(11.00 hodin)
(pokračuje Dub)

Pro další vzdělávání úředníků jazykové, odborné apod. tak již fakticky nezbývá časový prostor. Díky navrhované změně by bylo zaručeno, že všichni úředníci budou mít dostatek času na absolvování potřebného a z hlediska vstupu naší země do Evropské unie téměř nezbytného dalšího vzdělávání.

Doplněný text zákona by zněl takto: Plán vzdělávání obsahuje časový rozvrh v prohlubování kvalifikace úředníka v rozsahu nejméně 18 pracovních dnů po dobu následujících tří let.

Jenom pro úplnost si dovolím konstatovat, že tyto návrhy samozřejmě nemají žádný dopad do státního rozpočtu a jsou v souladu s komunitárním plánem. Zejména však tyto pozměňovací návrhy jsou návrhy hlavního města Prahy, které hl. m. Praha předkládá mým prostřednictvím jakožto pražského poslance. Hlavní město Praha podporuje i předchozí pozměňovací návrhy paní poslankyně Aleny Páralové, tedy ty tři návrhy, které se týkají pracovní doby.

Já osobně mám za to, že by jejich přijetí bylo prospěšné také jiným obcím a městům v České republice a že povedou ke zkvalitnění naší veřejné správy. Proto prosím o vaši pozornost v této věci i vaši podporu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Tomáši Dubovi. Hovořit bude paní poslankyně Milada Emmerová a jako poslední do podrobné rozpravy je přihlášen pan poslanec Pavel Hönig. - Omlouvám se panu poslanci Petru Plevovi. Mrzelo by mě, kdybych na něj zapomněl, ale on patří k těm, kteří jsou připraveni se přihlásit o své právo.

Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Milada Emmerová: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážení přítomní, chtěla bych podat pozměňovací návrhy k sněmovnímu tisku 261, který právě probíráme.

Za prvé. V § 6 odst. 2 ve větě první se za slova "jiného členského státu Evropského společenství" vkládají slova "nebo je-li zaměstnanec zaměstnavatele z jiného členského státu Evropských společenství vyslán k výkonu práce na území České republiky".

Za druhé. V § 6 odst. 2 ve větě druhé se slova "z českých právních předpisů" nahrazují slovy "z právních předpisů členského státu Evropských společenství, z něhož byl zaměstnanec vyslán".

Krátké zdůvodnění. Navržená úprava bude v praxi znamenat, že nejen na zaměstnance zaměstnavatele v České republice, kteří jsou vysláni k výkonu práce na území jiného členského státu Evropských společenství, ale i na zaměstnance zaměstnavatele z jiného členského státu Evropských společenství, kteří jsou vysláni k výkonu práce na území České republiky, se bude vztahovat úprava členského státu, ve kterém je práce konána, pokud jde o pracovní podmínky uvedené v § 6 odst. 2 zákoníku práce a pokud je tato úprava pro ně výhodnější.

Další pozměňovací návrh se týká jiné problematiky. V § 134D větě první se za slovem "4-nitrodifenylem" slovo "azbestem" zrušuje.

V § 134D se věta poslední zrušuje.

V § 134D se dosavadní text označuje jako odst. 1 a doplňuje se odst. 2, který zní: Zakázány jsou práce s azbestem. Zákaz těchto prací neplatí, jde-li o výzkumné laboratorní práce, analytické práce, práce při likvidaci zásob, odpadů a zařízení, která obsahují azbest, a práce při odstraňování staveb a částí staveb obsahujících azbest.

V § 134D se doplňuje odst. 3, který zní: Aplikace azbestu nástřikem a pracovní postupy, které zahrnují použití tepelně nebo zvukově izolačních materiálů s hustotou menší než jeden gram na centimetr krychlový obsahujících azbest, jsou zakázány.

Konečně poslední zmínka. Tento zákon nabývá účinnosti dne 1. května 2004 s výjimkou bodu 3, to je § 134D odst. 2, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

Krátké zdůvodnění. Nabytí účinnosti § 134D odst. 2 zákoníku práce, to je obnovení všeobecného zákazu prací s azbestem, dne 1. ledna 2005 bylo zvoleno v souladu s článkem 2 směrnice komise Evropského společenství, který ukládá členským státům přijmout k tomuto datu zákonné opatření zakazující uvádění veškerých forem azbestu a výrobků jej obsahujících na trh, jakož i jejich používání. Navržená legisvakance by měla být přiměřená pro ekonomicky únosné změny výrobních programů u výrobců, kteří dosud se zpracováním azbestu kalkulovali. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/18/ES přitom ukládá členským státům uvést v účinnost opatření stanovující mimo jiné všeobecný zákaz s prací s azbestem do 15. dubna 2006.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, paní kolegyně. Nyní má slovo pan poslanec Hönig, připraví se pan kolega Pleva.

 

Poslanec Pavel Hönig: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi pronést jeden malý pozměňovací návrh k projednávanému tisku 261. Je to k článku 1 nový bod 15A.

Za bod 15 se vkládá nový bod 15A, který zní: V § 73 odst. 2 se za slova "Policie České republiky" vkládají slova "policejních škol" s odkazem na poznámku 16B pod čarou a "Policejní akademie České republiky" s odkazem na poznámku pod čarou 16C.

Poznámka pod čarou 16B zní: § 54 odst. 2 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon).

Poznámka pod čarou 16C zní: § 94 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

Dosavadní poznámka pod čarou 16B se označuje jako poznámka pod čarou 16D včetně odkazů na tuto poznámku v textu.

Cílem předkládaného upřesňujícího návrhu je sjednocení právní úpravy rozšířených povinností a omezení zaměstnanců států zařazených v policejních školách. Proto se navrhuje jednoduchá právní úprava, která zařadí zaměstnance působící na policejních školách do stejného režimu, jaký je uveden pro zaměstnance uvedené v § 73 odst. 2 zákoníku práce. Novelou zákona se rozšíří taxativní výčet zaměstnanců uvedených v § 73 odst. 2 zákoníku práce, na které se vztahují další povinnosti a omezení. Další úprava je jen legislativně technickým důsledkem úpravy textu uvedeného v bodu 1.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Slovo má pan kolega Pleva jako zatím posledně přihlášený do podrobné rozpravy.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře práce a sociálních věcí a především vážený pane ministře kultury, chci předložit pozměňovací návrh, který navazuje na mé vystoupení v prvním čtení, a to na problematiku, která se bytostně dotýká kultury, především divadel a samozřejmě také symfonických orchestrů, pěveckých sborů a dalších těles, to je de facto - i když ne de iure, ale de facto - znemožnění uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou. Určitě se všichni budete těšit do divadla, a až tam budete mít samé staré herce a Julii bude hrát pětapadesátiletá herečka prostě proto, že divadlo nebude mít peníze na to, aby přijalo také mladou Julii. Bude to samozřejmě dělat velké problémy také orchestrům a pěveckým sborům. Takže budete slyšet samé krásné výkony, pokud projde tento zákoník práce v této podobě.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP