Čtvrtek 14. března 1996

Poslanec Jiří Šoler: Vážení páni ministři, vážení kolegové, předkládám interpelaci na ministra vnitra Jana Rumla ve věci nerovnosti občanů a absence právního postihu vysoce postavených osob.

Vážený pane ministře, základem právního a demokratického státu je princip rovnosti občanů před zákonem bez ohledu na jejich majetek či politické pozice. Obracejí se na mně občané, kteří nechápou, proč některým vysoce postaveným osobám procházejí věci, u kterých by u řadového občana následoval oprávněný postih. Jmenují přitom některé osobnosti, padají jména jako Štěpán, Sládek nebo Stehlík. Prý by jim postih udělal zbytečnou reklamu. Neobáváte se, pane ministře, že na národ to působí spíše jako vaše slabost a slabost současné vlády a že jim právě tím děláte reklamu ještě větší, byť se vám na mítincích vysmívají. Pravda, u pánů Štěpánů či Sládka je problém spíše v oblasti soudů než v oblasti Ministerstva vnitra. Mnoho drobných podnikatelů nemůže podnikat nebo krachují, protože nemají peníze na rozvoj podniku nebo nejsou schopni platit daně či jiné dávky. Proč v případě pana Stehlíka jsou nezaplacené dluhy tolerovány a snad na ně nebude přispívat i stát. Alespoň to včera naznačila televize. Pokládáte to za projev občanské rovnosti?

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Pan ministr Ruml odpoví.

Ministr vnitra ČR Jan Ruml: Vážený pane předsedo, vážená sněmovno, pokládal bych za výraz občanské nerovnosti, pokud bych měl mít nějaký zvláštní metr na pana Štěpána, Sládka nebo Stehlíka jenom proto, že to jsou veřejně známé osoby. Takto pohlížet na náš právní řád prostě nelze. Před zákonem jsme si rovni skutečně všichni a není možné tady jmenovat toho či onoho známého člověka nebo kategorii neznámých lidí s podezřením, že je na ně uplatňován jiný metr, jiné měřítko, než jak je uplatňováno měřítko, které vyplývá z našich platných zákonů.

Nebudu komentovat ona tři jména, vy jste je možná náhodně vybral, možná byste mohl uvést seznam jiných jmen. Já bych také věděl o určitých jménech, která bych mohl jmenovat, ale samozřejmě to neučiním. Nicméně konkrétní zavinění toho či onoho člověka a jeho přestoupení právního řádu - a teď myslím zavinění trestně právní - je vždycky velice pečlivě zkoumáno orgány Policie, orgány činnými v trestním řízení, jako je Úřad vyšetřování, Státní zastupitelství a posléze soudy a jedině tyto orgány mohou rozhodnout o tom, zdali je ten či onen člověk skutečně vinen či nikoliv. Já to nemohu činit ze svého postu ministra vnitra, vy to nemůžete činit ze svého postu politika. Tady je zákonem sledována nezávislost těchto orgánů na politické moci i na státní moci a je to tak asi dobře. Vím, že v určitých případech se vedou určitá šetření. Nebudu tady o těch případech hovořit a že některá šetření dříve nebo později mohou vyústit v konkrétní zahájení trestního stíhání proti té či oné osobě. Jsem o těchto věcech informován, protože v mém resortu je Úřad pro vyšetřování a mohu vám říci, že mohu udělat jedinou věc, věc si přečíst a uložit ji do šuplíku, ale nemohu a není v mé moci zvednout telefon a říci vyšetřovateli, že například panu poslanci Šolerovi se nelíbí, že velmi liknavě postupujete např. proti panu Stehlíkovi z Poldi Kladno a je třeba, abyste v té věci vyvíjeli větší iniciativu a možná že by bylo v zájmu toho, abychom nebyli obviňováni, že jsme řečnými občany nerovnými před zákonem, ho možná zavřít, tak se prosím vás čiňte, ať toto podezření na nás neulpívá.

To je samozřejmě absurdní. Já tyto věci nedělám a dělat nebudu a doufám a věřím pevně, že zákonné mantinely, které jsou v našem státu, jsou dostatečné k tomu, aby všechny nepoctivosti, všechny protizákonnosti v této zemi byly buď v občanskoprávních nebo v trestně právních kauzách prošetřeny, objasněny a aby viníci byli postaveni před soud. Pevně věřím tomu, že tomu tak bude v případě každého, kdo by porušoval naše zákony. Děkuji vám.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu ministrovi. Pan poslanec Šoler s doplňujícím dotazem.

Poslanec Jiří Šoler: Pane ministře, já jsem si seznamy lidí nevymýšlel. Je to skutečně na základě podnětů občanů a seznam se vyskytl na základě onoho podnětu.

Pokud se týká nezávislosti vyšetřovatelů a soudů, samozřejmě v demokratické společnosti je zapotřebí, aby soudy a vyšetřovatelé byli nezávislí, na druhé straně je zapotřebí, aby v případě, že dojde k nějakým nesprávnostem, aby se skutečně zakročilo.

Proto vás mohu pouze vyzvat, abyste se skutečné činil, vy a vaši lidé, a snažili se zjistit, pokud došlo ke skutečným nezákonnostem a potom jako spravedlnost se šátkem přes oči zakročit proti všem, kteří skutečně narušují právní řád v této zemi. Domnívám se, že tady by skutečně nemělo záležet na tom, jestli je někdo vysoce postavený člověk nebo zcela řadový občan. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Další je přihlášen a byl vylosován pan poslanec Oldřich Vrcha s interpelací na pana ministra Karla Dybu ve věci České pošty. Připraví se pan poslanec Jaroslav Sýkora.

Poslanec Oldřich Vrcha: Vážený pane ministře, vaším nesmyslným rozdělením bývalých Čs. spojů na dvě organizace, tj. SPT Telecom a Českou poštu, jste za vašeho ministrování docílil patřičného zvýšení jak telekomunikačních poplatků, tak i poštovních poplatků. Tímto krokem jste zajistil statisícové platy svých blízkých jako jsou Stádníkové, Nováci a další.

U České pošty došlo k patřičnému omezení provozu a tím i služeb pro obyvatelstvo za stejné, případně nižší, mzdy řadových pracovníků jak České pošty, tak nynějšího SPT Telecom. Není v žádném případě možné a v žádném právním státě, aby byly doručovány zásilky poštou bez razítka podací pošty a tím méně, aby tyto poštovní zásilky obsahovaly osobní údaje příslušného adresáta.

Žádám vás, pane ministře, abyste zabezpečil zrušení vašeho českého telekomunikačního úřadu, který neslouží občanům, ale vám. V daném případě mzdové prostředky tohoto ČTU použijte pro řadové pracovníky České pošty, příp. SPT Telecom. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Pan ministr Karel Dyba se ujme slova.

Ministr hospodářství ČR Karel Dyba: Pane poslanče, mám pocit, že jste žádný dotaz nepoložil. Já si ho pokusím dát sám sobě. Snad odpovím i na něco, co jste řekl ve svém vystoupení.

SPT Telecom a Česká pošta. Myslím, že jsme udělali dobrá rozhodnutí před několika lety, která se týkala rozdělení a oddělení pošty od SPT Telecom. Na to navazovala další rozhodnutí týkající se SPT Telecom, která jsou směřována k tomu, abychom tady měli velmi rychle to, co všichni potřebujeme, tzn. fungující telefony, aby zmizela převaha poptávky nad nabídkou v této oblasti a abychom měli co možná nejnižší tarify v této zemi.

Proto jsme také rozhodli o spojení SPT Telecom se zahraničním partnerem, který přinesl do SPT Telecom velkou sumu peněz, zhruba téměř 1,5 mld. dolarů. Všechny tyto peníze jsou určeny na investice pro rozvoj telefonní sítě. Kdybychom toto neučinili, tak by tady rozvoj buď nebyl nebo by ho musel zaplatit daňový poplatník. To je k té části, co se týká SPT Telecom.

Česká pošta. Česká pošta pracuje také na principu samofinancování, tzn., že si na sebe vydělává, že není dotována ze státního rozpočtu. Česká pošta pochopitelně musí také zvažovat efektivnost svého hospodaření. To je naprosto nezbytné jako každý podnik, který funguje na principu samofinancování.

Myslím, že za ty čtyři roky investovala velmi mnoho do rozvoje sítě a na řadě pošt je to vidět. Je to jak zlepšení pro zaměstnance pošty, tak i zlepšení pro zákazníky. Mnoho těchto míst jsem navštívil a je také pravdou, že Česká pošta musí zvažovat určité náklady, které jsou spojeny s udržováním rozsáhlé sítě pošt po celém území republiky a může se stát, že někdy udělá rozhodnutí, která jsou proti zájmům zákazníků.

V takovém případě je možné kdykoli se obrátit na Ministerstvo hospodářství a my zvažujeme tuto námitku a věci řešíme s poštou. Ministerstvo hospodářství tady působí jako regulační orgán vůči České poště. Budeme to tak činit i do budoucna. Takže v této oblasti, v oblasti České pošty je regulačním orgánem Ministerstvo hospodářství.

V oblasti telekomunikací je takovým regulačním orgánem, který zastupuje občany vůči zatím ještě víceméně monopolní, dominantní organizaci SPT Telecom, Český telekomunikační úřad. Ten řeší různá odvolání občanů mimo jiné i proti nesprávně výši poplatků apod.

Nárůst této agendy je zřetelný. Je také zřetelné, že v řadě případů Český telekomunikační úřad vyhovuje odvolání občanů a tímto svým způsobem nutí dominantní firmu SPT Telecom k chování, které je vstřícné k zákazníkům.

Takže zrušení Českého telekomunikačního úřadu by naopak zhoršilo situaci zákazníků a občanů, což si myslím, že není ani ve vašem zájmu.

Co se týče růstu mezd obou těchto organizací, o kterých jste se také zmínil, k němu dochází jak v České poště, tak i v Českých telekomunikacích, tzn. ve firmě SPT Telecom a bude muset být vždy po úvahách v těchto organizacích také k těmto otázkám mzdového nárůstu přihlíženo.

Znovu opakuji, že všechno musí zůstat v rámci zdravého hospodaření jak pošty, tak i SPT Telecom.

Jinak je mi líto, že v některých případech jsme nemohli vyhovět vašemu odvolání co se týče výše telefonních poplatků. V některých, jak víte, bylo vaše odvolání přímo telekomunikačním úřadem uznáno za oprávněné. Kdyby tam nebyl, bylo by to zřejmě obtížnější tuto věc z vašeho pohledu řešit. Děkuji pěkně.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu ministrovi. Pan poslanec si přeje vystoupit s doplňujícím dotazem.

Poslanec Oldřich Vrcha: Vážený pane ministře, pokud jsem tomu dobře rozuměl, tak Česká pošta má samofinancování. Podle vás tedy, jestliže chceme tvořit úspory na České poště, dojdeme k tomu, že se poštovní zásilky budou doručovat dvakrát týdně, jedenkrát týdně nebo jedenkrát za měsíc z důvodů ekonomických. Je to podle mě nesmysl.

Další věc. Zmínil jste se o zlepšení služeb telekomunikací. Podle mě kterákoli telefonní budka má poruchy. (Předsedající: Váš čas za chvíli vyprší. Máte prostor pro dotaz.) Občan, který chce telefonovat, vhodí peníz, ale nedostane jej zpátky. (Ruch a šum v sále.) (Předsedající: Váš čas uplynul, pane kolego.) Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Pan ministr se přesto rozhodl reagovat.

Ministr hospodářství ČR Karel Dyba: Princip samofinancování pošty znamená, že není financována ze státního rozpočtu, čili z peněz daňových poplatníků. Neznamená to ale, že musí usilovat o efektivnost za každou cenu na úkor zákazníků.

Právě proto tady je regulační orgán, v tomto případě Ministerstvo hospodářství, aby zájmy zákazníků zajišťoval. Toto je klíčové pochopit.

Určitě zájmem zákazníků není, aby Česká pošta doručovala dvakrát za měsíc, jak jste to řekl, to je pustá demagogie. To nikdy nemůže takto skončit. Je třeba vždycky zajistit dobrou službu pro občany, ale efektivnost hospodaření se zvažovat musí.

K telefonním budkám. Je mi líto, že takové věci existují. Myslím, že jsme udělali všechno pro to, aby v nejbližší době takováto situace zmizela. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Jako další se slova ujme pan poslanec Jaroslav Sýkora. Připraví se pan poslanec Skočovský. Pan kolega Sýkora bude interpelovat místopředsedu vlády Josefa Luxe.

Poslanec Jaroslav Sýkora: Vážený pane ministře, v poslední době byly ve sdělovacích prostředcích zveřejněny informace, které vážně zpochybňují činnost jedné z významných, vámi řízených institucí, kterou je Pozemkový fond spravující statisíce hektarů státní půdy.

V demokratických státech je běžné, že odpovědná osoba takové informace buď vyvrátí anebo se vzdá své odpovědnosti. Vy jste z toho neudělal nic.

Proto vás žádám, abyste se vyjádřil k tématu:

Za prvé. Rok a půl poté, co si lidová strana půjčila peníze u Kreditní a průmyslové banky, přihrál ne zcela čestným způsobem, o němž se zmíním později, Pozemkový fond Ministerstva zemědělství firmě IDA Bělovec pozemek, ve kterém se nacházejí drahá ložiska minerální vody.

Vlastníkem IDY je pan Antonín Moravec, majitel Kreditní a průmyslové banky. Pozemkový fond zase spadá pod vás, vážený pane ministře, neboť jste ministrem zemědělství.

Díky tomuto výhodnému nákupu půdy mohla IDA zvýšit svůj základní kapitál ze 100 tisíc na 1 miliardu Kč. Pan Moravec přitom získal pozemek za necelý 1 milion Kč. V této souvislosti se vnucuje otázka, zda se nejedná o případ: něco za něco. Antonín Moravec byl při volbách do Federálního shromáždění jedničkou na severočeské kandidátce KDU-ČSL.

Nyní k vlastnímu způsobu převodu majetku. Převod na Moravcovu firmu proběhl v lednu 1994. Šlo o tzv. Jiráskův statek, který byl v padesátých letech znárodněn a dostaly ho státní Lázně Poděbrady. Loni v lednu převedly lázně statek i s půdou do správy Pozemkového fondu, jelikož už nebyli naživu žádní oprávnění dědicové.

Fond nabídl obratem ruky pozemek dvěma jiným restituentům jako náhradu za jejich zdevastovaný majetek.

Úředníci zařídili, že tito nabyvatelé uzavřeli smlouvu nápadně nevýhodnou a prodali majetek za 880 tisíc Kč, aniž by věděli, že prodávají majetek, jehož tržní cena je více než 34 milionů Kč. (Předsedající: Váš čas uplynul, pane kolego.) Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Pan místopředseda vlády a ministr zemědělství Josef Lux má slovo.

Místopředseda vlády a ministr zemědělství ČR Josef Lux: Vážený pane poslanče, já to vezmu postupně. My jsme si půjčili u banky pana Moravce - u téže banky, které Národní banka půjčila několik stomiliónů korun v době, kdy tato banka měla obecnou vážnost. Tuto naši půjčku jsme řádně této bance uhradili. Pan Moravec byl kandidát na naší kandidátce ve volbách v r. 1992 a bylo to v době, kdy tato banka měla obecnou vážnost, kterou dokládám tím, že i Národní banka v té době této bance půjčila několika set miliónové částky. Nepochybně jsme neučinili dobře a pan Moravec také nebyl zvolen a nestal se poslancem. Co se týče té konkrétní kauzy, já ji neznám, je třeba ji vyšetřit. Já velmi stojím o vaše informace, abyste je dodal.

Obecně bych chtěl říci, že Pozemkový fond skutečně hospodaří s obrovským majetkem a my věnujeme velkou pozornost tomu, abychom konkrétní případy nějakého nezákonného zacházení, v případě, že jsou, řešili. A bylo také podáno několik trestních oznámení na konkrétní osoby a několik šéfů konkrétních okresních Pozemkových fondů bylo odvoláno. Také jsme zvážili a zlepšili ten obecný způsob nakládání s tímto majetkem v tom smyslu, že jakýkoliv převod majetku, jakákoliv plnění náhradních restitucí podléhá buď systému pozemkových úprav, který je vystaven dostatečné veřejné kontrole nebo systém skupinového posouzení, kdy v každém okrese jsou komise, kde je zastoupen okresní úřad, obecní úřad, Agrární komora, Pozemkový fond a okresní pracoviště ministerstva zemědělství. Těchto 5 institucí je zárukou, že každý pohyb půdy, nakládání s půdou, je pod touto veřejnou kontrolou. Pokud máte nějaké informace v konkrétní věci, velmi bych o ně stál, pane poslanče. Obecně se snažíme nakládat s majetkem Pozemkového fondu v systému veřejné kontroly. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Pan poslanec Sýkora s doplňujícím dotazem.

Poslanec Jaroslav Sýkora: Vážený pane ministře, rád bych věděl - jestli to můžete sdělit - byl či dodnes je ing. Moravec externím poradcem Ministerstva zemědělství a jakou částkou přispěl pan Moravec na volební kampaň lidové strany a kolik privatizačních projektů předložených touto firmou - pan Moravec, pan Petráš - AGRO - na majetek, vlastnictví státu doporučil k realizaci Ministerstvu zemědělství.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Sýkorovi. Pan místopředseda vlády.

Místopředseda vlády a ministr zemědělství ČR Josef Lux: Vážený pane poslanče, pan Moravec není mým poradcem. Pan Moravec nepřispěl na naši volební kampaň v minulých volbách. A co se týká konkrétních projektů, samozřejmě jsem schopen prověřit, ale pokud jsou moje informace v tuto chvíli dostatečné, tak jeden z privatizačních projektů, které realizoval pan Petráš - jedná se o hřebčín Netolice - byl zrušen. To znamená, tento majetek byl panu Petrášovi odebrán právě pro špatné nakládání s tímto majetkem. Doufám, že jsem vám odpověděl uspokojivě a plně.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Jako další se ujme slova pan poslanec Miloš Skočovský, který bude interpelovat pana ministra Viléma Holáně ve věci osvědčení pro politické vězně. Připraví se opět pan poslanec Jaroslav Sýkora.

Poslanec Miloš Skočovský: Vážení páni ministři, vážené kolegyně a kolegové, pozůstalí po jednom z politických vězňů se na mne obrátili s problémem, že v současné době se dožívají stejného jednání, jako se dožívali za komunistů. Ze jednoduše, když je někdo členem západního odboje nebo byl jeho členem, tak že se s ním jedná jako s méněcenným člověkem, s jeho příbuznými rovněž. Požadovali od Ministerstva obrany vydání potvrzení nebo osvědčení o tom, že byl dotyčný politickým vězněm, jak je žádáno pro vyplacení jakési té náhrady. Měli k tomu doložena písemná stanoviska předsedy Českého svazu bojovníků za svobodu, ředitele Ústředního archivu, spoluvězňů i mezinárodního Červeného kříže. Nedostali toto potvrzení. Já pokládám - i když se jednalo v tomto případě o Moravana a pan ministr Moravany asi moc nemá rád - ale pokládám zaslušné, že by mělo být odpovězeno přinejmenším, proč tady toto osvědčení nedostali, co mají udělat pro to, aby ho dostali, jaké papíry další mají dodat apod.

Prosím proto nakonec, jak je zajištěno to, aby se vůbec z Ministerstva obrany na věci, týkající se politických vězňů, promptně odpovídalo. Myslím si, že lidé, kteří strávili v koncentrácích nějaký ten rok, případně tam nechali život, si zaslouží - případně jejich pozůstalí - aby dostali odpověď rychle a vyčerpávající. A konečně se ptám konkrétně, kdy bude asi vyřízena žádost toho pána, nebo rodiny toho pána, který se na mně obrátil - a byl to pan Punčochář z Pražma. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Skočovskému. Pan ministr Vilém Holáň má slovo.

Ministr obrany ČR Vilém Holáň: Pane poslanče, dámy a pánové, od 1. 12. 1994, kdy vešel v platnost zákon č. 217 z r. 1994 o poskytování peněžních částek, o nichž mluvíte, některým obětem nacistické persekuce, bylo přijato u nás, na ministerstvu oddělením pro vydávání osvědčení podle zákona 255/46 do této doby 14 981 žádostí. A k 12. 3. bylo vyřízeno 6 974, z toho 6 516 kladně a 458 záporně. Skupina pro řešení žádostí téhož zákona řešila v letech 1995 a v začátku roku 1996 244 stížností nebo žádostí o obnovu řízení. Ke změně původního rozhodnutí došla v 6 případech.

Základní problém, který ztěžuje práci, je v naprosté většině nepředložení důkazních prostředků o důvodu a době věznění účastníka národního odboje za osvobození. Když uvážíme, že nárok na dávku vznikl před 50 či 56 lety, tak zjišťování skutečností odbojové činnosti je mimořádně obtížné. Svědci buď nežijí nebo důkazní věrohodnost svědeckých výpovědí je s takovým odstupem velice nízká. Listinné důkazy jsou vzhledem ke stavu archívu nepočetné a neúplné. Je využíváno spolupráce znalců - historiků, spolupracujeme s Ministerstvem vnitra, odkud si vyžadujeme také podklady. Spolupracujeme se Svazem bojovníků za svobodu i s dalšími institucemi. Použité vymezení okruhu oprávněných osob podle zákona č. 255 a v jeho návaznosti tohoto zákona 217 způsobuje značné problémy našemu ministerstvu a domnívám se i neoprávněnou kritiku.

Ministerstvo obrany se nezabývá pak už finančními věcmi. Spojitost s tím má pouze v tom, že důkazní prostředek k uplatnění nároku ve smyslu příslušného ustanovení tohoto zákona osvědčuje nebo potvrzuje. My jsme rozšířili příslušné oddělení z 13 na 23 lidí. Jsou tam lidé, o nichž víme, že dovedou poradit těm lidem v bezradnosti, jak sehnat některé důkazy, ale je třeba přijmout fakt, že věznění nebo důvod toho věznění musí být řádně doložen, protože se hospodaří s veřejnými penězi. Já bych vás potom prosil o konkrétní případ. My ho samozřejmě u nás došetříme.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu ministrovi. Pan kolega Skočovský se hlásí s doplňujícím dotazem.

Poslanec Miloš Skočovský: Jde jen o drobnost. V tomto případě bylo naprosto jasně prokázáno, že dotyčný byl umučen v březnu r. 1945 v koncentračním táboře Mauthaunsen. Tady ty důkazy byly naprosto jasné a byly mezinárodní. Ale přesto toto potvrzení nedostali a není jim jasné, proč ho nedostali. Čili já jsem se ptal, jak je to zařízeno, aby se skutečně tyto věci dovedly do konce. Nevím, jestli v tom není něco jiného, třeba že byl kápo nebo něco takového. To nevím, ale v každém případě nebyla dána odpověď rodině tohoto pána, proč se nevydalo toto potvrzení.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Další je přihlášen pan poslanec Jaroslav Sýkora, opět s interpelací na ministra zemědělství a místopředsedu vlády Josefa Luxe. Připraví se paní poslankyně Orgoníková.

Poslanec Jaroslav Sýkora: Vážený pane ministře, jako první hospodář, odpovídající za naše zemědělství, mi jistě odpovíte na tyto otázky: Každý rok dovážíme na čtvrt miliónu tun zeleniny a obávám se, že letos to bude více. Domnívám se, že takovéto množství zeleniny je zbytečné. Dovážená zelenina nesplňuje požadavky na jakost podle norem Evropské unie, neboť jde o druhou jakost, se kterou tržní řády Evropského společenství zakazují vůbec obchodovat. Dostává se tak k nám zelenina, kterou nikdo nezkoumá čím byla ošetřena a nebo zda jsou použité přípravky u nás povoleny. Navíc jde o zeleninu, kterou dokážeme vypěstovat sami a v daleko lepší kvalitě.

Za druhé, v současné době je nejhorší situace pro naše pěstitele u cibule a zelí. Nadále pokračuje dovoz cibule z Polska za dumpingové ceny.jeden kg cibule 1,20 Kč až 1,90 Kč a lze tak předpokládat, že naše cibule skončí na skládkách s odpadem. Stejná situace je u hlávkového zelí, které dovážíme z Polska a z Maďarska. Pro zajímavost: Kvotace skončila k 1. 1. 1996 a od tohoto data do počátku února se k nám dováží nadále. Dovezlo se 1500 tun zelí, které se současně dováží i z Maďarska. Pro dokumentaci: V okrese Nymburk je ve skladech 1200 tun cibule a 200 tun hlávkového zelí. Stejná situace je na Boleslavsku, Kolínsku a v některých okresech na Moravě.

Dovoz zeleniny, kterou si umíme vypěstovat sami, prohloubil platební bilanci v některých komoditách o 11 miliard.

Vážený pane ministře, prvovýrobci již toho vydrželi skutečně přespříliš. Proto se domnívám, že by již měla být učiněna náprava.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Sýkorovi. Pan ministr Josef Lux.

Místopředseda vlády a ministr zemědělství ČR Josef Lux: Vážený pane poslanče, nemáte pravdu. Kdybyste se zeptal, tak vám informace samozřejmě poskytnu a jsou veřejné. Nemáme žádné tajnosti, jsou k dispozici na Ministerstvu zemědělství a jsou k dispozici také v Agrární komoře.

K jednotlivým konkrétním věcem: Do České republiky se dovezlo za první dva měsíce tohoto roku zeleniny v hodnotě 592 miliónů Kč. Za loňské první dva měsíce to bylo 467 miliónů, čili nárůst byl zhruba o 30%.

Z České republiky se vyvezlo za tyto první dva měsíce v hodnotě 130 miliónů. V roce 1995 to bylo 100 miliónů, čili také nárůst 30%. Pro nás je důležitá tato bilance tohoto obchodu.

Větu, kterou jste řekl, že nikdo nezkoumá, myslím, že jste snad neřekl ani z neznalosti, protože nepředpokládám, že byste nevěděl, že Česká zemědělská a potravinářské inspekce stejně tak jako UKZUS (?) zkoumá každou zakázku z pohledu fytokaranténních předpisů; to znamená není to pravda.

Jestliže jste zmínil cibuli, a tak cibule co se týká množství v tunách v roce 1994 se v rozmezí těchto dvou měsíců dovezlo do České republiky 2800 tun, v roce 1995 1900 tun a v roce 1996 1650 tun. To znamená v porovnáními s prvními dvěma měsíci roku 1995 a 1994 jsme dovezli méně a dovážíme mimo jiné proto, že na našem trhu cibule prostě není.

A ještě si dovolím několik obecných poznámek. Uzavřeli jsme s Polskem, Maďarskem, Slovenskem a Slovinskem dohodu CEFTA. Tato dohoda je dohodou o snižování celních bariér. Od 1. ledna pracujeme v režimu, kdy u jedné třetiny zemědělských komodit je nulové clo. Jsou to komodity, které nejsou pro zemědělce důležité. Jsou to komodity u zboží, které se k nám většinou dováží. Představuje to řádově asi 14% našeho agrárního obchodu, ale je důležité, že tento trend se projeví nepochybně ve prospěch spotřebitele, protože v tomto prostoru asi 65 milionů spotřebitelů se obchoduje v jedné třetině komodit s nulovým clem, to znamená, tento konkurenční tlak očekávám, že se projeví v kvalitě.

U druhé skupiny zboží, která představuje 36% našeho agrárního obchodu v rámci CEFTy jsme se dohodli na snížení řádově o polovinu celních úrovní u tak důležitých komodit, jako je drůbež, jako je cukr atd.

Pro naše zemědělce to rozšíření této možnosti vývozu je více příležitostí, než ohrožením. A jestliže si uvědomíme, že ta dálnice je vždycky dvousměrná, samozřejmě také k nám mají možnost tyto země dovážet a naše zemědělství je v lepším stavu a v lepší úrovni, než Polské nebo jiné. Čili pro naše zemědělce je to nepochybně více příležitost, než ohrožení a také náš agrární obchod jednoznačně má pozitivní trend. Ve srovnání roku 1995 a 1994 agrární obchod vzrostl o 15% a dosáhl úrovně 82 miliard.

Je pravda to, co jste řekl, že má negativní saldo. Ovšem toto negativní saldo je výhradně složeno z nekompatibilních položek, to znamená z položek, které se u nás nevyrábějí. Více se k nám dováží jižního ovoce, tabáku, kávy, čaje, rýže atd. A to je dobře, je to ve prospěch spotřebitelů.

V komoditách, které jsou pro naše zemědělce důležité, to znamená obilí, maso, mléko, olejniny a výrobky z nich, více vyvážíme než dovážíme. Toto saldo je plus 6 miliard. Doufám, že jsem odpověděl jasně. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu ministrovi. Pan poslanec Sýkora s doplňujícím dotazem.

Poslanec Jaroslav Sýkora: Vážený pane ministře, nemohu s tím naprosto souhlasit, poněvadž čísla, která mám, vyšla v Zemědělci, v článku ing. Bartoše, CSc., který je tajemníkem Zelinářské unie. Domnívám se, že zemědělci v této době nemohou prodávat cibuli, a ještě s velkými obtížemi za 3,50 Kč, když sem jde z Maďarska, a především maďarské zelí za 4 Kč, teď na jaře, když jsou velké skladovací ztráty; tak to nemusí vůbec pěstovat, poněvadž stroje, které si koupili velmi draho, mohou nyní dát skutečně "do kopřiv". To není žádná politika pro zemědělce!

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Pan ministr zemědělství Josef Lux.

Místopředseda vlády a ministr zemědělství ČR Josef Lux: Pane poslanče, vy jste měl správné číslo, vy jste řekl, že se k nám dovezlo za první dva měsíce 1500 tun cibule. Já jsem jenom řekl, že v roce 1994 se dovezlo 2800, v roce 1995 1880 a letos jenom 1600, to znamená, že ta tendence má klesající trend. A co je důležité, že na našem trhu je prostor pro toto zboží.A všechno ostatní, co jsem řekl, prostě platí.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Slovo má paní poslankyně Hana Orgoníková, která bude interpelovat pana ministra Jindřicha Vodičku ve věci, která zatím není specifikována. Připraví se pan poslanec Zdeněk Trojan.

Poslankyně Hana Orgoníková: Pane ministře, 8. února, na 39. schůzi, jsem vás interpelovala ohledně zdravotně postižených, jednak ze Žďárska, jednak i z jiných částí republiky v tom smyslu, že jste nedodržel slovo, které jste mi dal ohledně spolupráce v řešení případů zdravotně postižených, ale ani jste mně nepodával zprávu o výsledku šetření jednotlivých případů, jak vám ukládá vládní vyhláška č. 150/1958 Úředních listů, neboť stěžovatele zastupuji.

Pochopitelně jste mi odpověděl, že je vše v pořádku. Na vaši odpověď na moji interpelaci jsem obdržela dopis od petičního výboru zdravotně postižených ze Zďáru nad Sázavou, ke kterému je přiloženo prohlášení petičního výboru. Toto prohlášení je určeno všem poslancům Parlamentu a o jeho přečtení ve sněmovně je žádán předseda pan Milan Uhde.

V prohlášení je doslova uvedeno, že vaše odpověď na moji interpelaci byla neúplná a dosti značně nepřesná, že jste nesplnil, co jste slíbil, že výzva ze Žďáru pro zdravotně postižené dosud nezazněla. Protože čas na ústní interpelace je vymezen pouze dvěma minutami pro interpelujícího, ale čas je neomezen pro toho, kdo je interpelován, žádám vás, protože pan předseda Uhde prohlášení petičního výboru ze Žďáru nad Sázavou poslancům nepřečetl, abyste toto prohlášení přečetl sám. K tomu účelu vám prohlášení předávám. Budu to chápat jako odpověď na moji dnešní interpelaci.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Pan ministr Jindřich Vodička.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP