(17.10 hodin)
(pokračuje Gross)

Pokud jde o současný stav, probíhá, jak už jsem řekl, prověřování podle trestního řádu v souladu s § 158 s tím, že je prováděno prověřování v poměrně těsné součinnosti s Finančním úřadem v Chomutově a nebylo do současné doby skončeno, s tím, že se dále posuneme podle mého názoru až po Novém roce, protože do konce prosince byl stanoven termín pro poskytnutí dožádání v souladu s trestním řádem, který má být policii poskytnut od některých jiných orgánů, které musí dokladovat věci, na jejichž základě bude možné být posouzeno, zda byl, nebo nebyl spáchán konkrétní trestný čin. Kratší termín podle objemu dokumentace, která musí být zpracována, prostudována a zanalyzována a hledány konkrétní záležitosti, je tak velký, že opravdu nebylo možné termín zkrátit, jak jsem o tom byl ujišťován řadou lidí, kteří na tomto případě pracují.

V závěru lze konstatovat, že tato věc rozhodně není někde v šuplíku uzavřena. Na této věci se velmi intenzivně pracuje, na této věci pracují specialisté z nejlepšího útvaru, který na finanční a hospodářskou kriminalitu máme k dispozici. Je postupováno striktně v souladu s trestním řádem. O krocích a postupech je informován dozorující státní zástupce. Není to tak, že tady mohu slíbit, že během několika málo měsíců bude znám jasný a konkrétní výsledek, protože, jak už jsem uvedl, si myslím, že limitní termín, po kterém se bude možné pohnout dál, bude po konci prosince, kdy je termín na příslušná dožádání.

Víc v tuto chvíli říci nemohu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji místopředsedovi vlády a ministru vnitru panu Stanislavu Grossovi a táži se pana poslance Kohlíčka, zda chce položit doplňující otázku. Ano, je tomu tak.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, omlouvám se, že jsem přehlédl kolegyni, takže ještě jednou ji zdravím.

Přelévání prostředků mezi více než třiceti subjekty celého holdingu doktora Zemka, likvidace studené válcovny v Rumunsku jako příklad špatně zvládnuté privatizace, to jsou věci, které probíhají nikoliv od roku 2002, ale v posledních čtyřech letech to sledujeme doslova s děsem v očích. Já jsem viděl, jak šla do kytiček - s odpuštěním - Poldovka, vidím, jak to vypadá v Železárnách Chomutov, jak odcházejí železárny ve Veselí. Kvalifikovaná ocelářská výroba je takto v Čechách tlumena.

Vážený pane ministře, věřím, že budete věnovat této věci náležitou pozornost. Pro mne není výsledkem to, že bude někdo odsouzen nebo neodsouzen. Pro mne by bylo výsledkem, aby Železárny Chomutov opět jely. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Táži se pana ministra vnitra, zda chce reagovat. Ano, je tomu tak.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, nemám už k tomu co dodat kromě toho, že mohu slíbit, že skutečně náležitou pozornost tomu věnovat budu, a doufám, že pak zase zde nebudou řeči o policejním státě.

Pokud jde o fungování nebo nefungování železáren, tak tady už toho mnoho slíbit nemohu, protože Ministerstvo vnitra nemůže zařídit, že budou fungovat privátní železárny. Mohu snad slíbit jenom to, že uděláme všechno pro to, aby v případě potvrzení, že se trestný čin stal, v případě prokázání viny konkrétním osobám třeba ještě předtím, než bude pravomocně rozhodnuto soudem, tedy v souvislosti s možností zadržování majetku, tak jak to naše legislativa zná, bude zajištěn ten majetek, který bude moci být zajištěn, pokud samozřejmě budou splněny příslušné zákonné předpoklady, tak aby bylo z čeho hradit případnou škodu, pokud bude v tomto konkrétním trestním řízení vyčíslena, ale to samo o sobě samozřejmě nezajistí fungování železáren. To samozřejmě já slíbit nemohu v tuto chvíli. Nicméně doufám, že spravedlnost najde svoji cestu.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní dávám slovo panu poslanci Zbyňku Novotnému, který byl vylosován na druhém místě se svojí interpelací na ministra pro místní rozvoj pana Pavla Němce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Dovolte mi ještě, abych učinila poznámku. Pan ministr není přítomen, to znamená, že podle jednacího řádu do 30 dnů obdržíte písemnou odpověď na svoji interpelaci. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Novotný: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, akceptuji omluvu ministra Němce, který je služebně mimo Prahu, a zároveň akceptuji písemnou odpověď, kterou mi dnes předložil. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Dalším vylosovaným v pořadí byl pan poslanec Miroslav Krajíček, který vystoupí se svojí interpelací na ministryni zdravotnictví paní Marii Součkovou. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Krajíček: Děkuji, paní předsedající. Vážená paní ministryně, obracím se na vás s touto interpelací, protože mi není lhostejný stav Fakultní nemocnice v Motole.

Poslanecká sněmovna projednávala návrh zákona skupiny poslanců o přijetí úvěru Českou republikou na rekonstrukci dětské části Fakultní nemocnice Motol v Praze již dvakrát, a to v prosinci 2001 a v květnu 2003. V květnu letošního roku jsme vedli o návrhu zákona debatu, jejímž výsledkem bylo přerušení projednávání návrhu zákona do 30. září. V této debatě nebyla zpochybněna vážnost situace ve Fakultní nemocnici Motol.

V návrhu i ve schváleném státním rozpočtu na rok 2003 je pro rekonstrukci Fakultní nemocnice Motol uvažováno s částkou 100 milionů korun a v následných letech až do roku 2007 s celkovou částkou 1 miliarda 69 milionů.

Touto otázkou se zabýval podvýbor pro investice ve zdravotnictví začátkem července tohoto roku. Informace, které byly podvýboru poskytnuty pracovníky odboru investic z Ministerstva zdravotnictví mě znepokojily. Proto pokládám dvě otázky:

První. Byla již zahájena realizace této investiční akce tak, aby mohlo být efektivně proinvestováno v letošním roce oněch 100 milionů korun a nemocnice nebyla vystavována rizikům vyplývajícím z havarijního stavu mnoha jejích částí?

Otázka druhá. Pokud realizace rekonstrukce ve Fakultní nemocnici Motol zahájena nebyla, žádám vás o sdělení, v jaké realizační fázi se tato investice nachází.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji, pane poslanče. Slovo má ministryně zdravotnictví paní Marie Součková.

 

Ministryně zdravotnictví ČR Marie Součková: Vážená paní předsedající, poslankyně a poslanci, i já mám na srdci stav českého zdravotnictví, nejenom Fakultní nemocnice Motol, a proto přistupuji k tomuto úkolu velmi odpovědně a velmi ráda odpovím na váš dotaz.

Ano, byla zahájena již realizace. Poradou vedení prošlo tak, aby byl schválen Isprofin na daných 100 milionů korun, aby byla neprodleně zahájena rekonstrukce energocentra ve Fakultní nemocnici Motol. Ale vzhledem k tomu, že prakticky v průběhu let 2003 až 2007 má dojít k rekonstrukci tak, aby specializovaná lůžková kapacita nejenom zohlednila současný stav, to znamená optimalizaci sítě, ale navíc aby ji zkvalitnila, a vzhledem ke schváleným tezím, které prošly v Parlamentu a byly odkázány ještě k dopracování do reálné podoby, tak aby mohly být i profinancovány s ohledem na budoucí období, protože dosud Parlament České republiky nepřijal za posledních 14 let žádnou koncepci zdravotnictví, tudíž zdravotnictví se neřídí závaznými kritérii k vytvoření takové optimální sítě a potřebné kapacity ambulantních zařízení, aby byly v souladu s potřebami a reagovaly na demografický vývoj občanů v této zemi.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP