(16.30 hodin)

Poslanec Hynek Fajmon: Vážená paní místopředsedkyně, pane premiére, chtěl bych se vás zeptat na další osud bývalého vojenského letiště v Milovicích ve středních Čechách, jako již poněkolikáté, a to z toho důvodu, že vaší vládou schválená privatizace tohoto letiště za 12 milionů korun nedávno zkrachovala stejně jako všechny předešlé pokusy prodat tento státní majetek. Mám proto na vás dvě následující otázky.

Za prvé - je, pane premiére, vaše vláda ochota uvažovat o předání tohoto letiště bezplatně městu Milovice, případně Středočeskému kraji, které by pravděpodobně o tento majetek měly větší zájem, protože přece jen jsou problému blíže než vláda a reprezentují místní lidi, kteří zde žijí? Pokud vláda není ochota s tímto počítat, co hodláte učinit, aby tento dlouhodobě nevyužívaný majetek dále nechátral a našlo se nějaké jeho rozumné využití?

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má předseda vlády pan Vladimír Špidla.

 

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla: Vážená paní předsedající, vážený pane poslanče, máte pravdu, že se nezdařila privatizace letiště. Je to v řadě další z neúspěšných pokusů. Zůstává poněkud otevřená otázka, zda vůbec má cenu trvat na tom, aby tato plocha byla využívána jako letiště.

Jaká je tedy současná situace? V současné době je příslušnými orgány připravován návrh změny číslo jedna územního plánu velkého územního celku Mladá, ve kterém je mj. navrhováno využití prostoru letiště Boží Dar pro letový provoz. Veřejné projednávání uvedeného návrhu je stanoveno na 21. 10. v Benátkách nad Jizerou. Od tohoto data poběží 15denní lhůta do 6. listopadu na uplatnění případných připomínek ve vazbě na výsledky projednání této změny územního plánu. Pak bude Ministerstvo pro místní rozvoj, do jehož gesce revitalizace daného území spadá, moci přistoupit k novému posouzení situace ve spolupráci s Ministerstvem financí i k navržení dalšího postupu při privatizaci předmětného majetku, případně navrhnout využití území jiným způsobem než cestou privatizace. Ta se doposud ukázala jako neatraktivní pro podnikatelské subjekty.

Stručně a jednoduše řečeno - v tomto okamžiku není jasné, jakým způsobem s tímto letištěm zacházet. Jak z mého vystoupení vyplynulo, je možné uvažovat i o jiných způsobech využití než o leteckém provozu, je možné uvažovat i o tom, že dojde k předání tomu nebo onomu subjektu a že tento prostor bude spravován jinak nebo předán k dispozici někomu jinému, než je v současné době vláda České republiky. To rozhodnutí by mělo padnout v rámci projednávání změny územního plánu velkého územního celku.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji předsedovi vlády a táži se pana poslance, zda chce položit doplňující otázku. Ano, je tomu tak. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Hynek Fajmon: Děkuji za odpověď panu premiérovi. Nicméně jsem přesně nepochopil, jaká je souvislost mezi projednáváním změny územního plánu, nevím přesně, kdo ji inicioval. Zda to byl krajský úřad, vláda, nebo který konkrétní orgán a s jakým záměrem. Nechápu vazbu projednávání změny na osud tohoto státního majetku.

Nicméně druhá doplňující otázka se týká role organizace PRIVUM, která tento majetek - a nejen toto letiště, ale také další majetek v Milovicích a dalších bývalých sovětských vojenských prostorách - využívá. Chtěl bych se zeptat, pane premiére, zda nepovažujete za rozumné ukončit činnost této organizace a tento majetek předat někomu, kdo bude schopen s ním lépe naložit, a to nejlépe asi kraje, případně obce, ve kterých zbytek majetku leží.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má předseda vlády pan Vladimír Špidla.

 

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla: Za změny územního plánu, nemýlím-li se, je odpovědný kraj, čili to vyšlo z podnětu kraje. Souvislost je jednoduchá. Buď územní plán konstatuje, že prostor zůstane letištěm, pak se od tohoto faktu bude odvíjet další úvaha, nebo konstatuje, že letištěm nebude, pak se budou odvíjet úvahy jiné. Máte tedy pravdu, že ne zcela z hlediska čistě právně majetkového územní plán souvisí s budoucím osudem tohoto prostoru, ale věcně souvisí naprosto zřetelně.

Pokud jde o organizaci PRIVUM, v tomto okamžiku vám mohu sdělit, že nemám vyhraněný názor na její další fungování.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Jako další vylosovaný je opět pan poslanec Hynek Fajmon. Prosím, pane poslanče, opět máte slovo.

 

Poslanec Hynek Fajmon: Jenom bych chtěl říci, že určitá bezradnost v odpovědích mě trochu děsí. Uvidíme, co na to řeknou občané v Milovicích.

Nyní k další interpelaci. Vážená paní místopředsedkyně, pane premiére, na jaře tohoto roku jsem zde při písemné interpelaci prokázal, že za vlády Vladimíry Špidly nebyla ve Sbírce mezinárodních smluv publikována jedna smlouva, která prošla celým zákonodárným procesem. Pane premiére, vy jste tehdy přislíbil, že dojde k nápravě. K té také došlo a smlouva byla publikována. Nicméně od té doby se změnila jedna věc a ta mě velmi překvapila.

Nedávno při projednávání jednoho zákona v Senátu pan ministr vnitra Gross řekl, že v pořádku není ani Sbírka zákonů, tedy druhá zásadní sbírka dokumentů, podle kterých by se měli řídit občané v České republice. Prohlásil něco v tom smyslu, že ve Sbírce zákonů vychází zákony v jiném znění, než v jakém jsou schváleny v Parlamentu, tj. ve sněmovně a Senátu. Tento nepořádek za vlády sociální demokracie mě vůbec nepřekvapuje, ale právě proto bych vám chtěl položit dvě otázky.

Za prvé - má pan ministr pravdu, když tvrdí, že ve Sbírce zákonů vychází zákony v jiném znění, než v jakém jsou schváleny ve sněmovně? Pokud pravdu má, co s tím hodláte udělat? Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má předseda vlády pan Vladimír Špidla.

 

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla: Sbírku zákonů vydává a její distribuci zajišťuje Ministerstvo vnitra v souladu s zákonem o Sbírce zákonů. Publikace textů zajišťuje Ministerstvo vnitra v souladu s ustanovením § 10 odstavec 2 zákona ve lhůtě do 30 dnů. Ministerstvo vnitra jako vydavatel nenese odpovědnost za to, v jakém časovém termínu jsou texty, to znamená rukopisy právních předpisů, mezinárodních smluv k vyhlášení doručovány. Tuto odpovědnost mají žadatelé o vyhlášení, kterými jsou všechny subjekty mající zákonné zmocnění k publikaci ve Sbírce zákonů.

Problematiku odpovědnosti za správnost textů právních předpisů a textů mezinárodních smluv řeší § 10 odstavec 3 zákona, který stanoví, že tuto odpovědnost nese ten, kdo tyto texty ministerstvu předal. V rámci legislativního odboru Ministerstva vnitra, který vykonává úkoly související s přípravou textů k publikaci, oddělení redakce Sbírky zákonů, které připravuje texty pro tiskárnu a schvaluje je k tisku. V rámci výše uvedeného procesu oddělení redakce Sbírky zákonů provádí pouze pravopisnou korekturu textu a korekturu technickou, tedy formální úpravu do tradičního vzhledu Sbírky zákonů. Finální, tzv. autorská korektura se provádí v přítomnosti a za aktivní spolupráce příslušných legislativních pracovníků těch subjektů, které o vyhlášení textů ve Sbírce zákonů nebo Sbírce mezinárodních smluv žádají, a ukončení korektury svým podpisem potvrdí.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP