Středa 24. dubna 1996

2. den schůze (24. dubna 1996)

Přítomni:

Předseda PSP M. Uhde, místopředseda PSP J. Vlach, místopředseda PSP J. Kasal, místopředseda PSP K. Ledvinka a 182 poslanců.

Za vládu České republiky: místopředseda vlády J. Kalvoda, místopředseda vlády a ministr zemědělství J. Lux, místopředseda vlády a ministr financí I. Kočárník, ministr dopravy V. Budinský, ministr I. Němec, ministr spravedlnosti J. Novák, ministr vnitra J. Ruml, ministr práce a sociálních věcí J. Vodička.

(Schůze opět zahájena v 10.05 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Vážené kolegyně, vážení kolegové, zahajuji druhý jednací den 42. schůze Poslanecké sněmovny. Všechny vás srdečně vítám. Prosím vás, abyste se zaregistrovali. Zejména vítám všechny Jiří a přeji jim příjemné prožití dnešního dne a co nejmenší trvalé následky.

Náhradní kartu č. 3 má pan poslanec Josef Ježek. Pan poslanec Karas má náhradní kartu č. 4.

Včera jsme došli až k bodu 15, tedy návrh pana poslance Severy a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, v platném znění. Budeme tedy po několika organizačních informacích pokračovat v projednávání tohoto bodu.

Včera při vyhlašování pořadí bodů na dnešní den vám pan předseda slíbil, že předem oznámíme hodinu hlasování o návrhu ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků. Stejně tak by se mělo jednat o hlasování o ústavním zákoně o česko-slovenské hranici. Dovolil bych si vám tedy oznámit, že předběžně počítáme s dopoledním jednáním zhruba do 13. hodiny, tak jako obvykle, a potom po vyhlášení polední přestávky zhruba do 14.30 bychom přistoupili k hlasování o těchto bodech, možná ve 14.45 - někde v tomto časovém prostoru, s tím, že bod, který byl přerušen na žádost pana kolegy Vačkáře - to je bod č. 11 - by, pokud nebude námitek, následoval hned po těchto hlasováních. Není námitek proti tomuto postupu. Budeme se jím tedy řídit.

Nyní budeme pokračovat, jak jsem již avizoval, v projednávání přerušeného bodu č. 15.

(V této chvíli se dostavila do sálu řada poslanců.) Pro částečně nepřítomné opakuji, že ta hlasování proběhnou dnes zhruba po 14.30, pravděpodobně někdy kolem 14.45 hodin.

Včera jsme přerušili projednávání bodu č. 15 v průběhu obecné rozpravy. Chci se zeptat, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy k tomuto bodu? Jestliže tomu tak není, rozpravu končím a budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí, který zazněl v obecné rozpravě.

Předtím než budeme hlasovat ještě oznámím, že pan kolega Petr Nečas má náhradní kartu č. 5. Pan kolega Ivan Bečvář má náhradní kartu č. 7. Pan poslanec Gross má náhradní kartu č. 6. Je ještě nějaké oznámení tohoto typu? Do stenozáznamu prosím opravu - je tu drobný zmatek s kartou kolegy Bečváře, který už má kartu svou, čili náhradní karta č. 7 nebude patřit panu kolegovi Bečvářovi. Paní kolegyně Mazalová má náhradní kartu č. 8.

Dámy a pánové, nyní rozhodneme hlasováním o návrhu, který zazněl v obecné rozpravě - o návrhu na zamítnutí.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 8. Kdo je proti?

Tento návrh byl schválen poměrem hlasů 61 pro, 41 proti.

Tím jsme ukončili projednávání tohoto bodu. Pan kolega Janeček se hlásí.

Dámy a pánově, v tomto okamžiku bych chtěl přestoupit k bodu 16, což je

XIV.

Návrh poslanců Jiřího Payna a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, znění zákona č. 272/1993 Sb. a zákona č. 140/1995 Sb. - druhé čtení

Dovolím si vyhlásit kratičkou přestávku za účelem obstarání předkladatele.

(Jednání přerušeno na 5 minut.)

Vážené kolegyně, vážení kolegové, budeme tedy pokračovat v jednání bodem 16 - Návrh poslanců Jiřího Payna a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství. Návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 2053.

Žádám, aby se slova ujal zástupce navrhovatelů pan poslanec Jiří Payne a předložený návrh zákona uvedl.

Dámy a pánové, prosím o klid. I paní kolegyně by mohly zvážit hlasitost svých projevů. Děkuji za pochopení.

Prosím, pane kolego, máte slovo.

Poslanec Jiří Payne: Pane předsedající, vážená sněmovno, pane ministře, dovolte mi, abych uvedl druhé čtení zákona, který novelizuje zákon o pozbývání a nabývání občanství České republiky. Tato novelizace se pokouší řešit v zásadě dva nezávislé okruhy problémů.

Jedním z nich je otázka poměrně nadměrně liberálního pojetí možnosti vzdát se českého občanství. Možná jste v diskusích o tomto zákoně zaznamenali, že tato praxe by nám v případě zahraničí mohla způsobit jisté komplikace. Už jen to, že jsme začali tento problém řešit, po mém soudu usnadnilo podepsání dohody o bezvízovém styku s Kanadou.

Jsem přesvědčen - a z mých rozhovorů to vyplývá - že i jiné státy přivítaly to, že v této věci upravíme náš zákon do souladu s mezinárodními zvyklostmi. Jakkoliv se zde nejednalo o nějaký dramatický rozpor, je to oblast, kde po mém soudu, aniž by utrpěla práva českých občanů, se čeští občané budou nadále moci vzdát občanství s podmínkou, že budou mít příslib občanství jiného státu nebo už takové druhé občanství mají. Myslím si, že nedojde k omezení práv českých občanů. Naopak, vyjdeme vstříc mezinárodním zvyklostem a všichni víte, že dnes mezinárodní aspekty přinejmenším na evropském kontinentě hrají velkou roli.

Novelizace tedy ruší možnost vzdát se občanství prohlášením a tento postup je upraven novým způsobem.

Druhá oblast, která je zde upravována, je problematika postavení několika stovek slovenských občanů, kteří mají trvalý pobyt na území České republiky a dosud není vyřízena jejich případná žádost o české občanství. Připomínám, že nemůžeme řešit naším zákonem občanství osob, které o příslušnost k českému státu nežádají. To je kategorie, která vůbec nespadá do tohoto projednávání. Zde se jedná o několik stovek lidí, kteří tak jako tak mají trvalý pobyt na území České republiky.

Domnívám se, že by bylo namístě pokusit se tuto kapitolu našich novodobých dějin, kapitolu rozdělení Československa, pokud možno uzavřít bez nějakých dodatečných zbytků, které by zůstávaly jako odkaz pro budoucnost. Víme, že takové odkazy mohou ještě po desítkách let působit problémy.

Proto jsem navrhl, aby alespoň části těchto lidí byla usnadněna (nikoliv automaticky dána) možnost získat české občanství.

Projednávání ve výborech, o kterých bude zřejmě referovat zpravodaj, jde v této věci poněkud dále a já předem říkám, že pro mne je tento směr v zásadě přijatelný a podporuji jej. To znamená, pokud bychom touto novelizací vyřešili všechny případy, všech těch 300 nebo 400 případů, které ještě zbývají, tak myslím, že by to bylo prospěšné. Každopádně to je ale předmětem debaty, která by nyní měla být zahájena.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Paynovi. Poslanecká sněmovna přikázala předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru a výboru petičnímu, pro lidská práva a národnosti. Usnesení výborů byla rozdána jako sněmovní tisky 2053/2 a 2053/3. Nyní prosím, aby se postupně ujali slova zpravodajové výborů, pan poslanec Jan Decker a Josef Pavela.

Poslanec Jan Decker: Vážený pane předsedající, pane předsedo, kolegyně a kolegové, zahraniční výbor - jak už bylo řečeno - se tímto návrhem zabýval na své 69. schůzi dne 27. 3. 1996 a přijal usnesení č. 617, které je zároveň sněmovním tiskem 2053/2, které jste všichni dostali k dispozici.

Zahraniční výbor doporučuje sněmovně vyslovit souhlas s návrhem pana poslance Jiřího Payna a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 40/93 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění zákona č. 272/93 Sb., a zákona č. 140/95 Sb. a doporučuje sněmovně přijmout ty pozměňovací návrhy, které zahraniční výbor přijal a které jsou uvedeny ve sněmovním tisku 2053/2. Jedná se celkem o šest pozměňovacích návrhů.

Já se zeptám pana předsedajícího, jestli je nutné přečíst tyto pozměňovací návrhy, když je všichni mají. Ano. Jedná se o tyto pozměňovací návrhy.

1. Před bod 1. vložit slova: "Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon České národní rady č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění zákona č. 272/1993 Sb. a zákona č. 140/1995 Sb., se mění a doplňuje takto:"

2. V bodu 1 vypustit před slovy "§ 11" slovo "ustanovení" a na konci věty slova: "nebyl-li mu pravomocně uložen nepodmíněný trest odnětí svobody delší než dva roky nebo trest vyhoštění".

3. V bodech 3 a 4 vypustit slovo "ustanovení".

4. Bod 5 zní: "5. § 16 odst. 1 až 3 znějí:

"(1) Státní občan České republiky, který se zdržuje v cizině a současně je státním občanem cizího státu, může prohlásit, že se vzdává státního občanství České republiky.

(2) Prohlášení podle odstavce 1 se činí před zastupitelským úřadem České republiky. Žadatel v něm uvede

a) kdy nabyl cizí státní občanství,

b) místo posledního trvalého pobytu na území České republiky nebo že nikdy takový pobyt neměl.

K prohlášení připojí doklad o státním občanství České republiky a doklad o tom, že nabyl státní občanství cizího státu.

(3) Rodiče, popřípadě jeden z nich, mohou do prohlášení podle odstavce 1 zahrnout i dítě mladší 15 let, které je státním občanem České republiky a současně je státním občanem cizího státu. K prohlášení připojí:

a) rodný list dítěte,

b) souhlas druhého rodiče s pozbytím státního občanství České republiky dítěte, pokud nebyl zbaven rodičovských práv nebo způsobilosti k právním úkonům,

c) doklad o tom, že dítě nabylo státní občanství cizího státu."

5. Za bod 5 vložit nový bod 6, který zní: "6. V § 26 se vypouštějí tato slova: "v § 15 odst. 2 písm. a) a c) a v odst. 3 písm. a)," a další body přečíslovat.

6. Za původní bod 6 doplnit nový bod, který zní: "Čl. II Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení."

Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Janu Deckerovi a prosím předsedu výboru a zpravodaje poslance Josefa Pavelu, aby se ujal slova.

Poslanec Josef Pavela: Pane předsedající, pane předsedo, kolegyně a kolegové, výbor petiční, pro lidská práva a národnosti projednával novelu zákona o nabývání a pozbývání státního občanství a přijal usnesení č. 306, ve kterém vyslovuje souhlas s předloženým návrhem zákona.

Zároveň přijal výbor dva pozměňovací návrhy, a sice v bodu 1 v § 11 odst. 3 ukončit text odstavce za datem 31. 12. 1992, a doplnění původního vládního návrhu zákona o účinnost, kterou doporučuje výbor petiční stanovit dnem vyhlášení zákona.

V bodě 3 tohoto usnesení pak doporučuje přijetí pozměňovacích návrhů vyplývajících ze stanoviska vlády a doporučuje, aby novela byla schválena ve znění obsaženém v příloze usnesení výboru petičního. Toto znění nebudu číst vzhledem k tomu, že bylo přesně tlumočeno předcházejícím řečníkem, zpravodajem výboru zahraničního.

Doporučuji, aby sněmovna s pozměňovacími návrhy, jak zde byly předneseny, text novely zákona schválila. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Pavelovi. Otevírám k předloženému návrhu zákona rozpravu. Nejprve její obecnou část. Nemám žádnou přihlášku do obecné rozpravy. Hlásí se pan kolega Ortman.

Poslanec Jaroslav Ortman: Vážený pane místopředsedo, vážený pane předsedo, pane ministře, dámy a pánové, já bych chtěl kvitovat v obecné rozpravě, že se tímto řešením - zejména pozměňovacím návrhem, který je společný zahraničnímu výboru i výboru petičnímu, pro lidská práva a národnosti odstraňuje podle mne chyba, kterou učinila Poslanecká sněmovna a kvůli níž jsem také zastupoval skupinu poslanců u Ústavního soudu ve věci, která se týkala státního občanství.

Návrh poslance Jiřího Payna sleduje však ještě další - řekl bych - legislativní úpravy. Chtěl bych se předkladatele - ale zejména pak pana ministra - zeptat, jestli by se v obecné rozpravě vyjádřili k tomu, že navrhovatel chce odstranit institut propuštění ze státního svazku, tj. § 14 a 15. To je koncepční změna zákona o státním občanství.

Všichni dobře víme, že otázka státního občanství je otázka principu veřejnoprávního, nikoliv soukromoprávního. V podstatě řešením, které pan poslanec Payne předkládá, a pokud by s ním vláda vyslovila souhlas, se mění princip státního občanství spíše v prvek soukromoprávní, to znamená volné dispoziční povahy podle toho, jestli se rozhodne občan nebo nerozhodne o tom, zda by prohlásil, že pozbývá státní občanství.

Moje otázka tedy zní na oba dva, to znamená na pana poslance Payna i na pana ministra. Na pana poslance Payna zda si je vědom toho, že dochází k zásadní kvalitativní změně zákona, kde se nejenže odstraňuje - řekl bych - v § 11 ona hrubá chyba Poslanecké sněmovny, ale že se v § 14 a 15 činí koncepční změna do zákona. Na pana ministra mám otázku, zda jeho resort s tímto řešením souhlasí, anebo si myslí, že by měla být zachována dosavadní koncepce, to znamená veřejnoprávní úpravy zákona o státním občanství. Podle toho, jak budou odpovědi předloženy, bych zvažoval další postup v podrobné rozpravě.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Ortmanovi. Pan kolega Payne se hlásí o slovo.

Poslanec Jiří Payne: Odpovím na položenou otázku. Za prvé o této věci jsem se částečně zmiňoval již při prvním čtení. Vzpomeneme si, že možnost vzdát se občanství za poměrně velmi jednoduchých otázek jsme vkládali do zákona, kdy došlo k rozdělení Československa a bylo třeba, abychom v dohledné době - řádově měsíců - měli jistotu, která část obyvatelstva bude patřit do České republiky, získá české občanství, která získá slovenské občanství. Aby nedocházelo k nějakým administrativním komplikacím v tom smyslu, že by nebyly příslušné doklady na Slovensku k dispozici apod., dávali jsme do zákona toto ustanovení, které mělo vytvořit možnost v případě administrativních těžkostí velmi snadno se vzdát občanství.

To byla po mém soudu motivace, proč se v zákoně objevila možnost vzdát se občanství prohlášením.

Provedl jsem si určité srovnání s praxí, jak probíhá v ostatních evropských zemích. Zjistil jsem, že tato podmínka je skoro neobvyklá a naráží na doporučení, které nabádá státy k tomu, aby pokud možno bránily vzniku dvojího občanství.

Tento problém jsem se pokusil vyřešit tím, že možnost vzdát se občanství pouhým prohlášením na zastupitelském úřadu, byla to skutečně volní rozhodnutí - kterýkoli náš občan mohl odjet nejen do Kanady, ale do kteréhokoli státu na světě a ve vhodné situaci se vzdát občanství. Dovedu si představit, že v této věci by mohlo dojít ke spekulacím. To je důvod, proč se mezinárodní společenství brání této věci. Může dojít ke spekulacím např. v případě trestního stíhání. Vhodným vzdáním se občanství lze dosáhnout jistých výhod. Ale teoreticky by se daly zřejmě vymyslet i případy jiné - v oblasti dědických práv nebo daní - situace, kdy ve vhodném okamžiku vzdát se občanství může přinést dotyčné osobě jisté výhody. To je důvod, proč mezinárodní komunita si nepřeje dvojí občanství. Zároveň si ale také nepřeje bezdomovectví. To je podobná situace. Vzdát se občanství, stát se bezdomovcem může působit stejné případy.

My jsme zde nahradili - je to koncepční změna - dosavadní úpravu tím, že k tomu, aby se člověk vzdal občanství, musí splnit určité podmínky. Jednak jsou tam určité administrativní podmínky. Musí sdělit místo svého posledního trvalého bydliště, zejména se jedná o okres. Pokud jsem správně informován, ministerstvo vnitra si musí dotyčnou osobu vyřadit z rejstříku obyvatelstva. Aby naše evidence obyvatelstva měla smysl, musíme ve všech případech tyto změny do dané evidence promítat. Musí zároveň předložit doklad o tom, že je občanem, protože k tomuto aktu může docházet na zastupitelských úřadech v zahraničí. Naše zastupitelské úřady mají také zmocnění vydávat v této věci určité potvrzení, pokud to dotyčný občan potřebuje, aby mu to usnadnilo administrativní jednání s tamějšími úřady.

Domnívám se, že sice dochází k částečné koncepční změně, já jsem ji konzultoval jak s ministerstvem zahraničí, tak s pracovníky ministerstva vnitra, předpokládám tedy, že ministerstvo vnitra s touto věcí bude souhlasit, že to nezpůsobí ministerstvu vnitra žádné komplikace. Ministerstvo vnitra podle mých rozhovorů s navrženou novelou souhlasí. To se nakonec pravděpodobně promítlo i do stanoviska vlády. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Paynovi. Pan poslanec Body. Pan ministr se hlásil, já jsem nepostřehl a omlouvám se. Vystoupí tedy pan ministr s reakcí na předchozí vystoupení.

Ministr vnitra ČR Jan Ruml: Vážená sněmovno, podporuji slova pana poslance Payna. Vláda se tímto problémem velice zevrubně zabývala a její stanovisko i stanovisko ministerstva vnitra je souhlasné.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Pan poslanec Body.

Poslanec Ladislav Body: Vážený pane předsedo, pane předsedající, kolegyně, kolegové, dobře víte, že při přijímání zákona č. 40/1993 v této sněmovně jsem byl jediný poslanec, který hlasoval proti přijetí tohoto zákona. Tehdy jsem již upozorňoval, že bude mít negativní důsledky jak pro naše občany, tak samozřejmě i pro veřejnost - ta nás začala po listopadu trochu více sledovat.

V této obecné rozpravě chci říci pár slov. Je pro mne satisfakcí, že dochází po mých intervencích, po mé kritice, po napadání tohoto zákona, kdy jsem asi používal i silnější výrazy - přiznám se, že to bylo v afektu, někdy jsem použil výraz, že tento zákon je debilní a hloupý - k této novele, která mne usvědčuje v tom, že jsem měl trochu pravdu. Chci jen říci, že i když končím - jsem u konce svého volebního období - dochází ke změně, k této novele zákona, a já zvednu pro ni ruku. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Bodymu. Kdo se dále hlásí do obecné rozpravy? Jestliže nikdo, končím tuto část rozpravy.

Zahajuji podrobnou rozpravu, do které se jako první přihlásil písemně pan kolega Václav Trojan. Připraví se pan poslanec Valach.

Poslanec Václav Trojan: Vážený pane předsedající, vážená sněmovno, přicházím s pozměňovacím návrhem, kterým se z novely vypouští bod 1, který vkládá nový odstavec 3 do § 11. Tento odstavec totiž zakládá možnost prominout podmínku pětileté beztrestnosti pro občany nebo bývalé občany Slovenské republiky, kteří mají trvalý pobyt na území České republiky. Tento přístup pokládám za kontraproduktivní, neboť nevidím důvod, proč měnit pravidla uprostřed hry kvůli několika stovkám recidivistů, kteří tím pouze ztratí motivaci snažit se aspoň pět let žít v souladu se zákony této země. Navrhovaná výjimka vlastně diskriminuje všechny slušné lidi, kteří oněch pět let čekat musejí, i když nekradou a neloupí.

Kromě toho Ústavní soud České republiky potvrdil soulad současné podoby zákona s Ústavou České republiky a také orgány Rady Evropy nekonstatovaly jakýkoli rozpor tohoto zákona s mezinárodním právem. Proto považuji za zbytečné, aby žadatel o české občanství získal pocit, že pro kladné vyřízení jeho žádosti je lhostejné, zda zítra vykrade samoobsluhu či nikoliv. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Slovo má pan poslanec Valach.

Poslanec Vítězslav Valach: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, dámy a pánové, můj příspěvek bude o něco kratší, než jsem si připravoval, protože jsem chtěl podat přesně týž návrh jako pan kolega Trojan.

Dovolím si ještě ocitovat pana předkladatele, který v září roku 1993 při projednávání novely zákona č. 40/93 řekl, že je přesvědčen, že je to jeden ze zákonů, který patří k těm kvalitnějším a že se domnívá, že byl ministerstvem vnitra dobře připraven. Právě proto, že s panem předkladatelem v tomto souhlasím, podávám stejný návrh, totiž v tisku 2053 vypustit body 1 a 2.

Dovolím si ještě jeden argument. Podle mého názoru uvedení části této novely v život by bylo porušením ústavy a Listiny základních práv a svobod, protože se domnívám, že i osoby v posledních pěti letech pravomocně odsouzené pro úmyslný trestný čin, tedy ty, které nesplňují odst. c) § 7 zákona, by měly mít stejná práva a rovný přístup k občanství a tudíž není dobré dělat mezi nimi rozdílu, ať už podle nynějšího občanství nebo podle národnosti nebo podle jiných ukazatelů. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Valachovi. Kdo se dál hlásí do rozpravy? Nikdo, rozpravu končím.

Dámy a pánové, tím končím i druhé čtení tohoto návrhu vzhledem k tomu, že návrh na zamítnutí nebo nové projednání ve výboru nezazněl. Děkuji v tomto okamžiku pánům poslancům Paynovi a Deckerovi a můžeme se zabývat dalšími body našeho pořadu.

Sedmnáctým bodem našeho programu je

XV.

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 123/92 Sb., o pobytu cizinců na území ČSFR, ve znění zákona č. 190/94 Sb., a zákon č. 216/91 Sb., o cestovních dokladech a cestování do zahraničí, a mění se zákon č. 498/90 Sb., o uprchlících, ve znění zákona č. 317/93 Sb. - druhé čtení

Vládní návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 2056. Návrh uvede ministr vnitra pan Jan Ruml, kterého prosím, aby se ujal slova.

Ministr vnitra ČR Jan Ruml: Vážený pane předsedo, pane předsedající, dámy a pánové, vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon 123/92 Sb., o pobytu cizinců na území ČSFR, a zákon č. 216/91 Sb., o cestovních dokladech a cestování do zahraničí, a mění zákon č. 498/90 Sb., o uprchlících, jsem již velmi podrobně uvedl v rámci prvního čtení na 39. schůzi Poslanecké sněmovny. Jeho hlavním smyslem je zpřísnění právní úpravy podmínek pobytu cizinců na území České republiky, čímž vlastně doplňuje nedávno přijatou novelu živnostenského zákona, kterou byly zpřísněny podmínky podnikání pro cizince.

Návrh zákona projednal výbor zahraniční, který jej přijal bez výhrad, a výbor petiční, pro lidská práva a národnosti, který navrhl několik pozměňovacích návrhů. Dovolte, abych se již nyní v rámci druhého čtení k nim vyjádřil.

První takový návrh je doplnit zákon o pobytu cizinců o ustanovení, které má legalizovat pobyt tzv. slovenských dětí z E 55, tzn. doplnit novelu zákona o ustanovení k § 7 a) umožňující získat dětem s cizím státním občanstvím žijícím v České republice v péči nahrazující péči rodičů nebo ústavní péči trvalý pobyt ze zákona. Jedná se o problém s legalizací pobytu tzv. slovenských dětí z E 55. S návrhem já nesouhlasím s tím, že se nejedná o řešení systémové, a to z tohoto důvodu. Doplnění neřeší podstatu problému, která spočívá v tom, že komunikace České republiky se zákonným zástupcem dítěte - cizince není možná. On totiž není dosažitelný nebo odmítá s českou stranou spolupracovat. Schválením novely by sice dítě mělo právo trvale pobývat na území České republiky, ale i nadále by nebylo vyřešeno, kdo bude dítě zastupovat v dalších právních vztazích, což je otázka zcela zásadní a podle platného práva řešitelná.

Další návrh je doplnit zákon o uprchlících o ustanovení § 19 odst. 2, kterým se má umožnit uprchlíkům nabývat státní občanství. Návrh umožní uprchlíkům získat státní občanství a já doporučuji vyslovit s ním souhlas.

Konečně za třetí, návrh na doplnění zákona o uprchlících o ustanovení § 23 a), kterým se má zabezpečit, aby rozhodnutí vydaná před účinností novely nebyla časově omezena pěti lety podle dosavadní právní úpravy. Jde o to, aby všichni uprchlíci v České republice měli časově neomezený pobyt. Podle vládního návrhu lze však tohoto cíle dosáhnout také. Tady se jedná o střet dvou právních názorů na způsob vyjádření. Podle mého názoru je poslanecký návrh nevhodně formulován a já doporučuji ho odmítnout. Schválením tohoto návrhu by totiž ze zákona pozbyla platnost rozhodnutí o přiznání statutu uprchlíka vydaná před dnem účinnosti novely zákona o uprchlících.

Tolik mé stanovisko k projednávání této materie ve výboru petičním a mé stanovisko, které jsem vyjádřil při druhém čtení tohoto zákona. Děkuji vám.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu ministru Rumlovi. Poslanecká sněmovna přikázala tento návrh k projednání zahraničnímu výboru. Iniciativně ho projednal také výbor petiční, pro lidská práva a národnosti. Prosím nyní zpravodaje obou výborů, aby se postupně ujali slova. Je to pan poslanec Jan Kryčer, kterého nevidím v sále, a pan poslanec Josef Pavela. Žádám tedy pana kolegu Josefa Pavelu, aby nám podal zprávu o jednání výborů. Usnesení těchto výborů jsme obdrželi jako tisk 2056/1 a 2056/2.

Mezičasu bych využil k upřesnění. Pan kolega Decker při projednávání předešlého bodu uvedl již ve svém úvodním slově pozměňovací návrhy, ke kterým došel výbor bez zahájení obecné rozpravy. Domnívám se, že měly zaznít až v podrobně rozpravě, ale myslím, že můžeme akceptovat tento postup tak, jak k němu došlo, ale další zpravodaje bych chtěl upozornit, že mají pouze informovat o zprávě, o průběhu projednávání ve výboru s tím, že konkrétní pozměňovací návrhy by pak měli přednést jménem výboru v podrobné rozpravě.

Prosím pana kolegu Pavelu, aby se ujal slova.

Poslanec Josef Pavela: Vážený pane předsedající, pane předsedo, paní poslankyně, páni poslanci!

Výbor petiční, pro lidská práva a národnosti neměl sice přikázán návrh novely zákona o pobytu cizinců a o uprchlících, a přesto projednával tento zákon velice podrobně a přijal usnesení č. 300 dne 27. března 1996. Toto usnesení říká:

"V bodu 1 vyslovuje souhlas s předloženým vládním návrhem zákona s těmito pozměňovacími návrhy:

K čl. 1 vložit nový §... "

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Pane kolego, myslím si, že konkrétní přednesení návrhů patří skutečně až do podrobné rozpravy. Teď bychom měli slyšet zprávu o jednání výboru.

Poslanec Josef Pavela: Výbor petiční tedy přijal pozměňovací návrhy k tomuto zákonu, k této novele a doporučuje přijetí tohoto zákona s těmito pozměňovacími návrhy. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Nyní bych požádal pana kolegu Payna, aby zastoupil kolegu Kryčera jménem zahraničního výboru.

Poslanec Jiří Payne: Za zahraniční výbor tedy zastupuji svého kolegu.

Zahraniční výbor projednal přikázaný sněmovní tisk a doporučuje sněmovně jeho schválení. Usnesení zahraničního výboru vám bylo rozdáno, takže není potřeba ho komentovat. Děkuji.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP