(16.10 hodin)
(pokračuje Recman)

Nicméně zaznamenal jsem slova, pane předsedo, že způsob platby nebo výše platby a příspěvku do Evropské unie je dána smlouvou s tím, že změna metodiky výpočtu HDP nebude mít vliv na odvody České republiky do EU. Já o tom tak pevně nejsem přesvědčen, nicméně z tohoto pohledu mi nezbývá nic jiného než vyčkat období, o kterém jste hovořil, že to bude projednáváno na summitu v dubnu příštího roku.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Upozorňuji na čas.

 

Poslanec Svatomír Recman: Děkuji. Po tomto summitu, pane předsedo vlády, se znovu ozvu, jestli vaše proroctví se naplnilo, nebo ne. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Slovo má předseda vlády pan Vladimír Špidla.

 

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla: Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, ano, myslím si, že to, co řekl pan poslanec Recman, je racionální a že jistě je správné s odstupem času v určitých zlomových okamžicích prověřit, zda platí určité vstupní teze. Přesto si dovolím zopakovat to, co je podle mého soudu na mé odpovědi nejdůležitější.

Co se týče příjmů z rozpočtu Evropské unie, ty zůstanou stejné, jak bylo dohodnuto v Kodani. Byly stanoveny pevnými částkami. Ty jsou uvedeny ve vstupní smlouvě a změny ve vývoji v HDP na jejich výši nemají vliv. Jiná věc jistě bude debata o nové finanční perspektivě a tam je to opravdu otevřené.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní udílím slovo panu poslanci Jiřímu Patočkovi, připraví se pan poslanec Vlastimil Dlab, neboť poslanec Jaromír Kohlíček, který je vylosovaný před ním, je z dnešního jednání omluven. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Patočka: Děkuji, paní předsedající. Vážený pane premiére, vážené kolegyně a kolegové. Obracím se na vás, vážený pane premiére, ve věci stále neuspokojivého tempa výstavby dálnice D11. V únoru 2001 vláda schválila územní plán hradecko-pardubické aglomerace. V letošním listopadu rady měst Hradce Králové a Pardubic konstatovaly, že prohlášení vlády z 28. 2. loňského roku o urychlení výstavby dálnice D11 není v celém rozsahu plněno. Nevím, jak na to vláda reagovala, to jsem se nedozvěděl. Nicméně na moji interpelaci z března letošního roku odpověděl pan ministr Šimonovský: zdroje jsou, dálnice bude zahájena již v prvním pololetí 2003. Ve skutečnosti nebylo zahájeno nic. Takto trvá tato situace od roku 1998.

Pane premiére, kde je hranice pro to, abychom brali prohlášení vlády, resp. příslušného ministra jako seriózní? Veřejnost v našem kraji se skutečně cítí být podvedena a my jako její zástupci také. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má předseda vlády pan Vladimír Špidla.

 

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla: Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych nejprve shrnul aktuální stav věci. Dálnice D11 je v současné době v provozu v úseku Praha - Libice nad Cidlinou. V souladu s usnesením vlády číslo 741 se připravuje výstavba dálnice D11 v navazujícím úseku Libice nad Cidlinou - Hradec Králové - Jaroměř a rychlostní komunikace R11 v úseku Jaroměř - Trutnov - hranice České republiky a Polské republiky. Dálnice D11 zajistí kvalitní a kapacitní dopravní spojení pražské aglomerace a Středočeského kraje do kraje Královéhradeckého a Pardubického. Nahradí stávající dvouproudovou silnici 1/11 vedenou centry obcí a měst, která vykazuje vysoké dopravní zatížení a množství závažných dopravních nehod. Pro účely přípravy a následné výstavby je dálnice D11 a rychlostní komunikace R11 rozdělena do několika staveb. Je to stavba D1104 Libice nad Cidlinou - Chýšť 26 km, D1105 Chýšť - Hradec Králové 22,76 km, D1106 Hradec Králové - Smiřice 15,22 km, D1107 Smiřice - Jaroměř 7,39 km, R1108 Jaroměř - Trutnov 19,63 km a R1109 Trutnov - hranice České republiky a Polské republiky. Celkově se tedy jedná o stavební úseky v délce 112,1 km.

Příprava výstavby dálnice D11 nejdále postoupila v úseku staveb 1104 a 1105 Libice nad Cidlinou - Hradec Králové, ve které je její potřeba nejaktuálnější. Největším problémem stavby 1104, který brzdí podání žádosti o stavební povolení, je dosud nevydaná výjimka podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů na pozemcích dotčených výstavbou. Investor Ředitelství silnic a dálnic České republiky podal žádost o výjimku na Ministerstvo životního prostředí již dne 17. 4. 2003. Výjimka dosud nebyla vydána.

Z úseku stavby 1104 tuto výjimku nevyžaduje pouze část B - mosty přes tratě ČD. Zde již byla zahájena práce na drážních objektech. To jsou vyvolané přeložky drážních kabelů. V rámci části B stavby 1104 vydalo Ministerstvo dopravy dne 9. 9. 2003 stavební povolení pro dálniční most přes trať Nymburk - Kolín. Proti tomuto stavebnímu povolení podalo rozklad občanské sdružení Svoboda zvířat z Hradce Králové. Rozklad nyní přezkoumává rozkladová komise Ministerstva dopravy. Nabytí právní moci uvedeného rozhodnutí lze očekávat nejdříve koncem prosince tohoto roku. A pokud bude kladné, může být následně zahájena výstavba jmenovaného mostu.

V dalších částech stavby 1104, části A, C, D, E a F, se dokončuje majetkoprávní vypořádání stavebních pozemků. Na toto vypořádání je vázáno vydání některých nezbytných podkladových rozhodnutí, odnětí pozemků plnících funkci lesa, mýcení dřevin rostoucích mimo les. Zahájení stavby 1104 v částech D, E a F, rozsáhlé mosty přes inundaci řeky Cidliny a 6 kilometrů hlavní trasy v prostoru Chlumce nad Cidlinou, se předpokládá do dubna 2004. Zahájení stavby ve zbývajících částech, to je 20 kilometrů hlavní trasy od Libice nad Cidlinou, pak investor předpokládá do května 2004. Čili stavba 1104 se předpokládá zahájení duben 2004 a květen 2004.

Nyní ke stavbě 1105. Pro první část stavby podal investor žádost o stavební povolení u pěti stavebních úřadů. Zatím nebyla podána žádost pro hlavní trasu u Ministerstva dopravy z důvodu nedokončeného majetkoprávního vypořádání několika pozemků. Zahájení první části stavby 1105 předpokládá investor do dubna 2004.

Ve druhé části stavby dosud chybí rozhodnutí o smýcení dřevin rostoucích mimo les, které je závislé na dokončení majetkoprávních vypořádání pozemků. Problém je v katastrálním území Plačice, kde vlastník ing. Havránková prodala svůj pozemek, který bude dotčen dálnicí, 67 spoluvlastníkům, ekologickým aktivistům. V současné době probíhá neobyčejně komplikované vyvlastňovací řízení. Zahájení druhé části stavby 1105 se předpokládá do května 2004.

Souhrnně lze říci, že výstavba celého úseku staveb 1104 a 1105 bude zahájena do května 2004. Stavba 1106 má pravomocné územní rozhodnutí o umístění stavby. Investor v ní zajišťuje podklady pro zpracování dokumentace pro stavební povolení. Zahájení stavby 1106 se předpokládá nejdříve v roce 2005, a to etapou Hradec Králové - Kukleny, Hradec Králové - Plotiště, která zajistí přímé napojení silnice 1/35 Liberec - Jičín - Hradec Králové na dálnici D11 a umožní využíti pro rozdělení dopravní zátěže z dálnice D11 do města Hradec Králové dvě mimoúrovňové křižovatky.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP