Úterý 6. února 1996

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji. Samozřejmě, že hlasujeme o zařazení nového bodu, nikoli o obsahu usnesení. Jen jsem připomněl, o jaký bod jde. Jde o zařazení bodu. Budeme hlasovat ve 13. hlasování.

Kdo podporujete tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 13. hlasování skončilo.

Ze 183 přítomných bylo 75 pro, 85 proti. Návrh nebyl přijat, bod nebyl zařazen.

Trvá pan poslanec Raška na tom a je logické, aby se hlasovalo o druhé části? Myslím si rovněž, že to není logické, a nedám hlasovat ani o části b) navrženého bodu.

Pan poslanec Hofhanzl oznamuje, že má náhradní kartu č. 8.

Dále bych si dovolil dát hlasovat o svých návrzích. Mělo se tak stát na začátku. Já jsem pořadí přehodil. Budeme nyní hlasovat o prvním z mých návrhů - aby byly zařazeny dva nové body: podle sněmovního tisku 2024 a 2038 za bod č. 64 návrhu pořadu.

Kdo podporujete tento můj návrh, dejte to ve 14. hlasování najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu? 14. hlasování skončilo.

Ze 184 přítomných bylo 131 pro, 12 proti. Návrh byl přijat, body byly zařazeny.

Dále jsem navrhl zařadit čtyři další body, a to druhá čtení sněmovních tisků 1961, 1968, 1969 a 1991, a to za bod č. 93 návrhu pořadu. Jde o 15. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete tento můj návrh, dejte to najevo stiskem tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu? 15. hlasování skončilo.

Ze 184 přítomných bylo 140 pro, 12 proti. Návrh byl přijat, body byly zařazeny.

Poté jsem navrhl, aby body 65, 66 a 83 byly zařazeny nikoli na čtvrtek 8. února, nýbrž až na sám závěr 39. schůze Poslanecké sněmovny v tom smyslu, jak to také navrhl pan místopředseda Vlach. Budeme o tom hlasovat v 16. hlasování.

Kdo podporujete tento můj návrh, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 16. hlasování skončilo.

Ze 184 přítomných bylo 133 pro, 7 proti. Návrh byl přijat, body byly přesunuty.

Konečně jsem navrhl, aby dosavadní body 7 a 8 byly přeřazeny za bod č. 65 návrhu pořadu, tj. za první čtení, nikoli až na sám závěr. Doufám, že je to srozumitelné. 17. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete tento návrh, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 17. hlasování skončilo.

Ze 184 přítomných bylo 143 pro, 4 proti. Návrh byl přijat, body byly přemístěny.

Jsem přesvědčen, že jsme hlasovali o všech pozměňovacích a doplňovacích návrzích a že nyní můžeme hlasovat o celém návrhu pořadu 39. schůze Poslanecké sněmovny, jak byl písemně předložen a upraven schválenými pozměňovacími návrhy.

Kdo podporujete tento návrh, dejte to v 18. hlasování najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu? 18. hlasování skončilo.

Ze 184 přítomných bylo 113 pro, 56 proti. Návrh byl přijat, a budeme se tedy schváleným pořadem 39. schůze řídit.

Sděluji všem paním poslankyním a pánům poslancům, že Kancelář připraví nový exemplář schváleného pořadu, aby bylo jasné, v jakém pořadí budeme body projednávat.

Vyhlásím výsledky losování pořadí poslanců přihlášených k podání ústní interpelace. Prosím o klid, dámy a pánové, aby bylo jasné, jaké pořadí máte. Čtení bude dlouhé.

Na předsedu vlády pana Václava Klause budou poslanci vznášet interpelace v tomto pořadí: Jako první pan poslanec Václav Exner ve věci přihlášky do Evropské unie, jako druhý pan poslanec Matulka, jako třetí pan poslanec Vik, jako čtvrtý pan poslanec Šoler, jako pátý pan poslanec Jozef Wagner, jako šestý pan poslanec Jan Kryčer, jako sedmý poslanec Jan Navrátil, jako osmá paní poslankyně Hana Orgoníková. Deváté pořadí má pan poslanec Jan Kryčer ve věci nerovnoměrného rozvoje regionů, jeho předchozí interpelace zařazená na šestém místě je ve věci česko-slovenských vztahů. Dále jako desátý pan poslanec Jan Navrátil ve věci aktivit České republiky na území bývalé Jugoslávie, zatímco jeho předchozí interpelace se týká věci tzv. velkého obchvatu Hodonína. Jedenáctá interpelace pan poslanec Jan Kryčer, ve věci postavení malých bank. 12. poslanec Miroslav Raška ve věci koncepce správy státních aktiv, 13. poslanec Josef Hurta ve věci zreálnění vládní politiky zemědělství a venkova, 14. paní poslankyně Marie Stiborová ve věci česko-německých vztahů, 15. pan poslanec Jiří Šoler ve věci volebního práva českých exulantů s občanstvím Spojených států, 16. poslanec Jozef Wagner ve věci nespecifikované na vládu České republiky, 17. poslanec Jan Kryčer ve věci dopravní obslužnosti malých obcí, 18. poslanec Jiří Vyvadil ve věci zahraniční politiky, 19. poslanec Jiří Šoler ve věci politického procesu s Františkem Kahánkem v Novém Jičíně, 20. poslanec Jan Kryčer ve věci česko-rakouských vztahů, 21. poslanec Jan Navrátil ve věci postupu vlády České republiky v začlenění České republiky do NATO a Evropské unie, 22. poslankyně Hana Orgoníková ve věci restituce, 23. poslanec Milan Loukota ve věci česko-německé deklarace, 24. poslankyně Hana Orgoníková ve věci státních úředníků, 25. poslanec Jan Kryčer ve věci česko-německých vztahů, 26. Jan Kryčer ve věci postavení české koruny, 27. poslanec Jan Vik ve věci česko-německých vztahů, 28. poslanec Jozef Wagner ve věci nespecifikované interpelace č. 2, 29. poslanec Jan Kryčer ve věci postavení a pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu, 30. poslanec Vlastislav Kuchař ve věci majetku obcí a restitucí, 31. poslankyně Hana Orgoníková ve věci konfiskace majetku, 32. poslanec Jiří Šoler ve věci hrozby ústavního pořádku v souvislosti s českoněmeckou deklarací, 33. poslanec Jaroslav Novák ve věci plnění vládního programu, 34. poslanec Jiří Šoler ve věci policejní perzekuce občana Karhánka ve Vsetíně 17. 11. 1995. Omlouvám se panu poslanci Šolerovi. Já jsem v 19. pořadí přečetl místo Karhánek Kahánek. Omlouvám se. Zaměnil jsem dvě jména, která frekventují. Domníval jsem se, že jde o překlep, ale o překlep tentokrát výjimečně nešlo. 35. vystoupí paní poslankyně Hana Orgoníková ve věci občanství, 36. poslanec Vladimír Řezáč ve věci česko-německých vztahů, 37. poslankyně Hana Orgoníková ve věci rozporu se zákony, 38. opět poslanec Jan Kryčer ve věci rozhraničovací komise mezi českými a moravskými okresy, 39. poslanec Zdeněk Vorlíček ve věci demografického vývoje v České republice, 40. opět poslanec Jiří Šoler ve věci růstu prvků totality v politickém systému České republiky, 31. opět poslanec Jiří Šoler ve věci diskriminace exulantů s občanstvím Spojených států amerických při restitucích, předposlední v pořadí poslanec Jaroslav Broulík ve věci dodržení zákona č. 299 z r. 1992 Sb. o státní podpoře a jako poslední pan poslanec Jan Vik ve věci vojenských aktivit.

Dále musím přečíst - jednací řád mi to nařizuje, mějte pro to pochopení - pořadí 83 poslankyň a poslanců, kteří se obracejí s interpelacemi na jednotlivé členy vlády.

Pan poslanec Jiří Šoler na ministra Jana Rumla ve věci volebního práva českých exulantů s občanstvím Spojených států, jako druhý poslanec Václav Frank na ministra Vladimíra Budinského ve věci dálniční nálepky, jako třetí poslankyně Hana Orgoníková na ministra Vodičku ve věci zdravotně postižených, 4. poslanec Zdeněk Trojan na ministra Ivana Pilipa ve věci personální situace na vysokých školách České republiky, 5. poslanec Jaroslav Broulík na ministra Jiřího Skalického ve věci privatizace výzkumných ústavů, 6. poslanec Jiří Payne na ministra Josefa Zielence ve věci podání přihlášky České republiky do Evropské unie, 7. poslanec Vratislav Votava na ministra Jana Stráského ve věci přemístění oddělení ortopedie nemocnice Chomutov do Kadaně, 8. poslanec Václav Exner na místopředsedu vlády a ministra financí Ivana Kočárníka ve věci Fondu pojištění vkladů, 9. pan poslanec Jozef Wagner na ministra Josefa Zielence ve věci nespecifikované, 10. poslanec Vratislav Votava na ministra Josefa Zielence ve věci kritických analýz rozšíření NATO, 11. poslanec Josef Valenta na ministra Ivana Pilipa ve věci přijímacích řízení na vysoké školy, 12. poslanec Jiří Šoler na ministra Josefa Zielence ve věci diskriminace českých exulantů s občanstvím Spojených států amerických při restitucích, 13. poslanec Oldřich Vrcha na ministra Jana Rumla ve věci zneužívání pravomoci veřejného činitele policistou ve Starém Městě, jako 14. poslanec Milan Loukota na ministra Josefa Zielence ve věci vydávání diplomatického bulletinu, jako 15. poslanec Jiří Drápela na ministra Jana Rumla ve věci kauzy dr. Uzunoglu, jako 16. poslanec Vratislav Votava na ministra Jiřího Skalického ve věci privatizace nemocnic v České Kamenici, jako 17. Petr Koháček na místopředsedu vlády a ministra financí Ivana Kočárníka ve věci dalšího vývoje daňového systému, jako 18. poslanec Jan Vik na ministra Jana Rumla ve věci příslušníků Policie České republiky, jako 19. poslanec Josef Valenta na ministra Jindřicha Vodičku ve věci systému sociálních dávek, 20. poslanec Jiří Šoler na ministra Jiřího Nováka ve věci politického procesu s panem Karhánkem v Novém Jičíně, 21. poslanec Jaroslav Novák na ministra Josefa Zielence ve věci sudeto-německé otázky, 22. poslanec Miroslav Čapek na ministra Jana Rumla ve věci vyšetřování pašování uranu z 19. 12. 1994, jako 23. poslanec Vladimír Řezáč na ministra Josefa Zielence ve věci česko-německých vztahů, jako 24. poslanec Jan Vik na ministra Jana Stráského ve věci stávky lékařů, jako 25. poslanec Tomáš Sojka na místopředsedu vlády a ministra financí Ivana Kočárníka ve věci vracení spotřební dané u lehkých topných olejů, 26. poslanec Vítězslav Valach na ministra Vladimíra Budinského ve věci chystaného omezení mzdových nákladů Českých drah, jako 27. poslankyně Milena Kolářová na ministra Jindřicha Vodičku ve věci vyplácení dávek sociální podpory, jako 28. poslanec Michal Lobkowicz na ministra Františka Bendu ve věci problému těžby zlata v České republice, jako 29. poslanec Jozef Wagner na místopředsedu vlády a ministra financí Ivana Kočárníka ve věci nespecifikované, jako 30. poslanec Jaroslav Štrait na téhož vládního člena ve věci dohody o majetkoprávním vypořádání bývalé ČSFR, jako 31. poslanec Jozef Wagner na ministra Jindřicha Vodičku ve věci nespecifikované, jako 32. poslanec Čestmír Hofhanzl na místopředsedu vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe ve věci nespecifikované, 33. poslanec Vítězslav Valach na ministra Josefa Zielence ve věci vědecké činnosti některých pracovníků ministerstva zahraničí, jako 34. poslanec Michal Lobkowicz na ministra Františka Bendu ve věci využití zlatých ložisek, jako 35. poslanec Vratislav Votava na ministra Pavla Tigrida ve věci 80procentní nadvlády německého kapitálu v českém tisku, jako 36. poslanec Josef Valenta na ministra Jindřicha Vodičku ve věci sociálních dávek, jako 37. poslankyně Hana Orgoníková na ministra Jindřicha Vodičku ve věci interpelace z 9. února 1995, jako 38. poslanec Oldřich Vrcha na ministra Jana Rumla ve věci protizákonného rozhodnutí Rady městské části Brno-střed, jako 39. pan poslanec František Brožík na ministra Vladimíra Budinského ve věci privatizace v dopravě, jako 40. poslanec Jiří Payne na ministra Josefa Zielence ve věci působení České republiky v Radě bezpečnosti OSN, jako 41. poslanec Jiří Šoler na ministra Jana Rumla ve věci policejní perzekuce pana Karhánka ve Vsetíně 17. 11. 1995, jako 42. poslanec Tomáš Páv na ministra Vladimíra Budinského ve věci efektivity dálničních známek, jako 43. poslanec Jiří Vyvadil na ministra Josefa Zielence ve věci česko-německé otázky, jak 44. poslanec Pavel Kulička na ministra Jindřicha Vodičku ve věci sociálních dávek a zdravotně postižených dětí. Jako 45. poslanec Oldřich Vrcha na ministra Jana Rumla ve věci vloupání do bytu M. Horáčka, bytem Šumperk, jako 46. pan poslanec Michal Lobkowicz na ministra Františka Bendu ve věci geologického průzkumu v Kašperských Horách, 47. poslanec Josef Valenta na ministra Jana Stráského ve věci Záchranné služby, 48. pan poslanec Jozef Wagner na ministra Jana Stráského ve věci nespecifikované, jako 49. poslanec Petr Koháček na ministra Vladimíra Budinského ve věci propojení našich dálnic s Evropskou unií dopravních sítí, jako 50. poslanec Jan Třebický na místopředsedu vlády a ministra financí Ivana Kočárníka ve věci míry zdanění, 51. poslanec Michal Lobkowicz na ministra Františka Bendu ve věci ložisek zlata, jejich průzkumu a případné těžby, 52. poslanec Oldřich Vrcha na místopředsedu vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe ve věci pozemku manželů Kunešových v katastrálním území Tepčice u Rosic, jako 53. poslanec Jan Vik na ministra Jiřího Nováka ve věci ovlivňování státního zastupitelství a soudu, jako 54. poslanec Andrej Gjurič na ministra Jindřicha Vodičku ve věci situace občanů České republiky a jejich dětí studujících ve Slovenské republice, jako 55. poslanec Jaroslav Štrait na ministra Jindřicha Vodičku ve věci realizace zákona o sociální podpoře, 56. Milan Loukota na ministra Jana Rumla ve věci dvojího občanství, jako 57. poslanec Svatomír Recman na ministra Ivana Pilipa ve věci podpory státní výuky s jiným vyučovacím jazykem než s českým, jako 58. poslanec Jaroslav Novák na ministra financí a místopředsedu vlády Ivana Kočárníka ve věci vyrovnávání daně z přidané hodnoty, jako 59. poslanec Petr Koháček na ministra Vladimíra Budinského ve věci výstavby dálnic, jako 60. poslanec Tomáš Štěrba na ministra Josefa Zielence ve věci současných česko-německých vztahů, jako 61. poslanec Jaroslav Štrait na ministra Jindřicha Vodičku ve věci valorizace důchodů, jako 62. poslanec Josef Valenta na ministra Jana Stráského ve věci zdravotní pojišťovny, jako 63. poslanec Vítězslav Valach na ministra Jana Stráského ve věci vyžadování informací Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, jako 64. poslanec Milan Loukota na ministra Jana Rumla ve věci účasti příslušníků Bezpečnostní informační služby na rasově motivovaných akcích, jako 65. poslanec Zdeněk Trojan na ministra Jiřího Nováka ve věci statistiky o obviněných a odsouzených ve věznicích, 66. poslanec Milan Loukota na ministra Josefa Zielence ve věci personálního obsazení českých velvyslanectví, 67. poslanec Jan Vik na ministra Jana Rumla ve věci voleb 1996, 68. poslanec Tomáš Štěrba na ministra Vladimíra Dlouhého ve věci odpovědnosti státu za závazky v podnicích po privatizaci, 69. poslanec Michal Lobkowicz na ministra Františka Bendu ve věci problematiky těžby zlata v Mokrsku, 70. poslankyně Anna Röschová na ministra Jiřího Nováka ve věci rekodifikace některých zákonů, 71. poslanec Zdeněk Vorlíček na ministra Jindřicha Vodičku ve věci ohrožení sociálního systému populačním vývojem, 72. poslanec Oldřich Vrcha na ministra Jana Stráského ve věci Okresní nemocnice v Přerově, 73. poslanec Jan Vik na ministra Jana Rumla ve věci ovlivňování Policie České republiky, 74. poslanec Milan Loukota na ministra Jiřího Skalického ve věci privatizace Horáckých novin, 75. poslanec Svatomír Recman na ministra Viléma Holáně ve věci přípravných výcvikových činností Armády České republiky se zahraničními partnery, 76. poslanec Jiří Šoler na ministra Josefa Zielence ve věci hrozby ústavního pořádku v souvislosti s česko-německou deklarací, 77. poslanec Jaroslav Štrait na místopředsedu vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe ve věci Walderode, aktuální stav, 78. poslanec Jozef Wagner na ministra Jiřího Skalického ve věci nespecifikované, 79. poslanec Jiří Drápela na ministra Karla Dybu ve věci závislosti učňovského školství, 80. poslanec Zdeněk Trojan na ministra Jana Stráského ve věci řízení zdravotnických zařízení a obsazování vedoucích míst, 81. poslanec Petr Koháček na ministra spravedlnosti Jiřího Nováka ve věci současné personální situace v justici, 82. poslanec Jiří Šoler na ministra Josefa Zielence ve věci nedemokratické struktury Evropské unie a konečně poslední, 83. pořadí patří panu poslanci Miroslavu Raškovi, který se chce obrátit na ministra Viléma Holáně ve věci úniku tajných informací z resortu.

Chce někdo vznést nějakou námitku, zdá se mu, že byl opomenut, že mu bylo ukřivděno? Paní poslankyně Orgoníková. Prosím.

Poslankyně Hana Orgoníková: Pane předsedo, vládo, dámy a pánové, nevím, jestli jsem se nepřeslechla, ale neslyšela jsem, že by bylo řečeno téma mé interpelace na pana premiéra, kde jsem 8. v pořadí, což si myslím, že přijde na řadu. Pane předsedo, prosím vás, kdybyste to téma sdělil pro steno.

Předseda PSP Milan Uhde: Ano, já jsem se k němu buď zkusil vrátit, nebo chtěl vrátit, a nevrátil. Ano, to téma nezaznělo, máte pravdu, já si uvědomuji, že nezaznělo. Omlouvám se. V pořadí 8. promluví paní poslankyně Hana Orgoníková, která interpeluje předsedu vlády ve věci majetku šlechty. Je už všechno v pořádku? Děkuji.

Ukončili jsme tento sáhodlouhý bod. Další námitky nejsou. Přistoupíme tedy k prvnímu bodu. Je to Vládní návrh zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosu z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů. Sněmovní tisk 1972 - druhé čtení.

Pan poslanec Vačkář má nějakou technickou poznámku nebo námitku. Prosím.

Poslanec Jiří Vačkář: Pane předsedo, vážená vládo, kolegové a kolegyně, dal jsem písemný návrh na rozšíření programu. Vzhledem k tomu, že jde o procedurální návrh, měl by teď být projednáván. Bohužel se k tomu nepřikročilo, proto o to žádám.

Předseda PSP Milan Uhde: Písemný návrh na rozšíření pořadu jste dával mně?

Poslanec Jiří Vačkář: Ano.

Předseda PSP Milan Uhde: Teď tu leží, já jsem se díval na druhou stranu. Takový návrh můžete podat kdykoliv, takže já se domnívám, že není žádná překážka, abyste podal svůj návrh teď.

Poslanec Jiří Vačkář: Pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych navrhl zařadit do programu návrh poslance Jiřího Vačkáře a dalších na vydání zákona, který byl původně zařazen jako bod 104. Nechci obtěžovat celým textem. Využívám této formy z důvodu toho, abych mohl uvedený návrh krátce odůvodnit.

Ono vždycky při tom projednávání vlastně došlo k tomu, že byl z programu stažen, aniž bylo možno se k této věci vyjádřit. Proto krátké zdůvodnění.

Tento návrh byl předložen, tak jako některé další, směrem k využití prostředků z Fondu národního majetku pro použití do oprav kulturních památek. Zcela jednoznačně bylo z Fondu národního majetku systémově uvolněno 6,1 miliardy ve prospěch ochrany ovzduší, pak 3 miliardy do školství, nyní jsme dali návrh na 5 miliard směrem na kulturní památky, což bylo označeno za nesystémové, a já osobně očekávám, že budou uvolněny systémově další prostředky směrem do zdravotnictví, případně do oblasti sociální péče.

Osobně jsem očekával, že tento návrh, jako každý druhý, bude seriózně projednán, že budeme diskutovat o tom, jestli 5 miliard, 3 miliardy, 2 miliardy a v jakém splátkovém kalendáři.

A to bych považoval za seriózní i v případě, že by tento návrh byl zamítnut. Tyto procedurální kroky, které byly činěny, považuji za velmi neseriózní, zejména ze strany ODS i předsedy školského, kulturního výboru, používám tuto formulaci, abych nejmenoval, od kterého bych obzvlášť očekával, že za tento návrh se bude stavět. Bohužel se tak nestalo a tím, protože víme, že ze sféry státního rozpočtu není možné převést dostatek finančních prostředků alespoň na zabezpečení těch základních potřeb, protože tak jako v ostatních sférách by 5 mld, které by byly vloženy do této sféry, problém nevyřešilo, pouze by zabránilo dalšímu chátrání a umožnilo by řešení toho problému, jak já říkám, v tom smyslu, že kdo rychle dává, dvakrát dává. Protože se tak nestalo, nenechá se nic dělat.

Přesto si myslím, že by bylo seriózní, aby tato záležitost byla projednána a dovedena do konce i například se záporným výsledkem hlasování, protože neprojednávání tohoto bodu se mi jeví jako nedobré a bohužel, zejména ze strany ODS, se mi to jeví jako pštrosí politika -problém vidím, nechci říci, že se stavím proti, tak to prostě odsunu. To je z mé strany všechno, děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Já jsem vás nechal domluvit, pane poslanče, přesto, že váš návrh nemohu předložit k hlasování sněmovně, protože o této věci se už jednou hlasovalo, a to s jednoznačným výsledkem na vyřazení. Nemůže proto sněmovna vyhovět vašemu návrhu a hlasovat o něco později o něčem stejném. To je z jednacího řádu zcela jednoznačné. Já jsem jenom chtěl nechat pana poslance domluvit, aby neměl pocit, že ho zkracuji na právech přednést faktickou poznámku.

Budeme projednávat bod, který jsem před chvílí ohlásil, a to

I.

Vládní návrh zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, sněmovní tisk 1972, 2. čtení

Prosím, aby úvodní slovo přednesl ministr spravedlnosti pan Jiří Novák.

Faktická poznámka pana poslance Výborného.

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedo, dámy a pánové, já se obávám, že výklad, který byl předsedou Poslanecké sněmovny podán ve vztahu k jednacímu řádu a k návrhu pana poslance Vačkáře, správný není. My jsme před chvílí projednávali návrh pořadu. Hlasovali jsme o jednotlivých námětech k jeho pozměnění, doplnění, vypouštění některých navržených bodů, posléze jsme návrh pořadu schválili. Jakmile se tak stalo, je legitimní, aby kdokoliv navrhoval doplnění schváleného pořadu. To se stalo ústy poslance Vačkáře. Já samozřejmě vím, že najde-li se v této sněmovně 20 poslanců nebo 2 poslanecké kluby, které budou namítat proti tomuto návrhu, nebudeme tento návrh projednávat, ale nemůže se tak stát toliko slovem předsedajícího schůze. Takže velmi se vám, pane předsedo, omlouvám, ale tentokrát jsem hluboce přesvědčen o tom, že pravdu nemáte.

Předseda PSP Milan Uhde: Není důvod k omluvám. Já dávám slovo panu poslanci Honajzrovi.

Poslanec Jiří Honajzer: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, já bych poprosil, abychom výklad pana poslance Výborného vzali za svůj a dovolím si jménem poslaneckých klubů ODS a KDS - pokud chce pan poslanec Benda, ať tak učiní sám - vznést námitku proti zařazení tohoto bodu do programu. Tím bylo učiněno zadost tomu, co pan poslanec Výborný požadoval.

Předseda PSP Milan Uhde: Prosím, aby se ujal slova pan ministr Jiří Novák, abychom přikročili k prvnímu bodu.

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, předkládaný návrh zákona proti legalizaci výnosů z trestné činnosti byl v souladu s rozhodnutím Poslanecké sněmovny podrobně projednán v ústavně právním výboru. Pozměňující návrhy, které z tohoto jednání vzešly, o nichž se jistě podrobně zmíní zpravodaj poslanec Libor Novák, jsou jen zpřesňující povahy, nemění ani koncepci navrhovaného zákona, ani věcné řešení, které je jeho předmětem. Za předkladatele jsem již při projednání v ústavně právním výboru vyjádřil s navrhovanými změnami souhlas, neboť jejich promítnutí do textu zákona přispěje k jeho přehlednosti a jednotné aplikaci. Skutečnost, že ústavně právní výbor a konečně v prvním čtení i plénum Poslanecké sněmovny předkládaný návrh zákona proti legalizaci výnosů z trestné činnosti jednoznačně podpořili, považuji nejen za vyjádření podpory v odpovědi na otázku, zda Česká republika stejně jako řada jiných evropských zemí má k předcházejícímu jevu, označovaného jako praní špinavých peněz, přijmout zvláštní zákon, ale i za projev souhlasu s vládní předlohou, při jejímž zpracování bylo důsledně využito všech připomínek, které při projednávání zásad navrhované právní úpravy podle dříve platného jednacího řádu uplatnily jednotlivé výbory.

Chci zdůraznit, že předkládaný návrh je plně v souladu s doporučeními, která k problému předcházení jevu označovaného jako praní špinavých peněz přijala Evropská společenství a je plně srovnatelný s obdobnými zákony, které v této oblasti v 90. letech, právě na základě směrnice Rady Evropských společenství z 10. června 1991 o předcházení použití finančního systému za účelem praní peněz, přijaly všechny státy Evropské unie. Věřím proto, že případné pozměňovací návrhy budou předkládány po pečlivém zvážení právě těchto skutečností. Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu ministru spravedlnosti Jiřímu Novákovi. Velmi prosím sál o uklidnění, o to, abyste se ztišili, zejména ti, kdo aspirují na to, stát se konkurenčními řečníky vůči těm, kdo stojí u řečniště, a zvu k mikrofonu pana poslance Libora Nováka mladšího, aby odůvodnil návrh výboru, neboť byl určen za zpravodaje. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Libor Novák (1962): Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, ústavně právní výbor, tak jak mu bylo přikázáno, projednal vládní návrh zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů na své schůzi dne 17. 1. 1996 a přijal k němu usnesení, které jste dostali předloženo jako sněmovní tisk č. 1972/I. Stručně toto usnesení okomentuji.

Ústavně právní výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona, sněmovní tisk 1972 schválila s tím, že ve svém druhém bodě doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala k tomuto vládnímu návrhu zákona dílčí změny a doplňky, které jsou označeny arabskými číslicemi 1 až 6.

Pokud mohu komentovat způsob projednávání tohoto návrhu zákona, tento návrh zákona byl v ústavně právním výboru projednán velmi nekonfliktně a navržené změny jsou ve své většině legislativně technickými doplněními. Takže mohu jen na závěr konstatovat, že tento návrh zákona je připraven, aby ho sněmovna po proběhlé rozpravě schválila.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu zpravodaji, poslanci Liboru Novákovi mladšímu a k předloženému návrhu zákona otevírám rozpravu - nejprve její obecnou část. Jako první se do rozpravy písemně přihlásil pan poslanec Václav Exner. Má slovo. Další písemné přihlášky do rozpravy nemám.

Poslanec Václav Exner: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, předtím než budou vznášeny případné pozměňovací návrhy v podrobné rozpravě, chtěl bych vyjasnit otázku spojenou s nároky na zavedený systém. Vláda ve svém materiálu uvádí, že celkové finanční nároky na tento systém budou přibližně 4,6 mil. Kč ročně ze státního rozpočtu. V současné době už není povinné z jednacího řádu uvádět nároky, které se týkají počtu pracovních sil. Vzhledem k tomu, že se mi však zdají tyto především finanční nároky silně podhodnocené, chtěl bych požádat zástupce předkladatele pana ministra Nováka, jestli by na toto téma mohl přece jen pohovořit poněkud podrobněji a zdůvodnit uvedenou částku. Byl bych také velice rád, jestli by bylo možné vysvětlit přibližné počty transakcí, které budou v rámci tohoto systému v rámci působnosti ministerstva financí zpracovávány ročně nebo měsíčně, jestli by bylo možné částečně ozřejmit předpokládaný systém zpracování, především z hlediska počtu míst, ke kterým dojde k vyhodnocování informací, případně jejich předávání k centrálnímu zpracování.

Jestli by bylo možné celkově poněkud podrobněji seznámit sněmovnu s tím, jakým způsobem bude vlastní funkce systému zajištěna, především právě z hlediska počtu pracovníků, počtu transakcí, nároků na finanční prostředky, výpočetní techniku apod. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Václavu Exnerovi.

Nemám žádnou další písemnou přihlášku do obecné rozpravy. Nevidím nikoho, že by se hlásil z místa.

Táži se pana ministra Jiřího Nováka, zda chce odpovědět na otázku nebo podnět vznesený v rozpravě. V každém případě rozpravu uzavírám.

Prosím pana ministra, aby využil práva závěrečného slova, pokud tak hodlá učinit.

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák: V této chvíli nejsem zcela jednoznačně připraven odpovídat podrobně na všechny otázky, které přednesl pan poslanec Exner. Pokud by mi bylo umožněno, abych tak učinil v závěrečné řeči, využil bych chvíle k tomu, abych si ve svých podkladech zjistil větší podrobnosti, pokud to není proti jednacímu řádu.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji. Dáme vám možnost v závěrečné řeči. Je skončena obecná rozprava.

Protože nebyl přednesen návrh ani na vrácení návrhu zákona výboru k novému projednání ani na zamítnutí návrhu zákona, zahajuji podrobnou rozpravu.

Jako prvního volám k řečništi pana poslance Vladimíra Šumana, který je písemně přihlášen. Nemám další písemné přihlášky do podrobné části rozpravy.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP