravedlnosti pan Karel Čermák.

 

Ministr spravedlnosti ČR Karel Čermák Vážená paní předsedající, vážená paní poslankyně, vážení páni poslanci, zákon o soudnictví ve věcech mládeže skutečně počítá se specializovanou nebo speciální přípravou státních zástupců a soudců, kteří se v této oblasti budou pohybovat. K tomu snad je třeba dodat tolik, že zřízení soudů pro mládeže ještě neznamená, že předtím nebyli u soudů příslušní specializovaní soudci a na státních zastupitelstvích specializovaní státní zástupci na věci mladistvých anebo na věci nezletilých dětí. Dnes nový zákon o soudnictví ve věcech mládeže pouze soustředil problematiku, kterou dosud upravoval trestní zákon a trestní řád a občanský soudní řád, do jedné normy, specifikoval nějaké nové instituty, trestní a ochranná opatření, výchovná opatření. Všechno má směřovat k výchovnému prvku soudnictví ve věcech mládeže. Ale znovu říkám - na opatrovnických odděleních i na trestních odděleních soudů pracovali už předtím soudci i státní zástupci, u nichž se o speciální přípravě dá mluvit, že jim ji poskytla praxe.

Nebudu zde dalekosáhle číst, kolikrát se tito specializovaní soudci setkali a s kým na ministerstvu, s autory zákona byly porady ke stanovení různých ukazatelů, bylo to probíráno na poradách ministra spravedlnosti s předsedy soudů atd., protože to by neodpovídalo na konkrétní otázku paní poslankyně, totiž jestli to bylo zařazeno do plánu Justiční akademie na letošní rok. Tam se to už také z těchto důvodů, že se ukázalo, že je dost pracovníků zkušených v oboru, kteří vyhovují všem předpokladům, v tuto chvíli zařadit nepodařilo, pro tento rok. Zítra se zrovna zúčastním schůze rady Justiční akademie. Myslím, že to bude zařazeno do plánu výchovných akcí na rok příští, což vůbec neohrozí uvedení v život zákona číslo 218/2003.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji panu ministru spravedlnosti. Táži se paní poslankyně, zda chce položit doplňující otázku. Ano, je tomu tak. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Děkuji. Vážený pane ministře, já jsem žádným způsobem nechtěla zpochybňovat životní zkušenosti a kvalifikovanost v oblasti práva u soudců a státních zástupců až dosud působících ve věci soudnictví nad mládeží. Ale máme nový zákon, který stanoví nové podmínky. Osobně jsem přesvědčena, že mezi speciální průpravu nepatří pouze oblast práva a zkušenost, ale především znalosti z pedagogie, psychologie a dalších odvětví tohoto úseku se týkající. Chtěla bych požádat, aby i na toto téma byli soudci a státní zástupci proškoleni. Koneckonců zákon jsme schvalovali i s vědomím nákladů, které, jak je vidět, nebudou přinejmenším pro příští rok využity.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se pana ministra, zda chce reagovat. Nechce.

Nyní tedy udílím slovo panu poslanci Martinu Římanovi, který přednese svoji interpelaci na místopředsedu vlády pana Bohuslava Sobotku. Právě jsem se telefonem dozvěděla, že pan místopředseda vlády se v jednu hodinu písemně omluvil u předsedy Poslanecké sněmovny z našeho odpoledního jednání, tedy z interpelací. Nemám tady písemnou omluvu, ale nemám důvod, proč bych tomu nevěřila. Sděluji to tedy panu poslanci a prosím, aby přednesl svoji interpelaci na mikrofon.

Připraví se pan poslanec Hynek Fajmon, neboť před ním vylosovaná paní poslankyně Alena Páralová se vzdává své interpelace, protože se domluvila s ministrem práce a sociálních věcí jiným způsobem.

Pane poslanče, máte slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP