Středa 20. prosince 1995

Místopředseda vlády a ministr zemědělství ČR Josef Lux: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolím si jménem vlády předložit tuto právní normu, která je v podstatě prováděcí normou tohoto zákona, tzn. úvodní slovo již bylo řečeno, a dovolím si ji doporučit vašemu projednání.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru zemědělství a prosím, aby se slova ujal opět zpravodaj Josef Křížek, který touto funkcí byl pověřen organizačním výborem.

Poslanec Josef Křížek: Vážený pane předsedajíc, vážený pane ministře, kolegyně a kolegové, má zpravodajská zpráva k vládnímu návrhu zákona o změně právních předpisů související se zákonem o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin bude velmi stručná.

Je logické, že na návrh zákona o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin je v návaznosti nutno přijmout změnu zákona č. 61/1964 Sb., o rozvoji rostlinné výroby ve znění zákona č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a k plemenům zvířat a zákona č. 115/1995 Sb., o zahradnictví a vinařství.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, prosím o klid.

Poslanec Josef Křížek: Už jen pro to, že neexistují socialistické organizace, kterým tyto zákony ukládají povinnost. Doporučuji tedy vám, kolegyně a kolegové, přikázat tento návrh k projednání zemědělskému výboru.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Křížkovi a otevírám obecnou rozpravu. Žádné přihlášky nemám, takže rozpravu končím a konstatuji, že organizační výbor navrhuje přikázat předložený návrh zákona zemědělskému výboru. Táži se, zda-li je nějaký jiný návrh. Protože tomu tak není, přečtu návrh na usnesení:

Poslanecká sněmovna přikazuje v prvním čtení předložený vládní návrh zákona k projednání zemědělskému výboru. Zdá se, že došlo ve sněmovní síni k určitému posunu počtu, takže vás v tuto chvíli všechny odhlašuji. Prosím o nové přihlášení a v hlasování, které má pořadové č. 31 a které jsem právě zahájil, rozhodneme o osudu právě předneseného usnesení.

Táži se, kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování skončilo.

Výsledek 92 pro, 11 proti. Přijali jsme toto usnesení a můžeme přistoupit k projednávání dalšího bodu. Děkuji panu poslanci Křížkovi a panu ministru Luxovi.

Dalším bodem je

XII.

Návrh poslanců Stanislava Kozáka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 199/1994 Sb., o zadáváni veřejných zakázek (sněmovní tisk 1956) - prvé čtení

Návrh jsme obdrželi jako zmíněný tisk a stanovisko vlády jako tisk 1956/1. Návrh uvede zástupce navrhovatelů. Pan poslanec Stanislav Kozák. Já ho prosím, aby se ujal slova. Ostatní prosím o klid. Nemám příliš mnoho štěstí, protože o klid prosím patnáct minut a mnoho se mi to nedaří.

Poslanec Stanislav Kozák: Vážený pane předsedo, pane předsedající, kolegyně a kolegové, jménem skupiny navrhovatelů předkládám k prvnímu čtení novelu zákona č. 199/94 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Navrhovatelům v této novele nešlo o nic méně, ale také o nic více, než umožnit voleným - a opakuji znovu voleným - zástupcům Poslanecké sněmovny důstojnou možnost účasti na výběrových řízeních, která mají zásadní význam pro budoucnost státu či tam, kde si to závažnost problematiky z pohledu Poslanecké sněmovny vyžaduje.

Dosavadní právní úprava neumožňuje zástupcům Poslanecké sněmovny legální účast jejích poslanců při jednání výběrových komisí ani účast při otvírání obálek s nabídkami pro výběrová řízení. Tento stav se musí obcházet po dohodě se zadavatelem nedůstojnou formou tzv. přizvaných odborníků podle § 344 zmíněného zákona. I tak však je účast zástupců sněmovny založena na vůli členů komise, zda a kdy budou do jednání komise přizváni. Navíc jsou tito poslanci povinni ze zákona uvést závěry svého posouzení do zprávy o posouzení a hodnocení nabídky, kterážto povinnost jim jako přizvaným odborníkům vyplývá z § 37 odst. 1 d) zmíněného zákona. (Značný hluk v sále.)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Stanislavu Kozákovi za upozornění, že v tomto prostředí se opravdu dá obtížně pracovat. Chci říci, že se jedná o poslední bod před polední přestávkou, takže prosím ještě o chvilku trpělivosti a ohleduplnosti.

Poslanec Stanislav Kozák: Jedná se o novelu jednoduchou, která není v rozporu s mezinárodními smlouvami o lidských právech a základních svobodách podle čl. 10 Ústavy a s ústavním pořádkem České republiky. Rovněž si nevyžádá žádné další požadavky vůči státnímu rozpočtu, ale ani pro zadavatele veřejných zakázek. Toto je zabezpečeno jednou ze čtyř navrhovaných změn. Navrhovatelé se domnívají, že novelou ještě více naplňují dikci zákona, a to konkrétně § 1 odst. 1 písm. c), které i s nadpisem zní: "Zákon upravuje způsob dohledu nad dodržováním tohoto zákona."

Další důvody, které vedly předkladatele k podání této novely, jsou uvedeny v důvodové zprávě k zákonu, kterou zde ale nebudu číst, neboť bych to pokládal vůči vám za neslušně.

V rámci objektivity mého úvodního vystoupení musím prohlásit, že stanovisko vlády k této novele je nesouhlasné a tudíž jej vláda nedoporučuje k přijetí. Dovolím si však přesto z tohoto stanoviska některé části ocitovat.

"1. Navržený způsob založení práva poslanců zákonodárného sboru účastnit se otvírání obálek s nabídkami uchazečů veřejné obchodní soutěže o veřejné zakázky, jakož i jejich práva účastnit se na činnosti komise pro posouzení a hodnocení nabídek považuje vláda za nesystémový a nekoncepční, neboť

a) proces otvírání obálek s nabídkami i proces posouzení a hodnocení nabídek je v zákoně oddělen; tomu, kdo se účastní otvírání obálek, nevzniká automaticky právo účastnit se posouzení a hodnocení nabídek. Důsledkem přijetí navržené úpravy by byla existence zvláštní skupiny osob - poslanců s oprávněními, s nimiž zákon pro jiné osoby nepočítá."

Potud první z citací. Musím však podotknout, ze zákon s existencí takovéto skupiny již počítá, a to se zadavatelem, takže nejde o žádný průlom do dikce zákona. Dále stanovisko vlády říká:

"b) Vzhledem k tornu, že v návrhu není vymezeno, co se rozumí účastí na činnosti komise pro posouzení a hodnocení nabídek, je zcela pochybné, jaký účel by účast poslanců měla a rovněž jaká pravidla by poslanci museli při této účasti dodržovat či splňovat. Jde např. o povinnost mlčenlivosti, nepodjatosti, jejich vliv na výběr uchazeče apod. Členy komise pro otvírání obálek ani komise pro posouzení a hodnocení nabídek se podle předloženého návrhu poslanci nestávají a s účastí pozorovatelů zákon neuvažuje."

Potud druhá část citace. K ní však musím připomenout, že zákon sice neuvažuje o institutu pozorovatelů, ale právě v citovaném paragrafu počítá s účastníky. Účel účasti poslanců vyplývá z důvodové zprávy a domnívám se, že jsem jej vysvětlil již dříve. Stanovisko vlády pokračuje:

"Vláda zároveň upozorňuje, že podle stávajícího znění zákona nic nebrání zadavateli jmenovat poslance jako člena komise." Navrhovatelům je velmi dobře známa tato možnost. Tím ale dochází jednak k provázání moci zákonodárné s mocí výkonnou, což se navrhovatelům nejeví jako nejšťastnější řešení a za druhé, účast poslanců je ponechána na vůli zadavatele a nikoli na vůli Poslanecké sněmovny.

Stanovisko vlády je rovněž nepřesné, pokud se v něm uvádí: "Navržené změny předkladatelé zdůvodňují především (a podotýkám, je zde napsáno především) odkazem na požadavek NATO na civilní kontrolu armády. Naplnění tohoto požadavku má však zcela nepochybně jiný, závažnější obsah a v podstatě širší rozsah, než je pouhá účast poslanců na činnosti komisí v průběhu blíže nespecifikovaných veřejných obchodních soutěží."

K tomu musím podotknout, že navrhovatelé v důvodové zprávě uvádějí: "Za zmínku stojí např. (tedy ne výhradně, ale například) požadavek států NATO" a nikoli "především", ale zejména musím pro hlásit, že předkladatelé nejsou tak nevzdělaní, aby zužovali výše uvedené požadavky na pouhou účast na výběrových řízeních.

Závěrem si dovolím ocitovat ještě jednu větu ze studie o rozšiřování NATO, o níž se předkladatelé zmiňují již v důvodové zprávě. V kapitole páté, části A stojí, cituji: "Co se bude politicky očekávat od nových členů? Ochota a schopnost přijmout takové závazky nejen na papíře, ale i v praxi. Budou kritickým faktorem při rozhodování, zda vyzvat zemi, aby se připojila." Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Stanislavu Kozákovi a prosím, aby se slova ujal pan poslanec Josef Holub, který byl určen zpravodajem pro první čtení.

Poslanec Josef Holub: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, vážení přítomní, ve své zpravodajské zprávě musím upozornit na to, že v současné době již je v parlamentu vládní návrh novely tohoto zákona. Je to tisk 2009. Neúspěšně jsem se ho pokusil zařadit již do projednávání na této schůzi. Proto považuji za nutné podat návrh na zamítnutí projednávání této novely zákona, kterou právě máme na stole. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Holubovi. Probíhá obecná rozprava. Přihlášky nemám, takže rozpravu končím a ve smyslu návrhu pana poslance Holuba budeme hlasovat o následujícím usnesení:

Poslanecká sněmovna zamítá návrh poslanců Stanislava Kozáka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 199/94 o zadávání veřejných zakázek.

Já vás odhlásím a požádám, abyste se znovu přihlásili.

Ptám se, kdo souhlasí s návrhem pana poslance Holuba, který jsem právě přednesl v hlasování č. 32, které jsem zahájil? Kdo je proti?

Hlasování skončilo - výsledek pro 40, proti 37. Návrh nebyl přijat.

Organizační výbor navrhuje přikázat předložený návrh zákona hospodářskému výboru.

Táži se, zdali je nějaký jiný doplňující návrh? (Nikdo se nehlásil). Není tomu tak.

Budeme tedy hlasovat o následujícím usnesení: Poslanecká sněmovna přikazuje v prvém čtení předložený návrh zákona k projednání hospodářskému výboru.

Zahájil jsem hlasování číslo 33 a táži se, kdo je pro. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Hlasování skončilo - výsledek pro 50, proti 32.

Návrh byl přijat.

Děkuji panu poslanci Kozákovi a panu poslanci Holubovi.

Dámy a pánové, je 12,41 h. Vzhledem k programu, který je velmi náročný, doporučuji, aby odpolední část začala ve 13,45 hodin.

Začneme s projednáváním dalšího bodu, který má číslo 13.

Přeji vám dobrou chuť.

(Schůze přerušena ve 12.42 hodin.)

(Schůze opět zahájena ve 13.55 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Prosím, abyste se zaregistrovali. Chci vám navrhnout následující postup. Času je málo, a my máme přistoupit k dalšímu bodu, kde je předkladatelem pan kolega Mandelík, který není přítomen. Chci se zeptat, zda má sněmovna námitky proti tomu, abychom v tomto okamžiku využili přítomnosti pana kolegy Drápely a přistoupili k projednávání bodu 17, protože to je bod, u kterého je zde přítomen i zástupce navrhovatelů i zpravodaj.

Není-li námitek, dámy a pánové, bodem, který budeme právě projednávat, je

XIII.

Návrh poslance Jiřího Drápely a dalších na vydání zákona o státních svátcích, svátcích a památných a významných dnech České republiky (sněmovní tisk 1969) - prvé čtení

Jde o sněmovní tisk 1969. Stanovisko vlády k němu jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1969/1. Návrh uvede zástupce navrhovatelů pan poslanec Jiří Drápela, kterého prosím, aby se ujal slova.

Poslanec Jiří Drápela: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych uvedl poslanecký návrh zákona o státních svátcích, svátcích a památných a významných dnech (tisk 1969).

(Předsedající: Dámy a pánové, prosím o klid.) Důvodem podání poslaneckého návrhu zákona o státních svátcích, svátcích a památných a významných dnech České republiky je skutečnost, že Česká republika se počtem státních svátků a svátků (doposud 10 dní) řadí v zemích Evropy na jedno z posledních míst.

Například v Rakousku a ve Spolkové republice Německo mají celkem 14 dní pracovního klidu. V některých spolkových zemích SRN i více, např. v Bavorsku 17 dní. Ve Slovenské republice mají dnes 13 dní pracovního volna atd.

Z této skutečnosti též vyplývá, že občané České republiky mají oproti občanům jiných evropských zemí menší počet dní na zotavenou, osobní odpočinek, společný pobyt s rodinou a dětmi a na regeneraci fyzických a duševních sil, což se v závěru osmdesátých let markantně projevovalo v nízkém průměrném věku dožití, který u nás patřil k jedněm z nejnižších v Evropě.

I když se v posledních pěti letech průměrný věk dožití mužů a žen v České republice částečně prodloužil, k dobrému evropskému průměru máme ještě daleko. Proto z výše uvedených důvodů podali autoři zcela nově pojatý návrh zákona, ve kterém mění počet státních svátků ze 4 na 2 a dosavadní stav 10 dnů pracovního klidu rozšiřují na celkem 13 dnů.

Vzhledem k tomu, že Česká republika se rychlými kroky stává stabilizovaným státem, který vychází z křesťanských základů evropské civilizace a kultury, vzhledem k přijatému, vyrovnanému státnímu rozpočtu i ročním miliardovým přebytkům v něm, a vzhledem k růstu hrubého domácího produktu v České republice, bylo by také z mezinárodního hlediska záhodno přiblížit se k evropskému průměru v tradicích a zvyklostech i pokud se týká počtu svátků, tj. počtu dnů pracovního klidu. Neboť nejen prací člověk je živ! Více odpočinku slouží nejen k dobré pohodě, ale i k prodloužení lidského věku.

Třinácti navrhovanými dny státních svátků a svátků by se Česká republika přiřadila k evropskému průměru, neboť 13 dnů pracovního klidu mají např. v Belgii, Dánsku, Itálii, Lucembursku, Slovensku, Portugalsku a ve Švédsku.

Nově navrhovanými svátky, dny pracovního klidu jsou 6. leden, pondělí svatodušní, a 1. listopad, všech svatých.

Nově se vyjmenovávají i významné památné dny, které zahrnují výčet životních dat významných osobností našich novodobých i středověkých dějin a událostí, aby zejména mladší generaci připomínali slavnou, i méně slavnou, minulost a byly zdrojem poučení i hrdosti k naší státnosti i dějinám, neboť národy, které si neváží své minulosti budou odsouzeny k tomu, aby si ji zopakovaly. (A od toho nás, pánbůh, chraň.)

Co se týče možného ekonomického dopadu na státní rozpočet, lze očekávat, že se může projevit částečně u zaměstnanců státních zdravotních zařízení, ale dle stanoviska Ministerstva práce a sociálních věcí z 6. září t. r. by dopad měl být minimální.

Finanční nárůst mezd by se neměl ve větší míře projevit ani u zaměstnanců státní správy, neboť mají zavedeny v převážné míře tzv. fixní platy.

Z výše uvedených důvodů se proto na vás obracím s žádostí, nejen jménem svým, ale především též jmény kolegů a kolegyň poslanců, kteří spolupodepsali návrh tohoto zákona, abyste po obecné rozpravě rozhodli přikázat návrh předkládaného zákona k projednání ve výborech. Byl by to pěkný a symbolický vánoční dárek Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR občanům tohoto státu a důkaz toho, že poslanci nemyslí pouze na své platy a požitky, ale že též myslí i na své voliče.

Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Drápelovi.

Organizační výbor určil zpravodajem pro prvé čtení pana poslance Řezníčka, kterého prosím, aby se ujal slova.

Poslanec Miroslav Řezníček: Pane předsedající, dámy a pánové, i když já osobně mám určité pochybnosti hlavně o první části zdůvodnění, protože si nemyslím, že státní svátek nebo jakýkoliv svátek je určen na rekreaci primárně, je to spíš den pro nějaké svěcení, přesto navrhuji sněmovně, aby svým hlasováním posunula tento návrh do druhého čtení.

Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Řezníčkovi a otevírám obecnou rozpravu k tomuto bodu.

Obecnou rozpravu uzavírám vzhledem k tomu, že se do ní nikdo nepřihlásil.

Dámy a pánové, zazněl jediný návrh na přikázání z úst zpravodaje. Dovolím si vás tedy v tomto okamžiku odhlásit a požádat vás o novou registraci. Zahájíme hlasování o návrhu na přikázání.

Kdo je pro, ať se příslušným způsobem přihlásí v hlasování č. 34. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 51...

Dámy a pánové, je mi to velmi nepříjemné, ale chtěl bych teď požádat předsedu sněmovny, aby se podíval na mé hlasovací zařízení; přesto, že to je mačkáno, ani jedno světélko. Je to už po čtvrté za poslední dva měsíce. Jako poslanec v souladu s Jednacím řádu přihlášený jsem, nicméně výsledek mého hlasování není zaznamenán. V souladu s Jednacím řádem zpochybňuji výsledek hlasování a prosím sněmovnu, aby mě podpořila a odsouhlasila můj návrh na opakované hlasování (č. 35).

Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 86 pro, 8 proti. Děkuji vám a nyní budeme opakovat hlasování.

Pan poslanec Řezníček se hlásí, prosím.

Poslanec Miroslav Řezníček: Pane předsedající, dámy a pánové, měl jsem na mysli přikázání k projednání ve výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ano, děkuji za toto doplnění, tak jsem tomu i já, možná trochu zbytečně automaticky, rozuměl. Dámy a pánové, teď budeme opakovat hlasování, je to návrh na přikázání výboru pro VVZKMT.

Kdo je pro přikázání, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 36. Kdo je proti?

Dámy a pánové, tento návrh byl schválen poměrem hlasů 61 pro, 34 proti.

Tím jsme projednali tento bod, já vám děkuji.

Obdržel jsem žádost předsedy klubu O DS o krátkou přestávku na jednání klubu. Požádal bych vás o to, abychom této žádosti vyhověli tak, jako to děláme i v jiných případech. Sejdeme se zde ve 14 hodin 30 minut.

(Jednání přerušeno v 14.08 hodin.)

(Schůze opět zahájena ve 14.40 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dámy a pánové, prosím, abyste se zaregistrovali a zaujali svá místa tak, abychom mohli pokračovat v jednání. Omlouvám se jménem svým jako předsedajícího i jménem našeho klubu, který nestihl vše, co potřeboval projednat ve lhůtě, o kterou požádal. Děkuji vám za pochopení.

Myslím, že se nyní můžeme vrátit k pořadu naší schůze. Dalším bodem je

XIV.

Návrh poslance Richarda Mandelíka na vydání zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 524/1992 Sb., o auditorech a Komoře auditorů České republiky

Návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1961 a stanovisko vlády k němu jako sněmovní tisk 1961/1. Za navrhovatele zákon uvede pan poslanec Richard Mandelík, kterého prosím, aby se ujal slova.

Poslanec Richard Mandelík: Vážený pane místopředsedo, vážený pane předsedo, dámy a pánové, tato novela je velmi jednoduchá a je vyvolána stavem, který byl nastolen zákonem o auditorech a Komoře auditorů z roku 1992, kdy se žádalo, aby ti, kteří byli považováni za auditory podle dřívějších předpisů, do konce dubna 1996 složili příslušné zkoušky. Praxe ukázala, že tento požadavek se jeví býti nadbytečným a vnáší do této profese, která musela prokázat v průběhu uplynulých dvou let svou kvalitu, zbytečný neklid. A také proto, že vláda chystá komplexní návrh zákona o auditorech a Komoře auditorů, navrhuje se, aby se povinnost složit dodatečné zkoušky do konce dubna 1996 ze zákona vypustila.

Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Organizační výbor určil zpravodajem pro prvé čtení poslance Tomáše Páva, kterého žádám, aby se ujal slova.

Poslanec Tomáš Páv: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, kolegové a kolegyně, po úvodním slově kolegy Mandelíka mi nezbývá mnoho co dodat, neboť s tímto návrhem se ztotožňuji a stanovisko vlády je k tomuto návrhu kladné.

Doporučuji tedy sněmovně, aby propustila tento návrh do druhého čtení. Prosím o přikázání rozpočtovému výboru. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, kterou uzavírám, protože se do ní nikdo nepřihlásil. Zazněl jediný návrh. Prosím, abyste se zaregistrovali, je nás tady o hodně víc než 51. Děkuji. Zazněl návrh na přikázání rozpočtovému výboru.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 37. Kdo je proti?

Návrh byl přijat počtem hlasů 86 pro, 1 proti. Děkuji pánům poslancům Mandelíkovi a Pávovi a konstatuji, že jsme projednali další bod naší schůze.

Dalším bodem je

XV.

Návrh poslance Luďka Rubáše na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů

Jde o prvé čtení. Návrh jsme obdrželi jako sněmovní tis k 1964, stanovisko vlády jako sněmovní tisk 1964/1. Návrh uvede zástupce navrhovatelů pan poslance Rubáš, kterého prosím, aby se ujal slova.

Poslanec Luděk Rubáš: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, zákon č. 40/1995 o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, upravil základní pravidla reklamy na vydané komodity. Vztahuje se mimo jiné také na léčivé přípravky a prostředky zdravotnické techniky, jejichž reklama je podrobena řadě racionálních omezení.

V průběhu krátké doby aplikace vyvstal však závažný interpretační problém a převažuje takové vysvětlení znění tohoto zákona, které říká, že reklama na léčivé přípravky není povolena v rozhlasovém a televizním vysílání. Zákonodárce a předkladatel zákona neměl na mysli takové omezení, které ve znění zákona bylo formulováno slovy "hromadně informační prostředky". Podle mého názoru nikoho nenapadlo, že mezi tyto prostředky se tato dvě nejrozšířenější média nezahrnují.

Proto navrhuji novelu tohoto zákona, která umožní rovnovážné vysílání reklamy na léčivé přípravky s nutnými omezeními i v rozhlase a televizi. Děkuji vám za zájem, který projednávání této novely věnujete.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Luďku Rubášovi a prosím pana poslance Martina Přibáně, který byl organizačním výborem určen za zpravodaje k tomuto tisku. Prosím, aby se ujal slova.

Poslanec Martin Přibáň: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, moje úloha je poměrně velice jednoduchá. Jako zpravodaj si dovoluji doporučit sněmovně, aby postoupila projednávání tohoto tisku do druhého čtení, a to takovým způsobem, že jej přikáže k projednávání výboru hospodářskému.

Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Přibáňovi. Otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Josef Janeček. Prosím, aby se ujal slova.

Poslanec Josef Janeček: Vážené kolegyně a kolegové, chtěl bych ujistit navrhovatele zákona, že při projednávání bylo jasné, o čem se hlasuje, tedy, že by neměla být volná reklama v rozhlase a televizi. Uvolněním reklamy na léčivé přípravky a prostředky zdravotnické techniky se zřejmě sice zvýší obrat farmaceutického průmyslu o miliardy korun, ale domnívám se, že to není ten problém, který trápí naše zdravotnictví.

Naše zdravotnictví má naopak velký problém s velkou spotřebou léků. Naše zdravotnictví má problém s tím, jak udržet výdaje na léky pod kontrolou. Proto tento návrh, který zhoršuje ekonomickou bilanci v systému zdravotního pojištění, pokládám za nesprávný.

Několik poznámek. V důvodové zprávě se hovoří o nutnosti uvolnit reklamu na léky a prostředky zdravotnické techniky také z důvodů informačních. Domnívám se, že je daleko přesnější současný zákon, který jednoznačně říká, že reklama je přesvědčovacím procesem. Smyslem přesvědčovacího procesu není pak poskytnout objektivní informaci, ale smyslem je přesvědčit potenciálního zákazníka, aby výrobek koupil. Samozřejmě, že optimální v případě léků je, že tento lék získá na předpis z fondu zdravotního pojištění.

Chtěl bych upozornit, že v současném zákoně v § 5 odst. 3 je popsáno, co musí reklama obsahovat. Říká se zde, že reklama musí obsahovat upozornění, že používání léčivého přípravku je nutno konzultovat s lékařem. V praxi to bude znamenat, že jakýkoli nový lék, jehož reklama bude provozována v televizním a rozhlasovém vysílání, bude zároveň nabádat potenciální spotřebitele, aby šli konzultovat možné nežádoucí účinky k lékaři. Jinými slovy - bude to opět tlak na vyšší spotřebu zdravotnických služeb. Je velmi pravděpodobné, že v ordinaci lékař nabídne lék, který je možno získat opět z prostředků zdravotního pojištění. To znamená, že dojde k odčerpávání dalších finančních prostředků.

Opět bych zde odkázal na velmi správnou důvodovou zprávu k původnímu vládnímu návrhu, který je dnes už součástí našeho právního řádu, která se obává možnosti nátlaku pacienta na lékaře pod tlakem reklamy právě tak, aby docházelo k preskripci léků nikoli na základě medicínské indikace, ale na základě tlaků reklamních agentur.

Domnívám se proto, že nelze uvolnit reklamu do doby než budou zavedena kvalitní kontrolní a regulační opatření v lékové politice, než tato léková politika bude jasná.Tato kontrolní a regulační opatření musí samozřejmě zajistit, aby nebyly zbytečně z fondů zdravotního pojištění odčerpávány další prostředky.

Proto navrhuji, aby tento návrh zákona byl odmítnut. V případě, že by tento můj návrh neprošel, navrhuji, aby byl vrácen k přepracování.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP