Čtvrtek 14. března 1996

3. den schůze (14. března 1996)

Přítomni: Předseda PSP M. Uhde, místopředseda PSP J. Vlach, místopředseda PSP J. Kasal, místopředseda PSP K. Ledvinka a 184 poslanců.

Za vládu České republiky: předseda vlády V. Klaus, místopředseda vlády a ministr zemědělství J. Lux, ministr životního prostředí F. Benda, ministr dopravy V. Budinský, ministr průmyslu a obchodu V. Dlouhý, ministr hospodářství K. Dyba, ministr obrany V. Holáň, ministr spravedlnosti J. Novák, ministr školství, mládeže a tělovýchovy I. Pilip, ministr vnitra J. Ruml, ministr zdravotnictví J. Stráský, ministr kultury P. Tigrid, ministr práce a sociálních věcí J. Vodička, ministr zahraničních věcí J. Zieleniec.

(Schůze opět zahájena v 9.06 hodin.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády a milí hosté, zahajuji třetí jednací den 40. schůze poslanecké sněmovny. Přeji vám dobré jitro a všechny vás vítám. Žádám, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a oznámili mi, kdo žádá o vydání náhradní karty, popř. kdo jakou náhradní kartu již obdržel. Naše jednání bude pokračovat bodem 61. schváleného pořadu, kterým jsou

32.

Odpovědi členů vlády na interpelace poslanců

Na dnešní pořad jsou připraveny dvě odpovědi na vznesené interpelace, a to na pana ministra Dlouhého panu poslanci Skočovského a pana ministra Pilipa panu poslanci Mandíkovi. Pan ministr Pilip zahajuje dnes ráno významnou mezinárodní konferenci a z toho důvodu se omlouvá na začátek našeho jednacího dne. Dostaví se kolem desáté hodiny, proto doporučuji, abychom tento bod přerušili po projednání odpovědi pana ministra Dlouhého a vrátili se k němu, jakmile se pan ministr Pilip dostaví. S panem kolegou Mandíkem jsem tuto záležitost projednal a on s tím souhlasí.

Jsou předloženy dvě odpovědi, jak jsem předeslal, na vznesené interpelace, s nimiž poslanci nejsou spokojeni a z toho důvodu požádali o zařazení na pořad schůze Poslanecké sněmovny. Nyní přistoupíme k projednávání první z nich.

Ministr průmyslu a obchodu Vladimír Dlouhý odpověděl na interpelaci poslance Miloše Skočovského ve věci změny napětí v elektrické rozvodné síti České republiky. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako tisk 2118. Pan kolega Skočovský se ujme slova a tím je otevřena rozprava.

Poslanec Miloš Skočovský: Vážený pane ministře, vážení kolegové a kolegyně, měli jste možnost podívat se do tisku 2118, který se týká mé interpelace i odpovědi pana ministra Dlouhého. Já nemohu souhlasit s touto odpovědí z následujících důvodů. Dám vám příměr - jestli jedu autem a požil jsem alkohol, i když jsem nehodu nezavinil, tak to znamená, že jsem vlastně vinen v principu před právem a před zákonem. Neměl jsem alkohol požít.

Máme dost přísné elektrotechnické normy po dlouhá léta, již od 1. republiky, a dobré. Proto jsou možná tak přísné. Naše norma předepisuje, že elektrický spotřebič musí být připojen na takové napětí a do takové sítě, která odpovídá tomu, co má tento spotřebič na štítku.

My jsme v roce 1993 přijali evropskou normu, kterou se změnilo jmenovité napětí, které se používá v naší síti. Zvýšilo se, dá se říci nepatrně, o pět až osm procent, ale dopady mohou být zlé. Jestliže se mi stane, že budu mít prodřenou šňůru na vařiči a vyhoří mi dům, tak pojišťovna mi nezaplatí nic, protože jsem to zavinil sám. Budu-li mít závadu jiného charakteru a bude-li prokázáno, že jsem vařič připojil na síť 230 V jednosměrných a na štítku je 220 V, tak jsem vinen já. Nikdo mi nezaplatí zase nic. Myslím si, že toto není možné. Zejména proto, že utekly již 3 roky od toho, kdy jsme tuto normu přijali, neprovedlo se žádné opatření, dováží se k nám ze zahraničí neustále zmetky z tohoto hlediska. Když se podíváte do prodejen, jaká německá spotřební elektrotechnika - bílá se prodává, zjistíte, že většinou je to na 220 V. A ty už se u nás nesmějí - nebo neměly - by se prodávat. Tyto věci nejsou k používání na rok, ale na delší dobu. Nemyslím si, že se tento problém může nechat vyhnít.

Nejsem proto spokojen s tím, že se říká "měla by se udělat osvěta". To je jasné. Ta osvěta se měla udělat v roce 1992, 1993, když ta norma začala u nás platit. Dodnes se neudělalo vůbec nic. V odpovědi je napsáno, že by se měla udělat osvěta a že to někdy nějak bude.

Já se ptám, jak je to s opatřeními, která se týkají informování veřejnosti, že by si neměla kupovat takové spotřebiče, že to může mít pro ně některé právnické dopady v případě některých událostí nebo nehod. Jak je zajištěna kontrola toho, aby se k nám nevozila elektrotechnická zařízení, která neodpovídají této normě a která už nesmějí být používána v zemí výrobce, to znamená to, co se k nám vozí ze západu. To je věc, pro kterou nejsem spokojen s odpovědí pana ministra Dlouhého a rád bych slyšel doplnění odpovědi, jak to bude s odpovědí a s ochranou našeho trhu před dovozem výběhových typů.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Do rozpravy se dále hlásí ministr Vladimír Dlouhý. Prosím, aby se ujal slova.

Ministr průmyslu a obchodu ČR Vladimír Dlouhý: Pane předsedo, pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych krátce zareagoval na slova pana poslance Skočovského. Nejprve bych chtěl připomenout to, co je uvedeno i v mě odpovědi na interpelaci pana poslance - že se jedná o významnou změnu normy, která je výsledkem více než 20letého jednání a je to považováno za jeden z nejvýznamnějších úspěchů mezinárodní elektrotechnické normalizace. To za prvé.

Za druhé podle informací, které mám k dispozici a které jsem znovu nechával prověřit, v podstatě odchylky, které jsou kolem tohoto napětí, tzn. přípustná odchylka +10%, vede k takové situaci, kde přehřívání spotřebičů, zvýšení otáček u točivých strojů nebo snížení životnosti bude prakticky stále v dovolených mezích. Domnívám se, že je tady ze strany pana poslance poněkud dramatizace celé záležitosti.

Také musím konstatovat, že jsem nechával na Státní energetické inspekci prověřit, zda monitorují od roku 1993 případy, které byly důsledkem toho, jestli skutečně došlo k nějaké vážné poruše ne proto, že by tam bylo zavinění z nedbalosti typu prodřený kabel, ale proto, že by skutečně došlo k těm případům, o kterých pan poslanec hovoří. K ničemu takovému zatím nedošlo, aspoň nemám o tom žádné informace.

Samozřejmě legitimní je otázka pana poslance, co se dělá pro to, aby se k nám nedovážely spotřebiče, které již neodpovídají této normě. Chtěl bych říci, že každý nový dovoz musí před uvedením na trh projít Státní zkušebnou, která vydá rozhodnutí o schválení výrobku k prodeji. V případě, že na tento výrobek není rozhodnutí vydáno už ve smyslu zákona 30/1968 Sb., nelze jej uvádět do oběhu. Z tohoto hlediska odpovídám na dotaz pana poslance, že je to řešeno tím, že elektrospotřebič musí projít Státní zkušebnou.

Druhá část, domnívám se, že mnohem menší a domnívám se také, že nepovede k nějakým problémům, je samozřejmě otázka prodeje spotřebičů, které byly schváleny ještě před změnou této normy v roce 1993, které mohou v některých případech být na skladě. Tady skutečně jde o určitou informační kampaň, která je připravovaná v rámci působnosti jednotlivých rozvodných společností. To je ale opravdu velmi malý počet spotřebičů.

Znovu bych chtěl zdůraznit, že co se týče nových dovozů, je to kryto skutečně Státní zkušebnou. Nicméně znovu chci potvrdit, že určitá informační kampaň je připravována.

Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Do rozpravy se hlásí pan kolega Skočovský - prosím, aby se ujal slova.

Poslanec Miloš Skočovský: Mohu vám ukázat, je to z nejnovějších příruček nebo reklamních materiálů našich Energetických rozvodných závodů z konce roku, a není tam o tomto problému ani půl slova. Myslím si, že ta slova měla padnout skutečně už před třemi lety.

Znovu upozorňuji na tento jev: Budu mít vařič s káblíkem. Vařič se dostane pod napětí, někoho zabije. Já jsem ho zapnul do špatného napětí, které tam není, neodpovídá štítkovému. Odpověď výrobce bude - ten káblík nebyl dimenzovaný na 230 V, měl být na 220 a nikdo z toho viníka, kvůli kterému byl někdo zabitý, nevyseká, protože skutečně se to má zapnout tam, na co je štítkové napětí. Čili on to není tak bagatelní problém. Myslel bych, že z tohoto hlediska by skutečně měla být tato osvětová kampaň nastartována tedy hodně rychle a s velkou vehemencí, protože když se podíváte do prodejen, co tam je, doporučuji vám všem, co se prodává. Je to možné, že to bylo schváleno před třemi lety, ale prodávají se nově dovážené výrobky, jsou to vysavače, které před třemi roky nebyly a mají 220 V na štítku.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Do rozpravy se nikdo dále nehlásí, takže rozpravu končím.

Využívám svého práva a vyhlašuji přestávku do doby, než sněmovna bude usnášení schopná. Pan kolega Novotný má náhradní kartu č. 28.

(Krátké přerušení jednání.)

Dámy a pánové, ukončil jsem přestávku. Paní poslankyně Gerta Mazalová má náhradní kartu č. 27.

Budeme hlasovat o návrhu usnesení tak, jak jej navrhl pan kolega Skočovský. Je zřejmé všem, o čem budeme hlasovat? Ano. Zahájil jsem 94. hlasování na této schůzi.

Kdo návrh pana kolegy Skočovského podporuje? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat - pro hlasovalo 25, proti 23 poslanců.

Konstatuji, že jsme projednali odpověď ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého na interpelaci kolegy Skočovského. Nyní tak, jak jsem přislíbil, přerušuji projednávání tohoto bodu do doby, než se dostaví pan ministr Ivan Pilip.

Dalším bodem podle schváleného programu je

33.

Vládní návrh zákona o krmivech (sněmovní tisk 1975, druhé čtení)

Z pověření vlády uvede předložený návrh zákona místopředseda vlády a ministr zemědělství Josef Lux, kterého prosím, aby se ujal slova.

Místopředseda vlády a ministr zemědělství ČR Josef Lux: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, dámy a pánové, úvodní slovo zaznělo v rámci prvního čtení. Jen připomínám, že tento nový zákon o krmivech je zákon, který je liberální, který ustupuje od toho, kdy stát přikazoval výrobcům a podnikatelům, co a jak mají činit. Dnes požaduje na podnikatelích, aby vyráběli krmiva zdravotně nezávadná, aby se ochránilo zdraví zvířat a následně zdraví spotřebitelů a aby deklarovaná kvalita a jakost byly ověřovány státem.

Tento návrh zákona byl diskutován v zemědělském výboru, pozměňovací návrhy, které zazněly v jednání zemědělského výboru, podporuji a myslím si, že zkvalitňují předloženou normu. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Návrh zákona jsme v prvním čtení přikázali zemědělskému výboru. Zpravodajem byl určen pan Ivan Bečvář, kterého prosím, aby nás informoval o jednání výboru.

Dámy a pánové, velice se omlouvám, prosím o strpení.

Poslanec Ivan Bečvář: Vážený pane předsedo, omlouvám se za toto zdržení. Tento návrh zákona byl projednán v zemědělském výboru parlamentu 28. února a zemědělský výbor se po projednání rozhodl doporučit sněmovně vládní návrh zákona, sněmovní tisk 1975, s pozměňovacími návrhy schválit. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Jedná se o usnesení zemědělského výboru č. 255, všichni poslanci ho mají k dispozici.

Dámy a pánové, otevírám obecnou rozpravu. Písemné přihlášky nemám, ptám se, kdo se do obecné rozpravy chce přihlásit z pléna? Není tomu tak, končím obecnou rozpravu a protože nezazněl návrh na vrácení nebo zamítnutí, zahajuji rozpravu podrobnou. Ani do té nemám žádnou přihlášku, nikdo se z pléna nehlásí, takže ji končím a ptám se, zdali pan ministr nebo pan zpravodaj chtějí ještě promluvit. Nikdo nechce, protože nezazněl návrh na vrácení návrhu zákona výboru k novému projednání ani nebyl návrh na zamítnutí, končím druhé čtení tohoto zákona. Vyrovnali jsme se tak s dalším bodem podle schváleného programu. Pan kolega se ještě hlásí.

Poslanec Ivan Bečvář: Já se omlouvám, jen s technickou poznámkou. Teď jsem byl upozorněn na nesrovnalost, která je v otázce účinnosti. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. září 1996.To je technický dodatek.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Zaznělo toto technické upřesnění usnesení zemědělského výboru a já jen prosím, aby bylo ve stenozáznamu zaznamenáno tak, jak pan kolega přednesl. Opakuji, že jsme se vyrovnali s dalším bodem podle schváleného pořadu.

Dalším bodem je

34.

Vládní návrh zákona o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin (sněmovní tisk 1998) - druhé čtení

Z pověření vlády uvede předložený návrh zákona místopředseda vlády a ministr zemědělství Josef Lux, kterého prosím, aby se ujal slova.

Místopředseda vlády a ministr zemědělství ČR Josef Lux: Pane předsedo, vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolím si vám předložit ke druhému čtení zákon o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin.

Tento zákon také liberalizuje podnikatelské prostředí, protože dosud kvalitu rozmnožovacího materiálu zajišťoval monopol státu a státního obchodu a také počet zaregistrovaných odrůd byl vysoký a chyběl postih nesprávného či falešného označování a obchodu s tímto rozmnožovacím materiálem. Za rozmnožovací a registrovaný materiál, který uvádí na trh, je pokládán pouze takový, který je úředně certifikován, zavádí se nový institut seznamů doporučených odrůd.

Zemědělský výbor tento návrh projednal a s jeho pozměňovacími návrhy, které formuloval, souhlasím, protože zjednoznačňují výklad zákona a myšlenku, aby se tato kompetence převedla z úzusu na vybrané subjekty. S touto myšlenkou souhlasím. Tyto změny jsou nepochybně ve prospěch kvality zákona. Děkuji vám.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Návrh zákona jsme v prvním čtení přikázali zemědělskému výboru. Zpravodajem byl určen pan kolega Josef Křížek, kterého prosím, aby se ujal slova a informoval nás o jednání zemědělského výboru.

Poslanec Josef Křížek: Vážený pane předsedo, pane předsedající, pane ministře, kolegyně a kolegové, zemědělský výbor předložený návrh zákona projednal, přijal 21 pozměňovacích návrhů, 6 legislativně technických úprav a doporučil ve svém usnesení zemědělského výboru č. 256 z 28. února 1996 tento zákon k dalšímu projednávání.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Písemné přihlášky nemám, z pléna se také nikdo nehlásí, takže ji končím. Nezazněl žádný návrh na vrácení nebo zamítnutí, a proto zahajuji rozpravu podrobnou, do které se jako první hlásí pan kolega Křížek.

Poslanec Josef Křížek: Vážené kolegyně a kolegové, při podrobné kontrole předloženého zákona pozměňovacích návrhů došlo k rozporu mezi § 37, odst. 3 a § 31. Proto předkládám alternativní pozměňovací návrh.

První navrhuji, aby § 31, odst. 1 zněl takto: Uvádět osivo a jiný rozmnožovací materiál na trh mohou pouze osoby právnické nebo fyzické registrované pro tuto činnost u ústavu. Ústav na základě žádosti registruje každou právnickou nebo fyzickou osobu, která je odborně způsobilá pro uvedenou činnost, při porušení zákona může být registrace změněna.

Pokud tento pozměňovací návrh nebude přijat, navrhuji druhý, a sice v § 37, odst. 3 vypustit písmeno d) a dosavadní písmeno e) se označí jako písmeno d). V pozměňovacích návrzích to zatím není označeno písmeny, je to odtržkami, čili to legislativa opraví. Pokud nebude přijat ten první pozměňovací návrh, řeší tento rozpor můj druhý pozměňovací návrh.

Mám ještě třetí pozměňovací návrh, který se týká účinnosti zákona, čili navrhuji nové znění § 38.

§ 38 zní: Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1996.

Vláda navrhla ve svém materiálu účinnost od 1. 1. 1996, a proto je to potřeba změnit. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Ptám se, kdo se dále hlásí do rozpravy? Podrobnou rozpravu končím a ptám se, zdali chce ještě promluvit zástupce navrhovatele. Nechce. Zpravodaj? Nechce.

Protože nezazněl návrh na vrácení návrhu zákona výboru k novému projednání ani návrh na zamítnutí, pouze v podrobné rozpravě tři pozměňovací návrhy, končím druhé čtení.

Přistoupíme k dalšímu bodu podle schváleného programu, kterým je

35.

Vládní návrh zákona o změně právních předpisů souvisejících se zákonem o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, sněmovní tisk 1999 - druhé čtení

Z pověření vlády uvede předložený návrh zákona místopředseda vlády a ministr zemědělství Josef Lux, kterého prosím, aby se ujal slova.

Místopředseda vlády a ministr zemědělství ČR Josef Lux: Vážený pane předsedo, pane předsedající, dámy a pánové, tento vládní návrh zákona o změně právních předpisů souvisí se zákonem projednaným před okamžikem a je jeho technickým pokračováním. S pozměňujícími návrhy, které byly předloženy nebo s korekcemi, které proběhly v zemědělském výboru, souhlasím. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Návrh zákona jsme v prvém čtení přikázali zemědělskému výboru. Zpravodajem byl určen opět pan poslanec Josef Křížek, kterého prosím, aby nás informoval o jednání výboru.

Poslanec Josef Křížek: Vážené kolegyně a kolegové, zemědělský výbor tuto předlohu zákona projednal a svým usnesením zemědělského výboru č. 257 z 22. února 1996, sněmovní tisk 1999/1 doporučuje sněmovně bez jakýchkoliv připomínek další projednání.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Přihlášky písemné nemám. Nemám ani jiné, takže obecnou rozpravu končím, a protože nezazněl návrh na vrácení návrhu zákona výboru k novému projednání ani návrh na zamítnutí, zahajuji rozpravu podrobnou, do které se jako první hlásí pan kolega Křížek. Prosím, aby se ujal slova.

Poslanec Josef Křížek: Vážené kolegyně a kolegové, mám dva pozměňovací návrhy. První pozměňovací návrh se týká změny názvu zákona, totiž v názvu zákona je uveden rok 1995 Sb., čili je potřeba změnu provést takto:

Zákon o změnách právních předpisů související se zákonem č.... atd./1996 Sb. o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin.

To je první pozměňovací návrh.

Druhý se týká účinnosti. Navrhuji nové znění § 3. "Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1996."

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Ptám se, kdo se dále hlásí do rozpravy? Nikdo. Podrobnou rozpravu končím. Ptám se, jestli chce ještě promluvit zástupce navrhovatele? Není tomu tak, ani společný zpravodaj. Protože nezazněl návrh na vrácení návrhu zákona výboru k novému projednání ani návrh na zamítnutí, zazněly pouze 2 pozměňovací návrhy v podrobné rozpravě, končím druhé čtení.

Děkuji panu kolegu Křížkovi.

Přistoupíme k projednávání bodu 10 podle schváleného programu, kterým je

36.

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí České republiky a občanský zákoník č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 1952 - třetí čtení

Zahajuji třetí čtení předloženého návrhu zákona, sněmovní tisk 1952/4. Obsahuje pozměňovací návrhy ze druhého čtení návrhu zákona.

Prosím pana místopředsedu vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe, aby se ujal slova.

Místopředseda vlády a ministr zemědělství ČR Josef Lux: Pane předsedající, dámy a pánové, předkládám sněmovně ke třetímu čtení novelu zákona č. 344/1992 o katastru nemovitostí. Úvodní slova zazněla při minulém projednávání.

K pozměňujícím návrhům ze druhého čtení se vyjadřuji takto.

Pozměňující návrh paní Röschové, který definuje rozestavěný byt a nebytový prostor pro zápis do katastru, přijímám.

Zemědělský výbor předložil návrh na vypuštění evidence nájmu a výpůjček zemědělských a lesních pozemků, jestliže mají trvat alespoň 5 let. Tento návrh také přijímám a v případě přijmutí tohoto návrhu je třeba vypustit nové ustanovení v novém odstavci 3 § 5 tak, jak předkládá pan poslanec Hrazdíra. Tyto návrhy nepochybně zkvalitní předloženou novelu a mají moji podporu. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Prosím pana poslance Antonína Hrazdíru, který byl určen zpravodajem, aby se ujal slova, pokud chce, pokud nechce, aby se mnou sledoval rozpravu, kterou otevírám podle § 95 odst. 2 jednacího řádu. Písemné přihlášky do rozpravy nemám. Pan kolega Hrazdíra se ujme slova.

Poslanec Antonín Hrazdíra: Pane předsedající, vážený pane předsedo, dovolte mi po dohodě s paní poslankyní Röschovou přednést jednu legislativně technickou úpravu, a sice u pozměňovacího návrhu č. 7, který se týká § 5 odst. 1, 2. řádek, konec tohoto řádku zní "příslušnosti stavby k části obce". Buď při přepisu nebo při přednášení pozměňovacího návrhu písmeno "k" vypadlo a pak by pozměňovací návrh neměl logiku, to znamená, že bych doporučoval tuto legislativně technickou úpravu. Děkuji vám.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Ptám se, kdo se ještě hlásí do rozpravy. Pan kolega Stodůlka se ujme slova.

Poslanec Zbyšek Stodůlka: Jelikož ve třetím čtení je možno provádět pouze technické úpravy, dovolím si svůj návrh opravit formulačně, a sice, že první varianta zní "není přípustný řádný opravný prostředek", druhá varianta zní "není přípustné odvolání (rozklad)". Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pan kolega Hrazdíra se ujme slova.

Poslanec Antonín Hrazdíra: Chtěl bych upozornit pana kolegu Stodůlku, že neprojednáváme zatím tisk 1953, ale tisk 1952.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pan kolega Stodůlka se omluvil. Ještě někdo se hlásí do rozpravy? Není tomu tak. Rozpravu končím a ptám se pana kolegy Luxe, jestli se chce vyjádřit. Poprosím tedy, aby podle § 66 odst. 2 jednacího řádu se ujal slova své činnosti pan kolega Hrazdíra.

Poslanec Antonín Hrazdíra: Děkuji, pane předsedající, pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych jménem zpravodajů předložil pozměňovací návrhy k hlasování.

Jde o první pozměňovací návrh k § 2 odst. 1 písm. b). Navrhovatel souhlasí, zpravodaj také.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jenom bych poprosil, pane kolego, jedná se o.....

Poslanec Antonín Hrazdíra: Jedná se o tisk 1952/4.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ano, děkuji.

Můžeme hlasovat.Zahájil jsem 95. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Návrh byl přijat poměrem hlasů 66 pro, 5 proti.

Poslanec Antonín Hrazdíra: Pozměňovací návrh č. 2 se týká § 2 odst. 1 písm. d). Jde o určité rozšíření citace zákona. Navrhovatel doporučuje, zpravodaj také.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Na vaši žádost jsem vás odhlásil. Prosím o novou registraci.

Budeme hlasovat o návrhu, který přednesl pan kolega Hrazdíra. Zahájil jsem 96. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Pro 77 poslanců, nikdo nebyl proti.

Promiňte, pane kolego, pan kolega Bachna má náhradní kartu č. 26.

Poslanec Antonín Hrazdíra: Pozměňovací návrh č. 3. Týká se § 2 odst. 1; rozšíření o dvě nová písmena. Navrhovatel doporučuje. Zpravodaj rovněž.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Zahájil jsem 97. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 80 poslanců, nikdo nebyl proti.

Poslanec Antonín Hrazdíra: Dále je zde pozměňovací návrh č. 4. Vložení nového bodu. Jde o účelné rozšíření. Navrhovatel doporučuje. Zpravodaj rovněž.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Zahájil jsem 98. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 80 poslanců, nikdo nebyl proti.

Poslanec Antonín Hrazdíra: Pozměňovací návrh č. 5 ústavně právního výboru. Jde o účinnost zákona. Navrhovatel doporučuje. Zpravodaj rovněž.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Zahájil jsem 99. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 77 poslanců, nikdo nebyl proti.

Poslanec Antonín Hrazdíra: Nyní jdeme na pozměňovací návrhy zemědělského výboru. Pozměňovací návrh č. 6. Týká se § 2 odst. 4. Ve svém úvodním slově o tom hovořil pan ministr. Znamená to, že navrhovatel doporučuje. Zpravodaj taktéž.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 100. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 76 poslanců, proti 1 poslanec.

Poslanec Antonín Hrazdíra: Nyní pozměňovací návrhy paní poslankyně Röschové. Pozměňovací návrh č. 7 s legislativně technickou úpravou. Navrhovatel doporučuje. Zpravodaj taktéž.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Kdo ve 101. hlasování návrh podporuje? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 79 poslanců, nikdo nebyl proti.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP