(18.00 hodin)
(pokračuje Gross)

My jsme povinni zveřejnit tyto svazky, a pokud v nich StB vedla někoho neoprávněně, tak o tom rozhoduje soud. To jsou přesně ty věci, na které jsme upozorňovali při projednávání tohoto zákona, který zveřejnění těchto svazků vlastně umožnil, respektive uložil. To holt je daň za tento zákon, na který řada z vás tady upozorňovala.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru vnitra. Pan místopředseda Langer má 60 sekund času, aby položil doplňující otázky.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Já bych si rád vyjasnil jednu skutečnost, abychom tady nežonglovali se slovíčky - zda formulace, že pan ministr nemá informaci o tom, že by existoval nějaký problém s příslušníky speciálních složek policie, znamená, že skutečně na základě tohoto zpochybnění v minulosti v řadách příslušníků vojenské rozvědky proběhla důsledná kontrola a že na základě této kontroly nebylo nic takového zjištěno. Anebo zda formulace "nemá informace" znamená to, že věc se neřešila, neprověřovala, a tím pádem z logiky věci pan ministr skutečně nemůže mít žádné informace.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Prostor pro pana ministra.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Velmi stručně. Já nemám nic co měnit na tom vyjádření, které jsem tady řekl, právě z toho důvodu, že se pracuje s materiály, které jsou pozůstatky materiálů Státní bezpečnosti. Já prostě nemohu stoprocentně garantovat, že někdy v listopadu 89, v prosinci 89 někdo nezničil materiály k některému člověku, a my v tuto chvíli nemáme žádné materiály, na základě nichž by třeba ten člověk neobdržel bezpečnostní prověrku. Čili já takovou stoprocentní garanci samozřejmě dát nemohu, ale samozřejmě naprosto nesmyslná formulace je, že se neřešil ten problém, protože to bylo právě Ministerstvo vnitra, kdo tento problém otevřel a kdo tento problém, tuším že v roce 2000 - 2001, inicioval, a teprve poté jsme vstoupili do jednání z řadou státních institucí a upozorňovali jsme je na to, že mohlo dojít v některých konkrétních případech k vydání neoprávněného negativního lustračního osvědčení. Čili to rozhodně nemá s neřešením nic společného, protože to byla právě naše iniciativa, která celou tuto kauzu rozjela.

Takže víc k tomu není co dodat.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. To byla replika pana ministra a pan místopředseda Ivan Langer má prostor pro svou další interpelaci.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Já využiji toho, že mohu volně pokračovat v reakci na to, co řekl pan ministr. Já jsem neřekl, že by něco ministerstvo neřešilo. Já připouštím, že to byla iniciativa Ministerstva vnitra. Mně šlo o to, aby pan ministr zde na mikrofon řekl, že na základě toho, co ministerstvo zjistilo někde jinde samo, důsledně provedlo tuto kontrolu v těchto specializovaných složkách a na základě této kontroly je všechno v pořádku. Nic víc, nic méně.

Nicméně k vlastní interpelaci další, ve věci Sbírky zákonů.

Vážený pane ministře, vy jste v minulosti prohlásil, že některé zákony, které vycházejí ve Sbírce zákonů, neodpovídají tomu, co bylo schváleno Poslaneckou sněmovnou, podepsáno následně prezidentem republiky, předsedou vlády, resp. sněmovny. Chci se vás zeptat, zda toto prohlášení bylo realizováno jako projev sebekritiky vůči sám sobě, resp. instituci, kterou vy řídíte, neboť Sbírka zákonů spadá - i vydávání - pod Ministerstvo vnitra, nebo co jiného bylo záměrem takovéhoto sdělení vůči veřejnosti, které neznamená nic jiného než další zrníčko zpochybňující vůbec důvěru české veřejnosti v náš právní řád a v platnost některých klíčových zákonů.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu místopředsedovi Ivanu Langerovi a prosím, aby se slova ujal ministr vnitra.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové. To, co jsem řekl, rozhodně neznamenalo nějaké zpochybnění důvěry a sebekritiku, protože já tedy doufám, že místopředseda Poslanecké sněmovny zná zákony, a na rozdíl od jednacích řádů obou komor Parlamentu, kde zodpovědnosti nejsou příliš striktně stanoveny, tak zákon o Sbírce zákonů jednoznačně určuje, kdo zodpovídá za správnost publikovaného textu. V zákoně o Sbírce zákonů je jednoznačně uvedeno, že za správnost textu odpovídá ten, který ji tiskárně Ministerstva vnitra předává. Ministerstvo vnitra nemá jakoukoliv možnost do tohoto textu zasahovat, vyjma opravy nějakých gramatických chyb, případně nějaké grafické úpravy, ale to je jednoznačná citace zákona a k tomu není víc co dodat.

Když jsem v minulosti sledoval vyjádření některých ústavních činitelů na toto téma, tak mě to docela překvapilo, že neznají zákon o Sbírce zákonů. Proto mě překvapuje i tato interpelace.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Stanislavu Grossovi. Ptám se, zdali pan místopředseda hodlá využít svého času. Není tomu tak. Takže má prostor k další interpelaci.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane ministře. Dne 25. září t. r. jsme na půdě Poslanecké sněmovny projednávali vaši odpověď na moji písemnou interpelaci ve věci migrace slovenských Romů do České republiky. Diskuse, která v této věci proběhla, jen potvrdila rozsah a význam tohoto problému. Myslím, že i informace z minulých dní potvrzují závažnost toho problému, který znamená, že z důvodů výhradně a pouze sociálních, tedy na jedné straně zpřísnění sociálního systému na Slovensku a na straně druhé měkkého sociálního systému a možnost jejího zneužívání ze strany slovenských Romů, vede k ekonomické migraci těchto občanů Slovenské republiky do České republiky, a to v míře, kterou já osobně považuji za již závažnou.

Pro svou dnešní interpelaci považuji tedy za logické pokračování v tom, o čem jsme hovořili při projednávání písemné interpelace, a chci se zeptat, zda ve stanovené lhůtě, tedy do 30. 9. t. r., byla předložena vládě k projednání analýza migrace a usazování slovenských Romů v ČR. Za druhé - co je výsledkem této analýzy? A za třetí - jaké kroky vy osobně v rámci svých ústavních a zákonných kompetencí přijmete a v jakém čase se budou realizovat, tak aby nedocházelo i nadále ke zneužívání sociálního systému České republiky na úkor občanů České republiky?

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane místopředsedo. Prosím, aby se slova ujal opět ministr vnitra a místopředseda vlády Stanislav Gross.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové. Já bych chtěl na úvod říci, že tu interpelaci na rozdíl od některých jiných považuji za velmi věcnou, a je to skutečně velký problém, na který pan místopředseda Langer upozornil, a myslím si, že tady jsme vedeni stejnými východisky a stejnými úmysly.

Musím v tuto chvíli bohužel říci, že ten termín 30. 9. se nepodařilo dodržet z jednoho prostého důvodu - protože pro tu studii je zapotřebí získat také některé vnější vstupy, informace. Jedním z míst, které bude dávat klíčové informace, je Úřad vysokého komisaře OSN v Ženevě; a bohužel, z této instituce nám v požadovaném termínu zatím podklady nepřišly, a máme tedy posunutý termín rozhodnutím vlády o jeden měsíc, to je do 30. 10. Mezitím probíhají jednání mezi českými a slovenskými úřady tak, aby došlo k určitému zamezení, nebo vytvoření podmínek pro snížení zneužívání sociálního systému, a některé zákony, které jsou v tuto chvíli v přípravě legislativního procesu z dílny Ministerstva práce a sociálních věcí, by k tomuto snížení možnosti zneužívání sociálního systému měly vést.

Čili to je jediné, co mohu v tuto chvíli objektivně k tomuto říci.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane ministře. Pan místopředseda Ivan Langer má možnost položit doplňující otázku.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Jedinou možnou doplňující otázkou je ne otázka, ale konstatování, že na příští schůzi Poslanecké sněmovny, pane ministře, můžete ode mne očekávat ústní interpelaci na to, zda už tato analýza předložena byla a co konkrétně z ní vyplývá. Já mohu jen s lítostí konstatovat, že se zpracování této analýzy odkládá, a tím se odkládá také řešení tohoto problému.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP