Pátek 26. dubna 1996

4. den schůze (26. dubna 1999)

Přítomni:

Předseda PSP M. Uhde, místopředseda PSP J. Vlach, místopředseda PSP J. Kasal, místopředseda PSP K. Ledvinka a 182 poslanců.

Za vládu České republiky: místopředseda vlády a ministr financí I. Kočárník, ministr dopravy V. Budinský, ministr spravedlnosti J. Novák, ministr vnitra J. Ruml, ministr zdravotnictví J. Stráský.

(Schůze opět zahájena v 9.24 hodin)

Předseda PSP Milan Uhde: Není žádný důvod, který by vedl k tomu, abychom nepokračovali v přerušeném průběhu 42. schůze. Prosím o uklidnění, budeme pokračovat v projednání zbývajících 7 bodů pořadu 42. schůze. Připomínám, že jde o body č. 35, 30, 22, 31, 32, 36 a 29. Body uvádím v pořadí, v jakém je budeme projednávat.

Táži se, zda jsou k tomuto pořadu nějaké připomínky. Nejsou. Paním poslankyním a pánům poslancům, kteří mně budou adresovat dotazy, týkající se délky dnešního trvání schůze, chci říci, že jsou tu dva body, které nemohou být projednány před polední pauzou. Jsou to body pana ministra Rumla. Materiál k jednomu z nich byl rozdán tak, že jeho projednávání může začít až ve 14.00 hodin, aby byla dodržena 24 hodinová lhůta. Proto upozorňuji, že odpolední jednání se bude konat a začne ve 13.30. Ostatní závisí na tom, jak si budeme počínat teď.

Přikročíme k bodu, který byl číslován jako 35.

Jde o

XXXI.

Návrh poslanců Jiřího Payna a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 40/1993 Sb. o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění zákona č. 272/1993 Sb. a zákona č. 140/1995 Sb., sněmovní tisk 2053 - třetí čtení

Třetí čtení tohoto návrhu právě zahajuji. Prosím pana poslance Jiřího Payna, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Pozměňovací návrhy a jiné návrhy přednesené ve druhém čtení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 2053/4.

Zpravodaji výboru ve druhém čtení byli poslanci Jan Decker a Josef Pavela. Prosím, aby jeden z nich zaujal místo u stolku zpravodajů. Vidím, že se tak již stalo. Děkuji za pochopení a otvírám rozpravu. Nemám zatím žádnou písemnou přihlášku.

Poslanec Jiří Payne: Pane předsedo, pane ministře, vážená sněmovno, myslím, že není třeba dlouhých úvodů. Rozprava proběhla. V rozpravě zazněly návrhy, které byly projednány ve dvou výborech a všechny tyto návrhy vřele podporuji. Mimo jiné vycházejí také z doporučení vlády, tzn., že návrhy, které doporučil zahraniční výbor a výbor petiční, pro lidská práva a národnosti, v sobě zahrnují doporučení, která vláda dala ve svém stanovisku.

Návrh pana poslance Trojana a pana poslance Valacha jsou téměř identické a o těchto návrzích, nechť se rozhodne při projednávání tohoto zákona. Mé stanovisko je negativní k tomuto návrhu poslance Trojana. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Jiřímu Paynovi. Do otevřené rozpravy se zatím písemně nikdo nepřihlásil, nehlásí se ani nikdo ze svého místa, a proto rozpravu uzavírám. Táži se, zda si přeje zástupce předkladatele anebo pan zpravodaj pronést závěrečné slovo. Má právo na konec každé rozpravy tak učinit. Nereflektuje na toto své právo.

Přistoupíme tudíž k hlasování o pozměňovacích a jiných návrzích. Prosím pana poslance Deckera, aby sněmovně předložil pozměňovací návrhy, a já o nich dám hlasovat. Prosím.

Poslanec Jan Decker: Vážený pane předsedo, pane ministře, kolegyně a kolegové, v rozpravě celkem bylo navrženo 11 pozměňovacích návrhů, z nichž 6 předložil zahraniční výbor, 3 byly z dílny výboru petičního, pro lidská práva a národnosti a 2 pozměňovací návrhy předložili poslanci v rozpravě; byli to poslanci Václav Trojan a Vítězslav Valach.

První pozměňovací návrh, který padl, - pozměňovací návrhy máte ve sněmovním tisku 2053/4, čili myslím, že není třeba, abych je znovu četl, - čili první pozměňovací návrh je naznačen na straně 2 pod bodem 1.

Předseda PSP Milan Uhde: O tomto návrhu tedy dávám hlasovat. Táži se, zda je hlasování možné, protože byla nějaká drobná technická porucha, kterou pracovníci Kanceláře opravili, je to v pořádku. Prosím tedy, abyste se nově přihlásili, protože počet přítomných se pronikavě změnil. Rád bych, abychom zjistili, kolik nás ve sněmovně je v tuto chvíli.

A dávám hlasovat o pozměňovacím návrhu označeném č. 1. Kdo jej podporujete, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování č. 146 právě skončilo.

Ze 126 přítomných 121 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat a já prosím pana zpravodaje o předložení dalšího pozměňovacího návrhu.

Poslanec Jan Decker: Druhý pozměňovací návrh rovněž předložil zahraniční výbor. Stanovisko předkladatele i zpravodaje je kladné.

Předseda PSP Milan Uhde: Stanovisko předkladatele i zpravodaje kladné.

147. hlasování na této schůzi:

Kdo podporujete předložený návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

147. hlasování skončilo. Ze 127, 119 pro, 1 proti. Návrh byl přijat.

Prosím, pane zpravodaji.

Poslanec Jan Decker: Třetí pozměňovací návrh rovněž předložil zahraniční výbor. Stanovisko předkladatele i zpravodaje je rovněž kladné.

Předseda PSP Milan Uhde: 148. hlasování rozhodne o třetím pozměňovacím návrhu. Kdo jej podporujete, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

148. hlasování skončilo. Všichni přítomní se vyslovili pro, nikdo proti. Děkuji vám a prosím pana zpravodaje o předložení dalšího pozměňovacího návrhu.

Poslanec Jan Decker: Čtvrtý pozměňovací návrh zahraničního výboru je označen pod bodem 4 a stanoviska jak předkladatele, tak zpravodaje jsou opět kladná.

Předseda PSP Milan Uhde: 149. hlasování rozhodne o pozměňovacím návrhu č. 4. Kdo jej podporujete, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

149. hlasování skončilo. Ze 130 přítomných 110 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

Poslanec Jan Decker: Pátý pozměňovací návrh zahraničního výboru se týká vložení nového bodu 6 za bod 5. Stanoviska předkladatele i zpravodaje jsou kladná.

Předseda PSP Milan Uhde: 150. hlasování na této schůzi. Kdo podporujete tento pozměňovací návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

150. hlasování skončilo. Ze 132 přítomných 124 pro, nikdo proti. Návrh byl rovněž přijat. Prosím, pane zpravodaji.

Poslanec Jan Decker: Šestý a zároveň poslední pozměňovací návrh ze zahraničního výboru se týká dne účinnosti. Tento pozměňovací návrh říká, že zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Stanoviska jsou rovněž kladná v obou případech.

Předseda PSP Milan Uhde: 151. hlasování na této schůzi. Kdo podporujete tento pozměňovací návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

151. hlasování skončilo. Ze 133 přítomných 128 pro, nikdo proti. Návrh byl rovněž přijat. Prosím, pane zpravodaji.

Poslanec Jan Decker: O sedmém pozměňovacím návrhu, který předložil výbor petiční, pro lidská práva a národnosti, nemůže být hlasováno, protože je svým způsobem totožný s pozměňovacím návrhem č. 2, který jsme již přijali.

Předseda PSP Milan Uhde: Je tomu tak. Prosím, abychom přikročili k dalšímu pozměňovacímu návrhu.

Poslanec Jan Decker: Osmý pozměňovací návrh je rovněž z výboru petičního, pro lidská práva a národnosti. Je totožný s pozměňovacím návrhem č. 6, který byl rovněž přijat.

Předseda PSP Milan Uhde: Ano, je tomu tak. Prosím vás, pane zpravodaji, abyste předložil další pozměňovací návrh.

Poslanec Jan Decker: Pod bodem 9 podle mého názoru není uveden pozměňovací návrh, ale je to konstatování výboru petičního, pro lidská práva a národnosti. Tudíž se domnívám, že o tom nemůžeme hlasovat.

Předseda PSP Milan Uhde: Je tomu tak. Zbývá dvojice pozměňovacích návrhů. Prosím, abyste předložil první z nich.

Poslanec Jan Decker: Pozměňovací návrh poslance Václava Trojana, který je uveden pod č. 10, ukládá vypustit bod 1, který vkládá nový odstavec 3 do § 11. Stanovisko navrhovatele je záporné, zpravodaj rovněž nedoporučuje.

Předseda PSP Milan Uhde: 152. hlasování na této schůzi. Kdo podporujete tento pozměňovací návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

152. hlasování skončilo. Ze 136 přítomných 18 pro, 93 proti. Návrh nebyl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

Poslanec Jan Decker: Poslední pozměňovací návrh, který zazněl, byl návrh pana poslance Vítězslava Valacha, který navrhuje vypustit body 1 a 2. Navrhovatel nedoporučuje, zpravodaj rovněž nedoporučuje.

Předseda PSP Milan Uhde: 153. hlasování na této schůzi. Kdo podporujete tento pozměňovací návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

153. hlasování skončilo. Ze 136 přítomných 13 pro, 101 proti. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Jan Decker: Tím byly vyčerpány veškeré pozměňovací návrhy a můžeme hlasovat o celkovém zákonu.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu zpravodaji. Přednesu návrh usnesení:

Poslanecká sněmovny schvaluje návrh poslanců Jiřího Payna a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění zákona č. 272/1993 Sb., a zákona č. 140/1995 Sb., podle sněmovního tisku 2053, ve znění schválených pozměňovacích návrhů.

154. hlasování na této schůzi. Kdo podporujete tento pozměňovací návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

154. hlasování skončilo. Ze 136 přítomných 130 pro, 5 proti. Konstatuji, že návrh zákona byl schválen.

Děkuji panu předkladateli i panu zpravodaji.

Přistupujeme k dalšímu bodu, je jím

XXXII.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech, spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, sněmovní tisk 2089 - třetí čtení

Třetí čtení jsem právě zahájil. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr dopravy pan Vladimír Budinský. Konstatuji, že jsme jako sněmovní tisk 2089/2 obdrželi pozměňovací návrhy, přednesené ve druhém čtení.

Zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Richard Mandelík zaujal již místo u stolku zpravodajů. Já ho žádám, aby sledoval rozpravu.

Rozprava je otevřena. Nemám do ní žádné písemné přihlášky. Konstatuji, že z místa se hlásí pan zpravodaj Richard Mandelík. Má slovo.

Poslanec Richard Mandelík: Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, dámy a pánové, navrhnu některé legislativně technické změny, které vyplynuly z posouzení předložených pozměňovacích návrhů.

K pozměňovacímu návrhu, který vidíte pod bodem 85, se ukazuje být účelné, aby pro lepší srozumitelnost pozměňovací návrh nebyl ve změně jednotlivých slov a čísel, ale aby byl ve změně celé první věty. Věcně je to naprosto totéž. Já to přečtu.

V § 31 odst. 5 věta první zní: "Při hodnocení rozhodné doby pro zvýšení platového koeficientu soudci okresního soudu z 0,93 na 1,05, krajského soudu z 1,01 na 1,16 a vrchního soudu z 1,08 na 1,23 lze postupovat podle předchozích ustanovení pouze za podmínky, že soudce v jejím průběhu skutečně vykonával funkci soudce nejméně po dobu tří let, do níž se nezapočítávají doby uvedené v odstavci 4."

Dále navrhuji, abychom provedli legislativně technickou úpravu, která se týká bodu 87. Jedná se o zrušovací ustanovení, která - jak se ukazuje - je nutno dát do zvláštního článku a poněkud přehodit slovosled, protože ji nelze navázat na zrušovací ustanovení, která již nabyla účinnosti v říjnu. Toto jsou zrušovací ustanovení, která mají nabýt účinnosti s vyhlášením tohoto zákona. Z legislativně technických důvodů je nutno vytvořit nový článek. Já to celé raději přečtu:

Článek III - Zrušují se

1. § 123 zákona č. 65/1996 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

2. Ve vyhlášce ministerstva spravedlnosti č. 100/1993 Sb., o nařizování a odměňování pracovní pohotovosti soudců krajských a okresních soudů, justičních čekatelů a o nařizování pracovní pohotovosti zaměstnancům odborného aparátu krajských a okresních soudů

a) slova "a odměňování" v názvu vyhlášky

b) v § 1 slova "a způsob odměňování"

c) v § 5 a v § 6 odst. 2 slova "a § 5".

Dosavadní článek III se poté označí jako článek IV.

Poslední navržená úprava je vysloveně technická - přehodit slovosled písmen v návrhu, který máte pod písm. 89, kde za sebou by samozřejmě nemělo být b) k) d), ale mělo by být b) d) k).

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Richardu Mandelíkovi. Táži se po přihláškách do rozpravy. Nevidím, že by se někdo hlásil, ale ukazují mi kolegové, že ve sféře levého křídla sněmovny nějaká přihláška je, avšak není.

Hlásí se pan poslanec Josef Holub, má slovo.

Poslanec Josef Holub: Pane předsedo, přítomní. Poslanci parlamentu připravili před podzimem pětadevadesátého pravidla pro peněžní příjmy pracovníků placených prostřednictvím přerozdělování prostředků. Paragrafy přitom přiznaly příplatek pro pokračující pojmenované pracovníky.

Proběhlo pár pátků. Příplatek přitom ponechán post připomínek.

Pak, protože první privátní program postrádal produkci problémů při práci parlamentu, počalo poukazování.

Poslancům parlamentu proplatí příšerný příplatek, přestože poslanec poznovu požívá příslušná poslanecká privilegia. Příšerné! Pfuj!

Potom privátním programem přepadený pan premiér pravil: Premiér přehlédl práce parlamentu při přípravě příslušných paragrafů. Pan prezident potom přidal: Prý povážlivý počin přezkoumal, pak podumal, přesto po přemítání podepsal předložená pravidla.

Překvapení poslanci parlamentu počali pojednou podzimní počin posuzovat přinejmenším poděšeně. Prý příplatky poukáží potřebným, případně přezkoumají podzimní paragrafy.

Počalo povšechné posuzování příšerného počinu poslanců. Příslušní psavci připravili pěkné pranýře pro případné protestující poslance.

Poslance pranýře pozlobily, přesto počali převážně plačky přitakat psavcům. (Smích v sále)

Pozhovte, prosím, provedeme předpis příšerných paragrafů.

Pak poslanci počali připravovat poopravené paragrafy. Psali: Práce poslance parlamentu ponechána prosta příplatku při pokračování práce poslance.

Přitom poslanci potichu poreptávají. Prý psavci přijímají platy přesahující platy poslanců.

(Smích v sále, potlesk)

Přesto píší překriticky proti poslancům, především pro poslanecký příplatek. Proto připomínám - přes polovinu poslanců pracuje pilně. Příplatek proto prosím ponechat. Pozastavení příplatku pracovitým poslancům pro pasivní práci padesátky prachšpatných pracantů přijde předkladateli příspěvku podivným, poškozujícím pilné poslance.

Pokud poslanci podlehnou přetlaku psavců pokaždé při podobných příležitostech, počínají povážlivě poškozovat pozitivní práci pracovitější poloviny poslanců.

Pomněte - postupně pak půjdou poslanecky pracovat především pracanti přinášející přinejlepším především pohromy, protože poslaneckou práci podceňujeme. Proto přednášející pozvedne pravou paži proti připraveným pozměněným paragrafům.

Prosím pak poslance - přemýšlejte, proč podléháte protiposlaneckým postojům připraveným převážně pro pobavení posluchačů.

Přijměte, prosím, poděkování přednášejícího. Patří především pozorným, případně pozornost pouze předstírajícím posluchačům.

(Smích v sále, potlesk)

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Josefu Holubovi a smekám před ním svůj literární klobouk. (Smích v sále)

Přesto však se musím pozeptat po dalších hlasech do rozpravy.

Pan ministr a poslanec Jiří Novák má slovo.

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, pan poslanec Mandelík přednesl příšerný návrh, který se týká úpravy platových poměrů soudců. Na první pohled možná vypadá příliš legislativně nesrozumitelně, ale jako ministr odpovědný za tento resort vás mohu ujistit, že se jedná o návrhy zpřesňující a zpřísňující povahy a můžete je v klidu podpořit. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu ministru Jiřímu Novákovi, poslanci této sněmovny, a protože vidím, že další přihlášky do rozpravy nejsou, rozpravu uzavírám. Táži se pana ministra jako představitele navrhovatele, zda si přeje proslovit závěrečné slovo. Nepřeje, přitakává. V tom případě spoléhám na pana zpravodaje Richarda Mandelíka. Není možná třeba, aby pronášel závěrečné slovo, to záleží na něm, ale rozhodně od něj očekáváme, že předloží pozměňovací návrhy k hlasování sněmovny.

Poslanec Richard Mandelík: Pane předsedo, páni ministři, dámy a pánové, prvním pozměňovacím návrhem je právě ten poslancem Holubem označený za příšerný, o kterém musíme rozhodnout v prvním hlasování. Máte ho v dokumentech pod písmenem A).

Předseda PSP Milan Uhde: Je možno o tomto návrhu hlasovat? Není žádná technická námitka proti hlasování?

155. hlasování jsem právě zahájil a žádám vás, abyste stiskem tlačítka a zvednutím ruky vyjádřili, kdo podporujete tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu? 155. hlasování skončilo.

Ze 138 přítomných bylo 101 pro, 7 proti. Návrh byl přijat.

Prosím, pane zpravodaji, pokračujte.

Poslanec Richard Mandelík: Dále v souladu s tím, co jsem navrhl při druhém čtení, bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích, které jsou pod souborem B, a to o pozměňovacím návrhu č. 1, 2, 3, 4, 5 a 7 s těmi legislativně technickými upřesněními, které jsem uvedl teď, ve třetím čtení.

Předseda PSP Milan Uhde: Je jasné sněmovně, co bude obsahem dalšího hlasování?

156. hlasování vyjádří váš vztah k tomu, co pan zpravodaj právě předestřel. Prosím, zvedněte ruku a předtím stiskněte tlačítko, pokud tento návrh podporujete. Kdo je proti tomuto návrhu? 156. hlasování skončilo.

Ze 143 přítomných 121 pro, 3 proti. I tento návrh byl přijat.

Pane zpravodaji, prosím.

Poslanec Richard Mandelík: Nyní bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pod písmenem B), a to o čísle 6.

Předseda PSP Milan Uhde: 157. hlasování. Kdo podporujete tento pozměňovací návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 157. hlasování skončilo.

Ze 146 přítomných 118 pro, 1 proti. Návrh byl přijat.

Poslanec Richard Mandelík: Poslední ku hlasování je dvojice pozměňovacích návrhů pod písmenem B), č. 8 a 9.

Předseda PSP Milan Uhde: Je možné o nich hlasovat pohromadě, nebo jsem špatně pochopil váš projev? Je možno hlasovat pohromadě. Není námitka proti tomuto způsobu hlasování? Není.

158. hlasování rozhodne o těchto dvou pozměňovacích návrzích. Kdo je podporujete, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 158. hlasování skončilo.

Ze 146 přítomných 128 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

Poslanec Richard Mandelík: Hlasovali jsme o všech pozměňovacích návrzích, můžeme hlasovat o celém návrhu zákona ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji. Přednesu návrh usnesení:

Poslanecká sněmovna schvaluje vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, podle sněmovního tisku 2089, ve znění schválených pozměňovacích návrhů.

159. hlasování.

Kdo podporujete tento návrh usnesení, dejte to najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu? 159. hlasování skončilo.

Ze 146 přítomných 126 pro, 11 proti. Návrh byl přijat.

Děkuji panu ministru Budinskému i panu zpravodaji poslanci Richardu Mandelíkovi. Konstatuji, že jsme tento bod projednali, a přistoupíme k dalšímu bodu. Je to

XXXIII.

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů podle sněmovního tisku 2071

Dámy a pánové, prosím o laskavé uklidnění a utišení, abych mohl zahájit třetí čtení tohoto návrhu. Právě jsem to učinil.

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal místopředseda vlády a ministr financí pan Ivan Kočárník.

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 2071/2.

Prosím zpravodaje rozpočtového výboru pana poslance Jiřího Vačkáře, aby zaujal místo u stolku zpravodajů a sledoval rozpravu, kterou nyní otvírám. Nemám žádnou písemnou přihlášku do rozpravy.

Táži se, kdo se do rozpravy hlásí z místa. Jako první je to pan zpravodaj poslanec Jiří Vačkář, má slovo.

Dámy a pánové, velmi prosím o uklidnění.

Poslanec Jiří Vačkář: Pane předsedo, pane ministře, kolegyně, kolegové, chtěl bych jenom upozornit na to, že u návrhu rozpočtového výboru u písm. 2 byl dán text "Je-li daňové přiznání podáno na technickém nosiči dat", ale do zápisu se dostalo "dáno". Už jsem to upřesňoval jednou při čtení usnesení rozpočtového výboru, opět se tam vyskytl tento nedostatek, proto doporučuji to doplnit, protože to bylo skutečně řečeno.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji. Jako další se přihlásil do rozpravy pan poslanec Zdeněk Vorlíček, má slovo.

Poslanec Zdeněk Vorlíček: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, chtěl bych upozornit na návrh pana poslance Blažka, kde se vloudily určité nepřesnosti, které by poškodily smysl a regulérnost tohoto návrhu. Začnu takovou nenápadnou změnou. Myslím, že slovo "roku 2000" - slovo "roku" bych vypustil. Ale to není podstata toho, s čím jsem sem přišel.

V posledním řádku za EKH by neměla být čárka, mělo by být EKH OSN.

Pak za direktivně by neměla být závorka a závorka by měla být až za číslem před "osvobozují se".

Číslo 102 je špatně, nula by měla být pryč a mělo by to být 12.

Ještě jednou čtu poslední řádku, jak by to mělo být: "EKH OSN 83-03 (direktiva EU EHS 94/12) atd." Tak by to mělo být správně.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Zdeňku Vorlíčkovi. Táži se, kdo se ještě hlásí do rozpravy.

V případě, že už není další přihláška, rozpravu uzavírám a závěrečné slovo svěřuji panu místopředsedovi vlády a ministru financí Ivanu Kočárníkovi.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP