Čtvrtek 14. března 1996

Ministr zahraničních věcí ČR Josef Zieleniec: Pane předsedo, pane předsedající, dámy a pánové, v roce 1992 byla přijata Úmluva OSN o mořském právu, která komplexně upravuje právní režim moří, o které jsem zde před chvílí hovořil.

Mohu se tedy omezit jen na několik dokreslujících poznámek týkajících se převážně části XI Úmluvy, která řeší problematiku těžby nerostných surovin z mořského dna.

Jak už jsem řekl před chvílí, Úmluva nebyla původně ratifikována vyspělými státy, které v původním znění části XI Úmluvy viděly nepřijatelný zásah do svobody podnikání a nevýhodný režim pro průzkum a těžbu nerostů z mořského dna.

Proto generální tajemník OSN zahájil sérii konzultací; bylo to před šesti lety, s cílem upravit pravidla průzkumu a především těžby tak, aby byla přijatelná pro všechny státy.

Výsledkem pak bylo přijetí kompromisního dokumentu, který se nazývá Dohoda o provádění části XI Úmluvy OSN o mořském právu. V červenci 1994 tato Dohoda upravila části XI Úmluvy tak, aby to bylo přijatelné pro vyspělé státy.

Chtěl bych však zdůraznit, že pro Českou republiku je potřebný a zároveň výhodný souhlas s prováděním Dohody, protože nám to umožní přístup k rozsáhlému nerostnému bohatství mořského dna.

Chtěl bych také připomenout, že k využití těchto nerostných zdrojů byla již dříve založena mezinárodní organizace Interoceanmetal, jejímž jsme členem. Tato organizace získala statut tzv. průkopnického investora v srpnu 1991 klejmu v Tichém oceánu. To je základní předpoklad spolu s přistoupením k Úmluvě pro event. činnost českých podnikatelů při průzkumu a těžbě surovin z mořského dna. Budou moci samozřejmě podnikat samostatně nebo v rámci lnteroceanmetalu odkoupením části podílu státu po schválení nově připravovaného statutu této organizace, který privatizaci národních podílů umožní.

Myslím, že je to hlavní přínos, který nám může plynout z přistoupení k Dohodě. Doporučuji tedy Poslanecké sněmovně, aby předložený návrh na vyslovení souhlasu s Dohodou o provádění části XI Úmluvy OSN o mořském právu přijala.

Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Předložený návrh jsme v prvém čtení přikázali zahraničnímu výboru, který jej projednal a přijal usnesení, které jsme obdrželi jako sněmovní tisk 2100/1. Žádám proto pověřeného zpravodaje poslance Jiřího Payna, aby předložené usnesení uvedl.

Poslanec Jiří Payne: Pane předsedající, pane předsedo, dovolte mi, abych vás seznámil s výsledkem projednání. Zahraniční výbor svým usnesením č. 610 doporučuje Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas s vládním návrhem, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o provádění části XI Úmluvy OSN o mořském právu z 10. prosince 1982.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: K uvedenému vládnímu návrhu otevírám rozpravu. Nikdo se do ní nehlásí. Rozpravu končím.

Budeme hlasovat o návrhu usnesení Poslanecké sněmovny, která je součástí předloženého vládního návrhu.

Zahájil jsem 134. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 94 poslanců, nikdo nebyl proti.

Dalším bodem je bod

48.

Vládní návrh, kterým se předkládají Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu změny a doplňky ústavy Světové poštovní unie, přijaté 21. kongresem SPÚ v Soulu dne 14. září 1994, sněmovní tisk 2057, druhé čtení.

Prosím ministra zahraničních věcí pana Josefa Zielence, aby z pověření vlády uvedl ve druhém čtení předložený vládní návrh.

Ministr zahraničních věcí ČR Josef Zieleniec: Pane předsedo, pane předsedající, dámy a pánové, Poslanecké sněmovně Parlamentu je předkládán návrh na schválení změn a doplňků k ústavě Světové poštovní unie, jež jsou obsaženy v tzv. 5. dodatkovém protokolu ústavy Světové poštovní unie. Tento dodatkový protokol byl přijat kongresem Světové poštovní unie v září 1994.

Světová poštovní unie, která byla založena v roce 1874, je organizací, která sdružuje prakticky všechny státy světa. Hlavním posláním je zajistit vzájemnou spolupráci všech poštovních správ ve světě při zajišťování mezinárodního poštovního styku. Mimo to se zabývá analýzami dosavadního vývoje poštovnictví ve světě a možnostmi jeho budoucího rozvoje.

Členství České republiky ve Světové poštovní unii je nezbytné zejména kvůli zajišťování mezinárodního poštovního provozu. Změny v ústavě Světové poštovní unie, obsažené v 5. dodatkovém protokolu, se týkají nové struktury Světové poštovní unie.Tyto změny jsou vyvolány celosvětovým vývojem v oblasti pošty, kde v posledních letech dochází k výraznému oddělování pošty od státu. Pošta se stává relativně samostatným podnikatelským subjektem, který zajišťuje vlastní výkonnou činnost. Stát pak činnost pošty pouze reguluje a kontroluje.

V důsledku těchto změn vznikají v rámci poštovní unie dva nové orgány - Administrativní rada, zabývající se otázkami regulace pošty státem a Rada poštovního provozu, zabývající se otázkami vlastní provozní činnosti pošty. V podmínkách ČR bude ve Světové poštovní unii v rámci Administrativní rady působit Ministerstvo hospodářství a v rámci Rady poštovního provozu státní podnik Česká pošta.

Pane předsedající, dámy a pánové, doporučuji Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby předložený návrh přijala, neboť odpovídá potřebám a zájmům ČR.

Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji panu ministrovi. Předložený vládní návrh jsme v prvém čtení přikázali hospodářskému výboru, který jej projednal a při jeho usnesení, které jsme obdrželi jako sněmovní tisk 2057/1 - žádám proto nyní pověřeného zpravodaje tohoto výboru pana poslance Antona Zimu, aby předložené usnesení uvedl.

Poslanec Anton Zima: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, usnesením č. 496 ze dne 21. 2. 1996 hospodářský výbor po vyslechnutí výkladu ing. Franštetra z Ministerstva hospodářství a zpravodajské zprávy Antona Zimy po povšechné a podrobné rozpravě

1) doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu projednat a schválit tisk 2057 na její nejbližší schůzi

2) zmocňuje předsedu výboru a zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámili Poslaneckou sněmovnu.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: K uvedenému vládnímu návrhu otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí. Rozpravu končím. Přistoupíme k hlasování.

Budeme hlasovat o návrhu Poslanecké sněmovny, které je součástí předloženého vládního návrhu. Zahájil jsem 135. hlasování a ptám se, kdo tento návrh podporuje? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 97 poslanců, proti 1.

Dámy a pánové, nyní bychom se měli vrátit k hlasování o vládním návrhu zákona zařazeném jako bod 40. Poprosím Kancelář o úpravu kvóra.

Protože se trochu změnila situace, dovolím si vás odhlásit. Prosím, abychom se zaregistrovali a to rozhodne, jak budeme dál pokračovat.

Budeme hlasovat o návrhu usnesení Poslanecké sněmovny, které je součástí předloženého vládního návrhu.

Zahájil jsem 136. hlasování. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 124 poslanců (potlesk), nikdo nebyl proti.

Děkuji panu ministru Zielencovi a vám všem přeji dobrou chuť. Dovolte, abych vyhlásil přestávku s tím, že se sejdeme ve 14.00 hodin.

Ještě je zde sdělení vyšetřovací komise na zásah Norbert, která se sejde ke krátké schůzce ve Valdštejnském paláci ve 13.30 hodin.

(Schůze přerušena od 13.03 hodin do 14.00 hodin.)

(Schůze znovu zahájena ve 14.15 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dámy a pánové, dovolte mi na úvod několik poznámek k bloku "zákony třetí čtení", které začínají bodem 33. Protože ještě nejsou zpracovány pozměňovací návrhy ze druhého čtení a pan ministr Dyba se na páteční jednání omluvil, jak jsme uváděli několikrát na začátku schůze i v jejím průběhu, navrhl bych vám přeložit třetí čtení vládního návrhu zákona o některých dražbách mimo soudní výkon rozhodnutí na příští schůzi Poslanecké sněmovny. Domnívám se, že těžko můžeme postupovat jiným způsobem.

Já bych vás nyní požádal, abyste se zaregistrovali, abychom mohli o některých procedurálních formalitách rozhodnout ještě předtím, než se dostaví navrhovatelé.

Pan poslanec Gjurič má náhradní kartu č. 21.

Doplním další informaci. Vládní návrh zákona o vyhlášení Národního parku České Švýcarsko byl vrácen výboru k novému projednání. Z toho důvodu tento bod z bloku, který jsem před chvíli uvedl, odpadá. Jako bod 35 je uveden autorský zákon, k němuž byly pozměňovací návrhy rozdány včera odpoledne. Chystám se navrhnout vám, abychom tímto bodem začali, jakmile se dostaví pan ministr Tigrid.

Další tři zákony byly odůvodňovány panem ministrem a místopředsedou vlády Josefem Luxem teprve dnes, čili můžeme do třetího čtení vstoupit až zítra.

Pak vám ještě připomínám, že jsme včera rozhodli návrh poslanců Josefa Křížka a dalších po opakovaném druhém čtení zařadit do třetího čtení za bod 38 schváleného pořadu. Pozměňovací návrhy byly rozdány včera odpoledne, čili i tento bod a dále návrh poslanců Karla Macha a dalších (tisk 2074) bychom mohli také projednat bezprostředně po třetím čtení autorského zákona.

Není-li námitek, budeme v tomto smyslu pokračovat v našem jednání.

Já vás ještě jednou žádám, abyste se zaregistrovali, protože se mi zdá, že je nás tu přece jen více než 53. Děkuji.

Dámy a pánové, nyní rozhodneme hlasováním o přeložení třetího čtení vládního návrhu zákona o některých dražbách mimo soudní výkon rozhodnutí na příští schůzi.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ve 137. hlasování. Kdo je proti?

Tento návrh byl schválen poměrem hlasů 62 pro, 3 proti.

Vítám pana ministra Tigrida a v tomto okamžiku můžeme přistoupit ke třetímu čtení

49.

Vládního návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 89/1990 Sb., zákona č. 468/1991 Sb., a zákona č. 318/1993 Sb. (sněmovní tisk 1935) - třetí čtení

Zahajuji třetí čtení předloženého návrhu zákona. Sněmovní tisk 1935/2 obsahuje pozměňovací návrhy ze druhého čtení návrhu zákona. Nyní žádám zpravodaje výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu kolegu Martina Přibáně, aby zaujal místo u stolku zpravodajů a spolu se mnou sledoval rozpravu, kterou právě otevírám. Rozpravu končím vzhledem k tomu, že se do ní nikdo nepřihlásil.

Nyní se ptám pana ministra Tigrida, zda si přeje vystoupit se závěrečným slovem navrhovatele. Není tomu tak.

Žádám kolegu Přibáně, aby přistoupil k řečništi a ujal se své role zpravodaje.

Poslanec Martin Přibáň: Pane ministře, pane předsedající, dámy a pánové, pokud by nebylo námitek, dovolil bych si doporučit následující postup. Komplex pozměňovacích návrhů, které byly předloženy a schváleny výborem pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, které máte v tisku 1935/2 pod čísly 1-14, si dovolím pojmout při hlasování jako jeden pozměňovací návrh, jestli proti tomu nebudou žádné námitky.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Podobně jsme postupovali včera. Ptám se sněmovny, zda jsou nějaké námitky proti stejnému postupu? Není tomu tak.

Poslanec Martin Přibáň: Další pozměňovací návrh, jediný, který jsem podal při druhém čtení včera já na nové znění článku 4, bych doporučil jako zvláštní hlasování o pozměňovacím návrhu, který je vlastně posledním pozměňovacím návrhem.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ještě stanovisko navrhovatele a zpravodaje k návrhům.

Poslanec Martin Přibáň: Jako zpravodaj výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu si dovoluji doporučit komplexní pozměňovací návrh a jako autor druhého pozměňovacího návrhu si jej dovoluji doporučit také. Předpokládám, že navrhovatel má stanovisko stejné.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Dámy a pánové, kdo je pro schválení pozměňovacích návrhů na straně 2 až 4 podle tisku z výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, ať stiskne tlačítko v hlasování č. 138. Je někdo proti?

Tyto návrhy byly schváleny poměrem hlasů 68 pro, nikdo proti.

Nyní budeme rozhodovat o pozměňovacím návrhu pana kolegy Přibáně, který máme v dolní části strany 4 sněmovního tisku 1935/2.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ve 139 hlasování. Kdo je proti?

I tento návrh byl schválen poměrem hlasů 79 pro, nikdo proti.

Můžeme myslím přistoupit k závěrečnému hlasování. Přednesu vám návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých, ve znění zákona č. 89/1990 Sb., zákona č. 468/1991 Sb., a zákona č. 318/1993 Sb., podle sněmovního tisku 1935, včetně schválených pozměňovacích návrhů."

Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ve 140. hlasování této schůze. Kdo je proti?

Tento návrh byl schválen poměrem hlasů 80 pro, nikdo proti.

Děkuji panu zpravodaji, děkuji panu ministru Tigridovi. Konstatuji, že jsme schválili vládní návrh zákona a projednali další bod. Prosím pana kolegu Křížka, aby se z předsálí dostavil do sněmovny, abychom mohli pokračovat v jednání.

Dalším bodem tedy je

15.

Návrh poslanců Josefa Křížka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákona ČNR č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 1968) - třetí čtení

Zahajuji nyní třetí čtení předloženého návrhu zákona. Sněmovní tisk 1968/4 obsahuje pozměňovací návrhy z opakovaného druhého čtení návrhu zákona. Pan kolega Třebický už zaujal místo u stolku zpravodajů, pan kolega Křížek je přítomen.

Zahajuji tedy rozpravu ke třetímu čtení, to jsem vlastně už učinil. Nyní vyzývám pana kolegu Třebického, který je přihlášen do rozpravy, aby se ujal slova.

Poslanec Jan Třebický: Vážený pane místopředsedo, vážená sněmovno, k návrhu zákona poslanců Josefa Křížka a dalších na vydání zákona o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí máme před sebou dva podklady z opakovaného a z původního druhého čtení zákona. Jsou pod sněmovními tisky 1968/3 a 1968/4.

Můžeme přistoupit k hlasování o jednotlivých návrzích. Nejprve z tisku 1968/4 jsou to dva návrhy podané jako návrhy komplexní.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Pane kolego, já se mezitím musím zeptat, jestli chce někdo vystoupit v rozpravě ke třetímu čtení. Není tomu tak, rozpravu uzavírám. Ptám se formálně ještě zástupce navrhovatelů, zda si přeje vystoupit. Není tomu tak. Děkuji. Nyní má pan kolega Třebický slovo jako zpravodaj.

Poslanec Jan Třebický: Pane místopředsedo, je možné dát hlasovat o komplexních návrzích, tedy dvou, z tisku 1968/4. Pan navrhovatel souhlasí, jako zpravodaj doporučuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích z tisku 1968/4.

Kdo je pro jejich přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 141. Kdo je proti?

Návrh je schválen. Pro hlasovalo 91, nikdo proti.

Poslanec Jan Třebický: Nyní můžeme přistoupit k dalšímu, to je sněmovní tisk 1968/3, jsou to pozměňovací návrhy, které vzešly z projednávání v rozpočtovém výboru. Upozorňuji, že hlasujeme bez 11. článek 1 a bez bodu 3, které jsme právě před chvílí odhlasovali v upraveném znění. Neboli s touto poznámkou je možné dát hlasovat o tisku 1968/3.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Je jasné, o čem budeme hlasovat.

Kdo je pro přijetí takto upraveného pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 142. Kdo je proti?

I tento návrh byl schválen poměrem hlasů 95 pro, nikdo proti.

Poslanec Jan Třebický: Pane místopředsedo, je možné dát hlasovat o návrhu jako celku, protože jsme veškeré pozměňovací návrhy vyčerpali.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu zpravodajovi. Přednesu vám návrh usnesení:

Poslanecká sněmovna schvaluje návrh poslanců Josefa Křížka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodů nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1968, včetně přijatých pozměňovacích návrhů.

Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 143. Kdo je proti?

Konstatuji, že návrh byl schválen poměrem hlasů 96 pro, nikdo proti.

Gratuluji navrhovatelům, děkuji zpravodaji. Pan poslanec Křížek se hlásí o slovo.

Poslanec Josef Křížek: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, především bych se chtěl omluvit za svůj pozdní příchod a chtěl bych vám ze srdce poděkovat jménem těch, kteří vám nemohou poděkovat osobně. Udělali jste dobrou věc. Děkuji vám.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dámy a pánové, přistoupíme k projednání dalšího návrhu zákona. Tím je

50.

Návrh poslanců Karla Macha a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 2074)

Pan poslanec Vačkář se ujme role zástupce navrhovatele.

Poslanec Jiří Vačkář: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vzhledem k tomu, že byl schválen návrh pana kolegy Křížka, který upravoval tutéž záležitost, kterou chtěli navrhovatelé upravit, vzal uvedený návrh zpět.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. (Předsedající listuje v jednacím řádu. Hlasy z pléna: Nehlasuje se.) Přesvědčujete mě, že se nehlasuje. Listuji v jednacím řádu. Rád ušetřím sněmovnu jednoho hlasování. Dámy a pánové, tím jsme projednali další bod. Jsme několik desítek vteřin před okamžikem, kdy se budeme moci vrátit k přerušenému bodu, protože jsou vám právě rozdávány namnožené pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona o provozování soukromých bezpečnostních služeb.

Dámy a pánové, jak už jsem konstatoval, jsou vám rozdávány pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona o provozování soukromých bezpečnostních služeb. Byl jsem požádán představitelem jednoho klubu o přestávku na jednání klubu v délce třiceti minut. Vyhovuji této žádosti a k projednávání bodu 32 se vrátíme v 15.05 hodin.

(Schůze přerušena ve 14.38 do 15.05 hodin.)

(Schůze opět zahájena v 15.11 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Vážené kolegyně a kolegové, čas vyžádaný pro jednání klubů uplynul. Zástupce navrhovatele zaujal své místo, klub KSČM už jednání skončil. Prosím, aby byl upozorněn klub ODA, že jednání sněmovny už začíná.

40.

Vládní návrh zákona o provozování soukromých bezpečnostních služeb a obdobných činností a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (zákon o soukromých bezpečnostních činnostech), podle sněmovních tisků 1763 a 2105

Dámy a pánové, zahajuji přerušené jednání. Prosím, abyste se znovu zaregistrovali. V tomto okamžiku se ptám pana ministra Rumla, zda si přeje vystoupit se závěrečným slovem navrhovatele.

Ministr vnitra ČR Jan Ruml: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych se v závěrečném slově dotkl problematiky, která zde byla nejživěji diskutována, to znamená problematika vlastní ochrany, to je určitého typu činnosti, která byla v původním vládním návrhu upravena a dána pod režim zákona ve znění ústavně právního výboru, byla z tohoto zákona vyloučena a pan poslanec Kužílek pozměňovacím návrhem usiluje o to, dostat vlastní ochranu zpět do zákona tak, jak byl původní vládní návrh.

(Předsedající: Dámy a pánové, prosím klid.)

Chtěl bych jen říci, že vlastní ochrana je definována jako hlídací činnost, kterou musí vykonávat nejméně deset lidí. Je to činnost, která může být vykonávána profesionálně vycvičenými lidmi pod jednotným vedením, nejedná se o hlídání parku důchodcem s holí, ale třeba o hlídání podniku.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Promiňte, pane ministře. Prosím pana kolegu Payna, Frommera, Přibáně a další, jestli by nemohli začít respektovat, že sněmovna už jedná a člen vlády přednáší závěrečné slovo. Děkuji i zemědělské lobby pod balkónem.

Ministr vnitra ČR Jan Ruml: Ale může jít o hlídání podniku, který může mít veškerý charakter činnosti, jaký má profesionální agentura, kterou tento zákon upravuje. Pokud nebude v tomto zákoně část vlastní ochrany, bude tato oblast bez právní úpravy, což má tyto důsledky: Nelze stanovit žádné podmínky výkonu vlastní ochrany, to jest používání věcných bezpečnostních prostředků, omezení počtu zaměstnanců, lze zaměstnávat osoby, které nesplňují podmínky, které jinak stanoví tento zákon pro typy hlídacích či detektivních agentur, a může dojít k obcházení tohoto zákona, kdy tito lidé budou najímáni pro vlastní ochranu a nebudou muset splňovat podmínky tohoto zákona. Na zaměstnance vlastní ochrany se nevztahuje zákaz maskování obličeje při výkonu činnosti, zaměstnanci nemají výslovně stanovenou mlčenlivost, nemají povinnost neztížit vyšetřování na místě trestného činu. Provozovateli se výslovně nezakazuje používat zaměnitelné stejnokroje, provozovateli se neukládá mimo jiné povinnost vést evidenci osob pověřených hlídací nebo detektivní činností, oznamovat policii případy použití střelné zbraně, zranění, usmrcení osob atd.

To všechno jsou důvody, které mě vedou k tomu, že budu podporovat pozměňovací návrh pana poslance Kužílka. Chtěl bych ale říci, že v případě nepřijetí tohoto pozměňovacího návrhu má pro mne zákon i bez tohoto návrhu hodnotu sám o sobě. Pokud by to mělo vést k tomu, že zákon nebude přijat - a takový rozpor tady ve sněmovně cítím - pak jsem pro přijetí zákona, protože po zkušenostech s jeho aplikací můžeme eventuálně, kdybychom viděli, že je to vážný problém, během doby pozměňovacím návrhem zákon upravit, ale zákon už bude na světě, než třeba navzdory některým zákon shodit tzv. pod stůl.

Toto je mé stanovisko k této věci, které jsem považoval za vhodné jako předkladatel návrhu zákona ještě uvést před závěrečným hlasováním. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu ministrovi, a prosím pana kolegu Kužílka, aby se ujal slova a přednesl závěrečné slovo zpravodaje.

Poslanec Oldřich Kužílek: Děkuji. Vážený pane předsedající, pane ministře, dámy a pánové, jen jednu obecnou věc si dovolím na závěr pětiletého maratonu projednávání tohoto zákona, a sice to, že mě trochu mrzí, že tento poslední náhle vzplanuvší konkrétní prvek, který ještě donedávna nebyl nijak zpochybňován, podle mého nejlepšího vědomí a svědomí, je vlastně trochu falešným a že při bližší analýze a znalosti skutečného obsahu těchto činností, dokonce i trochu při znalosti ekonomických mechanismů, které provázejí tento typ podnikání, by se ukázalo, že vlastně tento problém je chiméra, který na druhou stranu jakoby vypadá jako fundamentální právní, dokonce ústavní záležitost.

Chci říci na svoji čest, že jsem přesvědčen, že v jádru věci tam toto není, absentuje tam a to, že se nám nepodařilo rozkreslit si a vyjasnit, jak to vlastně věcně je.

Dovolím si tedy předkládat vážené sněmovně k hlasování postupně pozměňovací návrhy v pořadí, jak byly předkládány. V jednom nebo ve dvou místech navrhnu hlasovat o některých věcech, které se váží na jiné věci, až potom, co bude věc rozhodnuta vcelku, a potom teprve v detailu. Budu také navrhovat někde spojená hlasování v případech, kdy jedna věc se upravuje v několika ustanoveních, ale jde pouze o jednu věc a bylo by zbytečné hlasovat o ní několikrát po kousíčkách.

Takže bych navrhl, pane předsedající, abychom hlasovali o mém prvním návrhu k § 3 písm. e). Pan ministr, pan předkladatel s tím návrhem souhlasí. Dovolím si takto sdělovat po domluvě s panem ministrem stanoviska předkladatele k těmto návrhům.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Omlouvám se, faktická poznámka pana kolegy Výborného. Hlasování č. 144 není platné.

Poslanec Miloslav Výborný: Dámy a pánové, nemýlím-li se, tato sněmovna hlasováním rozhodla, že bude předložený sněmovní tisk projednávat ve znění usnesení ústavně právního výboru. Obávám se, že všechny návrhy, které předložil - nebo nejméně mnohé, ale o tomto prvním to platí určitě, které předložil pan kolega Kužílek, se ovšem nevztahují ke znění tisku ve znění usnesení ústavně právního výboru, takže se velmi bojím, že nelze o těchto návrzích hlasovat. Neříkám to proto, že bych chtěl zmařit hlasování o této věci. Mělo by se rozhodnout hlasováním, ale je asi zapotřebí, aby kolega Kužílek vždy návrh na rozdíl od textu, který jsme měli vytištěn, upřesnil. Jinak by se totiž mohlo stát, že při přijetí jeho návrhu by pak konečná redakce textu zákona byla naprosto nemožná.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu kolegovi Výbornému.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP