Úterý 12. prosince 1995

5. den schůze (12. prosince 1995)

Přítomni:

Předseda PSP M. Uhde, místopředseda PSP J. Vlach, místopředseda PSP J. Kasal, místopředseda PSP K. Ledvinka a 166 poslanců.

Za vládu České republiky: předseda vlády V. Klaus, místopředseda vlády J. Kalvoda, místopředseda vlády a ministr financí I. Kočárník, ministr životního prostředí F. Benda, ministr pro hospodářskou soutěž S. Bělehrádek, ministr dopravy V. Budinský, ministr hospodářství K. Dyba, ministr obrany V. Holáň, ministr I. Němec, ministr spravedlnosti J. Novák, ministr školství, mládeže a tělovýchovy I. Pilip, ministr vnitra J. Ruml, ministr zdravotnictví J. Stráský, ministr kultury P. Tigrid, ministr práce a sociálních věcí J. Vodička.

(Schůze opět zahájena ve 14.20 hodin.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády a milí hosté. Zahajuji pátý jednací den 37. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Dámy a pánové, prosím o klid, v opačném případě vyhlásím dvouhodinovou přestávku.

(Neklid v jednacím sále.)

Dámy a pánové, prosím o klid.

Naše jednání bude pokračovat třetím čtením vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 1996. Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a oznámili, kdo žádal o vydání náhradní karty, popřípadě kdo jakou náhradní kartu již dostal.

Mám zprávu, že pan poslanec Josef Ježek má náhradní kartu č. 22, pan poslanec Hirš náhradní kartu č. 30, pan poslanec Jaroš náhradní kartu č. 27, pan poslanec Jegla náhradní kartu č. 25, paní poslankyně Nováková náhradní kartu č. 22, pan poslanec Votava náhradní kartu č. 21.

Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s přehledem omluv poslanců ze schůze sněmovny: pan poslanec Vyvadil se omlouvá na 12. - 15. prosince pro zahraniční cestu, pan poslanec Tlustý se omlouvá pro nemoc od 12. 12., pan poslanec Šuman ze stejných důvodů na stejný termín, pan poslanec Benda od 13. 12., pan poslanec Doubrava od 12. 12., paní poslankyně Bumbová od 12. 12., paní poslankyně Lagová od 12. 12. - vždy je důvod nemoc.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. V minulém týdnu vám byla rozdána pozvánka na 38. schůzi Poslanecké sněmovny. Protože nebyl stanoven přesný termín konání schůze, sděluji vám nyní, že 38. schůze Poslanecké sněmovny bude zahájena v úterý 19. prosince ve 14,00 hodin, přičemž předpokládáme, že bude pokračovat také ve středu 20. prosince. Doba mezi ukončením nynější, tj. 37. schůze Poslanecké sněmovny, a zahájením následující schůze bude věnována jednáním některých výborů, které se připravují na příslušnou 38. schůzi.

Náhradní kartu č. 18 má pan poslanec a místopředseda vlády Kalvoda, pan poslanec Gjurič má náhradní kartu č. 29.

Dámy a pánové, budeme se nyní řídit - podle schváleného programu dalším bodem. Je to

XXXVII.

Vládní návrh zákona o státním rozpočtu ČR na rok 1996 podle sněmovního tisku 1936 ve třetím čtení

Zahajuji třetí čtení vládního návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 1996. Pozměňovací návrhy a jiné návrhy přednesené ve druhém čtení vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 1996 jste obdrželi v pátek 8. prosince jako sněmovní tisk

1936/5. Ještě připomenu, že k projednání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 1996 máme již sněmovní tisk 1936 a dále 1936/1 - 1936/5.

Nejprve chci požádat zpravodaje rozpočtového výboru pana poslance Tomáše Ježka, aby svým úvodním vystoupením připomenul průběh prvního a druhého čtení a poté zaujal místo u stolku zpravodajů a sledoval rozpravu.

Poslanec Tomáš Ježek: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážení kolegové, první čtení vládního návrhu zákona o státním rozpočtu naší republiky na rok 1996 se konalo 18. října. Poslanecká sněmovna přijala usnesení, které je obsaženo ve sněmovním tisku 1936/1. Tímto usnesením jsme schválili vládou navržené výdaje a vládou navržené příjmy a saldo ve výši 0 Kč a dále jsme schválili celkové dotace ze státního rozpočtu do rozpočtů okresních úřadů a obcí. Příprava na druhé čtení pak probíhala v jednotlivých výborech s tím, že veškeré navrhované změny se musely pohybovat v mezích stanovených usnesením sněmovny po prvním čtení, tzn., že návrhy na dodatečné výdaje musejí být kryty odpovídajícími návrhy na úspory ve výdajích. Podle nového jednacího řádu rozpočtový výbor vystupoval v nové roli, tj. v roli výboru, který je odpovědný za takový souhrn usnesení všech výborů sněmovny, který by zůstal v souladu se schválenou filozofií rozpočtu na konci prvního čtení, tj. zachoval by saldo rozpočtu rovno nule. V této své funkci přijal rozpočtový výbor usnesení, které je uvedeno ve sněmovním tisku 1936/2. Připomínám, že jsem sněmovnu tehdy upozorňoval na eráta a že sněmovna má též k dispozici bezchybný tisk.

Rozpočtový výbor byl nucen vypořádat se s faktem, že jednotlivé výbory navrhly dodatečné výdaje v celkové výši přes 9 miliard korun, přičemž tyto dodatečné výdaje byly jen z menší části kryty odpovídajícími návrhy úspor. Rozpočtový výbor postupoval tak, že podrobil kritické analýze výdajovou stránku rozpočtu a shledal, že je možné uspořit na výdajích

3 437 400 Kč. V rámci této částky tak mohl navrhnout ke schválení dodatečné výdaje. Podstatné je, že tyto dodatečné výdaje jsou vybilancovány jako celek s celkovými dodatečnými úsporami. Podrobnosti o dodatečných úsporách i dodatečných výdajích jsou uvedeny v tisku 1936/2.

V rámci druhého čtení, které proběhlo ve sněmovně 6. 12., byly předneseny na plénu návrhy, které jsou pozměňovacími návrhy k tisku 1936/2 a pak další návrhy. Všechny jsou obsaženy v tisku 1936/5. Jelikož šlo o jednotlivé návrhy vznesené na plénu, kde rozpočtový výbor již neměl příležitost nalézt pro ně odpovídající krytí nebo užití, je nutné požadovat, aby každý jednotlivý návrh byl vybilancován sám o sobě, tj. bylo u něj uvedeno krytí v případě dodatečného výdaje, nebo užití v případě dodatečné úspory. Jen některé návrhy tomuto požadavku vyhověly, jak je uvedeno v tabulce celkových změn v tisku 1936/5, kde je záporné saldo 2 275 900 Kč.

Celá logika projednávání návrhu státního rozpočtu velí proto postupovat při hlasování ve třech krocích. Filozofie hlasování je založena na tom, že výsledek žádného hlasování, žádného jednotlivého hlasování, ať už dopadne jakkoliv, podotýkám, ať už dopadne jakkoliv, nesmí narušit saldo rozpočtu rovno nule. To je usnesení naší sněmovny na konci prvního čtení.

Nejprve dáme hlasovat o pozměňovacích návrzích k tisku 1936/2, jak jsou obsaženy v tisku 1936/5, poté dáme hlasovat o příloze rozpočtového výboru č. 550, podle sněmovního tisku 1936/2 a pak budeme hlasovat o návrhu zákona o státním rozpočtu jako celku včetně schválených pozměňovacích návrhů. Podotýkám znovu, ať dopadne hlasování v prvním a druhém bloku jakkoliv, vždy je vyloučeno porušení usnesení sněmovny k prvnímu čtení, tj. vždy bude zachováno saldo rozpočtu ve výši 0 korun. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Nyní v souladu s § 106 odst. 2 otevírám rozpravu. Hlásí se pan kolega Gross jako první do rozpravy. Další přihlášky zatím do rozpravy nemám.

Poslanec Stanislav Gross: Vážený pane předsedo, pane předsedající, vážení členové vlády, dovolte mi, abych jménem poslaneckého klubu ČSSD, přednesl procedurální návrh, který se týká třetího čtení návrhu zákona o státním rozpočtu.

Ve smyslu § 106 odst. 1 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny navrhujeme, aby se hlasovalo o návrhu na vrácení státního rozpočtu ke druhému čtení a znovu otevření rozpravy k tomuto návrhu. Domníváme se totiž, že v rozpravě padla řada návrhů, které se nám zdají být logické a zdají se nám být hodny podpory, nicméně s druhou částí, např. odkud se na ně mají vzít finanční prostředky, nemůžeme souhlasit. Domníváme se, že pokud by došlo znovu k otevření rozpravy a vrácení do druhého čtení, že by tyto chyby mohly být odstraněny a poté by se tyto návrhy daly podporovat.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Předpokládám, že navrhujete, abychom o tomto procedurálním návrhu hlasovali po ukončené rozpravě.

Poslanec Stanislav Gross: Jestli dobře rozumím jednacímu řádu, tam se píše, že na závěr třetího čtení sněmovna hlasuje o pozměňovacích, popřípadě jiných návrzích. Předpokládám, že toto je jiný návrh, tedy zřejmě po rozpravě k třetímu čtení.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Dále pan kolega Štrait. Připraví se pan kolega Mašek. Technické sdělení: kolega Svoboda Tomáš má náhradní kartu č. 16, paní kolegyně Buzková č. 19.

Poslanec Jaroslav Štrait: Vážený pane předsedající, pane předsedo, dámy a pánové, chtěl jsem jen využít § 106, odst. č. 2 a upřesnit logickou vazbu na návrh kolegy Recmana, jak jsem to učinil v závěru svého vystoupení 6. 12.

Zní takto: Doporučuji snížit ve shodě s bodem 3/7, 3/8, 3/11 a o návrhu 10/4 případně nehlasovat, bude-li předmětem hlasování u kolegy Recmana.

Ještě jednou: V mém vystoupení, které je v pořadovém čísle 10, snížení státního rozpočtu nikde nedoporučuji. Ano, pane předsedo? Je to tam. Protože jsem se odvolával v závěru svého vystoupení, že akceptuji rozložení snížení státního rozpočtu u kolegy Recmana, tj. třetí bod, a sice 3/7, 3/8 a 3/11. Recman má trojku, třetí v pořadí.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Rozumím tomu tak, že ve stenozáznamu k vašemu vystoupení ve druhé rozpravě byl vlastně váš návrh vybilancovaný?

Poslanec Jaroslav Štrait: Ano, nebyl vybilancován z důvodů, že jsem se tam odvolával na kolegu Recmana. Takže, akceptovat bilancování na straně snížení státního rozpočtu s kolegou Recmanem 3/7, 3/8 a 3/11.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ptám se pana společného zpravodaje, zda-li souhlasí s tímto pojetím?

Poslanec Tomáš Ježek: Ano, je to upřesnění návrhu. Je třeba s tím souhlasit. Jenom spočítám, zda to skutečně souhlasí číselně. Procedurálně by to mělo souhlasit.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Dále je do rozpravy přihlášen kolega Ivan Mašek. Sděluji technicky, že pan kolega Kubiš má náhradní kartu č. 26. S technickou pan kolega Vlach.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Jenom s reakcí na minulé vystoupení. Myslím, že je správná cesta to, co navrhuje pan kolega Gross. Sice nepodpořím návrh jako takový, ale to je regulérní postup. U pana kolegy Štraita se domnívám, že miliarda 400 miliónů nerovná se miliarda 950 miliónů a že asi odkaz na 3/7, 3/8 a 3/11 nebude stačit. To není vybilancovaný návrh, byť by se ze stena dalo najít, že jste se odkazoval na to, co navrhoval kolega Recman. Čísla stejně nesouhlasí. Upřesnit by to pak bylo možné jen v případě, že by se otevřelo druhé čtení znovu.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Poprosil bych, aby společný zpravodaj s panem předkladatelem tohoto návrhu si sedli a pokud není věc vybilancovaná, respektujme to, co řekl kolega Vlach.

Poslanec Tomáš Ježek: Musím se na to podívat. Tak, jak to zatím pan kolega Štrait řekl, tak to nehraje ani číselně. Podíváme se do stenozáznamu, zda je pravda, že pan kolega Štrait se odkazoval na kolegu Recmana.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji, prosím pana kolegu Maška. Omlouvám se za to, že byl předběhnut. Nikdo jiný se do rozpravy zatím nehlásí.

Poslanec Ivan Mašek: Vážené dámy, vážení pánové, chtěl bych podat návrh tiskové úpravy, který logicky vyplývá z mnou předneseného pozměňovacího návrhu. Úprava se týká tisku 1936/5 strany 4, a to čtvrté položky zdola. Zde navrhuji, aby rubrika "text" byla upravena takto:

"Snížení položky příspěvky na činnost příspěvkovým organizacím celkem v kapitole 335 - ministerstvo zdravotnictví." Omylem při přepisu pozměňovacího návrhu došlo k tomu, že snížení o 408 mil. bylo zde zahrnuto do ostatních neinvestičních výdajů. Z logiky návrhu, který jsem podal, vyplývá, že návrh snižuje položky neinvestičních výdajů u těch ministerstev a ústředních úřadů, kde tyto výdaje překračují výdaje v letošním roce plus očekávání inflace. Pokud by tento návrh byl vztažen k položce 1 , nebylo by to logické z hlediska návrhu, protože u ministerstva zdravotnictví tyto výdaje nedosahují ani 70% výše letošní, zatímco naopak v položce 2 - příspěvky na činnost příspěvkovým organizacím celkem - dosahují 131.3%, jak lze snadno zjistit nahlédnutím na první stranu rozpočtu kapitoly 335.

Chtěl bych říci, že veškeré položky, které jsme navrhovali snížit, se skutečně týkají jen ministerstev a ústředních úřadů, které zvyšují své výdaje více než je očekávaná inflace. Netýkaly se na rozdíl od - podle mého soudu - nekompetentního usnesení rozpočtového výboru snížení plošného. Rozpočtový výbor snižuje 2,5% všem ministerstvům a ústředním úřadům v této kapitole rozpočtových organizací, a to bez ohledu na to, zda tato ministerstva a ústřední úřady již při návrhu rozpočtu šetřily, čili daly částku v mezích očekávané inflace nebo dokonce nižší anebo zda nešetřily a daly částky význačně vyšší jako např. ministerstvo financí téměř 142% nebo ministerstvo spravedlnosti téměř 130%. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Slova se ujme pan kolega Brožík, připraví se pan kolega Špaček.

Poslanec František Brožík: Vážený pane předsedající, pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, při rozdání tohoto materiálu, sněmovního tisku 1936/5, v pátek minulý týden jsem zjistil, že pod položkou 19 mého pozměňovacího návrhu na snížení dotace přídělu do FKSP u ústředních orgánů státní správy, u řízených organizací státní správy a u rozpočtových a příspěvkových organizací na 50% rozpočtovaných přídělů byla v bilancování zvýšení a snížení všude nula. Já jsem se okamžitě obrátil na předsedu rozpočtového výboru a zpravodaje k tomuto zákonu pana poslance Ježka, který mi sdělil, že to zabezpečí, aby Ministerstvo financí propočítalo, o jakou částku se v tomto směru jedná. Také jsem se obrátil i na tajemníka rozpočtového výboru poslance Mandelíka, který mě ubezpečil o tom, že pokud bude tento můj návrh schválen, bude rozpočítán a bude zahrnut do bilance snížení a zvýšení příjmů a výdajů státního rozpočtu.

Žádal bych nyní vysvětlení, jak se bude o tomto mém pozměňovacím návrhu hlasovat.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji, slova se ujme pan poslanec Ježek, společný zpravodaj, k vysvětlení.

Poslanec Tomáš Ježek: Pane kolego, vzhledem k tomu, že ten návrh je opravdu složitý a výpočty zatím nemáme, dáme o něm hlasovat v procentních částkách. Pokud bude tento návrh schválen, nebude problém rozpočet o ty částky opravit.

Dlužíte stejně ještě upřesnění, rozdělení té eventuální úspory ze snížení dotace mezi ty dva účely, které navrhujete, tj. kolik z ušetřených peněz hodláte věnovat na dopravní obslužnost a kolik na obnovu vozového parku. To jste neuvedl.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Slova se ujme pan kolega Špaček, připraví se pan kolega Vrzal.

Poslanec Radim Špaček: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi též upřesnit úpravu vyplývající z logiky podaného návrhu. Týká se pozměňovacího návrhu pod pořadovým číslem 21/3 na str. 7. Ze všech mých pozměňovacích návrhů je zřejmé, že jsem v žádném případě logicky nesměřoval k vytvoření přebytkového rozpočtu a totéž se tyká i pozměňovacího návrhu č. 3, kde v případě, že by sněmovna odsouhlasila snížení o 1,8 miliardy oné zmiňované položky, měla by tato úspora být převedena do nově vytvořené položky "rezerva", jejíž využití je vázáno na souhlas Poslanecké sněmovny, což je vybilancování této položky, tak jak byla navržena.

Domnívám se, že z logiky celého návrhu je zřejmé, že jsem toto pouze opomněl zdůraznit. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Kolega Vrzal se ujme slova, připraví se kolega Brožík.

Poslanec Ivan Vrzal: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, já bych chtěl upozornit na nepřesnost, která se nachází u mého pozměňovacího návrhu. V zápise se tento návrh skládá ze dvou částí - 12/1, 12/2. Já jsem část 12/1 vůbec nepodal. Ověřili jsme to teď ještě ve stenozáznamu, takže prosím, abyste si vyškrtli tu část, která je označena jako 12/1, a můj pozměňovací návrh je pouze pod číslem 12/2. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pan kolega Brožík se ujme slova.

Poslanec František Brožík: Skutečně je těžké rozdělit prostředky, o kterých nevíme, jestli se budou pohybovat v řádech stamiliónů, ale přesto navrhuji, aby kapitola VPS prostředky na dopravní obslužnost - obsahovala 60% těchto prostředků a 40% na obnovu vozového parku.

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník: (Hovoří z místa) Tam nejsou rozpočtovány 4%, co jste si myslel. Nejsou. Kdybyste byl ve výboru, tak byste věděl, že tam je rozpočtováno pouze 1,4, což jsou 2%. Nevím, co vlastně chcete.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Je zřejmé, oč se jedná? Prosím pana poslance Ježka, aby při přednášení jednotlivých návrhů přednesl eventuální upřesnění a způsob projednávání tohoto bodu.

Ptám se, kdo se ještě hlásí do rozpravy ve třetím čtení. Nikdo. Rozpravu tedy končím. A ve smyslu § 66, odst. 2, prosím o závěrečné slovo zástupce navrhovatele, místopředsedu vlády a ministra financí Ivana Kočárníka.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP