(16.20 hodin)
(pokračuje Špidla)

Pro stavbu 1107 se zpracovává posouzení vlivu na životní prostředí. V roce 2004 proběhne územní řízení o jejím konkrétním umístění. Zahájení této stavby bude možné nejdříve v roce 2006. Další příprava staveb 1108 a 1109 závisí na schválení územního plánu velkého územního celku Trutnovsko - Náchodsko, které se předpokládá v roce 2004. S polskou stranou je předjednáno místo propojení čtyřpruhových kapacitních komunikací v lokalitě Hradec Králové - Lubavka. Mezistátní smlouva o propojení těchto komunikací dosud nebyla uzavřena.

Od zprovoznění dálnice D11 lze očekávat nejen zkvalitnění dopravní cesty, zvýšení bezpečnosti dopravy, zlepšení životních podmínek v obcích, jimiž dnes vede průjezdná doprava, ale též vytvoření podmínek pro hospodářský rozvoj Královéhradeckého a Pardubického kraje. Proto je její přípravě věnována maximální pozornost a kladen důraz na urychlení zahájení její výstavby. Pro řešení problému byl vytvořen řídící výbor složený ze zástupců dotčených resortů, orgánů státní správy a samosprávy.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji předsedovi vlády a táži se pana poslance Patočky, zda chce položit doplňující otázku. Je tomu tak. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Patočka: Děkuji. Vážený pane premiére, předpokládal jsem, že vaši zpracovatelé podkladů předpokládají, že tuto interpelaci podává informovaný člověk. Předmětem mého dotazu nebyl tento technický popis, ten je mi dostatečně znám. Předmětem byla otázka jiná. Vy jste jako vláda byli před volbami v Hradci a slíbili jste urychlení, vy jste udělali usnesení, které naše rady neplní, konstatuji, že není plněno. Já jsem chtěl od vás slyšet, přece vy, když nějaké rozhodnutí uděláte jako premiér, tak musíte vědět, že to vyrůstá z reálné hodnoty a že to tato rizika v sobě obsahuje, ale pak se za tím musí stát. Tak se ptám, jaké důsledky, nebo jak na toto odpovídáte.

Vy jste mi odpověděl technicky popisně bezvadně, za to děkuji, ale tuto problematiku znám. Ale tady chci vědět, proč od roku 2001, 2002 není žádná reakce, kterou byste dokázali obyvatelstvu ve východních Čechách, že jste pro to něco udělali. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má předseda vlády pan Vladimír Špidla.

 

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla: Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, konstatoval jsem v závěru své interpelace, že je vytvořena samostatná manažerská jednotka, která sleduje tuto stavbu tak, aby stavba byla maximálně urychlena. Konstatoval jsem také problémy, které vznikají s povolovacím a územně správním řízením, a konstatoval jsem také, že bohužel tato stavba je ve vysokém zájmu některých aktivistických skupin, které volí často i velmi neobvyklé prostředky k tomu, aby tuto stavbu zbrzdily, viz oněch 67 vlastníků na relativně malém úseku. Konstatoval jsem, že probíhá vyvlastňovací řízení, a jsem si jist, že příprava stavby bude poměrně rychle úspěšně dokončena a stavba pak bude mít příležitost být provedena co největší rychlostí a odpovídající kvalitou.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní udílím slovo panu poslanci Vlastimilu Dlabovi, připraví se pan poslanec Vlastimil Tlustý. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Dlab: Děkuji, paní místopředsedkyně. Pane premiére, dne 20. října letošního roku bylo zveřejněno ve Sbírce zákonů, částka 117, nařízení vlády č. 352 o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičského záchranného sboru podniků a členů jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí a podniků. Když jsem si podrobně toto nařízení vlády přečetl, byl jsem na rozpacích, zda se to vůbec týká dobrovolných hasičů, kteří svoji činnost vykonávají dobrovolně, ale hlavně s láskou mimo své občanské povolání. Ve většině obcí se tato činnost dědí v rodině z otce na syna, na vnuka a dále. I já rovněž pocházím z takové rodiny. Můj děda zastával již za první republiky funkci velitele okresu.

Ale zpět k tomuto nařízení. Proti textu vlastního nařízení nemám ani já, ani snad další hasiči nějakých větších výhrad, protože je jasné, že i dobrovolný hasič nemůže tuto činnost vykonávat, pokud je vážně nemocen. Kámen úrazu jsou však přílohy 1 až 5, na které toto vládní nařízení odkazuje. Zde se naskýtá otázka, zda tyto přílohy zpracovávali odborníci, kteří vůbec znají činnost jednotek sboru dobrovolných hasičů v obcích, nebo zda je to nějaký cílený záměr těmto obětavým dobrovolným hasičům jejich práci ztrpčovat. Dobrovolní hasiči jsou podle přílohy č. 1 tohoto nařízení zařazeni do čtvrté kategorie posuzování zdravotní způsobilosti, tzn. jedenkrát za dva roky navštívit svého praktického lékaře, dále nosiči dýchací techniky jedenkrát ročně s odborným vyšetřením. Potud je vše v pořádku. Dále je však nenápadná vsuvka: a hasiči se zvýšenou fyzickou a psychickou zátěží se zařadí do kategorie jedna. To znamená, že musí absolvovat osm odborných lékařů každý rok. (Předsedající: Upozorňuji na čas!)

Příloha číslo 5 obsahuje výčet nemocí, pro které nemůže lékař vydat kladný posudek, několik příkladů nemocí podpůrného a pohybového aparátu. Koho občas nebolí záda?

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Pane poslanče, už velmi přesahujete dvouminutovou lhůtu.

 

Poslanec Vlastimil Dlab: Ano, už položím otázky. Nyní k vlastním otázkám. Jaký je váš osobní vztah k dobrovolným hasičům, zda si myslíte, že je nutné jim takto ztrpčovat jejich práci, nebo naopak je potřeba jim pomáhat, aby svoji práci dělali s ještě větším nadšením?

Druhá - co vy osobně uděláte pro to, aby se tento anomální stav napravil?

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Pane poslanče, já už vám musím odebrat slovo.

 

Poslanec Vlastimil Dlab: A za třetí, zda jste si spočítali, kolik by obce musely vynaložit finančních prostředků, aby naplnily to nařízení bezezbytku. Děkuji. Omlouvám se, že jsem překročil čas.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Slovo má předseda vlády pan Vladimír Špidla.

 

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla: Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, nařízení vlády č. 352 z roku 2003 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí nebo podniků je prováděcím předpisem k zákonu č. 133/85 Sb., o požární ochraně, který byl zpracován Ministerstvem vnitra, resp. Hasičským záchranným sborem České republiky.

Nařízení vlády č. 352/2003 stanoví s cílem ochrany a bezpečnosti zdraví při práci nebo jiné druhy preventivních prohlídek, jejich interval a rozsah. Současně stanoví seznam nemocí, kdy nelze zdravotní způsobilost s ohledem na ochranu zdraví dané osoby posoudit kladně. Jedná se o případy, kdy na základě zdravotního stavu, popř. jeho vývoje lze předpokládat, že dojde k přetížení zdravotních možností dané osoby, a kompenzovat potom nároky související s výkonem práce nebo činnosti a tím ke zhoršení zdravotního stavu nebo až ke škodě na zdraví, popř. smrti.

Vzhledem k tomu, že různé práce nebo činnosti jsou vykonávány za různých podmínek, a tudíž mají odlišnou zdravotní náročnost, je seznam nemocí rozdělen do čtyř skupin podle zdravotní náročnosti činnosti. Cílem nařízení vlády není omezit nebo znemožnit výkon práce nebo činnosti osobám, které o ni mají zájem. Cílem je pouze v maximální možné míře minimalizovat eventuální škody na zdraví. Připomenu smrt jednoho z dobrovolných hasičů v době povodní, kdy - myslím, že to bylo ve městě Tábor - zemřel na přetížení. Současně tím dochází i k minimalizaci zbytných nákladů souvisejících s kompenzací škody na zdraví z veřejných zdrojů. Avšak principiálně nám jde o ochranu těch lidí, kteří mají dobrou vůli, a tato dobrá vůle je vede za hranice jejich fyzických možností, které nejsou schopni dostatečně přesně odhadnout.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP