Úterý 19. prosince 1995

Začátek schůze Poslanecké sněmovny

19. prosince.1995 ve 14.07 hodin

Přítomni:

Předseda PSP M. Uhde, místopředseda PSP J. Vlach, místopředseda PSP J. Kasal, místopředseda PSP K. Ledvinka a 167 poslanců.

Za vládu České republiky: předseda vlády V. Klaus, místopředseda vlády J. Kalvoda, místopředseda vlády a ministr zemědělství J. Lux, místopředseda vlády a ministr financí I. Kočárník, ministr pro hospodářskou soutěž S. Bělehrádek, ministr dopravy V. Budinský, ministr průmyslu a obchodu V. Dlouhý, ministr hospodářství K. Dyba, ministr obrany V. Holáň, ministr spravedlnosti J. Novák, ministr vnitra J. Ruml, ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci J. Skalický, ministr zdravotnictví J. Stráský, ministr kultury P. Tigrid, ministr práce a sociálních věcí J. Vodička, ministr zahraničních věcí J. Zieleniec.

Pokračování schůze Poslanecké sněmovny

20. prosince 1995 v 9.06 hodin

Přítomni:

Předseda PSP M. Uhde, místopředseda PSP J. Vlach, místopředseda PSP J. Kasal, místopředseda PSP K. Ledvinka a 173 poslanců.

Za vládu České republiky: místopředseda vlády a ministr zemědělství J. Lux, ministr dopravy V. Budinský, ministr obrany V. Holáň, ministr spravedlnosti J. Novák, ministr školství, mládeže a tělovýchovy I. Pilip, ministr zdravotnictví J. Stráský.

1. den schůze (19. prosince 1995)

Přítomni:

Předseda PSP M. Uhde, místopředseda PSP J. Vlach, místopředseda PSP J. Kasal, místopředseda PSP K. Ledvinka a 167 poslanců.

Za vládu České republiky: předseda vlády V. Klaus, místopředseda vlády J. Kalvoda, místopředseda vlády a ministr zemědělství J. Lux, místopředseda vlády a ministr financí I. Kočárník, ministr pro hospodářskou soutěž S. Bělehrádek, ministr dopravy V. Budinský, ministr průmyslu a obchodu V. Dlouhý, ministr hospodářství K. Dyba, ministr obrany V. Holáň, ministr spravedlnosti J. Novák, ministr vnitra J. Ruml, ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci J. Skalický, ministr zdravotnictví J. Stráský, ministr kultury P. Tigrid, ministr práce a sociálních věcí J. Vodička, ministr zahraničních věcí J. Zieleniec.

(Schůze zahájena ve 14.07 hodin.)

Předseda PSP Milan Uhde: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zaujměte prosím svá místa a zaregistrujte se.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, milí hosté. Zahajuji 38. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se uklidnili, usadili na svá místa. Fotografy prosím, aby nám dopřáli začít jednat.

Prosím o sdělení čísel náhradních karet, pokud si někdo náhradní kartu vyzvedl. Pan poslanec Pěnička - náhradní karta číslo 1.

Schůzi jsem svolal na návrh organizačního výboru. Pozvánka s návrhem pořadu vám byla rozdána v průběhu 37. schůze a obsahovala 16 bodů pořadu. Organizační výbor se sešel znovu a doporučil mi pořad 38. schůze, uvedený na pozvánce, rozšířit o další body. Abych vám celý rozšířený pořad nemusel číst, máte jej na lavicích, je vytištěn na žlutém papíře. Doporučuji, abychom se vyjadřovali k tomuto nově předloženému návrhu pořadu 38. schůze.

V prvé části návrhu pořadu jsou umístěny především vládní návrhy, a to proto, abychom vyšli vstříc vládě, která právě zítra ve středu zasedá.

Nejprve ovšem přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Očekávám vaše návrhy. Navrhujete prosím někoho za ověřovatele? Očekávám návrhy z pléna. Je tu návrh na pana poslance Josefa Effenbergera. Prosím o druhý návrh. Pan poslanec Zeman. Nejsou další návrhy? Dám tedy o těchto dvou návrzích hlasovat.

Kdo je pro to, abychom ověřovateli na 38. schůzi určili pány poslance Josefa Effenbergera a Eduarda Zemana? Je to první hlasování na této schůzi. Kdo podporuje tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování skončilo.

Ze 111 přítomných bylo 101 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat, ověřovatelé jsou určeni.

Nyní vám v souladu se zákonem o jednacím řádu oznámím jména poslanců a členů vlády, kteří požádali o omluvu neúčasti na jednání této schůze: pan poslanec Jiří Hájek - jednání před Ústavním soudem, pan poslanec František Brožík - jednání výboru pro přidružení České republiky do Evropské unie, pan poslanec Josef Hurta - jednání zemědělského výboru Rady Evropy v Zürichu, pan poslanec Jiří Honajzer - pro onemocnění, pan poslanec Váca rovněž, pan poslanec Červinka rovněž, pan poslanec Tomáš Svoboda rovněž pro onemocnění, pan poslanec Bohuslav Kuba - lékařské vyšetření.

Pan poslanec Vladimír Šuman se omlouvá pouze na dnešní den, a to pro onemocnění, pan místopředseda Kasal se účastní jednání Ústavního soudu, kde zastupuje Poslaneckou sněmovnu, pan poslanec Josef Ježek, dále pan ministr Igor Němec se omlouvá pro nemoc, pan ministr Jiří Novák se omlouvá z části dnešního průběhu schůze, protože se vrací ze služební cesty a dorazí později. Pan poslanec Kalus má náhradní kartu č. 2.

Přistupujeme k projednání návrhu pořadu. Úvodem vám sděluji, že vládní návrh, uvedený pod bodem 18, nesplňuje podmínky pro projednávání, protože sněmovní tisk č. 1996 nebyl dosud rozdán.

Dostal jsem právě omluvenku poslance Dalibora Štambery. Omluvu tlumočí předseda klubu poslanec Jaroslav Sýkora.

Dávám slovo vám, paní poslankyně, páni poslanci, abyste přednesli své návrhy, popřípadě doporučení na změnu a úpravu navrženého pořadu 38. schůze. Písemně se do rozpravy přihlásila jako první paní poslankyně Hana Lagová. Prosím, aby se ujala slova se svým návrhem. Připraví se pan poslanec Jan Navrátil. Další přihlášky do rozpravy nemám. Prosím, přihlaste se písemně, kdo chcete v rozpravě promluvit.

Poslankyně Hana Lagová: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, navrhuji doplnit bod programu 16, před dosavadní znění předřadit tuto větu: "Informace ministra zdravotnictví o záměrech resortu v oblasti zdravotních pojišťoven". To znamená, že bod 16 by zněl: "Informace ministra zdravotnictví o záměrech resortu v oblasti zdravotních pojišťoven, návrh zdravotně pojistných plánů na rok 1996 Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky a resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven podle sněmovního tisku 1988".

Zdůvodnění - sněmovna se má vyjádřit k návrhu zdravotně pojistných plánů na příští rok za podmínek, kdy nelze podklad, který jsme obdrželi, označit jinak než jako špatný kompilát. Za druhé - odpovědnost za přijatý postoj k pojistným plánům a případný vývoj v této oblasti byl tedy ponechán na Poslanecké sněmovně, a to není možné bez znalosti zásadních, tzn. věcných, nejen časových záměrů příslušných resortů, tzn. ministerstva zdravotnictví a ministerstva financí.

Předseda PSP Milan Uhde: Prosím o písemné znění vašeho návrhu, paní poslankyně, abych jej mohl správně reprodukovat. Zvu k řečništi pana poslance Jana Navrátila a oznamuji, že pan poslanec Bejček má náhradní kartu č. 4. Slovo má pan poslanec Jan Navrátil, připraví se pan poslanec Václav Frank.

Poslanec Jan Navrátil: Vážený pane předsedo, paní a pánové, vážená vládo, navrhuji upravit návrh pořadu 38. schůze Poslanecké sněmovny takto. Z programu navrhuji vyřadit bod č. 1 Vládní návrh na sjednání Dohody mezi členskými státy Severoatlantické smlouvy a ostatními státy zúčastněnými v Partnerství pro mír o statutu jejich ozbrojených sil a Dodatkového protokolu k ní. Jsem přesvědčen, že naplněním této dohody může dojít ke kolizi s některými ustanoveními článku 5 Ústavy České republiky, a to protože tento vládní návrh se významně dotýká některých pravomocí České republiky. Mohlo by tedy dojít k omezení její státní suverenity.

Dále navrhuji, aby z programu byl vyřazen bod č. 3, a to návrh poslanců Marka Bendy a dalších na vydání zákona o sídle Parlamentu České republiky. Zde bych poukázal na stanovisko vlády. Nicméně se domnívám, že předjímání projednávání tohoto zákona tak, jak je navrhovateli pojato, a priori vyřazuje jiná řešení, tak jak již v případě přípravy a projednávání návrhu Ústavy a jejího schválení se v tomto parlamentu uvažovalo o sídle jinde než v Praze.

Taktéž navrhuji vyřadit bod č. 4 návrhu pořadu, tedy návrh usnesení Poslanecké sněmovny k uvolnění některých objektů Ministerstva kultury ze stejných důvodů. Tady bych ještě dodal, že schválením navrhovaného usnesení by sněmovna předurčila vlastně již i obsah navrhovaného řešení pod bodem 3 navrhovaného programu.

Dále navrhuji rozšířit pořad 38. schůze Poslanecké sněmovny o bod "Návrh usnesení Poslanecké sněmovny, kterým se žádá Zastupitelstvo a Magistrát města Brna, aby se vyjádřily k otázce případného umístění Senátu ve městě Brně a aby do konce února rovněž podaly Poslanecké sněmovně informaci, zda v takovém případě garantují možnost tohoto řešení z hlediska zajištěni odpovídající budovy a potřebných souvisejících prostor".

Předseda PSP Milan Uhde: Prosím pana poslance Navrátila, aby mi odevzdal písemné znění návrhu na rozšíření. Slovo má pan poslanec Václav Frank, připraví se pan poslanec Jan Vik.

Poslanec Václav Frank: Pane předsedo, pane premiére, kolegyně a kolegové, členové vlády, dovoluji si přednést návrh na rozšíření programu jednání 38. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu v tomto znění:

Návrh volební komise na zařazení nezařazeného poslance do výboru s tím, že doporučuji tento návrh dát jako nový bod 24. Stávající bod 24 a 25 přečíslovat. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Václavu Frankovi. Slovo má pan poslanec Jan Vik, připraví se pan poslanec Pavel Kulička.

Poslanec Jan Vik: Pane předsedo, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že na minulé schůzi místopředseda Vlach vyložil jednací řád tak, že volební komise již nebude navrhovat zařazení došlých návrhů do programu, nezbývá než se s tímto výkladem minimálně do června 1996 ztotožnit, i když poté se jeví jako poněkud nadbytečné ustanovení o 24hodinové lhůtě pro podání návrhů volební komisi a další souvislosti, ale budiž. S odkazem na výše uvedené si dovoluji navrhnout nový bod s názvem Volba místopředsedy Poslanecké sněmovny. Tento bod prosím zařadit do časového prostoru, který bude nejlépe vyhovovat průběhu schůze. Na závěr uvádím, že poslanecký klub SPR - RSC navrhuje opětovně na funkci místopředsedy sněmovny poslance Oldřicha Vrchu. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Slovo má pan poslanec Pavel Kulička.

Poslanec Pavel Kulička: Pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, poslanecký klub LSNS navrhuje rozšířit program této schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o zprávu vlády České republiky o přípravě společné česko - německé deklarace.

K tomuto požadavku klub dochází s přihlédnutím k některým událostem ohledně přípravy deklarace obecně, ale zejména v posledních týdnech. V této souvislosti klub konstatuje, že jeho podporu má poslední vyjádření ministra zahraničí pana Zieleniece, že formulace, která by deklarovala vůli obou stran nezatěžovat politickými a právními problémy pocházejícími z minulosti náš budoucí dialog je pro něj zásadní věcí.

Poslanecký klub LSNS sám již několikrát konstatoval, že reálie dané výsledky 2. světové války, závěry Postupimské konference i dekrety prezidenta Československé republiky, jsou pro něj nedotknutelné a nepřipojí hlas souhlasu k deklaraci, která by s takovými stanovisky byla v rozporu. Poslance z klubu LSNS, v souvislosti s přípravou společné deklarace, nemálo znepokojilo vyjádření ministra zahraničí SRN Klause Kinkla o údajné dohodě o zásadě mlčenlivosti ve věci přípravy deklarace. Princip jakýchsi kabinetních dohod v tak zásadní otázce je pro nás znepokojující a neměl by žádným způsobem zasahovat do dobrých sousedských vztahů.

Současně však poslance LSNS překvapuje, že právě z kruhů FDP pronikla nedávno do české politiky informace, že deklarace je téměř hotová a je před podpisem. Za takovéto situace můžeme chápat výroky o tom, že nic nechybí a neschází k jejímu podpisu, také za účelový nástroj tlaku na českou politickou reprezentaci, odporující českým zájmům a objektivně sloužící německé vládě.

Požadavek, aby vláda České republiky informovala Parlament České republiky o současném stavu přípravy společné česko-německé deklarace, je podle klubu LSNS zcela oprávněný. Pro deklaraci je třeba hledat širší shodu než jen většinu koaličních stran ci koordinaci postojů s vybranými opozičními stranami. Náš návrh na rozšíření programu sněmovny je vyjádřením zájmu o aktivitu vlády a po vyjádření pana ministra Zieleniece také podpory pro jednání s německým partnerem. Jsme přesvědčeni, že otevřená informace o přípravě deklarace může vytvořit prostor pro další konstruktivní jednání o oboustranně pro budoucnost výhodném dokumentu, který nebude od samého počátku vzbuzovat pochybnosti. Vaše pozitivní stanovisko k mému návrhu, kolegyně a kolegové, vážení poslanci, bude tedy dobrým počinem pro přípravu deklarace a její přijetí občany České republiky podporou vlády. Obracím se na vás, abyste nás v tom podpořili. Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Pane poslanče, prosím vás o znění.

Poslanec Pavel Kulička: Navrhuji rozšíření programu 38. schůze Poslanecké sněmovny o zprávu vlády České republiky o přípravě společně česko-německé deklarace.

Předseda PSP Milan Uhde: Ano, o toto znění bych vás požádal.

Z technických důvodů vás všechny odhlašuji, ale než budeme hlasovat, bude technická porucha - doufám odstraněna. Oznamuji, že pan poslanec Kubiš má kartu č. 3, pan poslanec Vítězslav Sochor náhradní kartu č. 6, pan místopředseda vlády a poslanec Jan Kalvoda má náhradní kartu č. 7 a paní poslankyně Petra Buzková náhradní kartu č. 8.

Dále se přihlásil o slovo znovu pan poslanec Jan Navrátil, který si přeje svůj návrh ještě upřesnit, doplnit nebo rozšířit. Má příležitost. Připraví se pan poslanec Miloslav Výborný. Prosím vás, kolegyně a kolegové, o klid.Tady skutečně není slyšet hlas toho, kdo promlouvá v rozpravě.

Poslanec Jan Navrátil: Pane předsedo, ze stejného důvodu, z jakého jsem navrhl vyřazení bodu č. 1 z návrhu pořadu, navrhuji i vyřazení bodu 24 předloženého návrhu.

K mému návrhu ohledně návrhu usnesení, jak jsem jej přednesl, rozšíření ještě o jeden bod, který by zněl:

Návrh usnesení Poslanecké sněmovny, kterým Poslanecká sněmovna Parlamentu žádá vládu České republiky, aby urychleně předložila vlastní návrh zákona nebo jiného legislativního řešení umístění senátu a potřebných souvisejících provozních prostor.

Tento návrh odůvodňuji tím, že se domnívám, že vládě přísluší rozhodnout o tom, kde by senát měl sídlit, a to se domnívám až poté, co budou i vykompenzovány i různé politické dopady na to, zda je vhodné, aby byl senát v Praze nebo v jiném významném městě České republiky. Domnívám se, že jak první bod, který jsem přednesl jako návrh na rozšíření programu, tak i tento by mohl být jako bod 3 a bod 4 na místě bodů, které jsem navrhoval vypustit.

Předseda PSP Milan Uhde: Prosím pana poslance, aby mi dodal písemné znění, a udílím slovo panu poslanci Miloslavu Výbornému.

Poslanec Miloslav Výborný: Dámy a pánové, můj návrh je stručný. Navrhuji vypustit projednávání 8. bodu návrhu pořadu 38. schůze Poslanecké sněmovny s tím, že bych současně učinil návrh, abychom projednávali tam obsažený vládní návrh zákona, novelizující zákon o státní památkové péči ve schůzi 39. Mimo jiné z tohoto důvodu, že nejen poslanci našeho poslaneckého klubu, ale zdá se mi i z rozhovoru s kolegyněmi a kolegy, že i jiní poslanci mají zatím velmi zdrženlivý přístup k tomuto návrhu zákona a považuji za rozumné, aby bylo vyjasněno v příštím měsíci.jak s tímto tiskem pracovat dále.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Miloslavu Výbornému, a protože nemám žádnou další písemnou přihlášku do rozpravy o programu a nevidím, že by se někdo hlásil z místa, uzavírám rozpravu a dám hlasovat o jednotlivých návrzích v pořadí, v jakém byly sněmovně předloženy.

Jako první navrhla paní poslankyně Hana Lagová, aby před dosavadní znění bodu 16 - Návrh zdravotně pojistných plánů na rok 1996 - byla předsunuta tato slova: "Informace ministra zdravotnictví o záměrech resortu v oblasti zdravotních pojišťoven." Pak následuje znění dosavadního bodu 16. Je to tak, paní poslankyně, jak jsem to reprodukoval?

Prosím, abyste se všichni nově zaregistrovali, a budeme ve 2. hlasování na této schůzi hlasovat o návrhu paní poslankyně Hany Lagové.

Kdo jej podporujete, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 2. hlasování na této schůzi skončilo.

Ze 144 přítomných bylo 58 pro, 68 proti. Návrh nebyl přijat.

Jako další navrhl pan poslanec Jan Navrátil vyřazení 4 bodů. Táži se pana poslance, zda si představoval hlasování odděleně, o každém bodu zvlášť. Rozumím a předložím takto sněmovně.

Ve 3. hlasování hlasujeme o návrhu pana poslance Jana Navrátila na vyřazení dosavadního bodu č. 1.

Kdo podporujete tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 3. hlasování skončilo.

Ze 147 přítomných bylo 28 pro, 110 proti. Návrh nebyl přijat.

Dále navrhl pan poslanec Jan Navrátil vyřadit dosavadní bod 3.

Je to 4. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete tento návrh poslance Navrátila, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 4. hlasování skončilo.

Ze 152 přítomných bylo 47 pro, 99 proti. Návrh nebyl přijat.

Dále navrhl pan poslanec Jan Navrátil vyřadit dosavadní bod 4. Je to 5. hlasování na této schůzi.

Kdo návrh podporujete, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 5. hlasování skončilo.

Ze 152 přítomných bylo 40 pro, 99 proti. Návrh nebyl přijat.

Pan poslanec Jan Navrátil dále navrhl vyřadit dosavadní bod 24. 6. hlasování o tom rozhodne.

Kdo návrh podporujete, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 6. hlasování skončilo.

Ze 152 přítomných bylo 27 pro, 116 proti. Návrh nebyl přijat.

Dále navrhl pan poslanec Jan Navrátil dva nové body. Je to nový bod 3.: Návrh usnesení poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, kterým se Poslanecká sněmovna obrací na zastupitelstvo města Brna se žádostí, aby nejpozději do konce února 1996 projednalo otázku případného umístění Senátu ve městě Brně a podalo Poslanecké sněmovně informaci, zda v takovém případě garantuje možnost takového řešení z hlediska zajištění odpovídající budovy a potřebných souvisejících provozních prostor. Nový bod 3. 7. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete návrh poslance Navrátila, který jsem právě přečetl, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 7. hlasování skončilo.

Ze 154 přítomných bylo 49 pro, 83 proti. Návrh nebyl přijat.

A konečně navrhl pan poslanec Jan Navrátil, abychom zařadili do pořadu nový bod 4. jako Návrh usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, kterým Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky, aby urychleně předložila vlastní návrh zákona nebo jiného legislativního řešení umístění Senátu a potřebných souvisejících provozních prostor. 8. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete návrh poslance Jana Navrátila, který jsem právě přečetl, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 8. hlasování skončilo.

Ze 155 přítomných bylo 45 pro, 90 proti. Návrh nebyl přijat.

Dále jako 3. vystupující v rozpravě navrhl pan poslanec Václav Frank, abychom zařadili jako nový 24. bod pod názvem: Návrh volební komise na zařazení nezařazeného poslance do výboru. Je to 9. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete návrh poslance Václava Franka, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 9. hlasování skončilo.

Ze 157 přítomných bylo 53 pro, 76 proti. Návrh nebyl přijat.

Dále vystoupil v rozpravě pan poslanec Jan Vik a navrhl zařadit nový bod pod názvem: Volba místopředsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a doporučil tento bod zařadit volně podle úvahy a situace. Budeme o tom hlasovat v 10. hlasování.

Kdo podporujete návrh poslance Jana Vika, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 10. hlasování skončilo.

Ze 157 přítomných bylo 30 pro, 80 proti. Návrh nebyl přijat.

Dále jako 5. vystoupil v rozpravě pan poslanec Pavel Kulička a navrhl rozšíření programu 38. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o bod: Zpráva vlády České republiky o přípravě společné česko-německé deklarace. Pan poslanec Pavel Kulička tento bod navrhl jménem poslaneckého klubu Liberální strany národně sociální. Postrádám začlenění tohoto bodu do pořadu schůze. Pane poslanče, jestli chcete, můžete svůj návrh v tomto smyslu upřesnit.

Poslanec Pavel Kulička: Dovolím si upřesnit. Bude-li přijat, tak potom jako předposlední, před interpelace, aby vláda měla dostatek prostoru.

Předseda PSP Milan Uhde: Jako předposlední bod před odpověďmi na interpelace. 11. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete návrh poslance Pavla Kuličky a klubu Liberální strany národně sociální, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 11. hlasování skončilo.

Ze 158 přítomných bylo 65 pro, 63 proti. Návrh nebyl přijat.

Pan poslanec Jan Navrátil vystoupil v rozpravě ještě jednou jako 6., ale bod, který dodatečně navrhl, jsem už podrobil hlasování sněmovny, takže mi zbývá dát hlasovat o návrhu 7. vystupujícího v rozpravě. Byl to pan poslanec Miloslav Výborný a navrhl, aby byl dosavadní bod 8. vyřazen z programu 38. schůze a přeřazen do programu 39. schůze.

12. hlasování na této schůzi. Kdo podporujete návrh poslance Výborného, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

12. hlasování skončilo. Ze 157 přítomných bylo 132 pro, 12 proti. Návrh byl přijat a bod byl přeřazen.

Jsem toho názoru, že jsem předložil sněmovně k hlasování všechny předložené pozměňovací a doplňovací návrhy, a proto přistoupíme k hlasování o celém návrhu pořadu, včetně přijatých pozměňovacích a doplňujících návrhů.

Je to 13. hlasování na této schůzi. Kdo podporujete takto vzniklý celek, dejte to najevo stiskem tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu?

13. hlasování skončilo. Ze 158 přítomných bylo 121 pro, 15 proti. Návrh byl přijat, pořad schválen a budeme se jím řídit.

Jako první budeme projednávat

I.

Vládní návrh na sjednání Dohody mezi členskými státy Severoatlantické smlouvy a ostatními státy zúčastněnými v Partnerství pro mír o statutu jejich ozbrojených sil a Dodatkového protokolu k ní

Jde o první čtení.

Předseda vlády mi zaslal 13. prosince t.r. dopis, jímž upřesnil dopis ze dne 7. prosince, kterým tento vládní návrh Poslanecké sněmovně předložil. Upřesnění spočívá v tom, že cituji: "Prosím vás tímto, vážený pane předsedo, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR projednala předmětnou záležitost co nejdříve, neboť provádění tranzitu bez stanovení jeho právního rámce může vyvolat mimořádné těžkosti."

Vážené dámy a vážení pánové, prosím vás o klid. Prosil bych ty, kteří mají naléhavě na srdci něco, co potřebují někomu sdělit, aby to učinili mimo prostor sněmovny. Máme před sebou náročný pracovní program, není možné takto dvojkolejně si počínat.

Navrhuji, abychom po ukončení prvního čtení tohoto vládního návrhu požádali výbory, jimž bude přikázán, o jeho okamžitě projednání. Tak budeme schopni již zítra přistoupit k druhému čtení a vyhovět požadavku předsedy vlády.

Předpokládám, že pan ministr obrany Vilém Holáň, který je vládou pověřen přednést úvodní slovo ke sněmovnímu tisku 2008, podá sněmovně bližší vysvětlení. Pane ministře, prosím ujměte se slova.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP