(16.10 hodin)
(pokračuje Špidla)

Optimálně budou využívány druhotné zdroje energie. Současně je předpokládána maximalizace efektivnosti technologických procesů směřujících ke zlepšení jednoho z největších problémů českého průmyslu - vysoké energetické náročnosti tvorby hrubého domácího produktu.

Důležitou podmínkou je zajištění vhodné struktury prvotních energetických zdrojů užitých v energetickém hospodářství České republiky. Stát bude podporovat využívání všech disponibilních zdrojů energie, které přispějí k posilování nezávislosti státu na cizích zdrojích energie a k ochraně životního prostředí. Budou se hledat možnosti pro reálné využití obnovitelných zdrojů energie, zejména zdroje využívající sluneční energii, kinetickou energii větru a vodních toků, geotermální energii a zdroje biomasy. Rovněž je třeba identifikovat využití druhotných zdrojů energie a alternativních paliv s přísadou bioetanolu v dopravě. Zajištění maximální šetrnosti vůči životnímu prostředí bude směřováno k prosazování nejlepších dostupných technologií na snižování negativních jevů na životním prostředí ve všech jeho složkách. Záměrem koncepce je umožnit dokončení transformace a liberalizace energetického hospodářství jako základu konkurenčního prostředí ve výrobě a distribuci všech druhů energie ve střednědobém a zejména dlouhodobém horizontu.

Aktualizace státní energetické koncepce do roku 2030 předpokládá zejména v souvislosti s tempem růstu HDP vývoj cen energetických surovin a snižováním energetické náročnosti změny energetického hospodářství České republiky.

K aktuálním otázkám privatizace hnědouhelných pánví. V souladu s usnesením vlády č. 770 vydal Fond národního majetku dne 3. října oznámení, kterým vyzval potenciální investory k vyjádření zájmu. Oznámení odsouhlasené meziresortní komisí obsahovalo podmínky předkvalifikace definované usnesením vlády č. 770/03. Vyjádření zájmu muselo být doručeno právnímu poradci Fondu národního majetku s termínem 15. října. Meziresortní komise stanovená ve smyslu usnesení vlády bude ve spolupráci s právním zástupcem Fondu národního majetku posuzovat jednotlivé nabídky ve smyslu kritérií schválených vládou. Výstupy z komise jsou neveřejné.

Je pravdou, že obě hnědouhelné společnosti pracují v posledních letech se ziskem, a to i přes pokles těžby v posledních letech. Lze předpokládat, že tento trend bude pokračovat. Celé odvětví prošlo restrukturalizací, hlavní záměry státu budou dokončeny. Legislativní opatření pokrývají všechny zájmové oblasti.

Vláda na svém dubnovém zaměstnání projednala další účast státu na dokončení restrukturalizace, a bylo tedy rozhodnuto prodat tyto podíly. Odsouhlasený způsob prodeje majetkových podílů jednokolovým výběrovým řízením a s předkvalifikací investorů a stanovené podmínky jsou výrazem státu získat strategického investora, který bude dávat záruku dalšího rozvoje oboru a udržení konkurenceschopnosti.

Mám-li to tedy shrnout: V budoucí energetické koncepci se počítá s využíváním hnědouhelných dolů. Je celkem lhostejno, zda hnědouhelné doly budou v rukou státu, nebo v rukou privátní společnosti z hlediska ekonomické úspěšnosti. Je názorem státu, že dlouhodobě bude stabilnější pozice v situaci, kdy budou tyto hnědouhelné společnosti privatizované.

Nepředpokládá se, že se bude privatizovat ČEZ. Nevím, kde jste získal tuto informaci.

A za další, ČEZ nebyl vyřazen z privatizace, protože doposud neproběhlo předkvalifikační řízení, které by mělo předložit příslušný návrh, zda ano, nebo ne. Ta věc je ještě otevřena.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu předsedovi vlády panu Vladimírovi Špidlovi. Ptám se pana poslance Gongola, zdali hodlá využít svého práva a položit doplňující otázku. Je tomu tak, takže má příležitost.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Pane premiére, vy jste mě informoval o věcech, o kterých informován jsem.

Měl jsem konkrétní tři dotazy. Ten první zněl, proč energetická politika, která je zpracována a dosud není schválena - a nepočká tedy toto schválení, až bude rozhodnuto o privatizaci hnědouhelných dolů, nebo naopak? To znamená, že energetická politika není schválena, je zpracována, a vláda už rozhodla o privatizaci hnědouhelných revírů. Není pravda, že cenu neovlivní soukromý vlastník nebo že to je stejné jako u státu. Stát přece energetickou politikou by se měl zasloužit o to, aby reguloval ceny.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji za to, že jste v tuto chvíli dodržel stanovený čas. A dám příležitost panu předsedovi vlády, aby odpověděl.

 

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla: Za prvé. Energetická koncepce je usnesena, jak už jsem řekl, usnesením vlády č. 50 ze dne 12. ledna 2000. Čili energetická koncepce existuje předtím, než jsou tyto doly privatizovány. Je platná. To, co se chystá, je novelizace této koncepce, která bude v souladu se zákonem projednána v nějaké příslušné době. To, jakým způsobem bude novelizována, neovlivňuje a nemá žádný vliv na vlastnické poměry v této pánvi.

Za druhé. Náš trh s energií je velmi liberalizovaný a Česká republika nastoupila cestu regulace energického trhu prostřednictvím regulátora, nikoliv prostřednictvím vlastnictví energetických kapacit.

Za třetí. Jakkoliv můžete mít nějaké předběžné informace, já je v tomto směru nemám, abych se mohl vyjádřit autoritativně. Přesto konstatuji, že ČEZ není vyřazen, protože doposud neproběhlo jednání, které o tom může rozhodnout. Jaký už bude výsledek, je otevřené.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu předsedovi vlády. Dalším, kdo vystoupí se svou ústní interpelací na předsedu vlády, je pan poslanec Martin Říman. Takže má slovo.

 

Poslanec Martin Říman: Vážený pane předsedající, vážený pane premiére. Česká republika po svém vstupu do Evropské unie bude disponovat určitými hlasovacími právy v Radě ministrů, což je jeden z nejdůležitějších rozhodujících orgánů Evropské unie. Na základě smlouvy z Nice disponuje dvanácti hlasy, což v přepočtu odpovídá 3,7 procenta ze všech hlasů. Na základě návrhu Ústavy pro Evropu má disponovat počtem hlasů odpovídajícím počtu obyvatel České republiky, tak jako jednotlivých ostatních zemí, což v přepočtu znamená snížení hlasovacích práv, můžeme-li to tak říci, z oněch 3,7 procenta na 2,2 procenta, tedy zhruba z 1/26 na 1/45. To je všeobecně známá věc, o které se hovoří.

Nicméně ministr zahraničí vaší vlády Cyril Svoboda v jednom z nejsledovanějších televizních pořadů asi před deseti dny sdělil statisícům, možná milionům diváků u televizních obrazovek, že "dnešní váha, která je, že máme 1/26 té síly. A to, co se připravuje v návrhu, tedy v návrhu ústavy, je, že budeme mít 1/25 té síly, to znamená, že se relativně dokonce naše pozice mírně zlepší." Konec citátu ministra zahraničí Cyrila Svobody.

Toto sdělení je evidentní nepravda, kterou váš ministr sdělil statisícům televizních diváků. A já se vás ptám, jakým způsobem hodláte zjednat nápravu, to znamená, kdy a jak vysvětlíte občanům, že naše hlasovací pozice bude nižší, nikoliv lepší, a kdy vysvětlíte svému ministru zahraničí, aby si přečetl návrh evropské ústavy, aby nadále neuváděl naše občany v omyl. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Martinu Římanovi a prosím, aby se slova ujal předseda vlády Vladimír Špidla.

 

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci. Do roku 2009 platí pravidla pro hlasování v Radě ministrů a v Evropské radě v souladu se smlouvou z Nice. Návrh Ústavy pro Evropu článek 24/3 v části 1 dále jen předpokládá, že od 1. listopadu v roce 2009 v návaznosti na nové funkční období Evropského parlamentu se v rozhodování rady bude uplatňovat kvalifikovaná většina, která je definována jako dvojitá většina sestávající z 50 % hlasů státu reprezentujících 60 % obyvatel celé Evropské unie.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP