(Jednání pokračovalo v 17.00 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Kolegyně a kolegové, budeme pokračovat, a to v interpelacích na jednotlivé členy vlády. Jako první byl vylosován se svojí interpelací na místopředsedu vlády a ministra vnitra pana Stanislava Grosse pan poslanec Jaromír Kohlíček. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Připraví se pan poslanec Novotný Zbyněk.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Milá kolegyně, milí kolegové, dovolte, abych přednesl interpelaci na ministra vnitra ve věci podezření z porušování zákonů dr. ing. Zdeňkem Zemkem.

Vážený pane ministře, při vaší návštěvě v Chomutově 1. září 2003 vám byly odboráři Železáren Chomutov předány informace o podezření z porušování zákonů ze strany předsedy představenstva společnosti, která vlastní jednu z částí železáren, JUDr. Ing. Zdeňka Zemka. Stav vyšetřování je předmětem této interpelace. Pro připomenutí: šlo například o porušení zákona o živnostenském podnikání, porušení zákoníku práce, porušení zákona na ochranu osobních údajů, porušení obchodního zákoníku, porušování zákona o konkursu a vyrovnání, a nejen v Železárnách Chomutov.

Ptám se, jak probíhá vyšetřování činnosti dr. Zemka orgány Ministerstva vnitra. Předem upozorňuji, že odpověď typu "vyšetřování probíhá, na výsledky je příliš brzo" nebo "výše uvedené zákony nespadají do kompetence Ministerstva vnitra" by nebyla zrovna uspokojivá. Zainteresovaná veřejnost jistě ví, že celá záležitost probíhá již několik let a že špatná vymáhatelnost práva - a to jistě víte i vy - je jedním z hlavních problémů České republiky v očích administrativy Evropské unie. Prověření, zda firma má oprávnění k provozování určité činnosti, zda převod činnosti z akciové společnosti na s. r. o byl projednán a odsouhlasen valnou hromadou, je i pro laika otázkou několika minut. Odpovědi takového typu by tedy potvrdily to, co se povídá mezi lidmi, totiž že vláda sociální demokracie Zemka kryje, protože poskytl sociální demokracii štědrý sponzorský dar - nevím, pod jakým jménem - a teď ty poskytnuté prostředky s tichým souhlasem bere zpět. Nebo je normální, že dluhy, které měly společnosti dr. Zemka u IPB ve výši zhruba 4,5 mld. Kč, odkoupily prostřednictvím České konsolidační agentury společnosti EC Group a společnosti DEV za desetinu jejich hodnoty, tedy firmy ovládané dr. Zemkem? (Předsedající: Pane poslanče, upozorňuji na čas.) Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má místopředseda vlády a ministr vnitra pan Stanislav Gross.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážená paní místopředsedkyně, a na rozdíl od pana kolegy Kohlíčka oslovím všechny kolegyně, milé kolegyně - protože tady není jen jedna, jak on uvedl - dámy a pánové, nejprve bych se chtěl ohradit proti tomu, co sice bylo zabaleno za to, co se povídá mezi lidmi, ale samozřejmě, že takovéto sdělení, byť alibisticky skryto za to, co se povídá mezi lidmi, je sdělením, které by mělo být podloženo nějakým faktem, a jelikož žádná fakta k tomu pan poslanec Kohlíček nepředložil, mám na mysli onen štědrý sponzorský dar, považuji to za velice nefér, protože to samozřejmě celou tu věc odvádí do úplně jiného světla, než by ji to odvést mělo, a žádná fakta předložena být nemohou, protože k ničemu takovému nedošlo. A už vůbec není absolutně myslitelné, že by osoba, o které pan poslanec Kohlíček hovořil, byla kryta. Myslím si, že to, co řeknu, a hlavně i další průběh bude, mám pocit, dostatečným důkazem k tomu, aby to pochopil úplně každý, protože řízení probíhá naprosto standardně a povede po mém soudu k jednoznačným a přesvědčivým závěrům. Já samozřejmě nemohu předjímat k jakým. K tomu musejí dospět procesně nezávislé orgány činné v trestním řízení, ale jde o to, aby jakýkoli výsledek byl nezpochybnitelný, resp. aby vždy bylo možné jednoznačně dokladovat, proč k tomu kterému závěru dospěly.

Pokud jde o podstatu interpelace, tak samozřejmě je pravda, že jsem se sešel s odboráři, resp. předsedou odborové organizace v Železárnách Chomutov, že jsem od něj obdržel určitý podkladový materiál, a je také pravda, že příslušné orgány se tomuto tématu věnují. V tuto chvíli je situace taková, že je postupováno v souladu s trestním řádem, prověřují se podezření podle § 158 odst. 3 trestního řádu a řeší tuto věc příslušné orgány Policie České republiky. Jelikož se jedná o věc podle mého soudu vážnou, a není to kriminalita nebo podezření z kriminality okresního formátu - a teď ať mi okresy odpustí, ale jedná se o trestnou činnost nebo podezření z trestné činnosti podle mého soudu mnohem závažnější - tak proto se tomuto případu věnuje specializovaný útvar, a to Útvar odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie a vyšetřování, tedy celorepublikový útvar Policie České republiky, kde je nejvíce specialistů na složitou hospodářskou trestnou činnost. Spis má své konkrétní číslo a samozřejmě, že tak jak trestní řád předpokládá, tato věc je dozorována příslušným státním zástupcem.

Musím trochu vážit, abych tady neřekl něco, co by ztížilo postup orgánů činných v trestním řízení, tak proto někdy trochu delší pomlka. To na vysvětlenou, ale lze říci snad následující. Trestní oznámení bylo podáno finančním úřadem, to znamená státem, resp. státním úřadem, a už tento samotný fakt jasně svědčí o tom, že tady nemůže docházet k žádnému krytí tohoto člověka nebo případných pachatelů ze strany státu, resp. vládnoucí politické strany, protože trestní oznámení bylo podáno finančním úřadem, resp. to nejkomplikovanější trestní oznámení, protože tam podání, pokud vím, bylo více. A bylo podáno v závěru roku 2002. Nejprve šlo cestou státního zastupitelství na zmíněný Útvar pro odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie a vyšetřování. Hned v lednu tohoto roku po zpracování prvotních analýz byly zahájeny úkony v trestním řízení pro podezření ze spáchání trestného činu krácení daně, poplatků a podobné povinné platby podle § 148 odst. 1 a 3 trestního zákona, dále je tam podezření pro porušování povinnosti při správě cizího majetku podle § 255 odst. 1 a 3 trestního zákona a dále je tam podezření z trestného činu zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění podle § 125 odst. 1 trestního zákona.

Zatím se jedná o fázi prověřování, to znamená, pokud vím a pokud mám aktuální údaje, tak nebylo sděleno obvinění do současné doby, ale jsou konkrétní podezřelé osoby, kde pokud dojde k potvrzení tohoto podezření, tak samozřejmě se bude nadále postupovat v souladu s trestním řádem. To znamená, pokud se ukáže, že trestný čin spáchán byl, tak jsou v tuto chvíli konkrétní podezřelé osoby známé a asi by nebylo dobré, abych nyní někoho konkrétního jmenoval.

Pokud jde o ten skutek, jak probíhal, tak lze říci ještě to, že podezřelé jednání spočívá v tom, že Železárny Chomutov v roce 2002 provedly řádné přiznání daně a po měsíci provedly dodatečné daňové přiznání, ve kterém byly zjištěny rozdíly zhruba ve výši 18 mil. Kč, a jelikož tato skutečnost nebyla řádně doložena, provedl Finanční úřad v Chomutově kontrolu, při které zjistil nedostatky v účetních evidencích, kde rozdíly ve finančních částkách jsou v řádu mnoha desítek milionů korun.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP