Pátek 15. března 1996

4. den schůze (15. března 1996)

Přítomni:

Předseda PSP M. Uhde, místopředseda PSP J. Vlach, místopředseda PSP J. Kasal, místopředseda PSP K. Ledvinka a 147 poslanců.

Za vládu České republiky: ministr vnitra J. Ruml, ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci J. Skalický, ministr zdravotnictví J. Stráský.

(Schůze zahájena v 9.08 hodin.)

Předseda PSP Milan Uhde: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane ministře, milí hosté, zahajuji čtvrtý jednací den 40. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Žádám, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty, popř. kdo jakou náhradní kartu již dostal. Podle schváleného pořadu nám zbývá dokončit projednání bodu 32., dále projednat body 36., 37., 38., 55. a 60. a provést volbu předsedy zvláštního kontrolního orgánu pro Bezpečnostní informační službu, což je bod 56.

Představujeme si, že bychom využili polední přestávky k tomu, abychom těsně před ní volbu odbyli, pokud nenajdeme ještě nějaké jiné praktičtější řešení. Dále si představuji, že vám navrhnu po projednání bodu 32., abychom bod 55. - Zprávu ministra zdravotnictví - přesunuli dopředu a zahájili její projednání v 10.00 hodin.

Nyní přistoupíme k projednávání vládního návrhu zákona o provozování soukromých bezpečnostních služeb a obdobných činností a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon o soukromých bezpečnostních činnostech, podle sněmovních tisků 1763 a 2105. Řídíme se přitom jednacím řádem České národní rady.

Dámy a pánové, jsem nesmírně rád, že jsme všichni zde, ale prosím o utišení. Projednávání tohoto bodu jsme přerušili po ukončené rozpravě a závěrečném slově pana ministra Jana Rumla. Prosím nyní pana ministra Jana Rumla, aby zaujal místo u stolku společných zpravodajů. Pan společný zpravodaj výborů pan poslanec Kužílek již tak učinil. Já dám panu zpravodajovi poslanci Kužílkovi slovo, abychom mohli přistoupit k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím, pane společný zpravodaji.

40.

Vládní návrh zákona o provozování soukromých bezpečnostních služeb a obdobných činností a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (zákon o soukromých bezpečnostních činnostech), podle sněmovních tisků 1763 a 2105

Poslanec Oldřich Kužílek: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, pane ministře, děkuji za slovo. Považuji za symbolické, že já, který jsem vás letos zde otravoval s problémy s jednacím řádem, poslední tisk podle starého jednacího řádu musím si vychutnati způsobem poněkud komplikovaným. Pokusil jsem se problémy, na které upozornil včera kolega Výborný ve spolupráci s legislativou překonat, ovšem nevylučuji, že možná ještě někde se ukáže nějaká lahůdka. Abychom překonali tyto problémy nezbývá mi, než navrhnout, abychom nejdříve odhlasovali dvě věci, které logicky musí předcházet mnoha dalším hlasování, jinak by tato hlasování neměla smysl.

První takovou věcí je, že bych si dovolil navrhnout, abychom nejdříve odhlasovali návrh, který v pracovním materiálu nazvaném Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu atd. máte uveden na straně 4 a týká se § 9. Tam věcně nejde o nějakou problematicky spornou věc, ale pokud bychom tuto věc nejdříve neodhlasovali, nemohl bych přistoupit k návrhu, který bychom nyní na první straně měli v pořadí, tj. doplnit jedno slovo do § 2 písm. c). Čili jde o to, že na základě projednávání ve znění ústavně právního výboru nyní v návrhu se nenachází § 9 odst. 2 písm. c). A pokud ho na té straně čtvrté navrhuji doplnit, tak musíme hlasovat nejdříve o tom, jestli tento návrh projde, aby potom tam bylo možno udělat ještě věcnou opravu nebo doplnění, které je navrženo na straně první.Tam jsme včera skončili.

Předseda PSP Milan Uhde: Rozumíme tedy panu společnému zpravodajovi. Je třeba doplnit do odst. 2 § 9 nové písm. c), jak uvádí čtvrtá nebo třetí, (Poslanec Kužílek: Čtvrtá strana.) čtvrtá strana, ale čtvrtý odstaveček na té straně. Nebo třetí, když nepočítáme ten ohvězdičkovaný. Na čtvrté straně třetí návrh - nalezněte si ho prosím všichni. A já se ptám, než dám o tom hlasovat, zda metodicky nemá někdo námitku proti výkladu společného zpravodaje. Zda skutečně všichni souhlasíme s tím, že je z metodického hlediska nezbytné tento krok předřadit všem ostatním, které budeme v hlasování konat.

Námitka není, a proto, pane společný zpravodaji, dám hlasovat o návrhu, aby k § 9 bylo doplněno do odst. 2 nové písm. c) ve znění uvedeném v dosavadním § 9 odst. 2 vládního návrhu zákona.

Poslanec Oldřich Kužílek: Vyjádření předkladatele je kladné, zpravodaje také.

Předseda PSP Milan Uhde: Paní poslankyně Mazalová má náhradní kartu 28. Já vás však v tuto chvíli odhlašuji. Prosím o novou registraci. Hned dám hlasovat o tomto prvním pozměňovacím návrhu.

Pan poslanec Gross náhradní kartu 26. Pan poslanec Palas náhradní kartu 29.

151. hlasování se týká návrhu, který jsme právě předestřeli. Je tam však technická poznámka paní poslankyně Kadlecové.

Poslankyně Milada Kadlecová: Nejde mi hlasovací zařízení.

Předseda PSP Milan Uhde: Paní poslankyni Kadlecové nefunguje hlasovací zařízení. Může se někdo z pracovníků administrativy na to podívat? Jak to vypadá? Můžeme hlasovat? Ne.

Pan poslanec Mandelík má náhradní kartu č. 30. Ale co je to všechno platné, není-liž pravda. Paní poslankyně dostane náhradní kartu, protože zřejmě za to může karta, nikoliv otvor, do kterého bývá vpravována. Náhradní karta zřejmě funguje. Jaké má číslo? Náhradní karta paní poslankyně Kadlecové má č. 21.

Budeme hlasovat. 151. hlasování. Víme, čeho se týká. První pozměňovací návrh, který pan společný zpravodaj předložil.

Kdo podporujete přijetí tohoto návrhu, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 151. hlasování skončilo.

Z 95 přítomných bylo 56 pro, 33 proti. Návrh byl přijat.

Pane společný zpravodaji, pokračujte.

Poslanec Oldřich Kužílek: Děkuji.Tím pádem můžeme na první straně pozměňovacích návrhů postoupit k hlasování o § 9 odst. 2 písm. b). Ne, to se včera hlasovalo a neprošlo.

Můžeme přistoupit k hlasování o § 9 odst. 2 písm. c), což znamená do znění právě vráceného § doplnit slovo "prokazatelných".

Předseda PSP Milan Uhde: Rozumíme, čeho se týká hlasování. Není technická námitka? Stanovisko předkladatele.

Poslanec Oldřich Kužílek: Stanovisko předkladatele je kladné, zpravodaje také kladné.

Předseda PSP Milan Uhde: 152. hlasování.

Kdo tento návrh podporujete, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 152. hlasování skončilo.

Z 99 přítomných bylo 93 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

Prosím, pane společný zpravodaji.

Poslanec Oldřich Kužílek: Nyní, pane předsedo, navrhuji udělat druhé zásadní hlasování tak, aby bylo možné logicky hlasovat o mnoha ostatních návrzích, a sice opět na str. 4 zhruba pod středem listu, kde je základní návrh, o který se tady vedl včera spor, a jde o to, jestli do návrhu zákona zpátky vrátit část 3. a 4. ve znění uvedeném ve vládním návrhu zákona, tzn. znovu zařadit oblast vlastní ochrany a technických služeb. Nedá se přesně říci, k jakému to je paragrafu, je to správně popsáno slovy, že jde o část 3. a část 4. vládního návrhu zákona ve znění uvedeném v tomto vládním návrhu.

Předseda PSP Milan Uhde: Je to jasné. Táži se, zda někdo proti tomuto metodickému postupu něco namítá.

Poslanec Oldřich Kužílek: Stanovisko předkladatele je kladné, zpravodaje je také kladné.

Předseda PSP Milan Uhde: Námitku nevidím.

153. hlasování.

Kdo podporujete tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 153. hlasování skončilo.

Ze 100 přítomných bylo 55 pro, 42 proti. Návrh byl přijat.

Poslanec Oldřich Kužílek: Tím, podle mého názoru, je nyní cesta k dalšímu formálnímu projednávání uklizena a musím konstatovat, že na první straně jsou uvedeny návrhy k § 10, odst. 2, 3 a 4, ale protože projednáváme ve znění ÚPV, nelze o těchto návrzích hlasovat, neboť pozměňují něco, co již v návrhu v tuto chvíli vlastně není.

Dalším hlasovatelným návrhem je návrh uvedený na str. 2, 2. odst. zeshora, k§ 11, odst. 2 c).

Předseda PSP Milan Uhde: Je námitka proti tomu, abychom hlasovali? Není.

Poslanec Oldřich Kužílek: Stanovisko zpravodaje je kladné, předkladatele je také kladné.

Předseda PSP Milan Uhde: 154. hlasování.

Kdo podporujete tento pozměňovací návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 154. hlasování skončilo.

Ze 103 přítomných 99 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

Poslanec Oldřich Kužílek: Dále je návrh k § 13. Upozorňuji, že se věcně zcela váže s předposledním návrhem na této straně, k § 34, odst. 5. V obou případech jde o promítnutí toho, že se navrhuje zařadit také nový prvek jmenovky, a proto já navrhuji, aby se o § 13 a o § 34, odst. 5, mohlo hlasovat zároveň v jednom hlasování.

Obě stanoviska jsou kladná.

Předseda PSP Milan Uhde: Námitka technické povahy není.

155. hlasování.

Kdo podporujete tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 155. hlasování skončilo.

Ze 106 přítomných 98 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

Pane společný zpravodaji, prosím pokračujte.

Poslanec Oldřich Kužílek: Dále je návrh k § 20, odst. 1 f), jehož obsahem je mírně omezit ministrovy pravomoce při omezování fungování soukromých bezpečnostních služeb. Názor zpravodaje je kladný, předkladatele je také kladný.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Benda si žádá technickou poznámku. Má příležitost ji pronést. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Marek Benda: Poznámka technického charakteru. Podle mých záznamů to není ale pozměňovací návrh k písmenu f), ale e), neboť usnesením ústavně právního výboru bylo písmeno c) vypuštěno. Tedy jen to návětí, že má být § 20, odst. 1 e) nikoli f).

Předseda PSP Milan Uhde: Děkujeme panu poslanci Bendovi. Pan společný zpravodaj ověří, zda tato velmi věrohodně vyhlížející poznámka je skutečně pravdivá.

Poslanec Oldřich Kužílek: Chci se zeptat kolegy Bendy, jestli to nastává vypuštěním předchozího odstavce a tudíž přečíslováním, resp. přepísmenováním. Pak bych navrhoval se teď tím nezabývat, je to legislativně technická oprava. Aby nebylo sporu, uvedl bych, že jde o návrh, který mění v původním § 20, odst. 1 původní písmeno f), které zní: "rozhodnutím ministra v případě, že je to nezbytné z důvodu naléhavého veřejného zájmu atd." a po jiných úpravách se do tohoto znění za slovo "ministra" doplní slova "na dobu nezbytně nutnou". Tím je, myslím, jasné, o čem budeme hlasovat.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Benda souhlasí.

156. hlasování.

Kdo podporujete předložený návrh, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 156. hlasování skončilo.

Ze 112 přítomných 84 pro, 11 proti. Návrh byl přijat.

Poslanec Oldřich Kužílek: Dále následuje návrh k § 20, odst. 4. Slova písmena e) nahradit slovy písmena d) až f) a já připomínám, že stejně jako uváděl předchozí věci kolega Benda, tak tam dojde k legislativně technické opravě a pravděpodobně půjde o písmena d) až e).

Poslanec Marek Benda: (Hovoří z místa) Chci se zeptat, co tím návrhem meritorně myslel. Kterých bodů se to má týkat?

Předseda PSP Milan Uhde: Ano. Prosím, pane zpravodaji. Rovněž se domnívám, že tato poznámka pana poslance Bendy je relevantní.

Poslanec Oldřich Kužílek: Připomenu, co se tím myslelo při projednávání na branném a bezpečnostním výboru. Celý tento paragraf hovoří o variantách pozastavení činnosti soukromých bezpečnostních služeb, resp. pozastavení výkonu oprávnění podnikat, a ten odst. 4 uvádí, jakým způsobem se ukončí toto pozastavení. Názorem branného a bezpečnostního výboru bylo vázat určitý přísnější režim ve prospěch podnikatele na všechny tyto varianty, tzn., že ve všech těchto variantách, nebude-li přímo v rozhodnutí ze strany ministerstva uveden časový údaj, do kdy se pozastavuje, tak toto pozastavení se musí zrušit podle toho mechanismu, který je uveden v odst. 4. Dříve se to týkalo jen té varianty podle písmene e).

Vím, že je to velmi složitá materie a těžko se mi ji podaří tady úplně přehledně vyjasnit. O této věci se na výboru jednalo přinejmenším hodinu, než jsme si uvědomili tu složitou hvězdici vazeb.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Benda. Prosím, pane poslanče, pojďte k řečništi, protože se zdá, že je to potřeba vysvětlit skutečně do detailů.

Poslanec Marek Benda: Souhlasím, že ten návrh může být složitý na rozhodnutí, ale já bych opravdu chtěl, aby sněmovna věděla, o čem bude hlasovat. Jak ten návrh textu, kde chybí písm. b) a v důsledku toho ostatní písmena jsou přepísmenkována, jak přesně má znít. To není legislativně technická úprava, aby to pak Kancelář udělala, kterých písmen se to bude týkat. Chci vědět, jestli se to má týkat stávajících písm. d) e) f) nebo jenom stávajících písm. e) f). To je podle mého názoru jednoduchý dotaz.

Předseda PSP Milan Uhde: Ano, prosím, pane společný zpravodaji.

Poslanec Oldřich Kužílek: Tento návrh se má týkat původních písmen d) e) f).

Předseda PSP Milan Uhde: Ano, čili to je třeba zdůraznit, že se týká původních písmen d) e) f), která nahrazují zmínku o písm. f) v odst. 4.§ 20.

Jsme všichni srozuměni s tímto výkladem, víme, o čem budeme hlasovat? Zdá se, že ano.

157. hlasování. Kdo podporujete předložený návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

157. hlasování skončilo. Ze 113 přítomných 64 pro, 11 proti, návrh byl přijat.

Prosím, pane společný zpravodaji.

Poslanec Oldřich Kužílek: Dále je zde návrh k § 31, který je po výtce gramatickým zpřesněním. Návrh je podporován i zpravodajem i předkladatelem.

Předseda PSP Milan Uhde: 158. hlasování. Žádná námitka. Kdo podporujete tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku.

Kdo je proti tomuto návrhu?

158. hlasování skončilo. Ze 113 přítomných 89 pro, 7 proti. Návrh byl přijat.

Prosím, pane společný zpravodaji.

Poslanec Oldřich Kužílek: Dále je zde dvojice věcně provázaných návrhů, a sice k § 34 odst. 3 a k němu se vážící poslední návrh na této druhé straně k § 34 odst. 5. Navrhuji, aby se o obou hlasovalo zároveň. Jde o zpřesnění stejnokrojových povinností provozovatelů soukromých bezpečnostních služeb. Předkladatel podporuje, zpravodaj podporuje.

Předseda PSP Milan Uhde: Žádná námitka?

159. hlasování. Kdo tento návrh podporujete, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

159. hlasování skončilo. Ze 114 přítomných 97 pro, 1 proti. Návrh byl přijat.

Poslanec Oldřich Kužílek: Dále je zde návrh k § 34 odst. 4, který vlastně navazuje na to, co jsme již přijali k § 13 a diferencuje používání jmenovky a identifikačního průkazu. Předkladatel souhlasí. Zpravodaj souhlasí.

Předseda PSP Milan Uhde: 160. hlasování.

Kdo podporujete tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

160. hlasování skončilo. Ze 115 přítomných 100 pro, 1 proti. Návrh byl přijat. Prosím, pane společný zpravodaji.

Poslanec Oldřich Kužílek: Dále je zde návrh k § 34 odst. 4, jehož obsahem je vlastně jenom legislativní zpřesnění určitých termínů podle nového znění zákona o obecní policii. Doporučuji, aby se s tímto návrhem odhlasoval úplně tentýž návrh, který se vyskytuje k § 78 a je uveden na str. 3 v dolní polovině.

Předseda PSP Milan Uhde: Ano, máme tento paragraf a spojujeme s ním hlasování. Není žádná technická námitka.

161. hlasování na této schůzi. Kdo podporujete tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

161. hlasování skončilo. Ze 114 přítomných 98 pro, 1 proti. Návrh byl přijat.

Poslanec Oldřich Kužílek: Dále je na str. 3 nahoře návrh k § 40, který promítá v podstatě uplatnění legislativně technických pravidel do znění několika uvedených para9rafů, že se má používat jednotné číslo místo množného čísla.

Předseda PSP Milan Uhde: Ano, já vás v tuto chvíli odhlásím, protože se množí počet nehlasujících a mně se zdá, že bychom měli podstoupit novou registraci. Žádám vás o ni.

Budeme ve 162. hlasování hlasovat o návrhu, jejž předestřel pan společný zpravodaj. Podpora předkladatele i společného zpravodaje je.

Kdo podporujete tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

162. hlasování skončilo. Ze 103 přítomných 99 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat. Prosím, pane společný zpravodaji.

Poslanec Oldřich Kužílek: Dále jsou zde 3 propojené návrhy k § 40, které všechny 3 se týkají toho, že určité povinnosti se netýkají jenom písemností, ale samozřejmě v moderní informatické době i nosičů informací. Navrhuji o návrhu k § 40, k § 40 odst. 2 a k § 40 odst.4 hlasovat zároveň.

Předseda PSP Milan Uhde: Je nějaká námitka proti tomu? Není.

163. hlasování.

Kdo podporujete tento návrh, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

163. hlasování skončilo. Ze 106 přítomných 97 pro, nikdo proti.

Pane společný zpravodaji, prosím.

Poslanec Oldřich Kužílek: Dále je zde návrh k dosavadnímu § 42 písm. h), který jednak provádí určité jazykové úpravy a jednak rozšiřuje povinnost soukromé bezpečnostní služby oznámit policii situaci, kdy omezila osobní svobodu třetích osob.

Předseda PSP Milan Uhde: Není-li námitka, 164. hlasování. Kdo tento návrh podporujete, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku.

Kdo je proti tomuto návrhu?

164. hlasování skončilo. Ze 110 přítomných 101 pro, 1 proti. Návrh byl přijat.

Pane společný zpravodaji, prosím pokračujte.

Poslanec Oldřich Kužílek: Dále je zde návrh k § 42 písm. j), jehož smysl spočívá v tom, že poté co byl ze zákona vyloučen zákaz souběhu podnikání, nahradil se tento zákaz pouze povinností oznamovací, tj. oznámit ministerstvu jiné podnikatelské činnosti, které podnikatel v oblasti soukromých bezpečnostních služeb vykonává. Stanovisko je dvakrát kladné.

Předseda PSP Milan Uhde: Obojí stanovisko je kladné. 165. hlasování jsem právě zahájil.

Kdo podporujete předložený návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

165. hlasování skončilo. Ze 112 přítomných 71 pro, 20 proti. Návrh byl přijat.

Pane společný zpravodaji.

Poslanec Oldřich Kužílek: Dále je zde návrh k § 144, jehož obsahem je zohlednit případnou další existenci vyšších územních samosprávných celků. Tudíž se používá formulace, která je schopna zahrnout i je.

Předseda PSP Milan Uhde: 166. hlasování.

Kdo tento návrh podporujete, dejte to najevo stiskem tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu?

166. hlasování skončilo. Ze 115 přítomných 82 pro, 21 proti. Návrh byl přijat.

Prosím pane společný zpravodaji.

Poslanec Oldřich Kužílek: Poté, co jsme hlasováním zařadili zpět 3. a 4. část, je zde návrh k § 60 odst. 2, který zjednodušuje posuzování zdravotní způsobilosti osob v oblasti fyzické ostrahy nebo pátrání při provádění vlastní ochrany a činí je stejnými jako v jiných oblastech. Předkladatel souhlasí. Zpravodaj souhlasí.

Předseda PSP Milan Uhde: 167. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete předložený návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování skončilo.

Ze 117 přítomných 75 pro, 33 proti. Návrh byl přijat.

Pane společný zpravodaji, můžeme pokračovat.

Poslanec Oldřich Kužílek: Další hlasovatelný návrh je k § 88 (také po zařazení třetí části). Branný a bezpečnostní výbor navrhuje přesněji upravit mechanismus, ve kterém budou používány uniformy podle tohoto nového zákona tak, aby pokud možno co nejméně byly služby zatíženy touto změnou.

Stanovisko předkladatele i zpravodaje je obojí kladné.

Předseda PSP Milan Uhde: Kdo je pro? Hlasování sice proběhne. ale je neplatné, protože jsem nedal ještě příležitost panu poslanci Výbornému, aby pronesl svou technickou poznámku nebo námitku. Teď ta příležitost je.

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedo, pane ministře, dámy a pánové, rád bych se dotázal zpravodaje, maje svíravý pocit. že dochází k zvláštnímu chaosu, jak po hlasování, které proběhlo k § 34 odst. 4; jak v tuto chvíli zní § 78 navrhovaného zákona. Jak se vypořádáme se zněním § 88?

Možná je to jenom můj pocit, ale já mám stále silnější a silnější nedůvěru k průběhu tohoto hlasování, neboť mám zato, že některé pozměňovací návrhy jdou prostě k jinému textu. Lituji náš legislativní odbor, až bude konečnou redakci tohoto zákona provádět. Mně je to vážně líto, už včera jsem na to upozorňoval.

Představa, že nakonec odhlasujeme něco neschopného tisku, mě opravdu děsí. Přitom vím, že tento zákon je velmi zapotřebí a měl tady být už dávno.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan společný zpravodaj má slovo.

Poslanec Oldřich Kužílek: Pane předsedo, vážený pane předsedo ÚpV, máte jako vždy pravdu, ale problém je v tom, že vaše bystrost způsobí, že vždy i sebemenší chybičky si povšimnete a jímá vás nedůvěra k celku.

Zde se mně stalo to, a s legislativou to máme docela podchyceno, že jsem místo toho, abych hlasování o § 78 navrhl učiniti až po hlasování o témže paragrafu, který je na str. 4 (a mám to tady vyznačeno, že jsem to měl udělat), tak jsem ho na základě jiné vazby spojil s hlasováním o § 34. Vy jste mě teď na to správně upozornil.

Je možné revokovat původní hlasování. Zařadit nejdříve hlasování o § 78, které je uvedeno na str. 4, a pak znovu opakovat to hlasování, které jsme už provedli, které obsahovalo tu chybu, na kterou jste upozornil. Tak by tato věc byla zhojena.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Mandelík s technickou poznámkou. (Ruch v sále, ozývající se hlasy.) Kolegyně a kolegové, prosím o klid.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP