Čtvrtek 14. března 1996

Poslanec Oldřich Kužílek: Přiznám se panu předsedovi Výbornému, že tento problém jsem také reflektoval a probíral a domnívám se třeba v tomto konkrétním případě, že věc leží tak, že základem textu je text písm. e) ve znění "věcnými bezpečnostními prostředky, věci, předměty nebo zvířata, které atd." a můj návrh, pokud nebudeme bazírovat na gramatickém skloňování, kterým jsem nechtěl ani otravovat, znamená, že by tam byl text "věcnými bezpečnostními prostředky, věci, předměty nebo zvířata, určená k výkonu činností podle tohoto zákona, které atd.".

Uznávám, že je tam původně "určených", a protože je tam množné číslo, bylo by tam slovo "určené". Ale to jsem nepovažoval za podstatné.

Znovu si to čtu a domnívám se, že se nemýlím.

Nevím, jak postupovat, kolega Výborný mi něco naznačuje, nemám proč podceňovat jeho úsudek. Já se domnívám, že hlasování o tomto návrhu znamená hlasovat o následujícím znění písm. e). "Věcnými bezpečnostními prostředky, věci, předměty nebo zvířata určená (obě varianty jsou gramaticky možné) k výkonu činnosti podle tohoto zákona, která mohou ohrozit bezpečnost osob nebo majetku, které (která) jsou určena k tomu, aby byla užita jako zbraň nebo k zastavení či omezení pohybu osob, zvířat nebo vozidel a nebo k omezení funkcí jiných technických zařízení".

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Pro korektnost asi budeme muset takto předkládat návrhy k hlasování.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování 145. Kdo je proti? Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 108 pro, 2 proti.

Prosím další návrh.

Poslanec Oldřich Kužílek: Nyní musím sdělit, že další návrhy k § 6 a 7 jsou irelevantní, neboť jsou totožné jako usnesení ústavně právního výboru, v jehož znění návrh projednáváme. Dále je zde návrh k § 9, odst. 2 písm. b). Předkladatel podporuje, já samozřejmě také.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 146. Kdo je proti? Návrh byl přijat poměrem hlasů 106 pro, 3 proti.

Chtěl bych požádat zejména členy ústavně právního výboru, aby nám v té situaci trochu pomáhali a kontrolovali nás, zda jsou předkládány návrhy k hlasování ve smyslu rozhodnutí sněmovny o tom, že budeme projednávat návrh zákona ve znění zprávy ústavně právního výboru, což je, nepletu-li se, první část tisku 2105.

Poslanec Oldřich Kužílek: Další návrh je k § 9, odst. 2 písm. c). Předkladatel doporučuje, zpravodaj také.

(Poznámka z pléna: O tom se nedá hlasovat, protože písm. c) tam není.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ani hlasování 147 nebude platné. Mám skoro tendenci požádat o přestávku, aby se mohli zpravodaj s kolegy z ústavně právního výboru dohodnout o správném způsobu předkládání jednotlivých návrhů k hlasování. Tak jako tak se zdá, že při tomto tempu nemáme šanci do 16.00 hodin dokončit hlasování o těchto pěti stránkách. Berte to jako můj námět.

Poslanec Oldřich Kužílek: Jestli dovolíte, pane předsedající, v tomto případě to byla moje chyba. Nemyslím si, že takových chyb je tam více. Jistě uznáte, že moje situace jako zpravodaje v tomto převratném způsobu nebyla jednoduchá. Některé tyto situace mám zaznamenány a budu je navrhovat. Domnívám se, že se s těmito návrhy máme vypořádat tak, že až rozhodneme tu základní věc, podle které to je buď možné nebo nemožné, tak se, dopadne-li pozitivně ve smyslu mého návrhu, k těmto věcem vrátíme, ne-li, nebude o nich možno vůbec hlasovat. Metoda by to mohla být docela rychlá a docela bych zaručil, že to bude do 4 hodin hotové.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Právě proto, že uznávám, že ta situace je velmi komplikovaná, situace zpravodaje, a v polovině vašeho projevu jsem ztratil úplně pojem o tom, co chcete vyjádřit, doporučoval bych přestávku.

S faktickou poznámkou se hlásí pan Jaroslav Ortman.

Poslanec Jaroslav Ortman: Chtěl jsem říci totéž. Hledal jsem logiku vysvětlení, logiku projevu pana poslance Kužílka a připojuji se právě k návrhu, který řekl pan místopředseda, a to ze dvou důvodů. Jeden je časový a druhý je věcný. Obávám se, že bychom mohli také hlasováním, což teď bylo vidět, způsobit to, že ten zákon bude v podstatě nesmyslem. Doporučuji, abychom to přerušili a aby si pan zpravodaj dal malou schůzku případně se členy ústavně právního výboru a pak jsme se k tomu vrátili.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: S faktickou poznámkou předseda ústavně právního výboru kolega Výborný.

Poslanec Miloslav Výborný: Dámy a pánové, já jsem hluboce přesvědčen, že se shodneme jednomyslně na tom, že je třeba toto jednání přerušit, že je třeba dát zpravodaji korektní časový prostor pro to, aby mohl provést redakci svých i jiných návrhů, které by pak mohly být hlasovatelné. Ale nevidím žádný důvod, proč by se k této věci měl scházet ústavně právní výbor, a to z toho prostého důvodu, že zpravodaj má k dispozici usnesení ústavně právního výboru a s tímto usnesením on bude pracovat a v rámci tohoto usnesení bude muset gramaticky, redakčně upravovat své návrhy, aby o nich bylo možno hlasovat, eventuelně oznamovat sněmovně. že o těchto a o oněch návrzích hlasovat nelze. Platí to i o těch dalších, není to tak úplně pravda, že ty další by byly bez problémů. Hned v dalších třech bychom se dostali do stejného konfliktu. Doporučil bych pokračovat v hlasování v okamžiku, kdy zpravodaj na toto bude připraven. Já mu tu práci nezávidím, nebude to jednoduché, ale do zítřka to jistě zvládnem.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Velmi oceňuji, pane kolego, váš boj za ústavně právní výbor. Nemyslel jsem celý ústavně právní výbor, chtěl jsem dopřát tu radost posedět s panem kolegou Kužílkem například vám.

Dámy a pánové, dovolil bych si navrhnout nebo zeptat se, jestli má někdo námitky proti tomu, abychom přerušili projednávání tohoto bodu a vrátili se k němu během zítřejšího dopoledne, možná že v 9.00 hodin. To bude záležet na tom, jak ta materie bude připravena. Jsou nějaké námitky? Není tomu tak.

Já vám děkuji, pro tento okamžik panu kolegovi Kužílkovi i panu ministru Rumlovi.

Pokusíme se využít času, který nám zbývá do zahájení ústních interpelací projednáním bodů 56 a dalších.

Dalším bodem je

51.

Návrh na volbu předsedy zvláštního kontrolního orgánu pro kontrolu Bezpečnostní informační služby

Prosím předsedu volební komise pana poslance Roberta Koláře, aby nás informoval o návrhu na volbu a o návrhu na způsob volby. Pan kolega Kolář má slovo.

Poslanec Robert Kolář: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vás seznámil s usnesením volební komise poslanecké sněmovny.

Volební komise Poslanecké sněmovny obdržela celkem dva návrhy. Návrh klubu ČMUS na poslance Jiřího Macháčka a návrh klubu ČSSD na poslance Zdeňka Trojana. Volební komise navrhuje Poslanecké sněmovně, aby tuto volbu uskutečnila jako volbu tajnou a vzhledem k tomu, že se v současné době podepisují hlasovací lístky, pakliže by sněmovna akceptovala tento návrh, podepisování by mohlo začít probíhat, takže bych navrhoval, aby samotná volba byla provedena zítra jako jeden z prvních bodů programu.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Mám trochu jiný názor. Myslím, že by bylo racionální, kdyby volba byla připravena na 18.30 hodin a po skončení ústních interpelací bychom vymezili 20 minut na vydávání lístků a tím by skončil dnešní program.

Zeptám se, zdali má někdo námitky proti postupu, který navrhoval pan kolega, který se týká způsobu volby a vlastně i proti zařazení tohoto bodu. Jestliže tomu tak není, prosím, ať technická příprava tohoto bodu probíhá s tím, že v 18.30 hodin bude zahájena vlastní volba.

V tomto okamžiku děkuji panu kolegovi Kolářovi a chystám se přikročit k projednání dalšího bodu, což je

52.

Návrh výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí na zrušení usnesení Rady města Karlovy Vary

Prosím pověřeného zpravodaje výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí pana poslance Jana Litomiského, aby uvedl usnesení výboru, které jsme dostali na lavice.

Dámy a pánové, prosím o klid. Pan poslanec Litomiský se ujme slova.

Poslanec Jan Litomiský: Vážený pane předsedající, pane předsedo, pane ministře, kolegové a kolegyně, z pověření výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí předkládám Poslanecké sněmovně návrh tohoto usnesení.

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky ruší usnesení č. 3 Rady města Karlovy Vary ze dne 26. 9. 1995 ve věci jmenování pana dr. Aleše Waltera tajemníkem úřadu města.

Odůvodnění: Předmětným usnesením Rada města Karlovy Vary jmenovala pana dr. Aleše Waltera tajemníkem města Karlovy Vary, a to proti výslovnému nesouhlasu přednosty okresního úřadu. Protože § 45 písm. h) zákona 367/1990 o obcích předepisuje výslovně, že tajemník městského úřadu musí být jmenován se souhlasem přednosty okresního úřadu, je toto usnesení Rady města Karlovy Vary nezákonné. Přednosta okresního úřadu v souladu se zákonem toto usnesení pozastavil, a protože Rada trvala na svém původním usnesení, předložil přednosta okresního úřadu návrh Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

Výbor pro veřejnou správu tuto záležitost projednal a shledal, že jsou zákonné důvody pro zrušení tohoto usnesení, a proto vám doporučuji, abyste přijali usnesení, které vám výbor navrhuje.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu kolegovi Litomiskému a otevírám všeobecnou rozpravu k tomuto bodu, kterou končím, protože se do ní nikdo nepřihlásil. Otevírám rozpravu podrobnou, kterou končím z podobného důvodu.

Usnesení výboru obsahuje i návrh usnesení Poslanecké sněmovny, a proto není nutné, aby bylo znovu předneseno, podle mého názoru.

Přistoupíme k hlasování.

Kdo je pro schválení tohoto usnesení, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č.148. Kdo je proti?

Návrh byl schválen poměrem hlasů 61 pro, 2 proti.

Dovolím si vám odhlásit a požádat o novou registraci.

Dalším bodem je

53.

Informace rozpočtového výboru o projednání informace o pojišťování vývozních úvěrových rizik, předložených exportní a garanční pojišťovací společností a. s.

Prosím pověřeného zpravodaje rozpočtového výboru pana kolegu Jana Třebického, aby uvedl usnesení výboru č. 572, které všichni máme rozdáno.

Poslanec Jan Třebický: Vážený pane místopředsedo, vážená sněmovno, rozpočtový výbor svým usnesením č. 572 z 24. ledna 1996 se zabýval informací o pojišťování vývozních úvěrových rizik podle ustanovení § 4 odst. 5 zákona 58 z roku 1995 Sb. a po výkladu ředitele EGAPu ing. Pavla Parýzka, zpravodajské zprávě a rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vzala na vědomí informaci rozpočtového výboru o projednání této informace o pojišťování vývozních úvěrových rizik předložených EGAPem, viz příslušné usnesení.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ano. Děkuji panu kolegovi Třebickému a otevírám všeobecnou rozpravu k tomuto bodu, kterou končím, protože se do ní nikdo nepřihlásil. Otevírám podrobnou rozpravu. Končím tuto rozpravu.

Usnesení rozpočtového výboru obsahuje i návrh usnesení Poslanecké sněmovny, takže dám hlasovat o tomto návrhu.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 149. Kdo je proti?

I tento návrh byl přijat poměrem hlasů 79 pro, 1 proti.

Můžeme přistoupit k dalšímu bodu, což je

54.

Informace rozpočtového výboru o projednání informace o zvýhodněném financování, předložené Českou exportní bankou, a. s.

Prosím opět pana kolegu Třebického, aby nás seznámil s návrhem usnesení, které má č. 573 a které jsme všichni dostali do lavic. Prosím, pane kolego.

Poslanec Jan Třebický: Děkuji. Rozpočtový výbor se téhož dne, tedy 24. ledna 1996, zabýval informací o zvýhodněném financování podle ustanovení § 6 odst. 9 zákona 58/1995 Sb. Po výkladu generálního ředitele České exportní banky a. s. Tomáše Reverze a zpravodajské zprávě a po rozpravě rozpočtový výbor sněmovny Parlamentu doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vzala na vědomí informaci rozpočtového výboru o projednávání informace o zvýhodněném financování, předložené Českou exportní bankou a. s., podle příslušného ustanovení.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu kolegovi Třebickému. Otevírám všeobecnou rozpravu, kterou končím, protože se do ní nikdo nehlásí. Otevírám rozpravu podrobnou. Ani do té se nikdo nepřihlásil, takže ji uzavírám.

Návrh usnesení máme předložen.

Hlasování č. 150.

Ptám se sněmovny, kdo je pro jeho přijetí. Kdo je proti?

Tento návrh byl schválen poměrem hlasů 81 pro, nikdo proti.

Tím jsme projednali další bod. Děkuji panu kolegovi Třebickému.

Dámy a pánové, mám pro vás jednu dobrou a jednu špatnou zprávu.

Tou špatnou je, že jeden bod bude zítra navíc. Tou dobrou je, že půjdeme dnes o dvacet minut dřív ze sněmovny, vzhledem k tomu, že druhý ověřovatel není přítomen (omluvil se z části odpoledního jednání) a bude přítomen až zítra ráno. Bude moci podepsat lístky až během zítřejšího dopoledne.

Čili můj návrh na konec dnešního programu nelze při respektování zákona realizovat.

Dámy a pánové, dovolil bych si v tomto okamžiku vyhlásit krátkou přestávku tak, abychom v 16.00 hodin mohli začít bodem "Ústní interpelace na předsedu vlády České republiky".

(Schůze přerušena v 15.42 hodin.)

(Schůze opět zahájena v 16.00 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím, abyste se dostavili do jednací síně, abychom mohli zahájit další bod pořadu, a to jsou

55.

Ústní interpelace na předsedu vlády České republiky

Vítám pana premiéra, vím o tom, že byl v předsálí. Dámy a pánové, dalším bodem, jak jsem avizoval, jsou podle programu a jednacího řádu právě teď, v 16.00 hodin, ústní interpelace poslanců na členy vlády. Po zahájení 40. schůze Poslanecké sněmovny jsme za účasti ověřovatelů vylosovali pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a klást ústní interpelace nejprve předsedovi vlády České republiky panu Václavu Klausovi či vládě České republiky, a to v čase od 16.00 do 17.00 hodin s tím. že od 17.00 do 18.30 hodin jsou na řadě interpelace na ostatní členy vlády. Připomínám, že úplné seznamy interpelujících poslanců ve vylosovaném pořadí nám byly rozdány v úterý. Nyní dávám slovo panu poslanci Miloši Skočovskému, který byl vylosován na prvním místě, aby přednesl ústní interpelaci na předsedu vlády pana Václava Klause. Připraví se pan poslanec Jaroslav Broulík.

Poslanec Miloš Skočovský: Vážený pane premiére, vážení kolegové. Zdědili jsme z minulého řízení poměrně dobře zdevastovanou krajinu, o kterou jsme se přičinili dílem vlastní pílí a dílem tím. že jsme se nestarali o to, jak tu krajinu udržovat. Na to, abychom to trošičku splatili, tak se přijal zákon o ochraně ovzduší. A na to, aby ten zákon nebyl jen zákonem a aby se podle něho mohlo i pracovat, to něco stojí, a proto byl zřízen Fond životního prostředí. Tento dostal do vínku zhruba 6 miliard Kč a také dostal do vínku zásady, podle kterých se takovéto dotace týkající se ochrany ovzduší mají rozdělovat.

Konkrétně - okresy byly rozděleny do nějakých skupin podle velikosti zatížení, znečištění. Bylo řečeno, že dotace se budou dávat do výše 40%, dalších 40% jako půjčky na nízký úrok a dalších 20% si musí žadatel dodat sám. Bylo konstatováno, že přednost se bude dávat tomu, aby byla zajištěna plošně nějakým způsobem ochrana ovzduší. To znamená plošné plynofikaci, to znamená sítě a v případě, když zbudou nějaké peníze, že se to může věnovat soukromníkům na kotlíky.Takže tam vznikl kotlíkový zákon.

Zhruba před rokem, když jsme se o to začali více zajímat, jsme zjistili, že peněz ubývá a plynofikace příliš moc nepřibývá. Proto bylo dohodnuto jak s dozorčí radou životního prostředí, tak s ředitelem Fondu životního prostředí, že se dotace na kotlíky podstatně omezí, případně se pokud možno zruší a že se bude převážně podporovat plynofikace plošná pro obce. (Vlach: 15 vteřin.) Já bych se chtěl zeptat, protože se nectí zásady, které byly zvoleny, chtěl bych se zeptat, jestli podporuje vláda náš cíl přednostně zajišťovat sítě v obcích před soukromníky, tedy před kotlíky, když ano, proč doposud vydané 3 miliardy - u těch 3 miliard se to nectilo. Pan premiér jistě o tom ví - ptali se ho na to starostové v Prostějově, když tam byl nedávno. Čili - jak to bude v budoucnosti? Máme tam zhruba ještě asi 1,7 miliardy. Bude se tedy podporovat plošná plynofikace, plošné sítě - nebude to potřebovat trošku kontrolu a zapojit do toho případně Nejvyšší kontrolní úřad?

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji, prosím pana premiéra, aby se ujal slova. Všechny další poslance žádám, aby dodrželi zákonem stanovený časový limit. Jsem tolerance sama, nechal jsem vás vyřknout otázku, jinak by nebylo na co odpovídat, ale po limitu.

Předseda vlády ČR Václav Klaus: Tím, že se urychlila otázka, jsem trochu zmaten, jestli jsem jí dobře porozuměl. Není sporu o tom, že plynofikace je jedním z nosných programů naší ochrany nebo záchrany životního prostředí, že plynofikace pokračuje a že jediným úkolem je, aby byla plynofikace racionální. Není možné, aby se dělala plynofikace v místech s nesmírně roztroušenou zástavbou. Tam jsou potom náklady nesmírně vysoké. My jsme měli pocit, že v jisté chvíli, v takovém tom prvotním nadšení se postupovalo způsobem, který se ukázal být velmi, velmi nákladný. O tom, že by snad plynofikace končila, nebo nefungovala - nevím kde bych pro to mohl najít nějaké podklady. Takže plynofikace ano, definitivně preference, jak vy jste říkal, pane poslanče, sítě před jednotlivcem, určitě ano, protože je záměr, aby to bylo spíše v té hustší zástavbě než individuálně apod.

Jinak vy jste řekl, že Fond dostal závdavek 6,1 miliardy Kč to je nepochybně pravda. To jsou peníze, které schválil Parlament, ale to zdaleka, zdaleka nejsou všechny peníze, které procházejí - jak jistě víte - Fondem životního prostředí, protože za poslední 4 roky (1992 - 1995) Fond životního prostředí vydal 14,5, přesně 14,6 miliard Kč, zatímco z těch 6 miliard využil jenom určitou část. Takže to je zlomek. Zlomek celkových aktivit Fondu životního prostředí. Myslím si, že není sporu o tom, že to jsou velké peníze. Za loňský rok to bylo skoro 5 miliard a já si myslím, že také na našem životním prostředí je to vidět. Takže žádný strach, plynofikace bude pokračovat, ale myslím, že racionálněji, než se to začalo dít v těch prvních chvílích.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu premiérovi. Pan kolega Skočovský s doplňující otázkou.

Poslanec Miloš Skočovský: Já jsem spokojen s tím, co pan premiér konstatoval, že skutečně mají přednost sítě, ale ptal jsem se ještě na kontrolu. Jak je zajištěno to, že se skutečně dává přednost těm sítím a nikoli kotlíkům, protože v současné době od několika starostů mám informaci, že se na kotlíky po 25 000 Kč dává dál. A přitom je řada obcí, které žádají sítě.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Pan premiér.

Předseda vlády ČR Václav Klaus: Pane poslanče, já se teď hodně pohybuji po České republice a nedávno jsem byl několik dní na severních Čechách, na severní Moravě a tam musím se přiznat - co obec, to názor. Někde je silný tlak v jednom směru, někde je silný tlak v druhém směru. Někde se také obávají občané - a já myslím, že to je docela racionální obava - že se může ukázat, že plyn bude drahým topidlem a že pro občana může být skoro i lepší, aby ne plně skočil do plynového hospodaření, což považuji lidsky za velmi rozumnou úvahu. Takže jsem přesvědčen, že i vedení Fondu životního prostředí je pod tímto permanentním tlakem. Ale pokud mohu já usuzovat - a nemohu posoudit každý jednotlivý případ - ale pokud mohu usuzovat z těch makro čísel, z těch velkých čísel, kolik jde na to a kolik jde na ono, tak myslím, že tam žádné výrazné odchylky a chyby nejsou. Myslím, že je to možné diskutovat v běžném kontaktu.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu premiérovi, jako další přednese svoji interpelaci pan kolega Jaroslav Broulík ve věci dodržování Ústavy České republiky členy vlády. Připraví se pan poslanec Josef Hurta.

Poslanec Jaroslav Broulík: Pane předsedající, pane premiére, páni ministři, kolegyně a kolegové, obracím se se svou interpelací na pana premiéra Klause ve věci porušování čl. 53 Ústavy České republiky členy jeho vlády. Odstavec č. 2 čl. 53 ukládá členům vlády odpovědět na interpelaci poslanců do 30 dnů ode dne jejího podání. Členové vlády nedodrželi jednoznačně určenou lhůtu následovně: pan ministr Zieleniec 3x, pan ministr Novák lx, pan ministr Ruml 6x, pan ministr Holáň lx, pan ministr Dyba lx, pan místopředseda vlády Lux 5x, pan ministr Dlouhý lx - a to byl jediný ministr, který se za nedodržení lhůty omluvil, pan ministr Skalický 3x, pan místopředseda vlády Kočárník lx a pan předseda vlády pan Klaus 7x. (Smích v sále.) Celkem se jedná o prozatím zjištěných 29 případů. Čísla parlamentních tisků interpelací, o které se jedná, mám k dispozici.

Ústava je základní zákon našeho státu. Je tedy velice smutné, že značný počet členů vlády jej nedodržuje. Myslím si, že každý občan si najde svůj zákon, který je i pro něj osobně výhodné nebo pohodlné nedodržovat - od daňových, trestních až po ekologické zákony.

Dobrá vláda by měla být příkladem občanům v dodržování zákonů a zejména desetitisícům úředníků ve státních úřadech, které řídí a kteří si své lhůty při projednávání také podle své libovůle upravují.

Proto kladu tuto otázku: Co hodlá pan premiér udělat k posílení právního vědomí členů vlády, v jejich přístupu k projednávání interpelací v současné době i z důvodu toho, že značná část ministrů se uchází o přízeň voličů v parlamentních volbách na čelních místech kandidátek a jejich přístup k dodržování čl. 53 Ústavy republiky je pochybný.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: I váš čas uplynul už před několika vteřinami. Pan premiér má slovo.

Předseda vlády ČR Václav Klaus: Pane poslanče, myslel jsem, že když jsem vás viděl v sobotu nebo neděli na lyžích, že máte nějakou přátelštější interpelaci, ale myslím, že ani to společné setkání na lyžích v Harachově mě neuchránilo před vámi, takže nevím, co ještě mohu udělat lepšího. Řekl bych k tomu asi toto:

Doufal jsem, že tam jmenován nejsem, ale vy jste mě přece jenom také jmenoval. Chtěl bych říci asi to, že jsem nesčítal jména, která jste uvedl, ale kdybych je sečetl a kdybych sečetl počty interpelací, které byly uskutečněny za toto volební období, tak bych musel trvat na tom, že to je malilinký, malilinký zlomeček toho celkového počtu interpelací, a že se to vůbec netýká otázky dostatku či nedostatku právního cítění členů vlády, ale že se to týká navýsost obrovské pracnosti zpracovávání odpovědí na různé naprosto dílčí interpelace, o kterých samozřejmě nemá ten člen vlády sebemenší šanci nic bezprostředně vědět. A musím říci, že úřady nemálo pracují na těchto interpelacích. Takže prosím, neinterpretujte to jako otázku dostatku či nedostatku právního cítění.

Mám zde seznam počtu interpelací, které byly adresovány mně na dnešní den. Je tady počet 46. Naštěstí pro můj úřad jsou některé interpelace nespecifikovaně. To je naprosto bezvadné, protože se nemusí nikdo snažit připravit na tuto interpelaci. Ale ty, které jsou specifikované, ubezpečuji každého, že vyvolávají obrovskou práci úřadů. Takže možná, kdybychom šetřili interpelacemi na věci skutečně zásadní a kdybychom věci malé diskutovali ve standardním styku, že se poslanec ten či ten obrátí na člena vlády, aby mu odpověděl, tak si myslím, že by to člen vlády určitě udělal.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu premiérovi, kolega Broulík se hlásí k doplňujícímu dotazu.

Poslanec Jaroslav Broulík: Pane premiére, naprosto s vámi souhlasím, ale mám doopravdy několik připomínek. Použil jsem váš doporučovaný způsob už dříve. Minule jsem vystoupil s interpelací na pana Skalického, který řekl, že mně nemůže odpovědět. Říkal jsem, nechci to nějak rozvádět. Do dnešní doby jsem nedostal odpověď, ten dotaz tam samozřejmě v tomto zahrnut není. Jsem zvědav, jak mi odpovíte i vy na interpelaci na dodržování zákona o malém a středním podnikání, kde také lhůta běží, a kde jsem očekával - řekl bych - skoro polostránkovou odpověď. Dobře víte, že i na jednoduché otázky dostane poslanec velice krátkou odpověď a je to ve lhůtě 30 dnů. A takhle jednají úředníci na úřadech níže postavených.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Pan premiér s reakcí.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP