(16.20 hodin)
(pokračuje Špidla)

Dále byly vládou schváleny další projekty, které jsou financovány z rezerv, a to bylo 200 mil. na obnovu Prahy 8 - Karlín a Libeň, 100 mil. na řešení problematiky města Terezín.

Nyní mi dovolte, abych se vyjádřil k finančním prostředkům poskytnutým Ministerstvem pro místní rozvoj a Státním fondem rozvoje bydlení na základě povodňových programů a nařízení vlády. Celková suma, kterou poskytlo ministerstvo od srpna 2002 do 28. 7.2003, byla 1,8 mld. Kč. Z toho 150 tis. nenávratná pomoc lidem, kteří přišli o bydlení, byla poskytnuta 675 osobám. Žádosti mohou podávat lidé průběžně až do 31. 3. 2004, čili ještě to není uzavřené. Na úhradu demolic bylo zatím vyplaceno 116 mil. Kč, o úhradu demolic lze také požádat do 31. 3. 2004. Na zajištění náhradního ubytování lidem, kteří přišli o bydlení, poskytlo Ministerstvo pro místní rozvoj obcím zatím celkem 87 mil. Kč. Na opravy domů a bytů, které postihla povodeň, vyplatilo ministerstvo zatím všem žadatelům 1,049 mld. Kč. Na výstavbu obecních nájemních bytů pro lidi, kterým povodeň vzala bydlení, byla poskytnuta dotace celkem na výstavbu 230 bytů v řadě obcí a celková uvolněná částka se pohybuje zatím kolem 198 mil. Kč. Z programu obnovy venkova poskytlo ministerstvo obcím, které postihla povodeň, částku 385 mil. Kč, a peníze jsou určeny především na zajištění základní občanské vybavenosti. Na podporu výstavby nového bydlení poskytuje Státní fond rozvoje bydlení občanům nízkoúročený úvěr 850 tis. Kč, zatím v celkové výši 65 mil. Kč. Na opravu poškozených domů a bytů obcím poskytuje Státní fond rozvoje bydlení nízkoúročený úvěr zatím v celkové výši 535 mil. Kč. Dotace k úvěrům osobám a obcím na opravu poškozených panelových domů činí 3 mil. Kč. Dotace obcím na výstavbu nájemních bytů je prozatím 55 mil. Kč a znamenala výstavbu 160 nájemních bytů v řadě obcí. Nebudu dělat jejich výčet.

Odstraňování následků povodní je také hrazeno z evropských peněz, takže Ministerstvo financí přidělilo Ministerstvu pro místní rozvoj celkem z Fondu solidarity na obnovu majetku ve vlastnictví samosprávných celků pro zajištění základních funkcí území částku ve výši 1,175 mld. Kč.

Dále uvedu přehled poskytnutých finančních prostředků z Fondu solidarity EU v roce 2003: hlavní město Praha 733 455 mil. Kč, Středočeský kraj 184 527 mil., Jihočeský kraj 78 029 mil., Plzeňský 61 mil., Ústecký 117,5 mil., Karlovarský 950 tisíc.

Z předvstupních fondů Evropské unie ISPA a Phare má Česká republika na hrazení povodňových škod možnost čerpat 40,5 mil. eur.

Ještě mi dovolte, abych se dotkl dalších rozhodnutí a opatření vlády k řešení následků povodní. V rámci rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury byla na rok 2002 vyčleněna částka 500 mil. Kč na opravy silnic, dále bylo schváleno vázání výdajů státního rozpočtu v rozpočtové kapitole VPS v celkové výši 1,15 mld. a jejich využití k řešení financování nákladů na záchranné práce, odstranění následků povodňových škod atd.

V návaznosti na řadu usnesení byla v působnosti Ministerstva financí provedena následující mimořádná opatření z rezervy kapitoly Všeobecné pokladní správy státního rozpočtu na rok 2002 takto. První záloha na dotace a mimořádné dávky pro okresní úřady 140 milionů, pro magistráty 15 milionů, dotace na záchranné práce pro okresní úřady 25 milionů, pro obce a kraje 315 milionů, dotace nejpostiženějším obcím 97 milionů. Dále druhá záloha na dotace pro okresní úřady 96 milionů, pro magistráty 29 milionů, celkem tedy všechny tyto částky - omlouvám se, že jsem je zaokrouhloval na celé miliony - znamenaly 717,917 milionů.

Zajímavé také je, že 13. 8. bylo zřízeno vládní povodňové konto, na kterém bylo soustředěno 150 mil. Kč, za které všem dárcům ještě jednou děkuji, ze kterých bylo k 17. 2. 2003 uvolněno ve prospěch odstraňování povodňových škod přibližně 108 milionů.

Dále byly uvolněny prostředky z kapitoly Všeobecné pokladní správy na odstranění povodňových škod s následujícím rozdělením. Pro rozpočtovou kapitolu Ministerstvo pro místní rozvoj 750 mil. na realizaci programu finanční podpory výstavby nájemních bytů, pro rozpočtovou kapitolu Ministerstvo pro místní rozvoj 250 mil. na realizaci nařízení vlády č. 395 o poskytnutí nenávratné finanční pomoci v oblasti bydlení fyzickým osobám, pro Českomoravskou záruční banku 500 mil. na realizaci programu rekonstrukce prostřednictvím kapitoly Ministerstva průmyslu a obchodu.

To byl celkový přehled. Myslím si, že je zajímavý, i když souhlasím, že odpověď byla možná příliš dlouhá. Nyní mi dovolte, abych pokračoval ještě dále.

Vláda schválila svým usnesením podmínky využití vládního povodňového konta na podporu výstavby obecních bytů realizovaných Ministerstvem pro místní rozvoj, dále pak na opatření ve stavbách pro bydlení v majetku obcí. Tyto prostředky z vládního povodňového konta šly následujícím způsobem: obec Zálezlice 12 domků, 12 milionů, obec Kly 40 domků, 40 milionů, Liběchov 1 domek, 600 tisíc, Chvatěruby 2 domky, 55 tisíc, čili ve Středočeském kraji celkem 55 případů. Starý Plzenec 2 domky, 1,2 milionu, Švihov 8 domků, 8 milionů, Blovice 2 domky, 1,2 milionu, Plzeňský kraj tedy celkem 10 milionů. Zákupy 5 domků, 3 miliony, Liberecký kraj. Blatná 30 domků, 30 milionů, Jihočeský kraj celkem 30 milionů. Mohl bych dále pokračovat, ale myslím si, že by to bylo zbytečné, protože z toho, co jsem uvedl, se ukazuje, že poměrně významná pomoc již byla realizována. Nejsou to žádné věci, které by se nestaly.

Přesto nemohu v tento okamžik zaujmout stanovisko ke konkrétnímu případu, který jste uvedla, paní poslankyně. Samozřejmě je možné postupovat jiným způsobem.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji předsedovi vlády panu Vladimíru Špidlovi a táži se paní poslankyně Dundáčkové, zda chce položit doplňující otázku. Je tomu tak. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Já bych, paní místopředsedkyně, ráda využila času, který mi zbývá, abych konstatovala, že se domnívám, že souhrnný přehled, který nám byl podán, byl užitečný a potřebný právě proto, abychom zjistili, jaké celkové částky a kterým směrem byly směřovány.

Případ, o kterém jsem mluvila, jsem dávala pouze za příklad. Zajímalo mě, zda stejně jako v obcích Dobřichovice, Řevnice a Černošice, které se na mne se svojí žádostí obrátily, i v jiných případech právě na opravy bytového fondu, resp. do povodňových fondů těchto měst - protože žádosti, jak jistě všichni víme, jdou právě prostřednictvím města a přes krajské úřady atd., ten systém je poměrně složitý - byly peníze poskytnuty do výše 40 % v celé republice, či zda částka je někde vyšší nebo menší.

Já budu ve své interpelaci pokračovat pravděpodobně prostřednictvím písemné interpelace a využiji k tomu právě onoho přehledu, který jsme od pana premiéra dostali v odpovědi na první část mé interpelace.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má předseda vlády pan Vladimír Špidla. Nechce reagovat.

Dalším vylosovaným v pořadí je pan poslanec Hynek Fajmon a připraví se zase pan poslanec Hynek Fajmon. Je posledním vylosovaným v interpelacích na předsedu vlády. Máte slovo, pane poslanče.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP