Čtvrtek 8. února 1996

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Viktoru Dobalovi. Oznamuji, že pan poslanec Jan Koucký má náhradní kartu č. 10 a v případě, že pan poslanec Vyvadil chce vystoupit v obecné rozpravě, má příležitost tak učinit.

Poslanec Jiří Vyvadil: Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, dámy a pánové, vždy tak jednou za dva měsíce nastane krásný okamžik, kdy v této Poslanecké sněmovně se skutečně hovoří jako v parlamentu, a jakkoliv nemusím souhlasit s některými předřečníky, musím říci, že velice jsem vnímal obsah jejich vystoupení a mají svoji vypovídací hodnotu, protože my zde v této fázi řešíme i určité obecné otázky, jakkoliv třeba můj názor bude opačný.

Jsem i vděčen kolegovi Paynovi, který odešel, když řekl na adresu Ústavního soudu to, co řekl. Ústavní soud máme takový, jaký jsme si vytvořili, nemůže být lepší, je prostě takový. Ale patří - a to už neřekl - k obvyklé demokracii, že trvalé napětí, trvalé napětí mezi zákonodárnou mocí a Ústavním soudem - vzpomeňme si jak prezident Roosevelt trvale bojoval proti Nejvyššímu soudu a šlo to na ostří nože - je v pořádku, tak to má být a my samozřejmě musíme někdy s Ústavním soudem bojovat a on zase bude bojovat zpětně s námi. Čili to je věc dobrá.

Sám bych tam měl jednu legislativní poznámku, byť kolega Výborný tvrdí, že nemám pravdu, a já bych chtěl jenom říci, že nebudu na tom bazírovat. Pouze bych chtěl upozornit, že zejména ohledně tohoto zákona a zejména ohledně minulých novelizací se dařilo, že když se to potom vyjelo z ASPI, tak řadový občan vlastně leckdy nevěděl, co platí nebo neplatí. Kdybych to řekl jinak, já se domnívám, že všude tam, kde bylo v minulém čase, měl by být přítomný čas s tím ovšem, že by tam byl termín uplynulý. Ale protože nechci komplikovat tento návrh, budu připouštět, že výkladem a zejména potom osvětovou prací se dospěje k názoru, že cosi skončilo. Ale nezapomínejme, že je to novela stávajícího zákona. To, co my vložíme do toho zákona, musí tvořit jednotný celek, který musí být srozumitelný. Tady by to nebylo.

A potom ještě jedna věc, která zde byla zdůrazněna mými váženými kolegy, které - musím říct - mám velmi rád a víceméně jinde je respektuji; to je kolega Černý a kolega Tlustý. Vznesli námitku: Nezasahujme nad rámec Ústavního soudu! Ale to je právě už to, o čem jsem hovořil. My s Ústavním soudem můžeme bojovat. Ale jestliže zde je předložen návrh, naše politická vůle povýšená na zákon, dá ten výsledek. Může být taková, jakou si přeje kolega Černý a kolega Tlustý, ale může být i taková, že je třeba zde nastolit právní jistotu. Já se omlouvám, ale patřím k těm, kdo si už přeje právní jistotu. Já si ji přeji čím dál tím víc, protože se blíží poslanecké volby a dvě třetiny nadšených amatérů se těší, jak zasednou do těchto lavic a znovu to vyčistí, tím spíš nyní volám po právní jistotě, tím spíš podporuji vládní návrh zákona a věřím, že nebude změněn. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Jiřímu Vyvadilovi. Viděl jsem jako první ruku pana poslance Františka Kačenky, potom pana poslance Vojtěcha Čecháka.

Poslanec František Kačenka: Vážené kolegyně, vážení kolegové, nehodlal jsem vystupovat, ale zdá se mi, že tato sněmovna chodí kolem tohoto problému jako pes kolem horké kaše. Je potřeba říci, o co jde. Jde o peníze, a nevíme o kolik. Jestliže někdo už transformovaný majetek dostal, pak náhrady bude muset zaplatit stát. A protože stát nic nemá, zaplatí to daňoví poplatníci. A já, abych mohl s klidem hlasovat, jestli to vypustím, nebo nevypustím, potřebuji vědět, jestli se jedná o dvacet miliard, nebo osmdesát miliard, které někdo zaplatit bude muset.

To tady nezaznělo a to bude tím rozhodujícím, nikoliv to, co si myslím o demokracii. Jestli nebyla politická vůle v roce 1990, kdy se transformační zákony projednávaly a později přijímaly, tyto restituce pustit, tak si myslím, že je nutné určité kompromisní řešení, a to je vládní návrh. Nedomnívám se, že máme 80 nebo 50 miliard korun, které můžeme vysadit na stůl, vyplatit těm, kteří dnes majetek vlastní, když nemáme na školství, nemáme na zdravotnictví, kulturu, nemáme na nic. Bylo by to od nás nezodpovědné. Hledejme kompromis, nehledejme něco, co tady není. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Kačenkovi, slovo má pan poslanec Vojtěch Čechák, poté se hlásí pan poslanec Vlastimil Tlustý.

Poslanec Vojtěch Čechák: Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, omlouvám se za druhé vystoupení. Chci pouze některé věci připomenout.

Sněmovna rozhodovala o projednávání v režimu ústavní nouze hlasováním. Drtivou většinou byl tento režim schválen a předpokládám, že ti, kteří pro jeho projednávání zvedli ruku, věděli, co je obsahem novely zákona a že hodlají respektovat konsenzuální dohodu, že v průběhu projednávání se nezmění filozofie zákona. Některá vystoupení mých kolegů naznačují, že se připravují navrhnout změny, zejména ve statutu pozbývání občanství, které pro nás, poslance Levého bloku, posouvají návrh novely na hranici přijatelnosti. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Zvu k řečništi pana poslance Vlastimila Tlustého a chystám se uzavřít obecnou rozpravu po jeho vystoupení.

Poslanec Vlastimil Tlustý: Dámy a pánové, já se též omlouvám za druhé vystoupení. Nicméně kolega Vyvadil mne přivedl na zcela správnou úvahu, která mne nenapadla. Vůbec jsem neuvažoval v dimenzi toho, že projednávaný text by mohl být v jistém smyslu hozenou rukavicí Ústavnímu soudu. Já jsem vycházel z přesvědčení, že cílem této novely je respektovat usnesení Ústavního soudu a upravit ty technické podrobnosti, to znamená lhůty, které jsou nezbytné k tomu, aby zákon po výnosu Ústavního soudu mohl být opět funkční.

Z toho, co uvedl kolega Vyvadil, ovšem vyplývá a znovu říkám, že s tím souhlasím, že toto moje pojetí je jenom jedno z možných pojetí a že je i druhé pojetí a je asi pravdou, že mnou kritizovaný text o nově zařazené výjimce, bude-li do zákona zařazen, vlastně je tou hozenou rukavicí, protože v jistém smyslu popírá výnos Ústavního soudu ve věci trvalého pobytu. Samozřejmě, ne zcela stoprocentně, jenom v určitém rozsahu, nicméně může to být tak chápáno. Proto bych chtěl bez ohledu na to, abych se vyjadřoval k věcné podstatě nově zařazené podmínky, se zeptat sněmovny, jestli se domnívá, zda k právní stabilitě v tomto státě více napomůže respektování výnosů Ústavního soudu a novela, která bude pouze navazovat na toto rozhodnutí Ústavního soudu anebo druhé řešení, které jsem nazval pracovně "hozenou rukavicí", neboť zahájíme-li to, co nazval kolega Vyvadil bojem mezi parlamentem a Ústavním soudem, nevím, kde takový boj může skončit, neb si umím představit, že po této naší případné hozené rukavici může logicky a jednoduše následovat její vrácení, to je další výnos Ústavního soudu a můžeme zahájit proces, který nás všechny bude velmi mrzet a který nakonec přispěje k tomu, o čem kolega Vyvadil mluvil, to znamená k právní nejistotě. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Vlastimilu Tlustému. Slovo má pan poslanec Jan Bláha, připraví se pan poslanec Jiří Vyvadil.

Poslanec Jan Bláha: Pane předsedo, kolegyně a kolegové, možná bude s podivem, ale stane se i opozičnímu poslanci, že se na něj obrátí zmínění žadatelé, o které v návrhu jde. Nicméně mě někteří kolegové docela překvapují, souhlasil bych zatím s textem vládní novely - některé návrhy úprav jsou zavádějící. Domnívám se, že nezazněla jedna maličkost. Kdo - a už to tady jeden kolega řekl - v jaké míře, v jakém finančním rozsahu a v jakém vypořádání vzájemném, jestli dvou fyzických osob nebo ze státní pokladny, bude řešit ty situace, kdy dnes je v rámci privatizací něčí majetek. Pokud bychom podle pana kolegy, - pane předsedo, omlouvám se, abych nehovořil přímo k němu - udělali některé úpravy, tak se vlastně tento projekt, tento vládní návrh významným způsobem rozšíří. Domnívám se, kolegové, že bychom měli uvažovat v dimenzích tohoto návrhu a že bychom se neměli snad dohadovat, co Ústavní soud udělá nebo neudělá.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Janu Bláhovi. Slovo má pan poslanec Jiří Vyvadil. Připraví se pan poslanec Jan Černý.

Poslanec Jiří Vyvadil: Vážený pane předsedo, kolega Tlustý je člověk velkého formátu, ale je třeba říci, že samozřejmě Ústavní soud může cokoliv zrušit, pokud bude návrh, ale může to zrušit pouze tehdy, když to bude protiústavní. Jsem přesvědčen, že vládní návrh protiústavní není, čili nic z tohoto nehrozí.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Jiřímu Vyvadilovi, zvu k řečništi pana poslance Jana Černého.

Poslanec Jan Černý: Pane předsedo, dámy a pánové, mám jenom faktickou poznámku. Někteří z poslanců, kteří zde vystupují, mluví o voze, zatímco někteří jiní mluví o koze. Myslím si, že by si lépe měli přečíst vládní návrh zákona a lépe se měli zaposlouchat do vystoupení svých kolegů, aby věděli, že se mluví o úplně jiném ustanovení než mluví oni.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Černý ukončil své vystoupení a já uzavírám obecnou rozpravu, protože se už do ní nikdo nehlásí a soudím, že byla vyčerpána. Její obsah byl vyčerpán.

Dovolte, abych nyní konstatoval, že ustanovení jednacího řádu týkající se stavu legislativní nouze nesuspendují příležitost danou § 93 odst. 2, který umožňuje po obecné rozpravě sněmovně vrátit návrh zákona výboru k novému projednání nebo rozhodnout, že návrh zákona se zamítá. Prosím, aby mne pan společný zpravodaj sledoval, zda je pravdivé mé prohlášení, že v obecné rozpravě ani takový ani onaký návrh nezazněl, a můžeme tedy přistoupit k rozpravě podrobné.

Poslanec Antonín Sochor: Váš názor je zcela přesný.

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme se tedy nyní zabývat rozpravou podrobnou. Otevírám ji a mám před sebou tyto písemné přihlášky.

Pan poslanec Jan Černý jako první s pozměňovacím návrhem, pan poslanec Vojtěch Čechák, dále pan poslanec Viktor Dobal jako třetí, čtvrtý pan poslanec Čestmír Hofhanzl, pátý pan poslanec Jaroslav Palas. Těchto pět písemných přihlášek mám před sebou. Prosím poslance Jana Černého, aby se ujal slova a aby se připravil pan poslanec Vojtěch Čechák. Zaznamenávám přihlášku zpravodaje pana poslance Antonína Sochora.

Poslanec Jan Černý: Pane předsedo, dámy a pánové, mám avizovaný pozměňovací návrh, který se týká článku 2 vládního návrhu, bodu 2, který doplňuje nový odstavec 3 a v tomto odstavci 3 vládního návrhu bych já navrhoval vypustit část věty, která zní "a která do 1. ledna 1990 takto nabyté občanství nepozbyla."

Myslím, že jak já tak několik mých kolegů v obecné části rozpravy zdůvodnili tento pozměňovací návrh. Jedná se o nově zařazovanou podmínku, která doposud v celém režimu zákona ne 229, ale 243 nebyla.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Janu Černému. Zvu k řečništi pana poslance Vojtěcha Čecháka s vystoupením v podrobné rozpravě. Připraví se pan poslanec Viktor Dobal.

Poslanec Vojtěch Čechák: Vážený pane předsedo, rovněž avizovaný pozměňovací návrh. Navrhuji, aby v bodě 5 článku l byl nahrazen termín "31. prosinec 1998" datem "31. prosinec 1997". Zdůvodnění jsem řekl v obecné rozpravě. Jedná se o to, aby termín možné právní nejistoty ve vlastnických vztazích byl o něco zkrácen. V tomto případě navrhuji zkrácení o rok. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Vojtěchu Čechákovi. Konstatuji, že do podrobné rozpravy je dále přihlášen pan poslanec Viktor Dobal, a táži se, zda přihláška pana poslance Vlastimila Tlustého byla také míněna do podrobné rozpravy. Nikoliv. Takže se po panu poslanci Viktoru Dobalovi připraví pan poslanec Čestmír Hofhanzl. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Viktor Dobal: Vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, možná, že udělám něco, co vás zarazí v první moment, ale pokusím se to trochu vysvětlit.

Odolám všem pokušením, protože vy sami víte, že v této sněmovně byl kdysi zamítnut zákon, kterému se říkalo židovský, kdy byla odmítnuta novela 229 k těmto občanům. Tehdy ovšem, nevím, jaké argumenty vedly k tomu odmítnutí, sněmovna tak rozhodla. Nebudu podávat tuto extenzívní věc. Nicméně chápu vrácení nebo škrtnutí podmínky trvalého pobytu Ústavním soudem jako věc, která byla protiústavní, která byla v rozporu s několika články, minimálně Listiny základních práv a svobod. To znamená, že Ústavní soud dal jasně najevo parlamentu, že má také své meze a ty meze v našem právním řádu jsou dány ústavou. Tato ústava není socialistická, tato ústava je nová, je přijata, myslím, velmi rozvážně a velmi dobře. Myslím si, že je to základní hladina popisu, ke které máme vztahovat veškeré věci, které děláme. Navíc jsme všichni složili slib, že se budeme řídit touto normou.

Přečtu vám pozměňovací návrh, který navrhuji: Aby se do článku 2 vládního návrhu vložil nový bod 1 a ostatní by se přečíslovaly. Ten by zněl: V § 2, odst. 1, se slova "nabyl zpět občanství" nahradí slovy "občanství buď neztratil, nebo nabyl zpět". Vše ostatní by bylo zachováno.

Smysl tohoto ustanovení je prostý a jednoduchý. Mnozí lidé, mnozí - já jich znám pár - v podstatě nemohli ztratit své občanství jenom proto, že ztratili život, a to v koncentrácích už v roce třeba 1942. Oni rozehráli tento proces, tzn., že jim nevznikají nové nároky, protože ty procesy běží. Možná, že když tam dáme toto ustanovení, zkrátíme jejich martirium přes dlouhé soudní procesy, které probíhají. Nakonec oni budou mít opět právo se obrátit na Ústavní soud a Ústavní soud jim bude muset dát za pravdu, že neměli být vyňati z těchto nároků jenom proto; když se majetek vrací lidem, kteří nabyli zpět občanství podle nějakých zákonů pozdějších, ale nemyslí se na ty, kteří to občanství nikdy neztratili, protože ztratili ten život, jak říkám, tak to zajisté je podmínka, kterou si parlament nemá osobovat takto rozlišovat.

Jinak samozřejmě podporuji návrh, který zde už zazněl, tudíž v bodě 2, v § 2, odst. 3, vypustit nebo dát tečku za 33/1945 Sb. Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Viktoru Dobalovi. Slovo má pan poslanec Čestmír Hofhanzl, připraví se pan poslanec Jaroslav Palas.

Poslanec Čestmír Hofhanzl: Vážený pane předsedo, ctěné dámy, vážení pánové, já bych navrhl dva pozměňovací návrhy.

První by byl v článku 1 na druhé straně, odst. 5. Do nového § 14 a) za slova "věc nelze vydat, byla-li po 1. září 1993 nabyta do vlastnictví jiné osoby než státu, a nebo byl-li schválen ohledně této věci privatizační projekt nebo vydáno rozhodnutí o její privatizaci". Za tato slova vložit slova "pokud nedošlo k porušení § 3, odst. 2, zákona č. 92/1991 Sb. To by byl můj první pozměňovací návrh.

Druhý pozměňovací návrh - článek II, odst. 2. Vypustit nový odst. č. 3, začínající "oprávněná osoba podle odst. 1" atd.

Žádám to proto: Já jsem byl na jaře 1992 předkladatelem zákona 243/1992 o restituci Němců a Maďarů a předkládal jsem ho a odůvodňoval jsem ve sněmovně proto, že jsem se domníval, že jestliže nezalidníme své pohraniční oblasti lidmi a podnikatelskými aktivitami, lidi, kteří jsou z této země, tak až vstoupíme do Evropské unie, tak nám tam z Evropy a především z Německa, z čehož má většina strach, ti lidé přijdou. Já si myslím, že tento odstavec by tam být neměl.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Čestmíru Hofhanzlovi. Slovo má pan poslanec Jaroslav Palas, připraví se pan poslanec Antonín Sochor. Je poslední písemně přihlášený, nebo vůbec přihlášený do podrobné rozpravy. Prosím.

Poslanec Jaroslav Palas: Pane předsedo, dámy a pánové, navrhuji v článku 1, odst. 6, kde je uveden termín do 31. prosince 1996, tento termín změnit do 30. 6. 1996. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Jaroslavu Palasovi. Slovo má pan poslanec Antonín Sochor. Po jeho vystoupení se chystám uzavřít podrobnou rozpravu. Prosím, abyste podali přihlášky, pokud je máte připraveny. Pane poslanče, máte slovo.

Poslanec Antonín Sochor: Již jsem avizoval, že si osvojuji ty úpravy, které provedl nebo navrhl provést zemědělský výbor. Tyto legislativně technické úpravy nám byly všem rozdány, máte je před sebou, proto se domnívám, že je nemusím číst. Je tento můj názor správný?

Předseda PSP Milan Uhde: Já se domnívám, že je tomu tak a je možno pokládat tyto návrhy za identifikované a přednesené. Má někdo nějakou námitku proti takovému řešení? Pan poslanec Výborný. Nebude to ve stenozáznamu. Vy budete samozřejmě ve stenozáznamu, ale ty písemně předložené texty nebudou ve stenozáznamu. Já jsem se pokusil předejmout a předběhnout námitku, kterou se chystáte přednést, ale předneste ji prosím.

Poslanec Miloslav Výborný: To vůbec není námitka, pane předsedo. Dámy a pánové, já se domnívám, že teď jsme v situaci, ve které jsme ještě nikdy nebyli, a musíme se rozhodnout, jak postupovat v případě, kdy výbor v rámci své činnosti projednává nějaký návrh zákona a předkládá pozměňovací, doporučující návrhy.

My jsme se do této situace dostali právě dnes vzhledem k mimořádnému zkrácení lhůty k projednání tohoto zákona, ale jak teď budeme postupovat, měli bychom i příště. Proto jsem se hlásil. Vzpomínám si dobře, že jsme to debatovali velmi široce i v našem ústavně právním výboru a nejen v souvislosti s jednacím řádem. Ten náš názor byl takový, že v situaci, kdy v rámci druhého čtení výbor projedná návrh zákona a přijme k němu nějaká doporučení, nějaké změny, které navrhuje sněmovně přijmout, takže samozřejmě ani není zapotřebí, aby zpravodaj výboru jaksi si osvojoval tyto návrhy a že tato doporučení výboru jsou prvními pozměňovacími návrhy, o kterých se hlasuje, protože byly jako první písemně poslancům rozdány. Já bych tedy velmi prosil, abychom tento postup volili i v tomto případě a abychom, až bude hlasováno, hlasovali nejprve o tom, co vskutku jen legislativně technicky usnesl zemědělský výbor a co doporučuje sněmovně přijmout. To byla faktická poznámka.

Předseda PSP Milan Uhde: Domnívám se, že s tím lze jen souhlasit. Spoléhám, že tento výklad je přijatelný pro všechny ostatní.

Uzavírám podrobnou rozpravu.

Sděluji, že podle § 94 odst. 3 může sněmovna i po podrobné rozpravě vrátit návrh zákona výboru k novému projednání nebo rozhodnout, že návrh zákona zamítá. Takový návrh, ani ten, ani onen však v podrobné rozpravě nezazněl.

Proto jsem přesvědčen, že můžeme přikročit ke třetímu čtení. Avšak v tom je závažná překážka. Podle jednacího řádu mají poslanci právo, aby jim byly pozměňovací návrhy předloženy v písemné podobě. Jsem přesvědčen, že tohoto práva je třeba šetřit i ve stavu legislativní nouze. Nic takového také zákon nevylučuje. Proto jsem předem konzultoval s pracovníky Kanceláře a vím od nich, že potřebují dvě a půl až tři hodiny na to, aby předložili písemné znění pozměňovacích návrhů. Není to prosím jejich lenost, nýbrž nutnost počkat na stenozáznam (samo vyhotovení příslušné části trvá půldruhé hodiny až dvě; tolik na vysvětlení).

Jsem tedy přesvědčen, že mám právo nyní oznámit, že přerušuji projednávání tohoto bodu a že v něm budeme pokračovat ve 14.45 hodin (tím není řečeno, že do té doby bude polední pauza). Budou rozdány pozměňovací návrhy v písemné podobě. Kluby budou mít do té doby, doufám, příležitost se poradit, pokud budou chtít.

Nyní, domnívám se, není žádná překážka, abychom přerušili projednávání tohoto bodu a abychom přistoupili k původnímu bodu 28.

Je to bod

XXX.

Vládní návrh zákona o odpadech (sněmovní tisk 2070)

Návrh z pověření vlády uvede ministr životního prostředí pan František Benda. Prosím, pane ministře, ujměte se slova. (Kolegyně a kolegové, zachovejte prosím klid.)

Ministr životního prostředí ČR František Benda: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, předkládám vládní návrh zákona o odpadech.

Dovolte mi, abych k němu uvedl svůj základní pohled na tento zákon, na jeho význam a stručně se zmínil o jeho hlavních charakteristikách. (Předsedající: Okamžik prosím, pane ministře; kolegyně a kolegové, chápu, že předchozí bod poněkud rozčeřil hladinu zdejšího sálu, ale je třeba se soustředit na další bod; kdo máte něco nezbytného k projednání, učiňte tak mimo jednací sál anebo se utište; není možno, abychom rušili výklad pana ministra hlasitým hovorem.)

Dovolte mi tedy nejdříve upozornit na základní aspekt, který určitým způsobem navozuje mé argumenty, kterými se pokusím tento zákon zdůvodnit.

V první řadě jsme uvažovali o jeho názvu. Zvolili jsme nakonec název tradiční "zákon o odpadech", ale já jsem přesvědčen, a tento zákon byl s tím cílem zpracován, že by to měl být spíše zákon o druhotných surovinách, tedy o nakládání s druhotnými surovinami.

Tím jsem chtěl v určité nadsázce zdůraznit, že se totiž problematika odpadů za dobu, po kterou působí dosavadní zákon, výrazně posunula jiným směrem.

Dosavadní zákon, který je z roku 1991, splnil své poslání. Ve své době byl dobrým zákonem.

Důvody pro předložení nového zákona o odpadech nejsou tedy v tom, že bychom po této době cítili potřebu opravit nedostatky tohoto zákona; důvody nejsou tedy v nedostatcích. Důvody jsou a vyplývají ze změn, ke kterým mezitím došlo a které způsobily, že tento zákon již nepůsobí a nemůže působit tak, k čemu byl původně určen.

Jedná se především o změny, které vyplývají z transformace ekonomiky. Změny, které jsou dány novým postavením obcí. Jsou to také změny, které vyplývají z otevírání se mezinárodnímu obchodu.

Dosavadní zákon tedy díky změnám dnes již nepůsobí pozitivně na to, aby tam, kde je to možné, byl odpad posuzován především jako druhotná surovina.

Dosavadní zákon díky těmto změnám nevytváří rámec pro snižování objemu odpadů.

Dosavadní zákon též nereguluje účinně nakládání s nebezpečnými odpady. V neposlední řadě, na jednom z předních míst, je dnes vnímán nedostatek dosavadní legislativy v oblasti nakládání s komunálními odpady. To znamená, dosavadní zákon neřeší efektivně vztahy mezi obcemi a občanem.

Proto tedy cíle, které sleduje tento zákon, mohu shrnout do následujících rámcových principů.

Novým zákonem chceme vytvořit předpoklady, aby se rychleji rozvíjelo odvětví, které se zabývá nakládáním s odpady, a to především jakožto s druhotnými surovinami.

Chceme tímto zákonem podpořit, aby tam, kde je třeba zneškodňovat odpady, měly přednost ty způsoby, které jsou zatíženy těmi nejnižšími externalitami; tzn., chceme tímto zákonem změnit ten zatím ne zcela šťastný poměr resp. převládající způsob, kterým je např. skládkování netříděného odpadu.

Tento zákon sleduje i cíle, které ocení, a měly by více ocenit všechny ty investice, které ve výrobní sféře jsou věnovány do snižování jak objemu odpadů, tak i rizik vyplývajících z jeho nakládáním.

Z těchto rámcových zásad vyplývají pak takovéto konkrétní principy, které jsou v předloženém návrhu obsaženy.

Předložený návrh proto tedy zavádí zcela nově kategorizaci odpadů. Vypouští kategorii "zvláštní odpad", která se neosvědčila. Stanovuje pouze kategorii "odpadů nebezpečných" a těch ostatních.

Rozšiřují se základní pojmy, např. zavádí pojem druhotná surovina, zneškodňování odpadů, skládka odpadů atd. Upřesňuje a doplňuje základní povinnosti při nakládání s odpady a mezi těmito povinnostmi např. výrazně figuruje povinnost hledat nejdříve využití odpadu jakožto druhotné suroviny, a teprve poté se zabývat jeho zneškodněním. Ruší institut programu odpadového hospodářství, který pochází z doby, kdy ještě existovaly představy o centrálně řízeném systému nakládání s odpady založeném na plánování jejich množství atd. Tento institut tímto zákonem by měl být zrušen.

Zavádí do naší legislativy to, co vyplývá z postupné harmonizace s evropským právem. V souladu s těmito normami je tímto zákonem řešena otázka dovozu a vývozu odpadů. Tady podotýkám, že vývoz, resp. dovoz odpadu tento zákon jako takový ke zneškodnění nepřipouští.

Samostatně tento návrh řeší nakládání s komunálními odpady. Do jiného postavení staví obce. Obec až dosud nemá účinný nástroj, kterým by donutila občana podřídit se určitému systému nakládání s odpady. Tento zákon na druhé straně ukládá obci garantovat určité systémy nakládání s odpady. Celé záležitosti komunální politiky, resp. dopadu této záležitosti do komunální politiky byla věnována zvláště v přípravě velká pozornost. Zjednodušuje se systém poplatků.

V oblasti nakládání s nebezpečnými odpady v duchu novely, kterou jste před nedávnem schválili a přijali, rozšiřuje tento návrh možnosti, aby s nebezpečnými odpady bylo nakládáno jako s nebezpečnými nejenom proto, že jsou zařazeny tak podle katalogu, ale aby tak s nimi mohlo být nakládáno podle skutečných nebezpečných vlastností.

Pane předsedo, dámy a pánové, to byl krátký úvod, protože předpokládám, že toto bude zákon, který ve sněmovně projde důkladným posouzením a bude předmětem ještě řady jednání. Proto mi dovolte, abych své vystoupení ukončil.

Žádám vás, abyste s vědomím významu tohoto zákona a jeho skutečné potřeby tento zákon přijali, resp. postoupili k dalšímu řízení a přikázali jej příslušnému výboru k dalšímu projednání.

Zatím děkuji za pozornost.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP