Čtvrtek 14. března 1996

Poslanec Antonín Hrazdíra: Pozměňovací návrh č. 8 paní poslankyně Röschové. Jde o účelné rozšíření, které vyplývá z citace zákona. Navrhovatel doporučuje. Zpravodaj taktéž.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Kdo ve 102. hlasování návrh podporuje? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 79 poslanců, nikdo nebyl proti.

Poslanec Antonín Hrazdíra: Pozměňovací návrh č. 9. § 27. Jedná se o definici rozestavěných bytů a nebytových prostor. Navrhovatel souhlasí. Zpravodaj taktéž.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Kdo ve 103. hlasování tento návrh podporuje? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 79 poslanců, nikdo nebyl proti.

Poslanec Antonín Hrazdíra: Poslední pozměňovací návrh č. 10. Vzhledem k tomu, že byl přijat pozměňovací návrh zemědělského výboru č. 6, je možné o něm hlasovat. Proto doporučuji, aby byl přijat, stejně tak jako navrhovatel.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Kdo ve 104. hlasování tento návrh podporuje? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 81 poslanců, nikdo nebyl proti.

Poslanec Antonín Hrazdíra: To jsou, pane předsedající, všechny pozměňovací návrhy k tisku 1952.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. O všech pozměňovacích návrzích bylo hlasováno. Přistoupíme k hlasování o celém návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna schvaluje vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky a občanský zákoník č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1952 a schválených pozměňovacích návrhů."

Zahájil jsem 105 hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 85 poslanců, nikdo nebyl proti. Děkuji.

Dalším bodem je

- 357

37.

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. (sněmovní tisk 1953) - třetí čtení

Zahajuji třetí čtení předloženého návrhu zákona. Sněmovní tisk 1953/5 obsahuje pozměňovací návrhy ze druhého čtení návrhu zákona. Poprosím opět místopředsedu vlády a ministra zemědělství pana Josefa Luxe, aby se ujal slova.

Místopředseda vlády a ministr zemědělství ČR Josef Lux: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, předkládám sněmovně novelu zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv do katastru nemovitostí.

Tato novela byla projednána ve čtyřech výborech Poslanecké sněmovny. S většinou návrhů souhlasím. Domnívám se, že v případě, že je Poslanecká sněmovna přijme, budou znamenat zkvalitnění předloženého vládního návrhu.

Jediný problém vidím v návrzích, které se týkají § 5 odst. 3. Výbor pro veřejnou správu navrhuje, aby byly vyloučeny proti kladnému rozhodnutí o vkladu do katastrů všechny opravné prostředky, tj. včetně mimořádných opravných prostředků podle správního řádu, a dále i žaloba ve správním soudnictví.

Pan poslanec Stodůlka naproti tomu navrhuje, aby bylo vyloučeno pouze odvolání, ale obnova řízení a přezkum mimo odvolací řízení jako mimořádné opravné prostředky, byly připuštěny.

Vyslovuji plnou podporu návrhu přednesenému panem poslancem Hrazdírou za výbor pro veřejnou správu. Tento návrh odpovídá současné judikatuře Vrchního soudu v Praze.

V době mezi druhým a třetím čtením této novely vydal Vrchní soud v Praze další rozsudek, ve které opět vyslovil názor, že Český úřad zeměměřičský a katastrální není nadán pravomocí v mimo odvolacím řízení přezkoumávat rozhodnutí katastrálních úřadů o povolení vkladu práva, a takto z moci úřední zasahovat do vkladem nabytého soukromého práva občana. Věcné právo vlastníka vzniká dnem vkladu práva do katastru, a toto právo může být zpochybněno jenom cestou soudní.

Samozřejmě, že zákon bude mít takové znění, jak jej Poslanecká sněmovna přijme. Chci však upozornit, že pokud bude přijat návrh pana poslance Stodůlky, dostane se tato novela zákona v tomto ustanovení do rozporu jak s Ústavou České republiky, tak s Listinou základních práv a svobod, která je součástí našeho právního pořádku, tak i s Úmluvou o ochraně lidských práv, kterou naše republika ratifikovala.

Vkladem do katastru věcné právo vzniká, ovšem opravné prostředky podle správního řádu jsou s ohledem na tyto zákony a úmluvy v rozporu.

Katastrální úřady mají pravomoc rozhodovat o povolení vkladu práva do katastru, ale nikoli již rozhodovat v případě sporu, zda tu věcné právo je, či není. To přísluší pouze nezávislému a nestrannému soudu.

Z toho co jsem uvedl je zřejmé, že pozměňující návrh výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, je plně v souladu s judikaturou Vrchního soudu v Praze a pozměňovací návrh pana poslance Stodůlky je z tohoto pohledu neúplný a stav právní nejistoty by neodstranil.

Z uvedených důvodů navrhuji, abyste přijali návrh novely zákona 265 z roku 1992 Sb. ve znění pozměňovacích návrhů včetně pozměňovacího návrhu výboru pro veřejnou správu, týkajícího se § 5 odst. 3 a pozměňující návrh pana poslance Stodůlky odmítli.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Místo u stolku zpravodajů zaujal zpravodaj výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, pan poslanec Antonín Hrazdíra. Já se ptám, zda chce využít svoje právo zpravodaje. Není tomu tak, otvírám rozpravu podle § 95 odst. 2. Jako první se hlásí pan kolega Stodůlka, prosím, aby se ujal slova.

Poslanec Zbyšek Stodůlka: Po stanovisku pana ministra Luxe svůj návrh beru zpět.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pan kolega Hrazdíra si vezme slovo.

Poslanec Antonín Hrazdíra: Jestli dovolíte, po dohodě s navrhovatelem bych poprosil o přednesení dvou legislativně technických úprav, a to bodu č. 7, týká se § 10 - slova "vymaže, vymazána" nahradit slovy "zruší, zrušena". Jde o použití obvyklých slov legislativy.

Druhá úprava bodu 10, a to dosavadní text nahradit tímto textem: "Pokud se v zákoně mluví o příslušném orgánu republiky, rozumí se tím katastrální úřad". Nemění se smysl, naprosto smysl se nemění, pouze je lepší legislativně technická úprava. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: I já děkuji za upřesnění. Ptám se, kdo se dále hlásí do rozpravy. Není tomu tak. Rozpravu končím. Ptám se pana ministra, zda chce využít svoje závěrečné slovo. Není tomu tak. Prosím, aby se svých povinností ujal zpravodaj pan kolega Hrazdíra, uděluji mu slovo.

Poslanec Antonín Hrazdíra: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, vážení páni ministři, kolegyně a kolegové, budeme projednávat pozměňovací návrh v souladu s tiskem 1953/5.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Máte k dispozici, vážené kolegyně, vážení kolegové? Mají. Můžeme pokračovat.

Poslanec Antonín Hrazdíra: První pozměňovací návrh ústavně právního výboru se týká účinnosti zákona. Navrhovatel doporučuje, zpravodaj taktéž.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Zahájil jsem 106. hlasování. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 76 poslanců, nikdo nebyl proti.

Poslanec Antonín Hrazdíra: Pozměňovací návrh č. 2 výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, týká se § 5, odst. 1, navrhovatel doporučuje, zpravodaj taktéž.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Jenom jednu technickou vložku. Pan kolega Gross má náhradní kartu č. 25. Budeme hlasovat. Kdo ve 107. hlasování návrh podporuje? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 76 poslanců, proti 2.

Poslanec Antonín Hrazdíra: Pozměňovací návrh č. 3, týká se § 5, odst. 3, věta druhá. Navrhovatel souhlasí tak, jak uvedl ve svém úvodním vystoupení, zpravodaj rovněž.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Kdo ve 108. hlasování návrh podporuje? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 75 poslanců, 3 byli proti.

Poslanec Antonín Hrazdíra: Pozměňovací návrh č. 4 se týká §14 odst. 1. Navrhovatel doporučuje, zpravodaj taktéž.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Kdo ve 109. hlasování návrh podporuje? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 80 poslanců, nikdo nebyl proti.

Poslanec Antonín Hrazdíra: Pozměňovací návrh č. 5 zemědělského výboru, týká se § 4, odst. 4, písm. f). Navrhovatel souhlasí, zpravodaj taktéž.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Kdo ve 110. hlasování návrh podporuje? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 79 poslanců, nikdo nebyl proti.

Poslanec Antonín Hrazdíra: Pozměňovací návrh č. 6 zde bych chtěl upozornit, že jde o spojení s pozměňovacím návrhem č. 7, protože vypuštěním odst. č. 4, písmeno pět, právě je náhrada pozměňovacího návrhu č. 7. Navrhovatel souhlasí, sice jde o systémové řešení, já bych spíš řekl, že systémové řešení by to bylo k § 4. Vzhledem k tomu, že návrh č. 7 je širší než je v zákoně, tak souhlasím také.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Nemohli bychom hlasovat o obou pozměňovacích návrzích společně?

Poslanec Antonín Hrazdíra: Nejde. Nejdřív se musí vypustit a pak teprve se může zařadit. Jedná se o jiný §.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Omlouvám se. Ve 111. hlasování se ptám, kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 82 poslanců, nikdo nebyl proti.

Poslanec Antonín Hrazdíra: Pozměňovací návrh č. 7. Navrhovatel souhlasí. Zpravodaj taktéž. Již jsem zdůvodňoval při předcházejícím pozměňovacím návrhu.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Kdo ve 112. hlasování návrh podporuje? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 84 poslanců, nikdo nebyl proti.

Poslanec Antonín Hrazdíra: Pozměňovací návrh pana poslance Stodůlky není hlasovatelný vzhledem k tomu, že byl přijat pozměňovací návrh pod bodem č. 3 a navíc pan poslanec svůj návrh stáhl. Takže budeme hlasovat o pozměňovacím návrh č. 9 pana poslance Recmana. Jde o upřesnění v souladu s použitím označení finančního úřadu. Navrhovatel souhlasí. Zpravodaj rovněž.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Kdo tento návrh ve 113. hlasování podporuje? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 89 poslanců, nikdo nebyl proti.

Poslanec Antonín Hrazdíra: Pane místopředsedo všechny pozměňovací návrhy byly odhlasovány.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. O všech pozměňovacích návrzích tedy hlasováno bylo. Přistoupíme k hlasování o celém návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení.

Poslanecká sněmovna schvaluje vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 265/1992 Sb. o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem ve znění zákona č. 210/1993 Sb. podle sněmovního tisku 1953 a schválených pozměňovacích návrhů.

Zahájil jsem 114. hlasování. Ptám se, kdo návrh usnesení podporuje? Kdo je proti?

Konstatuji, že pro bylo 91 poslanců, proti byli 3. Konstatuji, že zákon byl schválen. Děkuji zpravodaji, panu kolegovi Hrazdírovi.

Dalším bodem, který budeme podle schválené programu projednávat je

38.

Vládní návrh zákona o ochraně chmele odrůdy Žatecký poloraný červeňák (sněmovní tisk 1965) - třetí čtení.

Zahajuji třetí čtení předloženého vládního návrhu zákona tisk 1965/2. Obsahuje pozměňovací návrhy z druhého čtení návrhu zákona. Opět prosím místopředsedu vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe, aby se ujal slova.

Místopředseda vlády a ministr zemědělství ČR Josef Lux: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, dámy a pánové, také úvodní slovo k této normě předkládané vládou už zaznělo. V rámci přeloženého vládního návrhu zákona o ochraně chmele Žateckého poloraného červeňáku ve třetím čtení bych chtěl říci, že pozměňující návrhy, které dal na stůl zemědělský výbor, zkvalitňují tuto normu. Chtěl bych poděkovat za projednání tohoto návrhu. Rozšíření této normy na veškeré odrůdy chmele v podstatě znamená, že to bude norma univerzální. Nicméně přes 90% u nás pěstovaného chmele je Žatecký poloraný červeňák. To znamená, že předložené pozměňovací návrhy zemědělského výboru podporuji. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Prosím pana kolegu Tlustého, který je zpravodajem zemědělského výboru, aby se ujal slova.

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedající, vážený pane místopředsedo vlády, jak již bylo uvedeno, zemědělský výbor svým usnesením, které je uvedeno v tisku 1965/1, změnilo původní vládní předlohu, která se týkala jediné odrůdy chmele, na obecný zákon o ochraně chmele. S tím byla spojena řada nutných legislativně technických úprav, které jsem přednesl jako skupinu pozměňovacích návrhů v druhém čtení a dnes bych uvedl jediné, že i dnes ve třetím čtení bych ještě přednesl další dva takovéto pozměňovací návrhy, neboť je jasné, že s přeměnou, kterou tento text prošel, jsou spojeny různé komplikace, které vyvolávají tyto technické úpravy, takže v podrobné rozpravě bych přednesl ještě dva legislativně technické pozměňovací návrhy.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Otevírám rozpravu podle § 95 odst. 2 a žádám pana kolegu Tlustého, aby se ujal jako první slova.

Poslanec Vlastimil Tlustý: V § 12 odst. 9 tisku 1965 slova "podle odstavců 1 a 2" nahradit slovy "podle odstavců 1 až 3". Ještě objasním tento pozměňovací návrh: při přednášení pozměňovacího návrhu ve druhém čtení jsem zapomněl uvést, že se má týkat tato změna i odst. 2 a proto tento nový pozměňovací návrh.

Druhý pozměňovací návrh, který je už jenom odstraněním dalších vazeb tohoto zákona: v § 16 v bodě 1 slova "ve znění zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 77/1962 Sb." nahradit slovy "ve znění pozdějších předpisů".

A za další: v § 16 v bodě 2 na konci věty připojit slova "ve znění zákona ČNR č. 146/1971 Sb.". Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji za tuto úpravu a ptám se, kdo se dále hlásí do rozpravy. Nikdo, rozpravu tedy končím. Ptám se zástupce navrhovatele, zda se chce vyjádřit. Slova se ujme místopředseda vlády a ministr zemědělství Josef Lux.

Místopředseda vlády ČR Josef Lux: K těmto dodatečně předloženým pozměňovacím návrhům chci říci, že s nimi souhlasím, protože zpřesňují předloženou normu.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji a poprosím společného zpravodaje pana kolegu Tlustého, aby se ujal své funkce.

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedající, doporučoval bych vzhledem k charakteru předložených pozměňovacích návrhů o nich hlasovat vždycky en bloc, tzn. že první hlasování by bylo o skupině pozměňovacích návrhů přijatých usnesením zemědělského výboru, neboť v celku mění orientaci z ochrany jedné odrůdy na ochranu celého chmele.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji za návrh. Ptám se, zda-li sněmovna má výhrady k návrhu, který přednesl zpravodaj. Není tomu tak. Prosím, abychom zahájili hlasování.

Poslanec Vlastimil Tlustý: Pane místopředsedo, ještě jedna korekce. Vzhledem k tomu, že v této skupině pozměňovacích návrhů je jeden, ke kterému je jedna alternativa v dalších pozměňovacích návrzích, hlasovali bychom o tisku 1965/1 o bodech 1, 2, 3, 4, 6 a z bodu 5 o bodech d), g), a e), tzn. bez bodu a).

Aby bylo jasné o čem hlasujeme, ještě jednou opakuji: tisk 1965/1 body 1, 2, 3, 4, 6 a z bodu 5 písmena d), e), a g), tzn. bez písmene a), k němuž bude předložen ještě jeden pozměňovací návrh.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ani proti tomuto postupu není výhrad? Prosím tedy, abychom hlasovali tak, jak navrhujete.

Poslanec Vlastimil Tlustý: Čili hlasujeme o tisku 1965/1 jako souhrnném pozměňovacím návrhu přijatém zemědělským výborem, kde v bodě 1 se uvádí změnit návrh zákona na zákon o ochraně chmele. V bodě 2 se uvádí v § 1 vypustit "a chmele odrůdy Žatecký poloraný červeňák" a nahradit textem "a chmele domácího původu".

V bodě 3 § 2 písm. a) upravit za závorkou a vypustit "odrůdy Žateckého poloraného červeňáku zapsané" a nahradit textem "odrůd zapsaných".

V bodě 4 v § 4 vypustit z prvního odst. slova "osázená chmelem".

Bod 5 v § 8 písm. d) vypustit slovo "vhodné".

V písm. e) doplnit za slova "stejného ročníku sklizně" slova "a stejné odrůdy".

V písm. d) nahradit text novým zněním: "Zajistit, aby jednotlivé odrůdy chmele byly skladovány odděleně".

V bodu 6 v § 17 změnit text na "tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení".

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Zahájil jsem 115. hlasování. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 89 poslanců, nikdo nebyl proti.

Poslanec Vlastimil Tlustý: Nyní obdobně hlasovat o skupině pozměňovacích návrhů, které jsem předložil ve druhém čtení a které máte uvedeny v tisku 1965/2 pod pořadovými čísly 7, 8, 9, 10 a 11 najednou.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ano, je zřetelné, o čem budeme hlasovat? Pan kolega Mandík, prosím aby se ujal slova s faktickou poznámkou.

Poslanec Josef Mandík: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, požadoval bych tady, aby se hlasovalo po jednotlivých bodech.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Je to zřetelně, musíme vyhovět.

Poslanec Vlastimil Tlustý: Takže napřed bod 7, který zní: v § 7 odst. 3 písm. a) vypustit slovo "odrůdu" a za slovo "polohu" vložit "název odrůdy".

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 116. hlasování. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 93 poslanců, nikdo nebyl proti.

Poslanec Vlastimil Tlustý: Bod 8: v § 8 písm. c) vypustit slovo "veškerý".

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 117. hlasování. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 80 poslanců, 8 poslanců bylo proti.

Poslanec Vlastimil Tlustý: Bod 9: v § 8 písm. a) změnit text takto: "a) pěstovat na téže chmelnici jen chmelové rostliny téže odrůdy".

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 118. hlasování. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 93 poslanců, nikdo nebyl proti.

Poslanec Vlastimil Tlustý: Bod 10: v § 12 odst. 3 za slovo "povinnosti" vložit "uvedené v odst. 1 a 2" a na konci slova "v odst. 1 a 2" nahradit novými slovy "v těchto odstavcích".

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 119. hlasování. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 98 poslanců, nikdo nebyl proti.

Poslanec Vlastimil Tlustý: Bod 11, v § 12 odst. 4 na konci připojit nový text "za porušení téže povinnosti".

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 120. hlasování. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 97 poslanců, nikdo nebyl proti.

Poslanec Vlastimil Tlustý: Bod 12, který zní "V § 12 odst. 9 nahradit číslovku 2 číslovkou 3". Tento pozměňovací návrh nedoporučuji ke schválení, protože jsem dnes předložil jeho alternativní znění v lepší podobě.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 121. hlasování. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 5 poslanců, 62 bylo proti.

Poslanec Vlastimil Tlustý: Nyní jsou na řadě pozměňovací návrhy, které jsem předložil v dnešním třetím čtení. Prvním z nich je v § 12 odst. 9 v tisku 1965 slova "podle odstavců 1 a 2" nahradit slovy "podle odstavců 1 - 3".

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 122. hlasování. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 99 poslanců, nikdo nebyl proti.

Poslanec Vlastimil Tlustý: Na závěr dva pozměňovací návrhy, které upravují odkazy tohoto zákona na jiné normy. První zní: V § 16 v bodě 1 slova "ve znění zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 77/1962 Sb." nahradit slovy "ve znění pozdějších předpisů".

Druhý zní: V § 16 v bodě 2 na konci věty připojit slova "ve znění zákona ČNR č. 146/1971 Sb.".

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 123. hlasování. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 101 poslanců, nikdo nebyl proti.

Poslanec Vlastimil Tlustý: Nyní můžeme hlasovat o zákonu jako celku.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Přednesu návrh usnesení:

Poslanecká sněmovna schvaluje vládní návrh zákona o ochraně chmele odrůdy Žatecký poloraný červeňák podle sněmovního tisku 1965 a schválených pozměňovacích návrhů.

Zahájil jsem 124. hlasování. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Pro hlasovalo 99 poslanců, proti 4. Konstatuji, že zákon byl schválen.

Děkuji kolegovi Tlustému, děkuji místopředsedovi vlády a ministru zemědělství Josefu Luxovi. Tím jsme ukončili další bod č. 12 podle schváleného programu.

Nyní, tak jak jsme si slíbili, se vrátíme k projednávání přerušeného bodu

32.

Odpovědi na písemné interpelace

Konstatuji, že ministr školství, mládeže a tělovýchovy Ivan Pilip odpověděl na interpelaci poslance Josefa Mandíka ve věci financování učňovského školství a diskriminačního postavení žáků středních odborných učilišť vůči ostatním žákům středních škol. Interpelace byla spolu s odpovědí předložena jako tisk 2109. Její projednávání bylo na 39. schůzi přerušeno usnesením Poslanecké sněmovny na žádost pana poslance.

Nyní otevírám rozpravu a prosím pana kolegu Mandíka, aby se ujal slova.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP