(16.20 hodin)
(pokračuje Špidla)

Ve věci dále podal vysvětlení Ing. Jaroslav Švec, předseda Studentské komory Akademického senátu VUT v Brně. Jmenovaný uvedl, že 2. dubna 2003 bylo vydáno stanovisko Studentské komory Akademického senátu VUT v Brně, které bylo zasláno ČTK. Následně pracovníci sdělovacích prostředků s Ing. Švecem hovořili o tom, jaké by mohly být protesty, a o stávce, jejíž možnost Ing. Švec nevyloučil. Jmenovaný dále uvedl, že studentská komora chtěla vyjádřit své stanovisko k věci tak, aby veřejnosti bylo známo, co se děje a jaký je názor studentské komory. O pokus ovlivňování soudu se nejednalo. Studenti pouze vyzvali soud, aby správně rozhodl. Dále doložil stanovisko Studentské komory Akademického senátu VUT v Brně, které bylo zasláno ČTK.

Ve věci podal vysvětlení rovněž předseda senátu Městského soudu v Brně JUDr. Dušan Šincl, který uvedenou kauzu soudí. Jmenovaný uvedl, že články neměly vliv na urychlení soudního jednání ani na nezávislost při rozhodování v dané věci a stanovisko studentské komory v Brně nepovažoval za zásah do jeho nezávislosti při projednávání věci. Veškeré úkony byly prováděny na základě shora uvedeného pokynu státní zástupkyně, a to opět na základě pokynu městského státního zastupitelství. Věc byla dozorována státní zástupkyní JUDr. Eichlerovou.

To je, dámy a pánové, vše k tomuto případu.Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji předsedovi vlády a táži se pana poslance Václava Mencla, zda chce položit doplňující otázku. Je tomu tak, prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Mencl: Jestli jsem to, pane premiére, správně pochopil, znamená to, že věc byla odložena a nebude dále šetřena? (Premiér: Ano.)

Nicméně tu zůstává zcela zásadní otázka obecnějšího rázu, zda skutečně česká justice a policie nejsou schopny samostatné úvahy bez vyšetřování a znepokojování občanů, zvláště v této věci velmi citlivé skupiny studentů, jestli není schopna posoudit tyto případy, aniž by taková vyšetřování vedla. Opravdu trvám na tom, že vás chci požádat, abyste zajistil jako předseda vlády, aby policie byla dostatečně kvalifikovaná, a v tomto případě i státní zástupce, k odlišení, co je trestným činem a co není, a nemusela kvůli tomu šikanovat zcela zbytečným vyšetřováním občany, jako se to stalo v tomto případě.

Protože mám ještě patnáct vteřin, přečtu, co studenti napsali: Následný soudní proces vlekoucí se již 12 let je hrozivým příkladem toho, jak se česká justice nedokáže vypořádat s napadením lidí, jejichž odvaha pomáhala odstranit totalitní systém v tehdejším Československu.

Jestli toto je věta, která musí být vyšetřována jako ovlivňování soudu, tak bych skutečně řekl, že to je alarmující. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Slovo má předseda vlády pan Vladimír Špidla.

 

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla: Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, je naprosto zřejmé, že předseda vlády nemůže dávat nějaké přímé pokyny ani státnímu zastupitelství, ani justici. V každém případě tento případ poskytnu příslušným resortním ministrům k tomu, aby byl nějakým způsobem zvážen a včleněn do metodiky.

Po mém soudu klíčový moment byl, že bylo podáno trestní oznámení. Bylo-li podáno trestní oznámení, je v rámci trestního řádu justice povinna ex officio šetřit, čili je to věc, která je právně velmi jemná a složitá. Ale myslím si, že bude vhodné poskytnout vaši interpelaci panu ministrovi spravedlnosti.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. S další interpelací vystoupí pan poslanec Hynek Fajmon, připraví se pan poslanec Ladislav Urban. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Hynek Fajmon: Vážená paní místopředsedkyně, pane premiére, dámy a pánové, já bych chtěl pouze stručně říci k předchozí interpelaci, že je velmi na pováženou, v jakém kontextu se pohybujeme, když na jedné straně jsou studenti prošetřováni za takovéto věci, na druhé straně dnes soud osvobodil obžalované Lenárta a Jakeše. Takže myslím, že to nepotřebuje nějakého dalšího komentáře.

Nicméně k mé interpelaci ve věci privatizace letiště Milovice-Mladá. Pane premiére, již jsem vás v této věci interpeloval, nicméně běží lhůta pro rozhodnutí v této věci. Do konce tohoto pololetí vláda stanovila termín pro rozhodnutí a podepsání smlouvy s nabyvatelem tohoto letiště, a protože se blížíme k této lhůtě, tak bych vás chtěl požádat o odpověď na dvě otázky, a to vzhledem k tomu, že voliče v mém volebním obvodu tato věc eminentně zajímá, stále se na mne obracejí s dotazy na tuto záležitosti.

Čili za prvé: Bude uzavřena smlouva se společností Tara Aerospace, nebo nebude? Chtěl bych slyšet jasnou odpověď na tuto otázku.

Druhá otázka se týká samotného provozu tohoto letiště. Pokud bude zprivatizováno, bude využíváno letiště tak, že bude možné přistávat z obou stran, tedy i z letového koridoru, který prochází přímo nad obcí Straky a kde vzletová dráha je od této obce vzdálena necelých 300 metrů? Občané z této obce mají velkou obavu z toho, že letiště bude využíváno tak jako v době sovětské okupace, a to tím způsobem, že nad jejich nemovitostmi budou vzlétat velká letadla. Z tohoto mají velké obavy a potřebují znát odpověď na tuto otázku, zda bude tento koridor používán, nebo zda bude toto použití zakázáno a bude možné létat pouze na západní stranu.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má předseda vlády pan Vladimír Špidla.

 

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla: Vážený pane poslanče, vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, pan poslanec Hynek Fajmon je s procesem privatizace letiště Boží Dar společnosti Tara Aerospace velmi dobře obeznámen, tudíž nebudu se zabývat nějakým podrobnějším rozebíráním dané situace, ale přesto mi dovolte, abych zrekapituloval nejdůležitější věci.

Vláda rozhodla 15. května 2002 o prodeji areálu letiště Boží Dar společnosti Tara Aerospace. Dále rozhodla o zapracování doplňujících podmínek. Následně proběhlo několik jednání zástupců obou smluvních stran, na kterých byly projednány vzájemné připomínky k předkládaným návrhům. V současné době Fond národního majetku České republiky očekává konečné vyjádření zástupců společnosti Tara Aerospace, zda přistoupí k podpisu smlouvy zahrnující všechny podmínky obsažené v usnesení vlády č. 128/2003.

Ačkoliv v současné době nejsou známy informace, které by říkaly, že společnosti Tara Aerospace nemíní přistoupit ke smlouvě, přesto chci zdůraznit, že smlouva je dvoustranný dobrovolný akt a že nemohu s úplnou jistotou sdělit, zda společnost do 30. června k této smlouvě přistoupí. Pokud by nepřistoupila, postupovali bychom tak, jak smlouva předpokládá, resp. ukončili bychom postupně tento záměr privatizace.

Pokud jde o druhou otázku, musím říci, že mi není známo, jakým způsobem by byla organizována letecká doprava nad tímto letištěm. Nemohu vyloučit, že se bude přistávat oběma koridory, ale jak už jsem řekl, tuto informaci nemám, a nemohu ji tedy v žádném případě ani potvrdit, ani vyvrátit.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji předsedovi vlády a táži se pana poslance Hynka Fajmona, zda chce položit doplňující otázku. Ano, je tomu tak. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Hynek Fajmon: Děkuji za odpověď pana premiéra. Já budu tuto věc sledovat i dále a bude mě zajímat odpověď na otázku, zda do stanoveného termínu bude smlouva uzavřena, nebo nebude.

Nicméně bych chtěl ještě upozornit na tu věc, která se týká budoucího využití tohoto letiště, že podle mého soudu by mělo ve smluvních podmínkách být zakotveno to, jakým způsobem bude letiště využíváno, protože bude muset dojít stejně k jeho rekolaudaci, protože je to vojenské letiště, nikoli civilní, takže určité podmínky týkající se provozu do smlouvy podle mého soudu zapracovat lze.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP