(17.20 hodin)
(pokračuje Součková)

Vycházíme-li z faktu, že populace stárne a nedochází k tomu, aby se rodilo daleko více dětí, tak se dostáváme do negativních čísel. Bohužel je tomu tak a i naše zdravotní systémy se musí uzpůsobit tomuto vývoji, že více bude péče o seniory, která je samozřejmě i nákladnější. Proto vítám iniciativu vytvořit centra excelence opravdu v oborech, ve kterých je Česká republika na vrcholové úrovni, kde máme velmi dobré zdravotní ukazatele, jako je kojenecká úmrtnost, kde máme čtyři promile a řadíme se tak mezi špičku celosvětového charakteru a i v Evropě zaujímáme první místo. Tomuto chci dostát, a proto budu podporovat i rekonstrukci Fakultní nemocnice Motol tak, aby dostála své erudice, kterou má, to znamená nejenom jedinečnosti v transplantačních programech, nejenom jedinečnosti poskytování péče pro dětské pacienty, ale také pro dospělé klienty.

Proto zde musím říci s ohledem na historická fakta, že budova byla realizována a uvedena do provozu v sedmdesátých letech. V nepřetržitém provozu je třicet let. Stavba nebyla kvalitní. Po uvedení do provozu vykazovala množství vad a poruch způsobených právě nedodržením technologických postupů při výstavbě. Po celou dobu byla prováděna pouze nejnutnější a dá se říci nejkritičtější údržba. Posuzování rekonstrukce Fakultní dětské nemocnice Motol vychází také z toho, že musíme v úvahu vzít tyto skutečnosti, že může z hlediska svého umístění být dalším místem pro rozvoj, protože má i volné plochy a kapacity, ale má také i dostatečné zdroje. Pokud se týče inženýrské sítě, elektro, teplo a další, existuje zde i možnost vývoje nejmodernějších technologií z hlediska dopravních či pneumatických systémů.

Budeme-li posuzovat stav současný, pak musíme říci, že učiníme-li rekonstrukci v objemu takovém, jak je předpokládáno a jak byl předložen i poslanecký návrh ve výši zhruba čtyř miliard, pak se tyto náklady zcela rovnají tomu, kdybychom rozhodli, že tuto nemocnici zcela zavřeme, zrušíme, protože náklady na demolici jsou jedna miliarda a náklady na postavení nové nemocnice tohoto typu jsou tři miliardy plus DPH. Dostáváme se na zhruba stejnou částku, tak jak je posuzována rekonstrukce Fakultní nemocnice Motol.

Vezmeme-li v úvahu další věc. Učiníme-li rekonstrukci v etapách tak, jak je navrženo, to znamená první etapa nejdůležitější a nejkritičtější oblasti - vybudování energocentra, dále potom tak, jak je plánováno, to znamená potřebné podzemní koridory a také i potřebná část na kryt CO, znamenají tyto náklady zhruba v horizontu do roku 2007 přesně odsouhlasenou a plánovanou část v rozpočtech s výhledem na budoucí léta jedné miliardy s tím, že od těchto období, od roku 2007 až do roku 2012, by mohla být realizována druhá fáze, která by se právě týkala rekonstrukce a přístavby křídel, včetně i komplementu, který je zapotřebí, tak aby etapy vzájemně na sebe navazovaly.

Ministerstvo se velmi intenzivně zaobíralo celou stavbou a s ohledem právě na probíhající optimalizaci sítě a potřebnosti lůžek i Fakultní nemocnice Motol bude vykazovat značnou redukci. Pak stojíme před rozhodnutím, zda do fakultní nemocnice sestěhovat lůžkové kapacity z centra města Prahy a uvolněné prostory využít i jiným způsobem k jiné zdravotní péči či zdravotním službám i veřejného charakteru a posílit tak princip vnitřní části města Prahy ve smyslu ambulantní, dostupné péče po dobu celých dvaceti čtyř hodin včetně pohotovostního zázemí s ponecháním ústavu hematologie a s ponecháním i nutných akutních lůžek ve smyslu interny. Pak budeme hovořit o celém rozvoji města Prahy a o celém zdravotním systému, který až dosud vlastně nebyl vytvořen, kdy redukce předpokládá v průběhu tří let zhruba více než dva tisíce lůžek. Pokud takto spočteme potřebnou redukci, pak najednou zjišťujeme, že vlastně jsou dvě fakultní nemocnice v Praze svojí kapacitou nadbytečné. Nicméně jejich činnost pro město Prahu je z 30 %, ze 40 % je to kraj Středočeský a ostatní kraje České republiky.

Toto jsou velmi významné a i politicky citlivé oblasti, o kterých je zapotřebí diskutovat, a já bych nyní preferovala, aby první fáze, tak jak je nastartována, byla realizována, a byla realizována i výstavba energocentra. Na každou akci, která bude, zvlášť výběrové řízení, zcela průhledné, transparentní, a dokonce i budu dávat návrh na zřízení vládního zmocněnce, který v případě, že bude odsouhlasena rekonstrukce ve výši více než čtyři miliardy, by dohlížel, aby byla řádná transparentnost v hospodaření, dodrženy limity a řádně učiněna výběrová řízení, aby byla nezpochybnitelná.

Toto je moje odpověď na váš dotaz.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji paní ministryni Součkové a táži se pana poslance Krajíčka, zda chce položit doplňující otázku. Ano, je tomu tak. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Krajíček: Děkuji vám, paní ministryně, za velmi obsáhlou odpověď, ale protože jste sdělila, že byla schválena Ministerstvem zdravotnictví rekonstrukce, spíše mě zajímá to, jestli už proběhlo nebo bylo alespoň zahájeno výběrové řízení na zhotovitele pro výstavbu energocentra formou veřejné obchodní soutěže, nebo pouze máme za sebou krok schválení. Pokud bylo pouze schváleno, není z vašeho pohledu ohroženo naplnění oněch sto milionů korun, které máme v rozpočtu na letošní rok?

Ještě jednu doplňující otázečku. Nemáte pocit, že by měl být posílen státní rozpočet pro rekonstrukci Fakultní nemocnice Motol dříve než v roce 2007, než bude proinvestována tato miliarda? Protože těch závadových míst v této nemocnici je výrazně více.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má ministryně zdravotnictví paní Marie Součková.

 

Ministryně zdravotnictví ČR Marie Součková: Výběrové řízení ještě nebylo vypsáno. Jsme ve fázi přípravy. Diskutujeme s nemocnicí Motol, respektive s vedením nemocnice, na patřičných podkladech tak, aby mohly být řádně odsouhlaseny a vyhlášeno výběrové řízení co nejdříve. Předpokládám, že to bude v nejbližších dnech. To, že by nějakým způsobem byl posílen rozpočet tak, aby fakultní nemocnice skutečně měla potřebné rekonstrukce v co nejkratším termínu, věřte, že i toto by bylo mým přáním. Nicméně rozfázování daných systémů do oprav po jednotlivých částech vidím jako účelné a jako nekritičtější je právě energocentrum. Veškeré finanční částky, které budou směřovat, budou poskytnuty tímto směrem. V případě, že by se objevily řekněme i některé části isprofinového charakteru, kdy by organizace, která v tomto roce měla čerpat, nevyčerpala, pak bychom žádali, aby tyto prostředky byly přesunuty právě ve prospěch Fakultní nemocnice Motol.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji paní ministryni zdravotnictví paní Marii Součkové. Nyní dávám slovo panu poslanci Ladislavu Urbanovi, který vystoupí se svojí interpelací na ministra životního prostředí pan Libora Ambrozka. Připraví se paní místopředsedkyně Miroslava Němcová, která bude interpelovat ministra obrany pana Miroslava Kostelku. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ladislav Urban: Vážená paní předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové. Pan ministr tady bohužel není, tak budu formulovat krátce svůj dotaz.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP