(16.30 hodin)
(pokračuje Špidla)

Z § 80 zákona o požární ochraně vyplývá, že náhradu za škody na zdraví vzniklou při činnosti v jednotce sboru dobrovolných hasičů uhradí stát. Obdobně podle předpisů o odškodňování pracovních úrazů podle zákoníku práce, pokud nárok na náhradu škody nevznikl z pracovněprávního vztahu. Z § 190 a následujících zákoníku práce vyplývá, že náhradu za škodu na zdraví vzniklou přímo nebo v souvislosti s plněním pracovních úkolů nese zaměstnavatel.

Náklady související s posuzováním zdravotní způsobilosti nejsou též novými náklady. Posouzení zdravotní způsobilosti je jedním z nezbytných předpokladů k zařazení zaměstnance na výkon práce podle zákoníku práce. Pokud nejsou požadované prohlídky součástí úhrady závodní preventivní péče podle § 35 zákona o veřejném zdravotním pojištění, zákona 48/1997 Sb., hradí je u zaměstnanců zaměstnavatelé.

Pokud se týká dobrovolných hasičů, pak podle § 12 nařízení vlády číslo 172/2001 k provedení zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, je doklad o zdravotní způsobilosti dobrovolného hasiče pro výkon služby v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce povinnou součástí dokumentace o zřízení jednotky sboru dobrovolných hasičů. Podle § 29 požárního zákona je jedním z úkolů obce v samostatné působnosti zabezpečovat a hradit pro členy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce preventivní zdravotní prohlídky. Zdravotnická stránka návrhu nařízení je zpracována v souladu s uvedenými cíli a současně potřebami posudkové péče.

Znovu zdůrazňuji - klíčovou hodnotou je zdraví dobrovolných hasičů, kterých si mimořádně vážím, kteří vykonávají obrovský kus práce. Koneckonců si myslím, že je jen málo lidí v České republice, kteří by tuto úctu nesdíleli se mnou.

Vstupní prohlídka je vždy před započetím činnosti a má ze zdravotnického hlediska zcela zásadní preventivní význam. Tedy zásadní význam v ochraně zdraví. V souladu s tím je též její rozsah nejširší, i když vždy vychází z předpokládané náročnosti práce nebo činnosti. Periodicita prohlídek v případě zdravotně náročných činností je stanovena v souladu s jejich rizikovostí jedenkrát ročně. Toto se týká hasičů, kteří bezprostředně provádějí záchranné a likvidační práce spojené s činností, která splňuje parametry rizikové práce.

Podle některých prací, např. přímý zásah v ohni trvající dvacet minut, vyžaduje u zdravé a skutečně trénované osoby 4 hodiny na návrat do zdravotního stavu před zásahem. U dobrovolných hasičů se tato periodicita týká pouze hasičů, kteří vykonávají tyto rizikové činnosti a používají ochranné protichemické oděvy.

Rozsah prohlídky a výčet nemocí, při jejichž zajištění nelze vydat kladný posudek, plně odpovídá současným znalostem a zdravotní náročnosti rizikové práce a současně respektuje nižší četnost náročných činností velících hasičů.

V případě dalších zaměstnanců je periodicita prohlídek stanovena na pět let. Tedy dobu, kdy lze již předpokládat změnu zdravotního stavu vlivem stárnutí organismu. Rozsah prohlídky je považován pouze v rozsahu základního vyšetření a výčet nemocí je zpracován obecně, aby posuzující lékař mohl zohlednit konkrétní podmínky jejího výkonu, přičemž zdravotní náročnost práce již nevykazuje žádné parametry rizikovosti, tj. třeba méně náročná manuální práce.

V případě dobrovolných hasičů je periodicita stanovena na dva roky, přičemž se podle nařízení vlády provádí v návaznosti na preventivní prohlídky prováděné u pojištěnců na účet veřejného zdravotního pojištění jedenkrát za dva roky - na účet veřejného zdravotního pojištění. Periodicita prohlídek byla stanovena tak, aby odpovídala potřebám zdravotní náročnosti, ke které při výkonu předpokládaných činností může dojít, ale současně i s cílem minimalizovat její náklady.

Mimořádná prohlídka je stanovena vždy, když mezi periodickými prohlídkami vznikne odůvodněný předpoklad, že došlo ke změně zdravotní způsobilosti k práci, a tudíž vzniká nebezpečí ze škody na zdraví. Vstupní prohlídka chrání subjekt odpovědný za eventuálně později zjištěnou škodu na zdraví.

Vážený pane poslanče, znovu musím s plnou vážností a skutečně hlubokou úctou říci, že dobrovolní hasiči vykonávají velký kus dobré práce, že mnohdy riskují své životy a zdraví pro to, aby pomohli svým spoluobčanům. Jsme si toho vědomi, ale přesto nemohu sdílet váš odsudek uvedeného vládního nařízení 352, protože jsem přesvědčen, že je zpracováno s velkou zkušeností, s velkou odborností, čerpalo i ze zkušeností dobrovolných hasičů - v žádném případě není pravda, že bychom nebrali jejich stanoviska v úvahu - a odpovídá potřebě. Základní cíl, který je, je ochrana životů a zdraví lidí, kteří jsou dobrovolně ochotni je v krizových situacích riskovat. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji předsedovi vlády a táži se pana poslance Dlaba, zda chce položit doplňující otázku. Je tomu tak. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Vlastimil Dlab: Děkuji, paní místopředsedkyně. Pane premiére, dostal jsem asi takovou odpověď, jakou předtím dostal pan kolega Patočka, co se týká dálnice. To znamená, že jste mi citoval věci ze zákona, z vyhlášky, které jsou všeobecně známé. Ale pokud jste si pořádně přečetl toto vládní nařízení, zejména přílohu 1, pak zjistíte, že tato příloha se nechá vyložit několika způsoby. Mohu vám říci, že lékaři, kterým jsem to dal nahlédnout, vždy mi řekli, že dobrovolné hasiče zařadí do kategorie jedna, protože toto má řešit samotné vládní nařízení, nikoliv aby musel lékař stanovovat, do které kategorie bude hasiče zařazovat. Protože tam není jednoznačně řečeno, kam skutečně bude zařazen.

Rád bych znal vaši odpověď, zda hodláte v tomto udělat nějaké své kroky. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má předseda vlády pan Vladimír Špidla.

 

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla: Znovu musím konstatovat, že vládní nařízení je zpracováváno lidmi, kteří mají odborné zkušenosti, že v jejich odborné zkušenosti důvěřuji, považuji jejich práci za odpovídající. Nemohu prostě přijmout myšlenku, že lze dobrovolné hasiče zařazovat od zeleného stolu do nějaké kategorie bez ohledu na to, do jak riskantních situací se mohou dostat. Upozorňuji například na zásahy přímo v ohni nebo za použití chemických prostředků.

Proto, vážený poslanče, sděluji, že pokud dojde k vývoji tohoto vládního nařízení - a to já samozřejmě nevylučuji, protože každé poznání se mění, každá zkušenost musí být zvážena a včleněna - je to v plné kompetenci Ministerstva vnitra, Hasičského záchranného sboru. V tomto směru nemíním a nehodlám iniciovat nějaký zvláštní zásah.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní udílím slovo panu poslanci Vlastimilu Tlustému, připraví se paní místopředsedkyně Němcová.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážená paní předsedající, vážený pane premiére, dámy a pánové, státem majoritně vlastněný Český Telecom koupil za 30 miliard korun na dluh 49 % své dceřiné společnosti Eurotel.

Za prvé se ptám proč.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP