Úterý 19. prosince 1995

Poslanec Rudolf Opatřil: Vážení kolegové, dovolte, abych alespoň krátce odůvodnil návrh na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 141 Sb., o trestním řízení soudním, neboli trestní řád.

Navrhuje se do § 314 odst. 2 trestního řádu doplnit text označený novými písm. e) a f). Ustanovení § 314 e) upravuje institut trestního příkazu. Jeho odst. 2. stanovuje tresty, které lze v rámci tohoto zkráceného trestního řízení uložit.

Pod nově navrhovanými písm. e) a f) by měl být okruh trestů, které je možno uložit v rámci trestního příkazu, rozšířen o trest vyhoštění a zákaz pobytu.

Dovolte, abych krátce návrh uvedl.

Česká republika je zcela přirozenou geografickou křižovatkou Evropy. S tím souvisí jednak velká migrace cizinců a jednak tranzit zločineckých aktivit přes naše území. Za těchto okolností je nanejvýš nutné přistoupit ke skutečně účinné ochraně republiky před jevy, které se s těmito skutečnostmi dávají dohromady. Jedná se samozřejmě v této souvislosti o zvýšenou trestnou činnost některých cizinců. Jako nejjednodušší a nejefektivnější se jeví přijmout taková opatření, která by zaručovala co nejrychlejší a nejúčinnější zásah proti takovému cizinci, který nehodlá respektovat právní řád hostitelské země. Jako nejefektivnější se nepochybně jeví ukládání trestů zákazu pobytu a vyhoštění formou trestního příkazu. Trestní příkaz je formou tzv. zkráceného řízení, kdy se věc neprojednává v hlavním líčení a o uložení trestu rozhoduje samosoudce. Podmínkou vydání trestního příkazu je, aby byl skutkový stav spolehlivě zjištěn a prokázán opatřenými důkazy.

Zároveň je omezen okruh trestů, které lze trestním příkazem uložit. V současné době se jedná o trest odnětí svobody do 1 roku, trest zákazu činnosti do 5 let, peněžitý trest a trest propadnutí věci. Smyslem návrhu novely je, aby takto úzce vymezený okruh trestů byl rozšířen ještě o možnosti uložení trestu vyhoštění a zákazu pobytu.

Hlavním důvodem tohoto návrhu je vlastně skutečnost, že tyto dvě formy trestů se do zákona nedostaly, řekněme, omylem. Praxe totiž ukazuje, že v případě drobně trestné činnosti cizinců, páchané na území našeho státu, by právě tyto tresty vykazovaly nejvyšší míru efektivity. Znamenal by podstatné ulehčení celému justičnímu systému, protože by nebylo nutné v těchto případech konat hlavní líčení. V současné době je totiž při úmyslu uložit právě doplňované formy trestů hlavní líčení naprosto nezbytné. Samozřejmě, a to bych rád podtrhl, že i při doplnění by byla zachována veškerá procesní práva obžalovaného, neboť podle § 314 g) je možno podat proti trestnímu příkazu odpor a v případě, že je odpor podán, věc se automaticky projednává v hlavním líčení.

Vzhledem k tomu, že trestná činnost, charakterizovaná v tomto návrhu novely je velmi frekventovaná a ulehčení justičního systému obdobným způsobem je nanejvýš žádoucí, bylo by vhodné, kdyby Poslanecká sněmovna zvážila a rozhodla připustit k prvnímu čtení tuto novelu.

Závěrem mi dovolte říci, že tento návrh není nikterak nový, je v podstatě více jak rok starý, projednával se ještě podle starého jednacího řádu ve výborech branném a bezpečnostním, ústavně právním a ve výboru pro lidská práva a národnosti, a to, řekněme, se střízlivou odezvou.

Dámy a pánové, věřím, že námi navrhovanou novelu podpoříte. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu zástupci navrhovatelů, poslanci Opatřilovi. Protože organizační výbor určil zpravodajem pro první čtení poslance Jiřího Vyvadil, žádám ho, aby se ujal slova.

Poslanec Jiří Vyvadil: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, budu poměrně stručný. Sdílím stanovisko, že pokud jde o normy, které se dotýkají každého z nás, můžeme je měnit pouze tehdy, když jde o otázku jednoznačně námi prodiskutovanou. Tak třeba já podporuji projednání nutné obrany, to samozřejmě každý z nás má již nějaké stanovisko, ale přiznávám, že jsem vždycky velmi zdrženlivý, pokud se týče těch norem, které prodiskutovány nejsou. Nejde jenom o tento návrh. Já stejným způsobem budu stejně tak zdrženlivý, až bude návrh pana kolegy Jaroše, který opět zase v jiném rozsahu si přeje zpřísnění trestních sazeb ohledně některých trestních činů. Prostě jde o to, že trestní zákon musí být onou normou, kde o tom jednom paragrafu se nejméně půl roku musí hovořit, půl roku musí být vyjasněna stanoviska, případně i protipóly, a potom je možné přistoupit k tomu, abychom o tom jednali.

Za druhé, my jsme už během tohoto volebního období nejméně 7x provedli novelizaci těchto trestních zákonů a trestního zákonodárství vůbec. Domnívám se, že to je věc chybná, nedobrá, a komu to hlavně nepomáhá, jsou soudci.

A potom ta třetí věc, do jaké míry je to vlastně účelné. Pan předkladatel to jasně zdůvodnil. Poukázal na § 314 g), odst. 1, kde samozřejmě je právo odporu. A já ho mohu ujistit ze své praxe, že každá prostitutka, která bude vyhoštěna, obratem dá odpor a samozřejmě, že bude hlavní líčení.

Čili jinak řečeno, v tomto ohledu se nic neurychluje a za této situace se domnívám, že tento návrh je neúčelný. Omlouvám se za toto příkré stanovisko a proto těž navrhuji, abychom návrh zamítli.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu zpravodaji Jiřímu Vyvadilovi a otevírám obecnou rozpravu. Nevidím žádnou přihlášku a žádnou písemnou přihlášku nemám před sebou. Proto rozpravu uzavírám. A protože zazněl návrh na zamítnutí předloženého návrhu, dám o něm hlasovat jako o prvním.

Před tím však vás odhlašuji a žádám, abyste se nově zaregistrovali. Je to 25. hlasování na této schůzi.

Budeme hlasovat o návrhu zpravodaje poslance Jiřího Vyvadila na zamítnutí předloženého návrhu. 25. hlasování začalo.

Kdo podporujete předložený návrh, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

25. hlasování skončilo. Z 83 přítomných je 49 pro, 31 proti, návrh byl přijat a předloha byla zamítnuta.

Děkuji panu poslanci Opatřilovi i panu poslanci Vyvadilovi a přistoupíme k dalšímu bodu a pana poslance Opatřila požádám, aby setrval na místě navrhovatelů a předkladatelů, neboť budeme projednávat

VIII.

Návrh poslanců Rudolfa Opatřila a Dalibora Štambery na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon c. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 1951) - prvé čtení

Stanovisko vlády k tomuto sněmovnímu tisku 1951 jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1951/1. Návrh uvede zástupce navrhovatelů pan poslanec Rudolf Opatřil. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Poslanec Rudolf Opatřil: Děkuji. Vážení kolegové a kolegyně, pokusím se být maximálně stručný. Předstupuji před vás s návrhem novelizace části stavebního zákona. Tento návrh se pokouší alespoň částečně napomoci našim invalidním spoluobčanům. Přijetím novely by se mohlo zabezpečit užívání veřejných, veřejně přístupných staveb osobami s omezenou schopností pohybu, a pokrývá tak vlastně úkol národního plánu pro snížení negativních důsledků zdravotního postižení, který měl být splněn Ministerstvem hospodářství 31. 12. 1993.

Stavební zákon ve stávajícím znění sice ukládal úředníkům zohledňovat zájmy tělesně postižených a zabezpečovat bezkolizní přístup osobám se sníženou schopností pohybu, avšak nejednoznačnými a obecnými formulacemi, jako např. "přiměřeně", jako např. "kde ze závažných důvodů", nebo např. "zabezpečit zájmy společnosti apod.", a naprostým nedostatkem vůle ze strany úředníků státní správy docházelo a bohužel stále dochází na stavebních úřadech k obcházení tohoto zákona.

Cílem novely je tedy legislativně zakotvit posuzování bezbariérovosti veřejných staveb, jako součást stavebního řízení u novostaveb, rekonstrukcí a adaptací, u nichž to technické podmínky stávajícího objektu umožňují.

Vážení kolegové a kolegyně, jsem si vědom zamítavého stanoviska vlády, nicméně domnívám se, že v této otázce invalidních spoluobčanů bychom měli zvážit, zda-li je možné novelu přijmout a racionálně ji zavést do našeho právního řádu.

Závěrem mi dovolte říci, že jsem v této věci trošku vlastně podjatý, neboť moje maminka je plně invalidní a je na vozíku. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Rudolfu Opatřilovi a slovo má pan poslanec Václav Krása, neboť ho organizační výbor určil zpravodajem pro prvé čtení. Udílím slovo panu poslanci Václavu Krásovi.

Poslanec Václav Krása: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, základním motivem této novely zákona je dle mého názoru nedodržování současné dikce stavebního zákona v oblasti ochrany zájmů osob se sníženou schopností pohybu. Stávající znění stavebního zákona dostatečně upravuje užívání staveb v částech určených pro veřejnost osobami se sníženou schopností pohybu. Problém dodržování či porušování zákona je věcí správních a soudních orgánů a nelze je řešit další legislativní úpravou.

Předkladatelé novely zákona vycházeli z nejlepší vůle reagovat na připomínky občanů s omezenou schopností pohybu na porušování stavebního zákona. Bohužel musím konstatovat, že navržená novela stavebního zákona obsahuje pojmy, které nejsou ve stavebním zákoně definovány, např. "veřejná stavba", nebo formulace, které nelze v našem právním řádu zakotvit, např. "nepřípustná diskriminace". Taková formulace implikuje možnost i "přípustné diskriminace". Některé termíny jsou nadbytečné, např. v § 66 odst. 1 a § 97. Tyto formulace jsou již ve stavebním zákoně obsaženy a je spíš nutné, aby státní stavební dohled plnil své povinnosti.

Závěrem je třeba ještě říci, že vláda na svém zasedání 15. 11. 1995 vyslovila s návrhem zákona nesouhlas a to i proto, že vypracovala návrh širší novely stavebního zákona.

Z výše uvedených důvodů doporučuji Poslanecké sněmovně, pane předsedo, aby zamítla návrh poslanců Rudolfa Opatřila a Dalibora Štambery na novelu zákona č. 50/1976 Sb., tisk 1951.

Předseda PSP Milan Uhde: Byla zahájena obecná rozprava. Oznamuji sněmovně, že nemám žádnou písemnou přihlášku a nevidím žádnou přihlášku vznesenou z místa. Proto rozpravu uzavírám, a jelikož byl vznesen návrh na zamítnutí předlohy, na zamítnutí předloženého návrhu, dávám o něm v této chvíli hlasovat, ale před tím dovolte, abych vás odhlásil, protože počet přítomných se neustále mění a hlasování by nebylo přesné a relevantní.

Děkuji vám a budeme hlasovat ve 26. hlasování o návrhu pana poslance Krásy jako zpravodaje, aby byl předložený návrh zamítnut. Hlasování začalo.

Kdo podporujete předložený návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 26. hlasování skončilo.

Z 85 přítomných bylo 53 pro, 29 proti. Návrh byl přijat.

Na řadě by byl návrh poslanců Stanislava Kozáka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, podle sněmovního tisku 1956, v prvním čtení. Pan poslanec Stanislav Kozák je přítomen, ale není přítomen zpravodaj pan poslanec Ivan Vrzal.

Další bod nemůžeme projednávat, protože tu není pan poslanec Richard Mandelík, který je jeho předkladatelem, a není tady ani další předkladatel. Dámy a pánové, usuzuji, že za těchto okolností není prostě možné pokračovat.

Přerušuji 38. schůzi. Zasedáme zítra v 9.00 hodin a budeme se zabývat těmito body: upozorňuji zejména pana poslance Marka Bendu, že jako první bude vládní návrh zákona o vysokém školství, dosavadní bod 7. Dále body 8 a 9, návrhy, které předkládá pan místopředseda vlády a ministr zemědělství Lux. Dále bod 12, návrh pana poslance Stanislava Kozáka a dalších. Dále bod 13, návrh poslance Richarda Mandelíka atd. již v normálním schváleném pořadí.

Děkuji vám za trpělivost a za to, že jste vytrvali. Přeji vám dobrý večer.

(Jednání přerušeno v 17.43 hodin.)

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP