Úterý 13. února 1996

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Nikdo se do ní nehlásí, takže ji končím.

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výboru k projednání. Jak jste slyšeli, organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Ptám se, dámy a pánové, zda má ještě někdo nějaký jiný návrh? Není tomu tak. Přednesu návrh usnesení.

Poslanecká sněmovna přikazuje předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru.

Prosím, abyste se znovu zaregistrovali. Zahájil jsem 148. hlasování.

Kdo tento návrh usnesení podporuje? Kdo je proti?

Návrh usnesení byl schválen. Pro hlasovalo 69 poslanců, nikdo proti.

Dámy a pánové, obracím se na vás jménem ministra Dyby a předsedy sněmovny s prosbou, abychom ještě projednali dnes jako poslední bod bod 81, kterým je

LXXI.

Vládní návrh, kterým se předkládají Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu změny a doplňky Ústavy Světové poštovní unie

Dámy a pánové, ptám se vás, zda nemá někdo výhrady k projednání tohoto posledního bodu dnešního dne. Není tomu tak.

Vládní návrh jsme obdrželi jako tisk 2057 a uvede ho z pověření vlády ministr hospodářství pan Karel Dyba, kterého prosím, aby se ujal slova.

Ministr hospodářství ČR Karel Dyba: Pane předsedo, vážená sněmovno, předkládám sněmovně návrh na schválení změn a doplňků v Ústavě Světové poštovní unie. Ty jsou obsaženy v tzv. Pátém dodatkovém protokolu Ústavy Světové poštovní unie. Tento dodatkový protokol byl přijat Kongresem Světové poštovní unie v září 1994. Připomínám, že Světová poštovní unie byla založena v roce 1874 a je organizací, která sdružuje prakticky všechny státy světa. Hlavním posláním Unie je zajistit vzájemnou spolupráci všech poštovních správ ve světě při zabezpečení mezinárodního poštovního styku. Mimo jiné se také zabývá analýzami dosavadního vývoje poštovnictví ve světě a možnostmi budoucího rozvoje tohoto známého starého dobrého odvětví lidské činnosti.

Členství České republiky ve Světové poštovní unii je nezbytné zejména kvůli zajišťování mezinárodního poštovního provozu. Změny, o které jde, změny v Ústavě Světové poštovní unie, obsažené v Pátém dodatkovém protokolu, se týkají nové struktury Světové poštovní unie. Tyto změny jsou vyvolány celosvětovým vývojem v oblasti pošty, kde v posledních letech došlo zejména k výraznému oddělení pošty od státu. Pošta se stává relativně samostatným podnikatelským subjektem, který zajišťuje vlastní operativní výkonnou činnost. Stát pak na činnost pošty dohlíží, tj. reguluje ji a kontroluje ji v zájmu zákazníků.

V důsledku těchto změn vznikly v rámci Světové poštovní unie dva nové orgány. Tzv. Administrativní rada, která se zabývá právě otázkami regulace pošty státem, a tzv. Rada poštovního provozu, která se zabývá otázkami vlastní provozní činnosti pošty jako podnikatelského subjektu svého druhu.

V podmínkách České republiky bude ve Světové poštovní unii v rámci Administrativní rady působit Ministerstvo hospodářství, které je regulačním orgánem, a v rámci Rady poštovního provozu pak státní podnik Česká pošta. Doporučuji Poslanecké sněmovně, aby předložený návrh na schválení změn a doplňků v Ústavě Světové poštovní unie přijala k dalšímu projednávání. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Organizační výbor určil zpravodajem pro prvé čtení poslance Antona Zimu, kterého žádám, aby se ujal slova.

Poslanec Anton Zima: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážená sněmovno, státní pošta se musí mnohem více orientovat na zákazníky, musí mnohem rychleji zvyšovat kvalitu svých služeb a racionalizovat své řízení. Musí se stát komerční firmou, která bude mít svou komerční strategii.

Naše členství ve Světové poštovní unii vytváří rámec, který tyto principy pomůže naplňovat. Doporučuji, abychom přikázali další projednávání tohoto návrhu hospodářskému výboru.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji a otevírám obecnou rozpravu. Nikdo se do ní nehlásí, takže ji končím. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výboru k projednání.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru. Ptám se, zda má někdo ještě jiný návrh? Není tomu tak. Přistoupíme k hlasování. Přednesu návrh usnesení.

Poslanecká sněmovna přikazuje předložený návrh k projednání hospodářskému výboru.

Zahájil jsem 149. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 65 poslanců, nikdo nebyl proti.

Děkuji panu ministrovi Dybovi, děkuji společnému zpravodaji.

Dámy a pánové, tím jsme projednali poslední bod dnešního jednání. Přerušuji schůzi do zítra do 9.00 hodin.

Zítra ráno v 9 hodin budeme projednávat tyto body:

Bod 116 - změna státní hranice se Slovenskou republikou jako ústavní zákon, 117 - Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o společné státní hranici a poté bod 104, kterým je zákon o bezpečnostních službách.

Předpokládám potom, že se budeme řídit podle schváleného programu.

Dámy a pánové, dobrou noc.

(Schůze přerušena v 18.42 hodin.)

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP